Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 04 năm 2009

Giảng Sư: TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp

Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp

Tri chúng: PT Mina / PT Nguồn Đức Hạnh

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KHÚC GỖ TO LỚN"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Duong Tieu, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Bat Phong và quý Ops,
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Mina, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, Nguon Duc Hanh.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 30 tháng 04 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KHÚC GỖ TO LỚN", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"KHÚC GỖ TO LỚN"

120. M I 449
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung66.htm
Trung Bộ Kinh 66, Kinh Ví dụ con chim cáy.
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Một số người ngu si, khi Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", (việc này là việc một Tỷ-kheo đi khất thực vào ban đêm gây sợ hãi cho một thiếu phụ được nói đến ở đoạn kinh trước - nq chú thích) liền nói như sau: "Có sá gì sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn này. Sa-môn này đặt quá nặng về cấm đoán đoạn giảm". Họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực hành) học giới. Sự việc ấy, này Udayi, đối với họ, trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một khúc gỗ to lớn.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 120:

Một số người ngu ở đây khi nghe ta nói "Hãy từ bỏ điều này" liền nói "Đây là việc nhỏ nhặt tiểu tiết không đáng kể, tại sao lại đặt quá nhiều sự cấm đoán đoạn giảm lên điều nhỏ nhặt như thế" và họ không từ bỏ điều đó, họ gây nên sự bất mãn, nuôi dưỡng sự chống đối Ta và những người khác muốn thực hành theo giáo giới. Đối với họ điều này đã trở nên trói buộc mạnh mẽ, vững chắc, kiên cường, khó xê dịch như một khối gỗ lớn.


Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (NS Liễu Pháp biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (NS Liễu Pháp biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (NS Liễu Pháp biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (NS Liễu Pháp biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của Phật tử Sangkhaly): ...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui


Câu đố 1 (PT Dương Tiêu biên soạn): ...

...

Câu đố 2 (... biên soạn): ...


________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ ... / ÐÐ Pháp Tân thuyết giảng Câu Phật ngôn: "121. A V 332 - TU TẬP PHÁP TÙY NIỆM", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 04 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân / TT Giác Đẳng

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Dương Tiêu / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NHÂN DUYÊN GIÚP DIỆU PHÁP ĐƯỢC TỒN TẠI SAU KHI NHƯ LAI NHẬP DIỆT"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Duong Tieu, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Bat Phong và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Mina, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, Nguon Duc Hanh.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 29 tháng 04 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Tân / TT Giác Đẳng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NHÂN DUYÊN GIÚP DIỆU PHÁP ĐƯỢC TỒN TẠI SAU KHI NHƯ LAI NHẬP DIỆT", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"NHÂN DUYÊN GIÚP DIỆU PHÁP ĐƯỢC TỒN TẠI

SAU KHI NHƯ LAI NHẬP DIỆT"


119. A IV 83
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi07-0406.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bảy Pháp,
Phẩm Không Tuyên Bố, Câu (VI) (56) Kimbila - 2.
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

2. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài ?

- Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính, tùy thuận bậc Ðạo Sư, sống cung kính tùy thuận Pháp; sống cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận Thiền định; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính tùy thuận nghinh đón. Này Kimbila, đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 119:

Kimbila bạch với Đức Thế Tôn: "Do nguyên nhân gì, lý do gì, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, Giáo Pháp sẽ tồn tại lâu dài ?"

"Nếu, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, chư Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, thiện nam và tín nữ sống tôn kính và tác ý đến Thầy Tổ, đến Giáo Pháp và đến chư Tăng , sống tôn kính và tác ý đến sự tu tập, đến thiền định, có thái độ đứng đắn và thiện tâm, thời Giáo Pháp sẽ tồn tại lâu dài".


Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân / TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT Sangkhaly): ... ?

Câu hỏi 6. (Câu hỏi của PT Dương Tiêu): ... ?

Câu hỏi 7. (Câu hỏi của PT pannayudhena): ... ?

Câu hỏi 8. (Câu hỏi của PT pannayudhena): ... ?

Câu hỏi 9. (Câu hỏi của PT pannayudhena): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (TT Giác Đẳng biên soạn)


... ?

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp thuyết giảng Câu Phật ngôn: "... - ...", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/)

No. 2326 (Dương Tiêu dịch)

Trung Cộng Lại Giở Trò Kẻ Cả "Cảnh Cáo Hoa Kỳ

Nên Từ Chối Tiếp Kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma".

Tin Từ Bắc Kinh, Hãng Thông Tấn AP:

BEIJING, April 23 (AP) - (Kyodo) -- Bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Cộng đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ ngăn chận mọi hoạt động dân chủ tự do nhân quyền cho Tây Tạng, mà theo Trung Cộng gọi là "những hành động khích động chủ nghĩa ly khai Tây Tạng ra khỏi Trung Cộng".

Nữ Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng, Jiang Yu trong một cuộc họp báo ngắn ngủi tại Bắc Kinh đã phát biểu Trung Cộng nhất quyết bài bác chống lại Đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng như mọi hoạt động của ngài dưới bất cứ tổ chức nào, sinh hoạt nào, tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới, không riêng gì Hoa Kỳ.

Theo Jiang Yu thì Trung Cộng đã tường trình yêu cầu Hoa Kỳ không nên cho phép Đức Đạt Lai Lạt Ma bước vào Hoa Kỳ, và nên ngăn chận mọi tổ chức thuộc chính phủ Tây Tạng Lưu Vong, cũng như các thân sĩ trí thức tổ chức ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến thăm Hoa Kỳ vào tuần này, nhưng chưa có dấu hiệu gì xác nhận là Tổng Thống Barac Obama sẽ gặp gỡ với ngài.

Đức Đạt Lai Lạt Ma trong quá khứ đã gặp gỡ và nói chuyện với tất cả tổng thống Mỹ kể từ thời tổng thống Geore H.W.Bush, trong giai đoạn lãnh đạo của vị lãnh tụ tâm linh lưu vong Tây Tạng, người mà Trung cộng coi là lãnh đạo và chủ xướng các cuộc đấu tranh cho 1 Tây Tạng độc lập tự do.

Năm ngoái Trung cộng đã hủy bỏ 1 cuộc họp thượng đỉnh với cộng đồng Châu Âu, nhằm phản đối sự gặp gỡ giữa tổng thống Pháp Nicolas và Đức Đạt Lai Lạt Ma, và quan hệ song phương 2 nước đã tổn thương.

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma lần này nhất định sẽ làm Trung Cộng nổi điên.

Ngoài ra bộ ngoại giao Trung Cộng còn chỉ trích và phủ nhận những lời bình luận của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tokyo về sự độc tàn tàn ác của Trung Cộng trong các vụ xử án bí mật đối với người dân Tây Tạng trong cuộc bạo động tại thủ phủ Lsaha tháng 3 năm ngoái, tuy nhiên Trung Cộng cho rằng những người Tây Tạng đó đều có mưu đồ chính trị.

8 người Tây Tạng đã bị phán quyết có tội bởi tòa án Trung Cộng, trong đó có 2 người bị án tử hình, và 3 người mang án tù chung thân.

Tuy nhiên Trung cộng luôn luôn cáo buộc là Đức Đạt Lai Lạt Ma đã không nói đúng sự thật.

Theo bộ ngoại giao Trung Cộng, thì các vụ án bạo động Tây Tạng đều xử trước ánh sáng và sự chứng kiến của quần chúng, từ các tòa án địa phương, ngoài ra những người bị xử án đều có quyền để bào chữa, cũng như quyền tự do và truyền thống của các dân tộc thiểu số, luôn được tôn trọng dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc.

------------------------------------------------------------------------------------------
No. 2327 (Như Quang dịch)

Đức Đạt Lai Lạt Ma:

"Khủng hoảng kinh tế hữu ích cho tâm thức"

(Economic Crisis Good for Minds – Edmonton Journal 26 tháng 4, 2009 – Như Quang lược dịch)

Edmonton, Canada 26 tháng 4, 2009 -- Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu là hậu quả của quá nhiều tham lam, gian trá và đạo đức giả, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói. “Những điều này chỉ là một số yếu tố ẩn sau vấn đề khủng hoảng toàn cầu”, nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Tây Tạng tuyên bố tại cuộc họp báo tại trường đại học California ở Santa Barbara.

Những ai cảm thấy tiền bạc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, khi bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, nghiệm ra rằng đó không phải là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc mà còn có gia đình, bằng hữu và sự an lạc trong tâm. “Do đó, cuộc khủng hoảng này có ích lợi vì nó nhắc nhở những ai chỉ muốn nhìn thấy tiền bạc luôn hưng thịnh hiểu rằng còn có những giới hạn”.

Tiếp theo những lời mở đầu của ngài Đạt Lai Lạt Ma là buổi pháp thoại qua đề tài “Bản Chất Của Tâm”. Thời pháp thoại được ban bố từ pháp tòa bằng gỗ có chạm trổ, với chiếc y đắp quanh đôi vai gầy và đôi chân ngồi kiết già của ngài đã thu hút một số lượng thính giả 4, 800 người. Nhân viên trường Đại học cho biết vé tham dự đã bán hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ với giá từ 20 đến 40 đô la một vé.

Nhà lãnh đạo lưu vong Tây Tạng 74 tuổi đã xin lỗi về chứng cảm cúm đã khiến ngài phải dừng lại nhiều lần. Giữa buổi pháp thoại ngài đã bắt đầu thuyết giảng bằng tiếng Tây tạng kéo dài khoảng 15 phút nói về Phật sử và triết học Phật giáo, nhường cho vị phụ tá phần phiên dịch.

Các sinh viên cao đẳng ban Triết học Phật giáo đã nhỏm lên từ chỗ ngồi để nghe cho rõ từng chữ. Joyce Tapper, 74 tuổi, từ Los Angeles nói: “Thật tuyệt vời, ngài đã vượt qua được những điều nhỏ nhoi như cảm cúm cho đến chuyện lớn như điều kiện khó khăn ở quê nhà. Chỉ cần ở trong thính đường này với ngài thôi cũng đã hướng tôi đến một nơi cao thượng hơn”.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009


Nhật Hành


Ngày: 28 tháng 04 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền / TT Tuệ Siêu

Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Tân

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh / PT Tuyết Hạnh


Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "DỤC THAM CHÍNH LÀ TRÓI BUỘC".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Mina, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, PT Delta74, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com


Người mở room: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Mina.
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina, Tuyet Hanh
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Tuệ Quyền / ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "DỤC THAM CHÍNH LÀ TRÓI BUỘC", với sự điều hợp của TT Tuệ Siêu
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"DỤC THAM CHÍNH LÀ TRÓI BUỘC"

118. S IV 280
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu4-41.htm
Tương Ưng Bộ Kinh, Tập IV, Thiên Sáu Xứ,
Chương Tương Ưng tâm, Câu I. Kiết Sử (S.iv,281).
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

9) Bạch chư Thượng tọa, ví như một con bò đực đen và con bò đực trắng được dính lại với nhau bởi một sợi dây hay một cái ách. Nếu có người nói: "Con bò đực đen là kiết sử cho con bò đực trắng, và con bò đực trắng là kiết sử cho con bò đực đen". Nói như vậy có phải là nói một cách chơn chánh không ?

-- Thưa không, này Cư sĩ. Này Cư sĩ, con bò đực đen không phải là kiết sử của con bò đực trắng. Và con bò đực trắng cũng không phải là kiết sử của con bò đực đen. Do vì chúng bị dính bởi một sợi dây hay bởi một cái ách, ở đây chính cái ấy là kiết sử.

10) -- Cũng vậy, bạch chư Thượng tọa, con mắt không phải là trói buộc của các sắc; các sắc không phải là trói buộc của con mắt. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là trói buộc. Cái tai không phải là trói buộc của các tiếng... Mũi không phải là trói buộc của các hương ... Lưỡi không phải là trói buộc của các vị ... Thân không phải là trói buộc của các xúc ... Ý không phải là trói buộc của các pháp. Các pháp cũng không phải là trói buộc của ý. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là trói buộc.

11) -- Lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi ích thay cho Ông, này Cư sĩ! Vì rằng tuệ nhãn của Ông tiếp tục (kamati) lời dạy thâm sâu của đức Phật.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 118:

Người gia chủ hỏi các vị tỷ kheo "ví như một con trâu đực đen và một con trâu đực trắng bị cột với nhau bởi một sợi dây thừng hoặc cái ách.

Nếu bấy giờ có một người nói rằng, con trâu đen là trói buộc của con trâu trắng hoặc con trâu trắng là trói buộc của con trâu đen, thời cách nói này có đúng và chơn chánh không ?" Này gia chủ, cách nói như vậy là không đúng và chơn chánh, sự trói buộc ở đây chính là sợi dây thừng hoặc cái ách.

Cũng như vậy, bạch chư Thượng Tôn con mắt không phải là trói buộc của cảnh sắc hoặc cảnh sắc không phải là trói buộc của con mắt mà do cả hai cùng khởi lên tham dục và tham dục này chính là trói buộc.

Tai và âm thanh, mũi và hương, lưỡi và vị, ý và các pháp không phải là những trói buộc mà do cả hai cùng khởi lên tham dục và tham dục ở đây chính là trói buộc. Lợi ích thay này gia chủ, ông có tuệ nhãn thích hợp với lời dạy thâm sâu của Thế Tôn.


Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền / TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT Bát Phong): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (TT Giác Đẳng biên soạn)


... ?

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "119. A IV 83 - NHÂN DUYÊN GIÚP DIỆU PHÁP ĐƯỢC TỒN TẠI SAU KHI NHƯ LAI NHẬP DIỆT", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Tân giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 04 năm 2009

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: TN Như Nguyện / PT Bích Thu

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "ĐỪNG TỰ HẠI TÂM NGƯƠI"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Xướng ngôn viên: Bich Thu, Lang Gia Nguyet, Anitya, Mina, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tuyet Hanh, Thien An, Nguon Duc Hanh, Tri Dat, Vo Bat Phi, Bat Phong
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 27 tháng 04 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "ĐỪNG TỰ HẠI TÂM NGƯƠI", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"ĐỪNG TỰ HẠI TÂM NGƯƠI"

117. Vsm IX 22
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-thanhtinh-dao/ttd-09a.htm
Thanh Tịnh Đạo, Chương IX, câu 22.
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

"Dù ngươi bị kẻ thù làm hại
Với những điều nó có thể làm
Thì đừng nên tự hại tâm ngươi
Vốn không thuộc quyền năng của nó

Ðã từ thân cắt ái xuất gia
Sao không từ bỏ luôn sân hận ?
Sân tâm phá tận ngay gốc rễ
Mọi giới được ngươi đã vun bồi

Thật rõ là ngu quá đi thôi
Khi giận vì lỗi lầm kẻ khác
Ấy chứng tỏ ngươi đang bắt chước
Chính hành vi lầm lỗi của người

Nếu kẻ kia muốn xúc não ngươi
Mà làm nhiều hành vi khả ố
Thì chính ngươi đang chìu ý nó
Để cho cơn giận bùng lên

Cơn giận dữ chưa chắc hại ai
Nhưng chắc chắn hại ngươi trước nhất
Kẻ sân trước lên đường đau khổ
Người sân sau bén gót theo sau

Nếu như người là người gây hấn
Khiến kẻ kia trả đũa lại ngươi
Thì hãy nên hạ ngay cơn giận
Vì chính ngươi đã tạo lỗi lầm

Các pháp chỉ kéo dài thoáng chốc
Vật gây nhân đã chấm dứt rồi
Sao còn ôm lòng tức giận ai ?
Ai làm hại, ai đang bị hại ?
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 117:

Giả sử người hại ta
Trong phạm vi của họ.
Thì tại sao chính mình ?
Tự quấy nhiễu tâm mình

Trong đau buồn, nước mắt,
Ta rời bỏ gia đình
Rời bỏ người thương yêu.
Những người luôn giúp đỡ.

Tại sao không bỏ lại
Những kẻ thù của ta ?
Và những cơn giận dữ
Mang lắm điều hại ta.

Ôm chặt giận hờn này,
Chúng ăn mòn tận gốc.
Phá hủy mọi giới hạnh
Thật sự là kẻ ngu.

Kẻ ngu hành bất thiện
Sao mình phải giận hờn ?
Có phải mình muốn hành,
Y như họ hay không ?

Nếu ai đó quấy rầy,
Khuyến khích mình làm ác.
Đừng vì thế nổi sân,
Làm như ý họ muốn.

Nếu mình dễ nổi sân,
Chắc chắn mình đau khổ.
Bởi cảm giác giận hờn.
Nhưng đối với kẻ thù,
Có thể không đau buồn.

Nếu kẻ thù của ta,
Mù quáng bởi giận hờn,
Thì họ đang đi chung,
Với con đường đau khổ.
Mình có muốn theo họ,
Bằng giận hờn chính mình ?

Kẻ thù khuyến khích ta
Hảm hại bằng giận hờn,
Để sân hận lắng xuống.
Không nên tổn thương mình.
Một cách không cần thiết.


Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (ĐĐ Tuệ Quyền biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (ĐĐ Tuệ Quyền biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT Trí Đạt): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (TT Giác Đẳng biên soạn): ... :

...


Câu đố 2 (TT Giác Đẳng biên soạn): ...:

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Tuệ Quyền / TT Tuệ Siêu thuyết giảng Câu Phật ngôn: "118. S IV 280 - DỤC THAM CHÍNH LÀ TRÓI BUỘC", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009


Nhật Hành

Ngày: 26 tháng 04 năm 2009

Giảng Sư: Sư Định Phúc / ....


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "TRỪ KHỬ HIỀM HẬN".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Mina215, Tuyet Hanh, Anitya, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Vo Bat Phi, Bat Phong và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Mina, Anitya, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do Sư Định Phúc / Chư Tăng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "TRỪ KHỬ HIỀM HẬN", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"TRỪ KHỬ HIỀM HẬN"

116. A III 185
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi05-1318.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Năm Pháp, Phẩm Hiềm Hận,
Câu (II) (162) Trừ Khử Hiềm Hận (2)
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Tôn giả Sārīputta nói như sau:

- Này các Hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm ?

1. Ví như, này các Hiền giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm từ đống rác, thấy một tấm vải (liệng ở đống rác) trên con đường xe đi, liền lấy chân trái chận lại, lấy chân mặt kéo tấm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn chánh, làm cho nó có thể sử dụng được rồi cầm lấy mang đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này, với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh; những cái gì thuộc về thân hành không thanh tịnh; lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; còn những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

2. Ví như, này các Hiền giả, một hồ nước đầy bùn và cây lau. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy ngụp lặn trong hồ nước ấy, lấy hai tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lấy bàn tay bụm nước lại, uống rồi ra đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này, với khẩu hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; những cái gì thuộc về khẩu hành không thanh tịnh; lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; còn những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

3. Ví như, này các Hiền giả, ít nước trong dấu chân của con bò. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy suy nghĩ như sau: "Một ít nước này trong dấu chân con bò, nếu ta uống với núm tay hay với cái chén, ta sẽ làm nước ấy dao động và di động, khiến nước không thể uống được. Vậy ta hãy gieo mình xuống với cả bốn thân phần uống nước rồi ra đi". Rồi người ấy gieo mình xuống với cả bốn thân phần, uống nước rồi ra đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, với tâm thỉnh thoảng được mở rộng và tịnh tín; những cái gì thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; những cái gì thuộc khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; những cái gì thuộc tâm thỉnh thoảng được rộng mở và sáng suốt, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

4. Ví như, này các Hiền giả, có người đau bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làng xa trước mặt, có làng xa sau lưng, (Bản tiếng Anh của E.M. Hare tập III, trang 139: It might be with no village near ahead or near behind - không có làng trước mặt, không có làng sau lưng – nq chú thích) nó không có được các đồ ăn thích đáng, nó không có được các dược phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp đỡ thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận cuối làng.

Một người khác cũng đang đi trên đường thấy người ấy. Người này đối với người ấy khởi lên lòng từ, khởi lên lòng thương tưởng, khởi lên lòng từ mẫn: "Ôi, mong rằng người này được các đồ ăn thích đáng, được các dược phẩm trị bệnh thích đáng, được các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng dẫn đi đến cuối làng". Vì sao ? Vì mong rằng người này ở đây không bị suy tổn, tử vong. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm không được mở rộng và tịnh tín, người như vậy cần phải khởi lên lòng từ, cần phải khởi lên lòng thương tưởng, cần phải khởi lên lòng từ mẫn: "Ôi, mong rằng Tôn Giả này, sau khi đoạn tận thân ác hành cần phải tu tập thân thiện hành, sau khi đoạn tận khẩu ác hành cần phải tu tập khẩu thiện hành, sau khi đoạn tận ý ác hành cần phải tu tập ý thiện hành". Vì sao ? Vì mong rằng Tôn giả ấy sau khi thân hoại mạng chung, không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

5. Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và được nhiều loại cây che bóng. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, nó ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay nằm dưới bóng cây. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được cởi mở tịnh tín. Những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý và điều gì thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín, lúc bấy giờ cần phải được tác ý.


Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdom — by Ven. S. Dhammika).

116. Tôn giả Sārīputta nói như sau: Có năm cách để đoạn trừ hiềm hận khi nó khởi sanh, thế nào là năm ?

1. Ví như một người có thân hành ô nhiễm nhưng khẩu hành thanh tịnh. Một vị tỷ kheo khoát y làm từ những mảnh vải vụn, khi nhìn thấy một mảnh vải trên đường, vị ấy giữ nó bằng chân trái và trải căng nó ra bằng chân phải để có thể sử dụng một cách tốt nhất mà vị ấy có thể làm, cũng như vậy, người có thân hành ô nhiễm thì không nên để tâm đến điều đó mà hãy tác ý về khẩu hành thanh tịnh.

2. Người có khẩu hành nhiễm ô và thân hành thanh tịnh nên đoạn trừ hiềm hận như thế nào ? như một người đang bị cái nóng hành hạ, mệt nhọc, thèm khát nước uống đi đến một ao nước phủ đầy rêu bùn và cây cỏ dưới nước, người ấy lặn hụp trong ao nước gạt những cây cỏ dưới nước sang bên, bụm tay lại để lấy nước uống, người ấy làm theo cách của mình để có nước trong sạch, cũng như vậy, người có khẩu hành ô nhiễm thì không nên để tâm đến điều đó mà hãy tác ý đến thân hành thanh tịnh.

3. Người có khẩu hành và thân hành không thanh tịnh, nhưng tâm trong sáng và an tịnh, như một người đang bị cái nóng hành hạ, mệt nhọc, thèm khát nước uống đi đến một vũng nước nhỏ đọng nơi dấu chân bò, người ấy tư duy, đây là vũng nước đọng nơi dấu chân bò, nếu ta dùng tay hoặc ly cốc để uống, ta sẽ khuấy động bùn trong nước và làm nước không thể uống được, vậy ta hãy chống cả hai tay và hai chân xuống, cúi xuống thật thấp để uống nước như một con bò, và người ấy làm như thế, cũng như vậy, người có khẩu hành và thân hành ô nhiễm, nhưng tâm trong sáng và an tịnh, thì không nên để tâm đến điều ô nhiễm đó mà hãy tác ý đến tâm trong sáng và an tịnh.

4. Người có khẩu hành, thân hành nhiễm ô và tâm cũng không trong sáng an tịnh, như một người bị bệnh nghiêm trọng đi trên đường không có làng mạc phía trước và phía sau, không có vật thực, thuốc men, sự chăm sóc hoặc sự chỉ dẫn để đến làng kế bên. Nếu có người trông thấy người ấy, anh ta khởi lòng từ mẫn và nghĩ rằng "người này thật đáng thương, anh ta sẽ được giúp đỡ hoặc phải chịu sự khổ đau do chính mình gây ra, cũng như vậy, người có khẩu hành, thân hành nhiễm ô và tâm cũng không trong sáng an tịnh, người khác nên khởi lòng từ mẫn và nghĩ rằng "người này thật đáng thương, anh ta sẽ đoạn trừ bất thiện, tăng trưởng thiện, hoặc nếu không anh ta sau khi mệnh chung sẽ bị tái sanh vào khổ cảnh.

5. Người có khẩu hành, thân hành thanh tịnh và tâm cũng trong sáng an tịnh nên đoạn trừ hiềm hận như thế nào ?, như một người đang bị cái nóng hành hạ, mệt nhọc, thèm khát nước uống đi đến bên một hồ nước trong veo, mát lạnh, ngọt ngào, một nơi nghỉ ngơi xinh đẹp có nhiều bóng cây che phủ, anh ta lặn hụp trong hồ nước, tắm rửa, uống nước và rời khỏi hồ nằm nghỉ dưới bóng cây, cũng như vậy, người có khẩu hành, thân hành thanh tịnh, tâm cũng trong sáng an tịnh thì hãy tác ý về điều đó.


Chúng con kính cung thỉnh Sư Định Phúc / ... từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu / ÐÐ Tuệ Quyền thuyết giảng Câu Phật ngôn: "117. Vsm IX 22 - ĐỪNG TỰ HẠI TÂM NGƯƠI", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.