Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009


Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 05 năm 2009

Giảng Sư: Sư Định Phúc / TT Giác Đẳng.


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KHÔNG GÌ RỬA SẠCH ĐƯỢC CÁC ÁC NGHIỆP".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Mina215, Tuyet Hanh, Anitya, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Vo Bat Phi, Bat Phong và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Mina, Anitya, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 31 tháng 05 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do Sư Định Phúc / TT Giác Đẳng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KHÔNG GÌ RỬA SẠCH ĐƯỢC CÁC ÁC NGHIỆP", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"KHÔNG GÌ RỬA SẠCH ĐƯỢC CÁC ÁC NGHIỆP"

151. M I 39
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung07.htm
Trung Bộ Kinh 7, Kinh Ví dụ tấm vải.
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikā Bharadvaja đang ngồi không xa Thế Tôn. Rồi Bà-la-môn Sundarikā Bharadvaja bạch Thế Tôn:

-- Tôn giả Gotama có đi đến sông Bāhukā để tắm rửa không ?

-- Này Bà-la-môn, sông Bāhukā là gì ? Sông Bāhukā có làm được lợi ích gì ?

-- Tôn giả Gotama, sông Bāhukā được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama, sông Bāhukā được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội sạch các ác nghiệp trong sông Bāhukā.

Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà-la-môn Sundarikā Bharadvaja:

Trong sông Bāhukā
Tại Adhikakkā,
Tại cả sông Gayā
Và Sundarikā,
Tại Sarassatī
Và tại Payāna,
Tại Bāhumatī,
Kẻ ngu dầu thường tắm,
Ác nghiệp không rửa sạch.

Sông Sundarikā
Có thể làm được gì ?
Payāga làm gì ?
Cả sông Bāhukā ?
Không thể rửa nghiệp đen
Của kẻ ác gây tội.

Ðối kẻ sống thanh tịnh,
Ngày nào cũng ngày tốt,
Với kẻ sống thanh tịnh,
Ngày nào cũng ngày lành,

Các tịnh nghiệp thanh tịnh,
Luôn thành tựu thiện hạnh.
Này vị Bà-la-môn,
Chỉ nên tắm ở đây,
Khiến mọi loài chúng sanh,
Ðược sống trong an ổn.
Nếu không nói dối trá,
Nếu không hại chúng sanh,
Không lấy của không cho,
Có lòng tín, không tham,
Ði Gayā làm gì,
Gayā một giếng nước ?


Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdom — by Ven. S. Dhammika).

151. Lúc bấy giờ, Bà la môn Sundarikā Bharadvaja ngồi không xa Thế Tôn và bạch với Thế Tôn.

"Tôn giả Gotama có đi đến tắm ở sông Bāhukā không ?

" Có điều gì ở sông Bāhukā ? Sông Bāhukā có giá trị lợi ích gì chăng ?

"Thưa tôn giả Gotama, rất nhiều người tin rằng họ sẽ trở nên trong sạch thanh tịnh nếu được tắm ở sông Bāhukā, mọi hành động bất thiện, ác nghiệp của họ sẽ được sông Bāhukā rửa sạch".

Rồi Thế Tôn đã nói lên bài kệ:

- Ở dòng sông Bāhukā tại Adhikakka, sông Gayā tại Sundarikā, sông Payaga tại Sarassati hoặc sông Bahumati, với kẻ ngu cho dù người ấy thường xuyên tắm cũng không rửa sạch được ác nghiệp của người ấy. Những dòng sông này có thể làm được điều gì ? không thể làm trong sạch một người bất thiện, người có ý tạo nghiệp ác. Đối với người sống thiện, mọi ngày đều ngày tốt, mọi ngày đều ngày lành. Nếu tu tập mỗi ngày, mọi ngày đều ngày tốt. Nếu tắm trong điều ấy, mới thật là rửa sạch. Nếu ông không nói dối, không làm hại một ai và cũng không trộm cắp. Nếu ông có lòng tịnh tín, cởi mở không gian tham, vậy đến Sông Gayā để làm gì ? Sông Gayā như giếng nước ở nhà của ông.


Chúng con kính cung thỉnh Sư Định Phúc / TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Câu Phật ngôn: "152. M I 272 - TU TẬP THÂN HÀNH THANH TỊNH", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 05 năm 2009

Giảng Sư: ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: PT Tuyết Hạnh / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BỐN DỰ LƯU PHẦN"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Anitya, Minh Chau, Mina215, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, PT BatPhong2008 và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Mina. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BỐN DỰ LƯU PHẦN", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"BỐN DỰ LƯU PHẦN"

150. S V 364
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu5-55a.htm
Tương Ưng Bộ Kinh, Tập V, Thiên Đại Phẩm,
Chương Tương Ưng Dự Lưu (a), Phẩm Một Ngàn hay Vườn Vua,
Câu 16. VI. Thân Hữu (1) (S.v, 364) 3-4
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

3) -- Tất cả những ai, này các Tỷ-kheo, các Ông có lòng từ mẫn, và những người mà các Ông nghĩ cần phải nghe theo, những ai là bạn bè, hay thân hữu, hay bà con, hay cùng một huyết thống; tất cả những vị ấy, này các Tỷ-kheo, cần phải được khuyến khích, phải được áp đặt, phải được an trú trong bốn Dự lưu phần. Thế nào là bốn ?

4) Họ cần phải được khuyến khích, phải được áp đặt, phải được an trú vào tịnh tín bất động đối với đức Phật: "Ðây là bậc Ứng Cúng, ... Phật, Thế Tôn" ... đối với Pháp ... đối với Tăng ... đối với các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 150:

Đối với những người mà bạn có lòng từ mẫn thương yêu , bạn bè, người thân, bà con họ hàng của bạn, hãy nói cho họ biết, xây dựng và thiết lập an trú ở họ bốn Dự lưu phần, thế nào là bốn? Tịnh tín với Phật, Pháp, Tăng, Giới hạnh, Ái kính đối với các bậc thánh và hướng đến thiền định.


Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

... ?

Câu đố 2 (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

....
________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ... / Chư Tăng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "151. M I 39 - KHÔNG GÌ RỬA SẠCH ĐƯỢC CÁC ÁC NGHIỆP", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 05 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Bích Thu / TN Như Nguyện

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "TÂM BỊ KHUẤY ĐỤC VÀ KHÔNG BỊ KHUẤY ĐỤC"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Duong Tieu, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Bat Phong và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, Mina.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh / TN Nhu Nguyen.

Người post bài, clean Room: Mina / TN Nhu Nguyen.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 29 tháng 05 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Pháp Đăng / ÐÐ Pháp Tân thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "TÂM BỊ KHUẤY ĐỤC VÀ KHÔNG BỊ KHUẤY ĐỤC", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"TÂM BỊ KHUẤY ĐỤC VÀ KHÔNG BỊ KHUẤY ĐỤC"

149. A I 9
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi01-0114.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Một Pháp, Phẩm Ðặt Hướng
và Trong Sáng, Câu 1-10 Tâm Ðặt Sai Hướng 5-6.
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

5. Ví như, này các tỷ kheo, một hồ nước uế nhớp, bị khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt, đứng trên bờ, không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Vì cớ sao ? Vì nước bị khuấy đục. Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với tâm bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao ? Vì rằng tâm bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo.

6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trong sáng, sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đấy có người có mắt, đứng trên bờ, có thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Vì cớ sao ? Vì nước không bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với tâm không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy có xảy ra. Vì sao ? Vì rằng tâm không bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 149:

Ví như hồ nước đục, khuấy động và bùn dơ. Rồi, có người đứng trên bờ nhìn thấy. Họ không thấy các con hào, các con ốc, con nghêu và sỏi đá dưới đáy hồ hay đàn cá ủ rũ. Và tại sao ? Vì nước bị khuấy đục. Cũng vậy, không thể xảy ra cho người với tâm dao động để hiểu ra lợi ích của mình hay lợi ích của người, hay nhận ra pháp cao thượng. Và tại sao ? Vì tâm bị dao động.

Tương tự, ví như hồ nước trong, phẳng lặng và không khuấy đục. Người đứng trên bờ nhìn thấy; họ thấy những con hào, con ốc, con nghêu và sỏi đá dưới đáy hồ, và đàn cá qua lại. Và tại sao ? Vì nước không khuấy động. Cũng vậy, có thể xảy ra cho người với tâm thanh tịnh để hiểu ra lợi ích của mình và lợi ích của người và nhận ra pháp cao thượng. Và tại sao ? Vì tâm không bị dao động.


Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Đăng / ÐÐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): Phải chăng tất cả thiện tâm đều là tâm trong sạch ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): Câu Phật Ngôn: "Không làm ác nghiệp, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý ..." phải chăng nói rằng làm việc lành là một lẽ mà thanh lọc tâm là một lẽ khác ?

Câu hỏi 3. (TT Giác Đẳng biên soạn): Có chính xác chăng để nói "Phước (puñña)" là cái gì làm cho tâm thanh tịnh ?

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): Sự thanh tịnh của tâm ý có thể là tự nhiên được chăng ? (Thí dụ như môi trường hay nghiệp quá khứ).

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT Bát Phong 2008): Có phải quán 32 thể ô trược, là phương pháp giúp cho những người diệt đi luyến ái, hay còn phương pháp nào khác hơn ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (TT Giác Đẳng biên soạn): Có người học nhiều khiến tâm thường không an tịnh. Phải chăng tâm có thể bị giao động bởi cả hai thiện và bất thiện hạnh ?

a. Không phải thiện sự nào cũng khiến tâm an tịnh.
b. Tâm thiện nào cũng có tâm sở tịnh hảo.
c. Sự thanh tịnh có nhiều trình độ khác nhau.
d. Cả ba câu trên đều đúng.


________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "150. S V 364 - BỐN DỰ LƯU PHẦN", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/)

No. 2362 (Dương Tiêu dịch)

Tang Lễ Cựu Tổng Thống Nam Hàn

Được Tổ Chức Theo Nghi Thức Phật Giáo

By Kwon Mee-Yoo

Staff Reporter

05-27-2009 18:38

Lời trăn trối cuối cùng của Cựu tổng thống Nam Hàn Roh Moo-Hyun, để lại trên máy computer cá nhân như sau “Chết và sống là một hiện tượng tự nhiên của cuộc đời”. Ông cũng đã nghĩ đến việc thăm viếng nhiều chùa chiền Phật giáo gần tư gia trước khi gieo mình xuống núi tự sát vào thứ bảy vừa qua.

Mặc dù cựu tổng thống Nam Hàn là tín đồ Thiên Chúa giáo vào năm 1986, nhưng thật ra ông không hề tham dự hay hiểu biết gì nhiều về tôn giáo này. Tuy nhiên, trước khi từ trần ông đồng ý làm hỏa táng theo nghi lễ Phật giáo.

Theo lời Cựu Tổng Giám Mục Nam Hàn Stephen Kim Sou-hwan thì vị cựu tổng thống này chỉ tin tưởng ở Cơ Đốc giáo, hoặc Thiên Chúa giáo một phần nào và một vài khía cạnh nào đó, ngoài ra cựu Tổng Thống Nam Hàn cũng cho biết ông không hề thực hành hoặc ủng hộ tuyệt đối một tôn giáo nào, tuy nhiên ông có sự hiểu biết rộng lớn về nhiều nền tôn giáo khác nhau.

Theo một nhân viên hữu trách của tông phái Tào Khê thì cựu Tổng Thống Nam Hàn rất gần gủi và thông hiểu Phật Pháp một cách rất sâu sắc, vì rằng ông lớn lên trong môi trường Phật giáo, thân mẫu của cố cựu tổng thống là một Phật tử thuần thành, và ngay trong tư gia của ông cũng có thờ hình tượng Đức Phật.

Cố Cựu Tổng Thống Nam Hàn đã từng cho rằng Phật Pháp là tôn giáo của lòng từ, thực tế, có nhiều tư tưởng dễ hiểu, và Phật giáo sẽ là nền tảng trên phương diện tư tưởng triết lý và là kim chỉ nam cho cuộc sống mạnh mẽ hơn các tôn giáo khác.

Tổ tiên của cố cựu tổng thống Roh đều được thờ phượng và cúng bái tại chùa Haein, nơi tang lễ hỏa thiêu cựu tổng thống có hơn 300 chư tăng tham dự.

Hòa thượng J Kwan, Hòa Thượng Jeong-u, viện trưởng của tông phái Tào Khê và trụ trì của chùa Tongdo, tuyên bố rằng tang lễ vào thứ Hai sẽ được cử hành hoàn toàn theo nghi lễ Phật giáo như lời di chúc của cựu tổng thống. Di hài của cựu tổng thống sẽ được hỏa táng tại lò thiêu Suwon Yeonhwa Crematorium, ngay sau buổi lễ viếng thăm tại cung điện Gyeongbok, vào ngày thứ sáu.

Với đám tang được tổ chức một cách công cộng, Phật Tử, Tín Đồ Thiên Chúa Giáo, Chính Giáo La Mã sẽ tham dự một cách hợp pháp và tự do vào ngày thứ Sáu.

------------------------------------------------------------------------------------------

No. 2363 (Hạt Cát dịch)

Nam Phi: Tiệm ăn bị phản đối vì lợi dụng

Phật giáo cho mục đích thương mại

27/05/2009 22:08 - (SA)

Cape Town -- Tiệm ăn có tên gọi Nando vừa lại bị rắc rối, câu chuyện lần này xảy ra chung quanh một mẫu quảng cáo nghiệp vụ đụng chạm đến Phật giáo.

Trong một bản bố cáo của tuần lễ này, các giới chức cơ quan Tiêu Chuẩn Quảng Cáo (viết tắt ASA) nói một thành viên công cộng đã than phiền về một mẫu quảng cáo của quán ăn Nando cổ võ cho một bữa ăn "good karma - thiện nghiệp".

Mẫu quảng cáo thúc đẩy khách hàng hãy "thử bữa ăn mới Good Karma của chúng tôi - để giải thoát" và "Để chào mừng sự viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, hãy chọn một phần tư con gà".

Nguyên đơn, Karl Muller, đã than phiền rằng mẫu quảng cáo đã phạm thượng khi lợi dụng một tôn giáo và vấn đề tâm linh để cổ võ cho các hoạt động của họ.

Điều này đặc biệt là phạm thượng, căn cứ theo Muller, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tâm linh Phật giáo Tây Tạng, đã công khai lên án lò sát sinh và sự tiêu thụ gia cầm, điều mà Ngài cho là một "ác nghiệp".

Cơ quan ASA nói quán ăn Nando đã lên tiếng qua các luật sư của họ rằng mẫu quảng cáo đó là một phần của chiến dịch quảng cáo phụ hồi đầu tháng 04, 2009 và sẽ không bao giờ được sử dụng lại.

Khi mẫu quảng cáo được tung ra thị trường, chính phủ Nam Phi vừa mới từ chối cấp chiếu khán cho Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng thăm quốc gia này.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 05 năm 2009

Giảng Sư: TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp

Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp

Tri chúng: PT Mina / PT Tuyết Hạnh

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "DUNG SẮC THÙ THẮNG CỦA ĐỨC THẾ TÔN"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Duong Tieu, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Bat Phong và quý Ops,
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 28 tháng 05 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "DUNG SẮC THÙ THẮNG CỦA ĐỨC THẾ TÔN", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"DUNG SẮC THÙ THẮNG CỦA ĐỨC THẾ TÔN"

148. AI 18
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi03-0507.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp,
Phẩm Lớn, Câu 63.- Venaga.
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

3- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái táo vàng vào mùa thu, được thanh tịnh chói sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng. Ví như, thưa Tôn giả Gotama, trái cây tala chín vừa rời khỏi cành, thanh tịnh, chói sáng; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói sáng.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 148:

Thật tuyệt diệu và kỳ diệu thay, dung mạo của Thế Tôn thật trong sáng. Làn da của Thế Tôn sáng ngời rực rỡ như sắc vàng óng ả của quả táo vào mùa thu, như trái cây cọ vừa rời khỏi cành chói sáng rực rỡ như làn da của Thế Tôn. Như loại trang sức làm từ vàng đỏ, được khổ công chế tác từ người thợ kim hoàn khéo léo dát lên bộ trang phục màu vàng chói sáng rực rỡ, cũng như thế ngũ căn của Thế Tôn thật sự thanh tịnh và làn da của Thế Tôn thật sự trong sáng rực rỡ.


Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (NS Liễu Pháp biên soạn): Người xuất gia có hảo tướng có thể được xem là thuận duyên hay nghịch duyên trong sự tu tập và hoằng Pháp không ?

Câu hỏi 2. (NS Liễu Pháp biên soạn): Câu nói "Tánh sanh tướng" có phù hợp với tinh thần của Đạo Phật chăng ?

Câu hỏi 3. (ĐĐ Pháp Đăng biên soạn): Các bậc Thánh A La Hán đều có các căn trong sáng, thân tướng trang nghiêm hết hay tùy mỗi vị được thành tựu ?

Câu hỏi 4. (ĐĐ Pháp Đăng biên soạn): Thấy hình tượng Phật có làm cho chúng ta sanh được phước lành không, hay chỉ là tín ngưỡng thôi ?

Câu hỏi 5. (ĐĐ Pháp Đăng biên soạn): Hình tượng Phật và tranh ảnh của Phật có rất nhiều Phật tử treo lên tường có tốt không, nếu có nhiều tranh ảnh cũ, vậy Phật tử phải làm sao cho vẹn toàn tốt đẹp ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (NS Liễu Pháp biên soạn)


Trong cuốn "Góp Nhặt Cát Đá" có một chuyện về một Sư Cô có diện mạo rất xinh đẹp, đến nỗi sau khi xuất gia vẫn có nhiều người theo đuổi quấy nhiễu. Sư Cô bèn dùng bàn ủi nóng để phá hủy khuôn mặt khả ái của mình. Câu chuyên nói lên điều gì dưới đây ?

a. Dung mạo xinh đẹp là nghịch duyên cho sự tu tập.
b. Sự quyết tâm tu tập của người xuất gia.
c. Cách giải quyết này chỉ là "ngoài da" chứ chưa phải là cách giải quyết trọn vẹn.
d. Cả 3 điều trên.

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng Câu Phật ngôn: "149. A I 9 - TÂM BỊ KHUẤY ĐỤC VÀ KHÔNG BỊ KHUẤY ĐỤC", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/)

No. 2360 (Tuệ Minh dịch)

Du lịch Phật giáo Ấn Độ

phải cải tổ một cách ráo riết

Gouri Shah. Livemint.com. Ngày 25 tháng 5, 2009

Ấn độ đang hình thành một cung cách cùng đưa những người sống dưới mức nghèo đói đi lên với đà tăng trưởng và quá trình phát triển của quốc gia.

Mumbai, Ấn độ -- Cựu thư ký liên kết của bộ du lịch Amitabh Kant nói trong một cuộc phỏng vấn về cuốn sách của ông ta “Dán nhãn cho Ấn độ: Một câu chuyện ly kỳ”, tác động của các kết quả bầu cử gần đây về nền du lich và những thách thức và cơ hội trước mắt nhãn hiệu Ấn độ. Đây là phần trích lược:

Ông làm thế nào để bảo đảm rằng nhãn hiệu mà ông đang xây đấp trên thế giới phù hợp với thực tế tại nước nhà ?

Đó là việc làm khó, để cải tổ chất lượng kinh nghiệm trên mặt đất. Thử thách chính là phải thấy được rằng sự duy trì và hoạt động được tiến hành không ngừng nghỉ. Một thử thách chính khác trong một cơ cấu liên bang như của chúng tôi phải bảo đảm rằng các chính phủ tiểu bang nắm chủ nền du lịch. Trong trường hợp của Kerala, chính phủ tiểu bang vận động chiến dịch “Quê hương của chính Thượng Đế”.

Tác động của những kết quả bầu cử và sự nảy sinh của năng lượng trẻ vào Ấn độ như một nhãn hiệu ra sao ?

Trong tâm tôi, nó sẽ đưa đến một sự quản trị tốt hơn. Kết quả bầu cử cho thấy rằng các tiểu bang được quản trị tốt đã thắng yếu tố chống đương cử. Và nữa, việc tốt về chiến dịch Ấn độ Ly Kỳ là nó thông suốt tất cả các lãnh đạo chính trị.

Trong tâm của ông, các thử thách và cơ hội quan trọng của Ấn độ như một nhãn hiệu là gì ?

Nhiều lắm. Nhưng một trong những thử thách quan trọng là đến năm 2020 Trung Cộng sẽ là một thị trường ngoại thương quan trọng, vì nền kinh tế Trung Cộng phát triển với một tốc độ rất mau lẹ. Chúng tôi cũng cần phải thử thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Chất lượng kinh nghiệm của du lịch Phật giáo phải được cải tổ một cách ráo riết. Chúng tôi có thể trở thành một Thánh Địa đối với du khách Phật tử, vì chúng tôi có một yếu tố di sản đồ sộ. Chúng tôi cần phải tự trở nên thân thiện với du khách. Trên phương diện cơ hội, chúng tôi có Thế Vận Hội Liên Bang gần đến, và các sự kiện thể thao lớn là những tác động cho nền du lịch. Ấn độ cũng cần phải tự phát triển như là một địa điểm của MICE (Meetings - gặp gỡ, Incentives – động lực, Conventions - hội nghị, Exhibitions – triễn lãm), một thương vụ nhiều tỷ Mỹ kim.

Kinh nghiệm tốt đẹp nhất và xấu nhất của ông tại Ấn độ là gì ?

Kinh nghiệm tốt đẹp nhất của tôi là du hành từ Manali đến Ladakh. Đó là một kinh nghiệm lý thú. Lái xe xuống đó thật sự đã cho tôi thấy tài nguyên khổng lồ mà Ấn độ có được như là một địa điểm thám hiểm.

Kinh nghiệm xấu nhất cho đến ngày nay trong vai trò một du khách là khi tôi đi trên con đường di sản Phật giáo từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Nalanda rất tệ hại vào năm 2001, nhưng kể từ đó nó đã được làm lại theo các tiêu chuẩn quốc tế. Vào lúc đó con đường, đúng ra chỉ cần 45 phút là đi hết, đã tốn mất của chúng tôi 5 giờ rưỡi đồng hồ. Và khi bạn vào ngôi chùa Bồ Đề Đạo Tràng bạn có thể nghe những bài hát của ban nhạc Tình Yêu từ Tokyo phát tra với âm lượng tối đa từ những cửa tiệm ở bên ngoài. Bây giờ chúng tôi dời các cửa tiệm đó cách xa 2 cây số để chúng tôi có thể tạo nên một không khí đầy thiền định.

Tốt nhất là có kế hoạch và chiến lược, nhưng làm cách nào để bạn bảo đảm rằng tất cả các yếu nhân của nền kinh tế Ấn độ - từ những tài xế taxi đến nhân viên hải quan - chia xẻ nhãn quan đó ?

Rất thường, du khách không tiếp xúc với chính phủ một chút nào cả. Họ tiếp xúc với các nhân viên du lịch, vv... Bởi vậy chúng tôi đã bắt đầu chiến dịch Atithi Devo Bhavah. Chúng tôi thực hiện một cuốn phim với Sha Rulch Khan về việc giữ gìn các thành phố ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng; chúng tôi đi đến các trường học và đại học, huấn luyện các tài xế taxi. Hiện nay chúng tôi thực hiện chiến dịch này quanh vùng Aamir Khan để bảo đảm có được một nhận thức toàn phần.

------------------------------------------------------------------------------------------

No. 2361 (Hạt Cát dịch)

Viện bảo tàng Luân Đôn triển lãm

ảnh tư liệu thánh tích Phật Giáo

Huliq.com, May 26, 2009

London, UK -- Viện Bảo Tàng Victoria và Albert tại Luân Đôn đang thực hiện một cuộc triển lãm tiêu đề "Cuộc hành hương của các nhà nhiếp ảnh: Khám Phá Thánh Tích Phật Giáo tại Á Châu", từ nay cho đến ngày 21 tháng Sáu, 2009.

Hình ảnh trưng bày sẽ cho thấy các nét thẩm mỹ của những khu thánh tích Phật Giáo trong loạt ảnh màu nâu đen. Các di tích lịch sử và kiến trúc ý nghĩa của những hang động đá cổ xưa, các điện đài điêu khắc, các bảo tháp gạch nung và tu viện bằng danh mộc được khám phá.

Hình ảnh trưng bày đã nắm bắt được những nét phế tích đẹp như tranh tại những khu hẻo lánh và những khía cạnh bất thường của các khu Phật giáo tương tự, tạo nên những bức ảnh thẩm mỹ tuyệt vời. Cùng lúc, chúng thể hiện một chức năng như những tài liệu quan trọng, cho thấy các kiến trúc trước khi được phục hồi và ghi nhận những gì không còn tồn tại nữa.

Khi những hình ảnh này được thu vào ống kính, trong khoảng thời gian thập niên cuối của thế kỷ 19, chúng đã được đánh giá cao cho tính cách thực tiễn và biểu tượng quý giá của kiến trúc. Chúng đã trở thành tài liệu cho các học giả nghiên cứu, xếp loại và ghi chép về các khu thánh tích Phật Giáo trong một tính cách toàn diện cụ thể chưa bao giờ hơn. Kiến thức về kiến trúc Phật giáo của chúng tôi là kết quả của loạt tác phẩm tài liệu này.

Cuộc triển lãm này vén mở một số tác phẩm nổi bật của bộ sưu tập V&A, trình bày công trình của các nhiếp ảnh gia Linneaus Tripe tại Burma và Joseph Lawton tại Tích Lan. Đồng thời cũng trưng bày hình ảnh lưu niệm của các hang động Long Môn tại Trung quốc và hình ảnh tô màu thủ công về Kim Các Tự Nhật Bản.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 05 năm 2009

Giảng Sư: NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Dương Tiêu / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KHÔNG PHẢI LỖI Ở THẦY THUỐC"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Duong Tieu, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Bat Phong, Delta và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 27 tháng 05 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KHÔNG PHẢI LỖI Ở THẦY THUỐC", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"KHÔNG PHẢI LỖI Ở THẦY THUỐC"

147. JN 28-29
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi03-0507.htm
(Chú Giải Chuyện Bổn Sanh
Bệnh khổ không tìm thuốc – NQ lược dịch).
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Như người mang bệnh về thân
Chẳng lo tìm kiếm thuốc thang chữa lành
Mặc dù y sĩ ở gần
Lỗi kia nào phải về phần lương y.

Như người lậu hoặc dày vò
Đau thương, thống khổ chẳng lo kiếm tìm
Đạo sư chỉ dạy bảo khuyên
Lỗi kia không thể trách phiền đạo sư.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 147:

Nếu thân người khổ bệnh
Dù kề bên lương y,
Chẳng chịu tìm phương thuốc.
Không phải lỗi lương y.

Như người đang đè nén
Vì đau khổ dày vò
Bởi phiền não trong tâm
Nhưng không tìm Thầy giúp
Đó không là lỗi Thầy.


Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT Sangkhaly): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui


Câu Đố 01: (TT Giác Đẳng biên soạn) ... ?

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp thuyết giảng Câu Phật ngôn: "148. AI 181 - DUNG SẮC THÙ THẮNG CỦA ĐỨC THẾ TÔN", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.