Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 09 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: TT Tuệ Siêu

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh / PT Tuyet Hanh


Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "MỤC ĐÍCH CỦA PHẠM HẠNH"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Mina, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, PT Delta74, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com


Người mở room: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Mina.
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina, Tuyet Hanh
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): TN Như Nguyện có lớp học, xin phép vô room trễ.
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 30 tháng 09 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "MỤC ĐÍCH CỦA PHẠM HẠNH", với sự điều hợp của TT Tuệ Siêu
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"MỤC ĐÍCH CỦA PHẠM HẠNH"

273. S. V272
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu5-51.htm
Tương Ưng Bộ Kinh Tập 5, Thiên Đại Phẩm,
Phẩm Lầu Rung Chuyển, Câu 15.V. Bà-La-Môn (S.v,271)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Bà-la-môn Unnābha thưa với Tôn giả Ānanda:

-- Do mục đích gì, thưa Tôn giả Ānanda, Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama ?

-- Với mục đích đoạn tận dục (chanda), này Bà-la-môn, Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama.

-- Có con đường gì, thưa Tôn giả Ānanda, có đạo lộ gì đưa đến đoạn tận lòng dục ?

-- Có con đường này, này Bà-la-môn, có đạo lộ này đưa đến đoạn tận lòng dục.

-- Con đường ấy là gì, thưa Tôn giả Ānanda ? Ðạo lộ ấy là gì đưa đến đoạn tận lòng dục ?

-- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành ... tinh tấn định ... tâm định ... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Ðây là con đường, này Bà-la-môn, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận lòng dục.

-- Sự thể là vậy, thưa Tôn giả Ānanda, thời một công việc liên tục (santaka), không có chấm dứt. Lấy dục mà trừ dục, sự kiện như vậy không xẩy ra.

-- Này Bà-la-môn, về vấn đề này, tôi sẽ hỏi Ông. Nếu Ông kham nhẫn, xin hãy trả lời.

-- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? Có phải trước có lòng dục (ý muốn) nơi Ông, thúc đẩy Ông: "Ta sẽ đi đến khu vườn". Sau khi Ông đến khu vườn rồi, lòng dục ấy được tịnh chỉ ?

-- Thưa vâng, Tôn giả.

-- Có phải trước có tinh tấn nơi Ông, thúc đẩy Ông: "Ta sẽ đi đến khu vườn". Sau khi Ông đến khu vườn, tinh tấn ấy được tịnh chỉ ?

-- Thưa vâng, Tôn giả.

-- Có phải trước có tâm nơi Ông, thúc đẩy Ông: "Ta sẽ đi đến khu vườn". Sau khi Ông đến khu vườn, tâm ấy được tịnh chỉ ?

-- Thưa vâng, Tôn giả.

-- Có phải trước có tư duy nơi Ông, thúc đẩy Ông: "Ta sẽ đi đến khu vườn". Sau khi Ông đến khu vườn, tư duy ấy được tịnh chỉ ?

-- Thưa vâng, Tôn giả.
-- Cũng vậy này Bày-la-môn, khi Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã đoạn, chánh trí, giải thoát. Lòng dục mà vị ấy có trước để chứng được A-la-hán thì khi chứng được A-la-hán rồi, lòng dục ấy được tịnh chỉ. Sự tinh tấn mà vị ấy có trước để chứng đạt A-la-hán, thì khi chứng được A-la-hán rồi, tinh tấn ấy được tịnh chỉ. Tâm mà vị ấy có trước để chứng đạt A-la-hán, thì khi chứng được A-la-hán rồi, tâm ấy được tịnh chỉ. Tư duy mà vị ấy có trước để chứng đạt A-la-hán, thì khi chứng được A-la-hán rồi, tư duy ấy được tịnh chỉ.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 273:

Mục đích của cuộc sống phạm hạnh dưới Gotama là gì ? Vì lợi ích của đoạn tận dục. Có con đường hay cách thực hành nào dẫn đến đoạn tận dục ? Có một con đường dẫn đến đoạn dục, đó là phương pháp tu tập nổ lực chuyên cần thiền định về lòng dục, năng lực, tâm ý và tư duy.

Thưa Tôn giả Ānanda, đó là công việc không có điểm kết thúc, vì phải dùng phương tiện khác để đoạn tận dục, có thể chăng ?

Vậy tôi sẽ hỏi Ông một câu, và Ông hãy trả lời tùy thích. Trước khi đến khu vườn này, trong Ông có khởi lên lòng dục, năng lực, tâm ý và tư duy thúc giục Ông đi đến không ? vá sau khi đến, có phải chăng những lòng dục, năng lực, tâm ý và tư duy ấy dừng lại trong Ông ?

Thưa vâng, Tôn giả

Cũng như thế, khi một người đoạn tận được các lậu hoặc, kiết sử, đạt được chánh trí giải thoát thì những lòng dục, năng lực, tâm ý và tư duy mà người ấy có trước để chứng đạt A la hán cũng tự dừng lại tức thời.


Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp thuyết giảng Câu Phật ngôn: "274. A. III 6 - SỨC MẠNH HỮU HỌC", chúng con kính thỉnh TT Tuệ Siêu giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 09 năm 2008

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: TN Như Nguyện / PT Bích Thu

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BÀ LA MÔN VERANJĀ HIỂU PHÁP SAI LẠC"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Xướng ngôn viên: Lang Gia Nguyet, Anitya, Mina, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tuyet Hanh, Delta74, Tri Dat
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 29 tháng 09 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BÀ LA MÔN VERANJĀ HIỂU PHÁP SAI LẠC", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"BÀ LA MÔN VERANJĀ HIỂU PHÁP SAI LẠC"

272. A IV 183
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi08-0103.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Tám Pháp, Phẩm lớn, Câu 5

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

5. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt". Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt". Này Bà-la-môn, Ta tuyên bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố đoạn diệt các ác, bất thiện pháp. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về Ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 272:

Theo ý nghĩa nào một người có thể nói rằng: "Sa môn Gotama là một người chủ trương đoạn diệt, Ngài giảng về học thuyết đoạn diệt", và nói như vậy có được chính xác không ? Ta thuyết giảng về sự đoạn diệt tham, sân và si. Ta tuyên bố về sự đoạn diệt những ác, bất thiện pháp. Đây là ý nghĩa mà một người có thể nói: "Sa môn Gotama là một người chủ trương thuyết đoạn diệt, Ngài giảng về học thuyết của sự đoạn diệt," và nói một cách chính xác.


Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (TT Giác Đẳng biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Câu Phật ngôn: "273. S. V272 - MỤC ĐÍCH CỦA PHẠM HẠNH ĐƯỢC SỐNG DƯỚI SA MÔN GOTAMA", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 2039 (Hạt Cát dịch)

Miến Điện: chư tăng tuần hành kỷ niệm

một năm "Cuộc cách mạng tăng lữ".

The Associated Press
Published: September 28, 2008

YANGON, Myanmar -- Khoảng 100 tu sĩ Phật Giáo tại một thành phố miền Tây Miến Điện đã thực hiện một cuộc biểu tình tuần hành để đánh dấu một năm cuộc đàn áp đẫm máu hồi năm ngoái trên những người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Trong khi đó, tại thành phố lớn nhất Miến Điện, Yangoon, các tù nhân chính trị được phóng thích gần đây đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đảng Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia mà sáng lập viên là bà Aung San Suu Kyi. Cảnh sát và các viên chức an ninh đã theo dõi gắt gao hôm thứ Bảy tại tổng hành dinh của đảng.

Không có cuộc biểu tình nào trực tiếp liên hệ đến kỷ niệm đàn áp được ghi nhận tại Yangoon, nơi các cuộc biểu tình năm trước đã quy tụ lên đến hàng trăm ngàn người.

Nhưng tại cảng miền Tây thành phố Sittwe, đã có khoảng 100 tu sĩ Phật Giáo đã biểu tình tuần hành trong ôn hòa dưới màn mưa nặng hột khoảng nửa giờ, căn cứ theo các nhân chứng dấu tên vì sợ bị nhà cầm quyền gây khó khăn cho họ.

Cuộc biểu tình tuần hành của chư tăng đã diễn ra theo hình thức đi bát buổi sáng, nhưng sau đó thì mọi người đã hiểu ra rằng một con số lớn tu sĩ tuần hành trong một kiểu cách tổ chức như thế biểu hiện một cuộc biểu tình thầm lặng.

Tại Yangoon, sáu xe vận tải với các viên chức cảnh sát và dùi cui, lá chắn được dàn trải gần các văn phòng của đảng phái đối lập. Quan khách tham dự buổi lễ bị thu hình và bị theo dõi bởi 50 nhân viên an ninh thường phục.

Có khoảng 350 người tham dự buổi lễ kỷ niệm, kể cả các thành viên của Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia, các nhà ngoại giao và phóng viên báo chí, cũng là một buổi lễ chào mừng một thành viên kỳ cựu vừa được trả tự do sau 19 năm bị tù đày, ông Win Tin.

Trong bản tuyên ngôn kỷ niệm, đảng Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia lập lại lời kêu gọi của họ yêu cầu phóng thích tất cả các tù nhân chính trị ngay lập tức, kể cả Bà Aung San Suu Kyi, nhân vật đối lập đã trải qua 13 năm bị quản thúc tại gia trong thời gian 19 năm tù đày, cùng với nhân vật đứng phó của bà, ông Tin Oo. Bản tuyên ngôn cũng kêu gọi nhà cầm quyền hãy trả tự do cho tất cả các tu sĩ Phật Giáo và các lãnh đạo dân tộc thiểu số đã bị nhà cầm quyền giam giữ.

-------------------------------------------------------------------

No. 2040 (Dương Tiêu dịch)

Tổng thống Bush: Hồ Cẩm Đào,

đừng làm phiền Đức Đạt Lai Lạt Ma nữa !!!

Thông Điệp của Tổng Thống Bush Đến Hồ Cẩm Đào: Làm Ơn Đừng Có Kiếm Chuyện Với Đức Đạt Lai Lạt Ma.

IANS

29 Sep 2008 12:06:00 AM IST

Tổng Thống Hoa Kỳ George W Bush cảnh cáo Chủ Tịch Trung Cộng Hồ Cẩm Đào: “Đức Đạt Lai Lạt Ma là 1 người yêu chuộng hòa bình. Hồ Cẩm Đào tốt nhất là đừng có kiếm chuyện với Đức Đạt Lai Lai Ma”, trong dịp hội kiến với thủ tướng Ấn Độ Mammohan Singh tại tòa bạch ốc tuần vừa qua.

Trong 1 buổi tiếp tân truyền thống tại phòng ăn của toà bạch ốc vào thứ năm vừa qua, 2 nguyên thủ quốc gia đã thảo luận nhiều vấn đế nóng bỏng hiện nay bao gồm: sự thay đổi đột ngột khí hậu trái đất, chiến dịch chống khủng bố toàn cầu,, sức nóng ngày càng tăng từ mặt trời, và các quốc gia đang gây nhiều sự chú ý của dư luận quốc tế như là Trung Cộng, Pakistan và Afghanistan.

Tống thống Bush cảm thấy có sự liên hệ ngoại giao chặt chẽ với Ấn Độ, tuy nhiên đối với Trung Cộng, Tổng thống Hoa Kỳ có nhiều nhận định khác nhau, vì Bắc Kinh là chế độ cộng sản , khác hẳn với nền dân chủ của Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Thủ tướng Ấn Độ cũng tường thuật cặn kẻ về diễn biến giữa Trung Cộng và Tây Tạng trong 1 bữa cơm chiều thân mật, ông ta cũng đã nhắc lại lời của cựu tổng thống Singapore Lý Quang Diệu rằng thế hệ hiện nay của Trong Hoa không hứng thú mấy vào những chuyện mâu thuẩn tại Trung Cộng, tuy nhiên Lý Quang Diệu không dám chắc thế hệ tới Trung Hoa sẽ ra sao.

Cuộc gặp mặt lần này của 2 nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và Ấn Độ chủ yếu thương thảo về vấn đề kinh tế và phát triển các kế hoạch giáo dục, y tế , môi trường đang bị ô nhiễm của trái đất.

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 09 năm 2008

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BỐN CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ...

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Thien Tam, Mina (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Thien Tam, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Thông báo (nếu có): Sư Minh Hạnh, xin nghỉ phép đến 28/9/08.
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 28 tháng 09 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Giác Đẳng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BỐN CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"BỐN CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI"

270. M I 161
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi04-0406.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương bốn pháp, Phẩm Rohitassa,
Câu (II) (42) Các Câu Hỏi

____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Có bốn cách thức để trả lời câu hỏi. Thế nào là bốn ?

Có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đòi hỏi câu trả lời nhất hướng (một chiều dứt khoát); có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cần phải để một bên; có câu hỏi, này các Tỷ-kheo, cần phải trả lời một cách phân tích.
***********************
Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

271. Có bốn cách để trả lời các câu hỏi, thế nào là bốn: 1. Có câu hỏi phải trả lời một cách rõ ràng dứt khoát theo một hướng, 2. Dùng câu hỏi đối nghịch, 3. Để sang một bên, 4. Trả lời bằng cách phân tích rõ ràng cụ thể.


Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu thuyết giảng Câu Phật ngôn: "272. A IV 183 - SA MÔN GOTAMA CHỦ TRƯƠNG THUYẾT ĐOẠN DIỆT", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 09 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân


Điều hợp thảo luận: TT Tuệ Siêu


Tri chúng: PT Tuyết Hạnh / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "HAI VIỆC CẦN PHẢI LÀM KHI CÁC TỶ KHEO HỘI HỌP"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Mina. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): Sư Minh Hạnh, xin nghỉ phép đến 28/9/08.
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 27 tháng 09 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "HAI VIỆC CẦN PHẢI LÀM KHI CÁC TỶ KHEO HỘI HỌP", với sự điều hợp của TT Tuệ Siêu
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"HAI VIỆC CẦN PHẢI LÀM

KHI CÁC TỶ KHEO HỘI HỌP"


270. M I 161
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung26.htm
Trung Bộ Kinh 26, Kinh Thánh Cầu

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Rồi Thế Tôn đi đến tịnh thất của Bà-la-môn Rammaka. Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo đang hội họp tại tịnh thất của Bà-la-môn Rammaka để thuyết pháp. Thế Tôn đứng chờ ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Thế Tôn biết cuộc thuyết pháp đã xong, liền đằng hắng và gõ vào thanh cửa. Các Tỷ-kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bước vào tịnh thất của Bà-la-môn Rammaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

-- Này các Tỷ-kheo, các Người nay hội họp bàn vấn đề gì ? Và câu chuyện gì giữa các Người bị gián đoạn ?

-- Bạch Thế Tôn, câu chuyện giữa chúng con thuộc về Thế Tôn và câu chuyện ấy bị gián đoạn khi Thế Tôn đến.

-- Này các Tỷ-kheo, lành thay khi Thiện nam tử các Người, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các Tỷ-kheo, khi các Người hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thánh.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 270:

Thế Tôn đến viếng tịnh thất của Bà la môn Rammaka trong khi ở đó đã có một số đông tỷ-kheo đang hội họp đàm đạo về Giáo pháp. Thế Tôn đứng bên ngoài cửa đợi cho buổi pháp đàm kết thúc, khẽ ho và gõ và thanh cửa, các tỷ-kheo mở cửa, Thế Tôn bước vào, ngồi lên chỗ đã được soạn sẵn và hỏi rằng.

- Này các tỷ-kheo, các Người đang hội họp về vấn đề gì, và chuyện gì được đề cập đến trong buổi hội thoại vừa chấm dứt ?

“Chúng con đang nói về Ngài, bạch Thế Tôn”.

- Lành thay, Này các tỷ-kheo, những thiện nam tử trẻ tuổi từ những gia đình hiền thiện, đã từ bỏ sự yên ấm của gia đình, sống không gia đình, khi cùng nhau hội họp, có hai việc cần phải làm: Một là Luận bàn về đạo pháp, hoặc hai là giữ im lặng của bậc Thánh.


Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":


...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Giác Đẳng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "270. M I 161 - HAI VIỆC CẦN PHẢI LÀM KHI CÁC TỶ KHEO HỘI HỌP", chúng con kính thỉnh TT Tuệ Siêu giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 2037 (Dương Tiêu dịch)

Luân Đôn: Ngôi Chùa Phật Giáo Quốc Tế

Sri Saddhatissa bị phá hoại.

Ngôi chùa Phật Giáo Quốc Tế Sri Saddhatissa bị Phun Sơn màu với những hình ảnh kỳ thị Hồi Giáo – Tình nghi là do đảng Tigers Of Tamil tiến hành.

Sat, 2008-09-27

By Walter Jayawardhana.

Tin từ London, 27 tháng 9 theo tờ Asiantribum.com:

Một ngôi chùa Phật Giáo nổi tiếng thuộc trung tâm thủ đô Luân Đôn đã bị Sơn Vẽ những hình ảnh từ ngữ khủng bố li ti nhỏ bé vào thứ sáu ngày 26 tháng 9, tình nghi thủ phạm gây ra việc này, theo lời phương trượng ngôi chuà, hòa thượng Galayaye Piyadassi có thể là nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Taliban đang đe dọa vùng này.

Tống thống Tích Lan Mahinda Rajapaska vừa đến thăm ngôi chùa nổi tiếng Sri Saddhatissa vào thứ 7 tuần qua, có thể là nguyên nhân dẫn đến nhóm hồi giáo cực đoan Taliba đã phát khởi hành động khủng bố này. Nhóm hồi giáo Taliban (viết tắt là LTTE) hiện đang bị chính phủ Tích Lan tích cực ra sức tiêu diệt vì những hành động khủng bố chia rẽ phá hoại đất nước Phật giáo và chủ trương ly khai khỏi Tích Lan.

Có khoảng 100,000 dân Tích Lan gốc Tamil hiện đang cư ngụ sinh sống trung tâm thủ đô Luân Đôn đang có khá nhiều quyền lực chính trị. Băng đảng liên quan mật thiết với các nhóm khủng bố được tổ chức 1 cách có quy mô chặt chẻ trong khu vực Kingsbury.

Cuộc khủng bố bằng Sơn vẽ khủng bố bắt đầu xảy ra tại ngôi chùa khoảng 1:30 sáng thứ sáu, và nhiều cửa sổ đã bị tháo gỡ và đập vỡ thành nhiều mãnh vụn rơi dọc cầu thang thuộc các tăng xá 309 và 311, và các cửa kính trước của xe hơi chùa cũng như các xe bus loại nhỏ cũng bị đập vỡ bởi gậy gộc cũng như 1 phần bị sơn vẽ phá hoại, theo lời 1 nhân chứng tận mắt kể lại.

Khi một trong 13 nhà sư cư trú thường xuyên tại các tăng xá, đang chìm vào giấc ngủ, thì nhà sư giựt mình thức giấc bởi những tiếng động của các tiếng đập vỡ cữa kính, nhà sư vôi vả nhìn qua cửa sổ phòng, thì nhà sư thấy 2 người đàn ông Tích Lan đang đập phá các cửa kính và cửa sổ của tăng xá từ trái sang phải.

Cho đến khi vị sư này thấy 1 người đàn ông bắt đầu đập phá cửa kính của các xe hơi riêng chùa, nhà sư bắt đầu la lên nhằm kêu gọi giúp đỡ , cũng theo lời thuật lại của nhà sư trụ trì.

Trong khi đó Cảnh sát khu vực Brent hiện đang tầm nã tình nghi của biến cố này.

-------------------------------------------------------------------

No. 2038 (Hạt Cát dịch)

Trung cộng: Bạch thư "Bảo vệ và phát triển

văn hóa Tây Tạng", lên án Đức Đạt Lai Lạt Ma

Updated Thu. Sep. 25 2008 10:29 AM ET

The Associated Press

BEIJING -- Trung cộng đã công bố một bạch thư "Bảo vệ và phát triển văn hóa Tây Tạng" hôm thứ Năm, ca tụng (sic) chính sách của họ trong vấn đề Tây Tạng và cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng Ngài muốn phục hồi chế độ phong kiến trong vùng Hy Mã Lạp Sơn

Bạch thư, được phát hành sáu tháng sau khi xảy ra các cuộc bạo loạn và biểu tình nổi lên hàng loạt ở Tây Tạng, nói rằng nhà cầm quyền đã bỏ ra rất nhiều tài lực và nhân lực để bảo vệ văn hóa Tây Tạng

Nhưng tập bạch thư 30 trang giấy được ban hành bởi Hội Đồng Quốc Gia, Nội Các Trung cộng, cũng đã lên án nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng tội loan truyền tin đồn sai lạc về vấn đề diệt chủng văn hóa trong vùng và nói rằng bất cứ biến động nào nhằm ly khai Trung cộng sẽ bị thất bại.

"Đạt Lai Lạt Ma và bè lũ la lối cho văn hóa vùng tự trị Tây Tạng cơ bản là một âm mưu chính trị nhằm phục hồi chế độ chính trị thần quyền qua văn hóa Tây tạng và những vùng dân cư Tây Tạng khác, và như thế là thực hiện "độc lập Đại Tạng".

Tập bạch thư được ban hành khoảng một tháng trước dự trù đàm phán đợt thứ ba nhằm xoa dịu sự căng thẳng giữa đôi bên.

Các cuộc đàm phán đã bắt đầu sau khi xảy ra những vụ biểu tình do các tu sĩ Phật giáo dẫn đầu, phản đối chính sách của Trung cộng đã trở thành bạo động ở Thủ Đô Lhasa Tây Tạng hồi tháng ba. Bắc Kinh đã cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma và tín đồ của Ngài đã khích động cuộc nổi dậy.

Bất kể hai lần đàm phán trước đó với các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà cầm quyền đã xúc tiến chiến dịch của họ nhằm phỉ báng nhà Nobel Hòa Bình 1989.

Tập bạch thư nói "Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và bè lũ cùng với các lực lượng chống Trung cộng ở phương Tây âm mưu ép buộc làm cho nhóm dân tộc Tây Tạng và văn hóa của họ bị trì trệ và ở trong một tình trạng tương đương với thời "Trung Cổ".

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bác bỏ luận điệu của Trung cộng nói rằng Ngài muốn Tây Tạng độc lập và đính chánh rằng Ngài chỉ muốn tự trị đúng nghĩa cho miền Hy Mã Lạp Sơn để bảo vệ nền văn hóa Phật Giáo của Tây Tạng.

Ngài đã nhân danh chính phủ lưu vong Tây Tạng tại Dharamsala đích thân tuyên bố bác bỏ cáo buộc mới nhất của Bắc Kinh.

"Nếu tình hình ở Tây Tạng là tốt đẹp thì Trung cộng không cần phải tung ra một bạch thư. Nếu nhà cầm quyền cảm thấy họ đã nỗ lực đủ để bảo vệ ngôn ngữ và văn hóa Tây Tạng, họ nên cho phép quần chúng tiếp cận miễn phí truyền thông quốc tế", phát ngôn nhân chính phủ lưu vong Tây Tạng Thupten Samphel phát biểu như trên hôm thứ Năm.

Các cuộc biểu tình hồi tháng Ba là sự kiện thách thức đáng kể nhất đối với chính sách của Trung cộng trong gần hai thập kỷ. Bắc Kinh nói có 22 người chết trong các cuộc bạo loạn nhưng các nhà ủng hộ Tây Tạng nói nhiều hơn gấp mấy lần con số kia đã bị sát hại trong các cuộc biểu tình và các cuộc đàn áp liên tục của quân đội. Trung cộng. Phản ứng thô bạo của Trung cộng đã bị khắp thế giới phê bình gắt gao.

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2008


Nhật Hành

Ngày: 26 tháng 09 năm 2007

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng

Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp

Tri chúng: PT Bích Thu / TN Như Nguyện

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "LỢI LẠC TỐI THƯỢNG"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Mina.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): Sư Minh Hạnh, xin nghỉ phép đến 28/9/08.
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 26 tháng 09 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "LỢI LẠC TỐI THƯỢNG", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"LỢI LẠC TỐI THƯỢNG"

269. Dp 227
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb12-pc2.htm
Pháp Cú Kinh, Phẩm An lạc, Câu 204

____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

204 "Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, tiền tối thượng,
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.
Niết Bàn, lạc tối thượng".
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 269:

Mạnh khỏe là lợi ích lớn nhất,
Tri túc là sự giàu có nhất.
Tín nhiệm là người thân nhất,
Và Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng.


Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":


...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng Câu Phật ngôn: "270. M I 161 - HAI VIỆC CẦN PHẢI LÀM KHI CÁC TỶ KHEO HỘI HỌP", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.