Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013


XUẤT SẮC MỘT ĐIỀU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐỦ ĐỂ SÁNH VỚI PHẬT

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:
‘Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn
có bàn tay đưa ra (bố thí), mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị
phẫu thuật vô thượng.’ Và thêm nữa, đức Thế Tôn đã nói rằng: ‘Này các
tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh tật của Ta,
tức là Bakkula.’ Và bệnh tật được nhìn thấy đã nhiều lần sanh khởi ở
cơ thể của đức Thế Tôn.

Thưa ngài Nāgasena, nếu đức Như Lai là vô thượng, như thế thì lời nói
rằng: ‘Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có
bệnh tật của Ta, tức là Bakkula’ là sai trái. Nếu trưởng lão Bakkula
là đứng đầu trong số các vị ít có bệnh tật, như thế thì lời nói rằng:
‘Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn
có bàn tay đưa ra (bố thí), mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị
phẫu thuật vô thượng’ cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai
khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.”

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Này các
tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có bàn
tay đưa ra (bố thí), mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị phẫu
thuật vô thượng.’ Và Ngài đã nói rằng: ‘Này các tỳ khưu, vị đứng đầu
trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh tật của Ta, tức là Bakkula.’ Tuy
nhiên, điều ấy được nói có liên quan đến tình trạng đang có ở bản thân
đối với sự chứng đắc và việc học tập ở bên ngoài (của Tam Tạng).

Tâu đại vương, hơn nữa có những vị đệ tử của đức Thế Tôn là các vị
chuyên đứng và đi kinh hành. Các vị ấy trải qua ngày đêm với việc đứng
và đi kinh hành. Tâu đại vương, trái lại đức Thế Tôn trải qua ngày và
đêm với việc đứng, đi kinh hành, ngồi, và nằm. Tâu đại vương, những vị
tỳ khưu nào chuyên đứng và đi kinh hành, những vị ấy là vượt trội về
chi phần ấy.

Tâu đại vương, hơn nữa có những vị đệ tử của đức Thế Tôn là các vị thọ
thực chỉ một chỗ ngồi. Các vị ấy, cho dù vì nguyên nhân mạng sống,
cũng không thọ dụng hai bữa ăn. Tâu đại vương, trái lại đức Thế Tôn
thọ dụng vật thực thậm chí đến lần thứ nhì luôn cả đến lần thứ ba. Tâu
đại vương, những vị tỳ khưu nào chỉ thọ thực một chỗ ngồi, những vị ấy
là vượt trội về chi phần ấy. Tâu đại vương, những việc làm ấy với
nhiều hình thức được nói đến có liên quan đến việc này việc nọ của
những vị này vị khác. Tâu đại vương, tuy nhiên đức Thế Tôn là vượt
trội về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về trí tuệ và nhận thức
về sự giải thoát, về mười lực, về bốn pháp tự tín, về mười tám pháp
của vị Phật, về sáu trí không phổ thông (đến các vị Thinh Văn). Và
điều ấy đã được nói đến có liên quan đến toàn bộ cương vị của một bậc
Giác Ngộ là: ‘Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự
cầu xin, luôn có bàn tay đưa ra (bố thí), mang thân mạng cuối cùng, là
vị y sĩ, vị phẫu thuật vô thượng.’

3. Tâu đại vương, nơi đây ở giữa loài người: một người là có dòng dõi,
một người có tài sản, một người có kiến thức, một người có tài nghệ,
một người là anh hùng, một người có sự cảnh giác, sau khi vượt trội
tất cả những người này, chính đức vua là tối thượng trong số những
người ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn là vị đứng
đầu, cao cả, tối thượng trong số tất cả các chúng sanh.

Trái lại, về việc đại đức Bakkula đã là người ít có bệnh tật, việc ấy
là do năng lực của sự ước nguyện. Tâu đại vương, bởi vì khi bệnh đau
bụng bão của đức Thế Tôn Anomadassī đã sanh khởi, và khi bệnh hoa cỏ
(dị ứng?) của đức Thế Tôn Vipassī và sáu mươi tám ngàn vị tỳ khưu đã
sanh khởi, vị ấy, trong khi bản thân là đạo sĩ khổ hạnh, đã xua đi cơn
bệnh ấy bằng vô số thuốc men khác loại nên đã đạt được trạng thái ít
bệnh tật. Và điều đã được nói là: ‘Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong
số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh tật của Ta, tức là Bakkula.’

Tâu đại vương, trong khi căn bệnh của đức Thế Tôn đang sanh lên cũng
như đang tiếp diễn, trong khi Ngài đang duy trì cũng như không duy trì
pháp từ khước, không có bất cứ chúng sanh nào sánh bằng đức Thế Tôn.
Điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói
đến ở đoạn Varalañchaka (Dấu Ấn Cao Quý) thuộc Saṃyuttanikāya (Tương
Ưng Bộ) rằng: ‘Này các tỳ khưu, cho đến các hàng chúng sanh không
chân, hoặc hai chân, hoặc bốn chân, hoặc nhiều chân, hoặc hữu hình,
hoặc vô hình, hoặc hữu tưởng, hoặc vô tưởng, hoặc phi tưởng phi phi
tưởng, trong số các hạng ấy đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng
Giác được gọi là hạng nhất.’”

“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.”