Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

 
Thông Báo Pháp Hội Tháng Chín
 
KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN

Pháp Hội Tháng Chín Năm Lạc Thành Chùa Pháp Luân sẽ được tổ chức từ ngày 25 -9 đến 30-9-2012 dưới sự hướng dẫn của Ngài Trưởng lão Walpola Piyananda – Tăng trưởng Phật giáo Tích Lan tại Hoa Kỳ.

Pháp hội mang nội dung giới thiệu đời sống xuất gia cho những ai muốn thể nghiệm nếp sống thiền môn trong thời gian ngắn hạn. Ngoài việc hành trì giới pháp xuất gia, còn có thực tập thiền quán, học kinh Phạn ngữ, học và ứng dụng tứ diệu đế. Phương pháp ẩm thực dưỡng sinh cũng sẽ được hướng dẫn và áp dụng cho tất cả giới tử trọn khoá tu.

Ngài Trưởng lão Walpola Piyananda là một trong số tăng sĩ có đến Hoa Kỳ hoằng pháp thời kỳ ban sơ. Ngài là người thành lập ngôi chùa Dharmavijaya tại Los Angeles và cũng là thành viên sáng lập Liên Hiệp Tăng Già Miền Nam California. Ngoài việc tổ chức nhiều chương trình tu học hằng năm, Ngài Piyananda còn được biết là người tích cực trong nỗ lực phục hoạt giáo đoàn tỳ kheo ni Phật giáo Nguyên Thuỷ

Xuất gia gieo duyên là một cơ hội tốt cho người Phật tử trãi nghiệm sự tu tập trong cuộc sống và cũng tạo thắng duyên giải thoát cho những kiếp lai sinh. Nguyện cầu ánh sáng chánh pháp trường tồn trên gian.

Trụ Trì


Tỳ kheo Giác Đẳng

Chương Trình Khoá Tu Gieo Duyên

Thứ Ba 25-9-2012 KHAI KHOÁ
6:00 chiều Ghi danh và sắp xếp phòng cư trú
7:00 PM Tụng Tam Bảo
Nghi thức cầu pháp
Hướng dẫn tổng quát
Phân công

Thứ Tư 26-9-2012 HƯỚNG DẪN BƯỚC ĐẦU
5:30 AM Báo thức
6:00 Tụng kinh
6:30 Hướng dẫn I: Thực tập Yoga
7:30 Ăn sáng
8:30 Hướng dẫn II: Chấp tác và đời sống xuất gia
10:00 Hướng dẫn III: Dưỡng sinh và người tu tập
11:00 Chuẩn bị cơm trưa
12:00 Thọ trai
12:30 Kinh hành
2:00 PM Hướng dẫn IV: Tám thanh qui tu viện
4:00 Hướng dẫn V: Ngôn ngữ dưới mái chùa
5:00 Hướng dẫn VI: Thờ phượng trong nếp sống tu hành
6:00 Giải lao
7:00 Tụng kinh
8:00 Hướng dẫn VII: Nghi thức thọ giới
10:00 Từ bi quán
10:30 PM Chỉ tịnh

Thứ Năm 27-9-2012 THỌ TRÌ GIỚI PHÁP
5:30 AM Báo thức
6:00 Tụng kinh
6:30 Thực tập Yoga
7:30 Ăn sáng
8:30 Lễ thọ giới
10:00 Huấn từ của Ngài Trưởng lão
11:00 Hướng dẫn pháp dưỡng sinh và chuẩn bị cơm trưa
12:00 Thọ trai
12:30 Kinh hành
2:00 PM Pháp thoại: 10 điều tâm niệm của người tu tập
4:00 Chấp tác
5:00 Phương pháp đọc kinh Phạn ngữ
6:00 Giải lao
7:00 Tụng kinh
8:00 Chiêm nghiệm về giới hạnh, đức hạnh và phước hạnh
10:00 Từ bi quán
10:30 PM Chỉ tịnh

Thứ Sáu 28-9-2012 ỨNG DỤNG HỌC PHÁP
5:30 AM Báo thức
6:00 Tụng kinh
6:30 Thực tập Yoga
7:30 Ăn sáng
8:30 Pháp thoại: Tứ Diệu Đế và Người tu tập
10:00 Hướng dẫn tinh thần trung đạo trong sự hành trì
11:00 Hướng dẫn pháp dưỡng sinh và chuẩn bị cơm trưa
12:00 Thọ trai
12:30 Kinh hành
2:00 PM Pháp thoại: Khổ và nhân sanh khổ
4:00 Chấp tác
5:00 Phương pháp quán tưởng khổ và khổ tập
6:00 Giải lao
7:00 Tụng kinh
8:00 Pháp thoại: Diệt khổ và con đường diệt khổ
9:00 Phưong pháp thực hành bác chánh đạo
10:00 Từ bi quán
10:30 PM Chỉ tịnh

Thứ Bảy 29-9-2012 KIỂM NGHIỆM SỰ HÀNH TRÌ
5:30 AM Báo thức
6:00 Tụng kinh
6:30 Thực tập Yoga
7:30 Ăn sáng
8:30 Phương pháp phản tỉnh theo Kinh Giáo Giới Rahula
10:00 Tập thiền tâm quán niệm xứ
11:00 Hướng dẫn pháp dưỡng sinh và chuẩn bị cơm trưa
12:00 Thọ trai
12:30 Kinh hành
2:00 PM Pháp thoại: Hoà hợp đại chúng
4:00 chấp tác
5:00 Phương pháp đọc kinh Phạn ngữ
6:00 Giải lao
7:00 Tụng kinh
8:00 Những thắc mắc trong sự tu tập
10:00 Từ bi quán
10:30 PM Chỉ tịnh

Chủ Nhật 30-9-2012 HOÀN MÃN
5:30 AM Báo thức
6:00 Tụng kinh
6:30 Thực tập Yoga
7:30 Ăn sáng
8:30 Pháp thoại: Ai là người hữu duyên
10:00 Niệm tưởng ân đức
Chụp ảnh lưu niệm
11:00 Thọ trai
12:00 Khoá lễ Tam Bảo
12:30 Đạo từ của Ngài Trưởng lão
Cảm từ của giới tử
Xả giới
Hồi hướng công đức
2:00 Hoàn mãn


PHIẾU GHI DANH

Tên họ
Pháp danh
Địa chỉ
Điện thoại
Email

Xin tham dự pháp hội tháng chín, khoá tu xuất gia gieo duyên.

Có thể gởi email về: Phapluan@yahoo.com
Hoặc liên lạc ghi danh với đạo hữu Long, tel. (832) 289-5510