Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009


Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 01 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân / ĐĐ Pháp Đăng


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: PT Tuyết Hạnh / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "LỜI CHƯ PHẬT DẠY""

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, PT BatPhong2008 và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Mina. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 31 tháng 01 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "LỜI CHƯ PHẬT DẠY", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"LỜI CHƯ PHẬT DẠY""

31. Dp 183, 185; Miln 394
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb12-pc2.htm
Tiểu Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú, Phẩm Phật Ðà, Câu 183, 185.
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

183. "Không làm mọi điều ác.
Thành tựu các hạnh lành,
Tâm ý giữ trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy".

185. "Không phỉ báng, phá hoại,
Hộ trì giới căn bản,
Ăn uống có tiết độ,
Sàng tọa chỗ nhàn tịnh
Chuyên chú tăng thượng tâm,
Chính lời chư Phật dạy"
.

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-mitien/mitien-17.htm

Mi Tiên Vấn Đáp, Câu 212, Thí dụ về con chồn

Vị tỳ khưu phải có tâm vô lượng, quảng đại, dù kẻ nghịch với ta đông đến số trăm, số ngàn cũng phải rải tâm từ đồng đều cả thảy. Đấy là lời giáo huấn của chư Phật.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 31:

Dừng lại các việc làm ác, học hỏi làm các điều lành, giữ cho tâm ý được trong sạch, đây là lời Đức Phật dạy.

Không phỉ báng một ai, không làm hại một ai, ngăn chặn những điều ác bằng giới luật, tiết chế trong ăn uống và sống độc cư an tịnh, chuyên chú trong thiền định, đây là lời Đức Phật dạy.

Tu tập về tâm từ cho mình và người khác, rãi từ tâm đến khắp mọi loài chúng sanh, đây là lời Đức Phật dạy.


Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): Có người quan niệm rằng: Đúng sai, đẹp xấu là tùy thời, tùy quốc độ, tùy văn hóa, vậy ở điều đó sai ở chổ nào ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): Xin cho một thí dụ tại sao chỉ làm việc lành không hẳn làm cho tâm được thanh tịnh ?

Câu hỏi 3. (TT Giác Đẳng biên soạn): Giáo Pháp của Chư Phật Toàn Giác có gì khác biệt nhau ?

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): Ba Pháp Đức Phật dạy cho người cư sĩ: Bố thí, trì giới, thiền định, có tương đồng với bài kệ đầu tiên trong Phật ngôn hôm nay chăng ?

Câu hỏi 5. (PT Tuyết Hạnh biên soạn): Với việc giữ tâm ý trong sạch, thì người Phật tử nên thực hành như thế nào ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (TT Giác Đẳng biên soạn): ...

Câu đố 2 (TT Giác Đẳng biên soạn): ...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ Tuệ Quyền / Chư Tăng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "32. M I 197 - TÂM GIẢI THOÁT BẤT ĐỘNG LÀ MỤC TIÊU CUỐI CÙNG CỦA PHẠM HẠNH", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/ )

No. 2225 (Hạt Cát lược dịch)

Bhutan: Chư Tăng Phật giáo báo động

"Rượu chè, tiền bạc đang phá hoại xã hội"

By Prakash Chand Dubey

January 30, 2009 BH06572.1534

THIMPU, Bhutan (UCAN) -- Chư Tăng Phật giáo tại Bhutan nói bia rượu đang đe dọa làm mất ổn định xã hội địa phương và họ muốn thế hệ trẻ quay về với tâm linh truyền thống và tri túc để thoát khỏi tình trạng trên.

"Tuổi trẻ xã hội chúng ta đang bị mắc kẹt vào rượu chè trong nếp sống "ăn, uống và vui chơi" mới. Nhà sư Nawang Choden, một tu sĩ Phật Giáo nói như trên trong một cuộc phỏng vấn.

DD Choden, trong tuổi 50, trú ngụ tại Thimpu, thủ đô Bhutan, nói rằng rượu không làm cho họ lo ngại trước kia bởi vì đó là tập tục lâu đời trong các lễ hội của người dân Bhutan. Những gì làm cho họ lo ngại bây giờ là hiện tượng mới về những vụ tử vong có liên hệ đến rượu.

Căn cứ theo Deki Pelden, một y tá làm việc trong một trạm xá tư nhân ở Thimpu, chứng bệnh gan có liên hệ đến rượu là hầu hết nguyên nhân gây ra cái chết tại Bhutan trong những năm gần đây.

Cô nhắc lại thống kê của bộ y tế cho thấy 98 trong số 1,471 bệnh nhân tại bệnh viện Thimpu Referral đã tử vong vì lý do này trong năm 2007. Bệnh viện đã xác nhận con số bệnh nhân trong năm 2008 cũng tương tự nhưng phương pháp trị liệu mới đã giúp con số tử vong giảm xuống.

Tuy nhiên, các nạn nhân sống sót phát hiện rằng rất khó cho họ trở lại một đời sống bình thường và sẽ lại rơi vào tình trạng "chắc chắn sẽ chết", Cô thêm.

Sư Choden thắc mắc rằng, Bhutan, xứ sở mà sư xem như là cái nôi của những giá trị tri túc, giới đức của Phật giáo, sao lại có thể bị vướng mắc vào giòng xoáy của bia rượu mà thế hệ trẻ đã bị ảnh hưởng từ "thể xác đến tinh thần".

Sư đã đề nghị chư Tăng, Ni phật giáo nên đi ra khỏi các tu viện, chùa chiền để hòa nhập vào giới trẻ để có thể giúp cho họ thấm nhuần tinh thần của di sản Phật Giáo chúng ta".

Trong quan điểm của Sư, "Đó là phương pháp duy nhất có thể cứu vãn cho họ từ những cái vòi bạch tuột của nền văn hóa tiêu thụ".

Wangmo Tshering, một tu nữ đang chăm sóc cho trẻ mồ côi tại Thimpu, nói rằng những chứng bệnh và tử vong liên quan đến rượu chè từng làm ảnh hưởng đến cho gia đình của họ rất nhiều. Các bà mẹ mất chồng còn trẻ có thể tìm được người chồng mới, nhưng rất khó cho những đứa trẻ không cha thích ứng với gia đình mới.

Ni sư nói mặc dù uống rượu không bị cấm đoán ở Bhutan, xứ sở này chưa bao giờ có kinh nghiệm về việc có quá nhiều người chết vì rượu.

Ni sư theo dõi những thay đổi trong xã hội địa phương đối với một cơn lũ lụt rượu bia từ Ấn Độ, Nepal và các quốc gia Tây Phương bắt đầu xâm nhập vào đất nước này khoảng 5 năm trước, nói rằng các chương trình quảng cáo bia rượu đã mê hoặc giới trẻ trong khi chính quyền đã bịt mắt lại để cho thu nhập quốc gia bị thiệt hại từ việc bán rượu.

Su Choden đã đổ lỗi cho một nền văn hóa tiêu thụ mà ông nói rằng chính phủ đã cổ võ để nâng đỡ ngành du lịch. Sư hiểu rằng phát triển du lịch có thể giúp Bhutan hiện đại hóa nhưng đồng thời cũng sẽ đưa đẩy giới trẻ xa rời các giá trị truyền thống.

Thinley Rabsel, một nhân viên của công ty mậu dịch tốt nghiệp ngành kinh tế học, nói rằng đã có một yếu tố khác liên can đến vấn đề .Giới trẻ Phật giáo ỷ lại vào sự lệ thuộc của Bhutan vào các nguồn viện trợ, trái khoản trị giá hàng trăm triệu USD mỗi năm mà đa số là viện trợ từ Ấn Độ.

Pema Kinley, một giáo viên, mong muốn rằng chính phủ thực hiện một vài chương trình giáo dục quần chúng về vấn đề cấm đoán bán rượu cho trẻ vị thành niên và về sự nguy hiểm của việc say rượu lái xe.

Sư Choden phát hiện các giải pháp này không thích đáng, tuy nhiên, giống như Rabsel, sư báo động rằng các nguồn tài trợ từ bên ngoài quốc gia sẽ làm cho Bhutan bị lệ thuộc và bị động trong tiêu thụ, và dần dần sẽ dẫn tới sụp đổ tính chất thiên nhiên và di sản văn hóa của nó.

"Sự xâm nhập văn hóa ngoại lai một cách bí mật" có thể ngăn chận, duy nhất bởi sự cảnh báo cho chư Tăng, Ni Phật giáo và các bậc trưởng thượng".

-------------------------------------------------------------------

No. 2226 (Dương Tiêu dịch)

California: Hỏa Hoạn Tàn Phá Khuôn Viên

Phật Giáo Ukiah, Vạn Phật Thánh Thành

By Randi Rossmann, The Press Democrat, January 27, 2009

Tin từ Ukiah, Nữu Ước, Hoa Kỳ:

Hỏa hoạn đã tàn phá hủy diệt khuôn viên thờ cúng Phật Giáo Ukiah trước bình minh hôm thứ ba vừa qua.

Cộng đồng tôn giáo Talmage tại California vốn được coi là thành phố với 10,000 tượng Phật, - Vạn Phật Thánh Thành, một khuôn viên Phật giáo rộng lớn bao gồm: tăng xá, trường học và thiền viện đã bị tiêu hủy bởi hỏa hoạn thứ ba vừa qua.

Ngọn lửa đã thiêu cháy hoàn toàn một phòng lớn, bên trong tòa nhà 2 tầng “Trường Thọ”.

Theo Đại Úy trưởng ban chữa lửa thành phố Ukiah thì có rất nhiều thiệt hại đáng kể trong vụ hỏa hoạn, nhưng tòa nhà chính của khuôn viên vẫn còn giữ được nguyên vẹn.

Nhà chức trách đang tìm tòi điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn, bao gồm việc thắp nhang thờ phượng.

Phật tử tụ tập trong buổi lễ đọc kinh cầu nguyện sáng sớm đã kịp thời phát giác hỏa hoạn, và kêu gọi giúp đỡ từ chính quyền bắt đầu từ 3:30 am, Các Phật tử đã không thể dập tắt ngọn lữa bằng các bình chữa lửa thông thường.

Khi các lính chữa lửa đến kịp hiện trường thì lửa đã lan cháy rộng đến tận cuối phòng chánh điện chính, bao gồm nhiều tượng Phật làm bằng bột đá cẩm thạch.

Trận hỏa hoạn đã để lại nhiều thiệt hại cho khuôn viên Phật giáo rộng 5,000 square feet, và làm hư hao trầm trọng đến các bức tường và kính chung quanh khuôn viên.

Khi tất cả lính chửa lửa từ Ukiah, Redwood Valley và Hopland tập trung để cứu hỏa, thì ngọn lửa đã được kiềm chế và dập tắt.

Tuy nhiên không có thiệt mạng nào đáng kể.

Cộng Đồng Phật Giáo đã mua lại miếng đất vào năm 1976, rộng khoảng 500 mẫu và có hơn 700 tòa nhà. Hành lang chính bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn, trước kia là một khu tập thể dục thể thao.

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2009


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 01 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Bích Thu / TN Như Nguyện

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NGƯỜI HIỀN TRÍ"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, Mina.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Nguon Duc Hanh / TN Nhu Nguyen.

Người post bài, clean Room: Mina / TN Nhu Nguyen.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Pháp Đăng / ÐÐ Pháp Tân thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NGƯỜI HIỀN TRÍ", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"NGƯỜI HIỀN TRÍ"

30. A I 103
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi03-0104.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp,
Phẩm Người Ngu, Câu 1-10 Người Ngu - 4.
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

4- ……………….

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người hiền trí được biết đến. Thế nào là ba ? Phạm tội, thấy là có phạm tội; phạm tội sau khi thấy là có phạm tội, như pháp sám hối; được người khác phát lộ có tội, như pháp chấp nhận.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 30:

Ba pháp mà người trí có thể biết được, thế nào là ba ? 1. nhìn thấy lỗi, ngay khi phạm lỗi, 2. biết sửa lỗi khi có lỗi, 3. thứ lỗi cho người biết có lỗi.


Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Đăng / ÐÐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (NS Liễu Pháp biên soạn): 1. Một người khi đã phạm lỗi, nếu đã sám hối thì lỗi ấy có được tiêu hoàn toàn không ? Công năng của việc sám hối như thế nào ?

Câu hỏi 2. (NS Liễu Pháp biên soạn): 2. Nếu mình dễ dàng tha thứ cho người khác có phải là khiến cho họ khinh lờn và càng hay phạm lỗi hơn chăng ?

Câu hỏi 3. (TT Giác Đẳng biên soạn): Làm thế nào để thật sự tha thứ cho người khác ?

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): Khi nói về lầm lỗi, chúng ta nên y cứ trên căn bản nào để gọi là điều đúng hay điều sai ?

Câu hỏi 5. (PT Bát Phong biên soạn): Người hay lầm lỗi có phải họ chấp ngã không ?

Câu hỏi 6. (TT Giác Đẳng biên soạn): Có nên phát lộ lỗi lầm trước người được xem là "không phải bậc thiện trí" ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (TT Giác Đẳng biên soạn): Tại sao chúng ta nên tha thứ cho lỗi lầm của người khác ?

a. Ðể người lầm lỗi có trợ duyên hối lỗi.
b. Ðể bản thân mình được an lạc.
c. Ðể cuộc đời được đẹp hơn.
d. Cả ba điều trên đều đúng.

Câu đố 2 (PT Dương Tiêu biên soạn): Một Thiện Trí Thức không có những quan niệm nào dưới đây:

a. Thất bại là mẹ thành công.
b. Cuộc đời là một chuỗi dài "sửa sai - sai sửa".
c. Sửa chữa lỗi lầm cho tốt hơn.
d. Sám hối để lỗi lầm tiêu tan.
e. Câu b và d.

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "31. Dp 183, 185; Miln 394 - LỜI CHƯ PHẬT DẠY", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/ )

No. 2223 (Dương Tiêu dịch)

Thiền Viện, Tịnh Thất, và các tổ chức Phật giáo

tại Denver đón mừng năm Kỷ Sửu

By Sally S. Ho, The Denver Post, Jan 26, 2009

Tin từ Denver, Tiểu Bang Colorado USA:

Đuợc viết trên những tấm liễn đón mừng xuân Kỷ Sửu là câu đối: “Làm việc chăm chỉ sẽ dẫn đến một mùa gặt hái thành công”, câu đối này đuợc treo truớc cửa các tịnh thất chùa chiền, tự viện tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ.

15 ngày lễ hội đón mừng năm mới âm lịch bắt đầu vào mùng 1 tháng giêng năm Kỷ Sửu, tức là 26 tháng 1 dương lịch

Khoảng 200 đến 300 nguời đã có mặt đón giao thừa tại Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội Phật Giáo Denver, và khoảng 400 nguời sẽ đón mừng năm mới tại Trung Tâm, theo uớc lượng của nhà sư trụ trì Chueh Sheng.

Buổi ăn tối đón giao thừa dành cho các Phật tử sẽ bắt đầu, ngay sau khi lễ tụng kinh cầu siêu được hướng dẫn bởi phương trượng Chueh Sheng.

Ngoài ra buổi lễ đón mừng năm mới chư tăng và Phật tử tại đây sẽ tụng kinh, lạy Phật 3 lần, cầu nguyện cho một năm mới hòa bình an lạc và kinh tế được phát triển.

Ngoài ra còn có các lễ hội múa lân, xổ số, và các sinh hoạt truyền thống khác được tổ chức bắt đầu tận đêm giao thừa cho đến ngày đầu tiên của năm mới.

Hầu như tất cả Phật tử sẽ ở lại chùa suốt đêm, vì đó là một điều may mắn nếu họ là những người đầu tiên được chư tăng lì xì, chúc mừng.

Phật tử thuộc nhiều dân tộc khác nhau tại thành phố Denver sẽ đồng loạt đón mừng năm mới, tiễn đưa năm cũ và cầu mong mọi việc trong năm Kỷ Sửu được gặp nhiều may mắn.

Bà mẹ Vuong Nam của 4 người con gia đình Việt Nam của bà, luôn luôn cùng nhau ăn tối trong đêm giao thừa mỗi năm và hy vọng một năm mới tốt đẹp an lạc hơn.

Theo bà Vuong thì trước thềm năm mới, gia đình bà ai cũng diện quần áo đẹp và chúc tụng lẫn nhau những lời nói hòa nhã và đầy thiện ý.

-------------------------------------------------------------------

No. 2224 (Hạt Cát dịch)

Truyền thông Nam Hàn

làm phim tài liệu về Phật Giáo Miến Điện

2009-01-29 06:18:25 GMT2009-01-29 14:18:25 (Beijing Time)

YANGON, Jan. 29 (Xinhua) -- Một nhóm làm phim video của cơ quan truyền thông Korea Broadcasting System (KBS), Nam Hàn, sẽ đến Miến Điện lần thứ nhì để thu hình cho một tập phim tài liệu về Phật Giáo Theravada Miến Điện được gọi là"Road to Nibbada", tuần báo địa phương Pyi Myanmar tường trình hôm thứ Năm.

Đạo diễn bởi Byan Choonho, bộ phim video sẽ được thu hình tại ngôi làng Inlay Water nổi tiếng ở miền bắc tỉnh bang Shan của đất nước này.

Tập phim tài liệu này sẽ không chỉ ghi nhận đời sống của tín đồ Phật giáo ở vùng Inlay mà còn ghi nhận cả nếp sống hàng ngày của cư dân địa mà hầu hết là dân đánh cá, phóng viên nói.

Vùng Inlay được biết đến như là một khu vực nổi tiếng có khung cảnh thiên nhiên nên thơ hữu tình và nổi tiếng vì môi trường chung quanh và các thôn làng trong khu vực nằm trên một hòn đảo nổi giữa mặt hồ. Các bộ lạc trong trang phục đầy màu sắc sống trên núi đồi trong những thung lũng mầu mỡ phì nhiêu và những khu rừng trên đỉnh núi và lụa dệt theo lối thủ công bằng tay là một nét đặc thù của địa phương này.

Hồi tháng 11 năm ngoái, nhóm KBS cũng đã đến Myanmar và thu hình phim tài liệu về thành phố cổ Bagan, nơi có hơn 2000 đền tháp, tu viện tọa lạc.

Miến Điện và Nam Hàn đã từng hợp tác trong lãnh vực văn hóa với tuần lễ phim Hàn Quốc được thực hiện tại Myanmar hàng năm.

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 01 năm 2009

Giảng Sư: TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp

Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp

Tri chúng: PT Mina / PT Nguồn Đức Hạnh

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KHÉO TẬN DỤNG CUỘC SỐNG"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Mina, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, Nguon Duc Hanh.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 29 tháng 01 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KHÉO TẬN DỤNG CUỘC SỐNG", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"KHÉO TẬN DỤNG CUỘC SỐNG"

29. Dp 53
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb12-pc1.htm
Tiểu Bộ Kinh, Kinh Pháp Cú, Phẩm Hoa, Câu 53
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

53. "Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được làm.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Phải làm nhiều việc lành"
.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 29:

Có những tràng hoa được kết thành từ một đống hoa lớn, cũng như vậy, thân người tái sanh phải làm nhiều điều thiện.


Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (NS Liễu Pháp biên soạn): Có người cho rằng chỉ cần tu thiền để giải thoát chứ không muốn tu tập các thiện Pháp như bố thí, tâm từ, tâm bi, nhẫn nại, v.v..., điều đó có khả thi chăng ?

Câu hỏi 2. (NS Liễu Pháp biên soạn): Trong việc thực hành thiện Pháp, phải chăng chúng ta nên thực hiện những Pháp nào mình thích hay có khuynh hướng ngược lại nên thực hiện những Pháp nào mà mình cảm thấy đang thiếu sót và khó làm đối với chính mình ?

Câu hỏi 3. (PT Tuyết Hạnh biên soạn): Khi làm một việc thiện nào đó, mình có nên so sánh nên làm việc thiện này tốt hơn việc thiện kia không ?

Câu hỏi 4. (PT Diệu Nghiêm biên soạn): Tại sao chúng ta hay gác lại những việc làm để rồi hối tiếc khi đã không thành tựu ?

Câu hỏi 5. (TT Giác Đẳng biên soạn): Trong đời sống của một người tu tập, đối với thời gian, có nên có thái độ "khẩn trương" không ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (PT Dương Tiêu biên soạn): Chúng ta cho người nghèo vật dụng (chúng ta không còn xài - dư thừa) trong năm, để rồi cuối năm khai thuế lấy lại tiền thuế, việc này có được gọi là:

a. Lợi mình, lợi người.
b. Tùy theo tâm của mình lúc cho.
c. Không thể gọi là việc thiện hoàn toàn.
d. Câu a và b.

Câu đố 2 (... biên soạn): ...


________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ Pháp Đăng / ÐÐ Pháp Tân thuyết giảng Câu Phật ngôn: "30. A I 103 - NGƯỜI HIỀN TRÍ", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/ )

No. 2221 (Dương Tiêu dịch)

Tổng Thống Barack Obama và chiếc khăn choàng

của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Posted By: Mick Brown at Jan 27, 2009 at 16:18:02 [General]

Tuần vừa rồi trong ngày lễ nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama, theo câu chuyện được bàn tán xôn xao trên các trang nhà Phật giáo, đã mang theo chiếc khăn choàng trắng kỷ niệm theo tinh thần Phật giáo Tây Tạng do Đức Đạt Lai Lạt Ma tặng trong túi áo của ông.

Thật ra tấm khăn choàng của Đức Đạt Lại Lạt Lai Ma là do ông Richard Blum, phu quân của nghị sĩ tiểu bang California, bà Diane Feinstein, hiện là chủ tịch hội ái hữu Hoa Kỳ - Các nuớc vùng Hy Mã Lạp Sơn, thường tài trợ và bảo hộ các công trình nghiên cứu môi truờng, giáo dục, và sức khỏe trong và ngoài đất nước Tây Tạng, chuyển tặng cho Tổng Thống Barack Obama. Theo ông Richard Blum thì: Tổng Thống Barack Obama rất lấy làm cảm kích và hứa sẽ mang chiếc khăn theo tinh thần Phật giáo Tây Tạng trong ngày tuyện thệ nhậm chức, và sẽ có dịp tiếp kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tương lai. Khăn choàng trắng theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng tượng trưng cho sự kính trọng, ý chí và lòng từ bi.

Theo tập quán Tây Tạng thì các Lạt Ma thường trao đổi các tấm khăn choàng trắng với nhau, để biểu lộ lòng kính trọng và trải rộng phát triển lòng từ. Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tổng Thống Barack Obama có dịp gặp gỡ ngắn ngủi tại hội đồng liên lệ ngoại giao thượng nghị sĩ vào năm 2005, và Tổng Thống Obama đã dùng tấm hình chụp chung với Đức Đạt Lai Lạt Ma trong chiến dịch vận động tranh cử trên các hệ thống báo chí truyền thông hiện đại.

Khi Đức Lạt Lai Lạt Ma ghé thăm Hoa Kỳ vào tháng 7 năm rồi, thuợng nghị sĩ Obama đã gửi một thông điệp xin lỗi vì không có dịp gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma bởi chương trình quá bận rộn của chiến dịch tranh cử tổng thống, và Obama luôn luôn ủng hộ quyền tự do dân chủ của Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã gửi một bức thư chúc mừng nồng nhiệt đến Tổng Thống Obama, khen ngợi lòng can đảm và tấm lòng vị tha, biết kính trên nhường duới của vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ.

-------------------------------------------------------------------

No. 2222 (Hạt Cát dịch)

Ấn Độ: Bảo tháp Phật Giáo

lớn nhất Á Châu tại Mumbai

ANI, January 25, 2009

Mumbai, India -- Mumbai, trung tâm tài chánh và giải trí của Ấn Độ, đã chuẩn bị sẵn sàng để khánh thành công trình xây dựng một ngôi bảo tháp Phật Giáo lớn nhất Á Châu, dự trù sẽ là một trung tâm thiền tập khổng lồ và cũng là một địa điểm du lịch hấp dẫn trong những ngày tới đây.

Ngôi bảo tháp sẽ là nơi tôn thờ xá lợi xương thực thụ của Đức Phật Gautam.

Những ngôi bảo tháp thường là những ngôi tháp nhiều tầng với mái chìa nhiều nhánh và được xây dựng để sử dụng cho các lễ nghi tôn giáo.

Những ngôi bảo tháp này rất phổ thông ở những vùng đất Viễn Đông như Miến Điện, Thái Lan, Cam Bốt, Trung cộng, Nhật bản, Đại Hàn và Việt Nam.

Kiến trúc của ngôi tháp hiện đại được khai triển từ kiểu mẫu tháp Cổ Ấn, kiến trúc giống như lăng mộ, nơi mà những phần xá lợi thiêng liêng được tôn thờ nghiêm trang và an toàn.

Sự kiện đánh dấu giá trị cho công trình bảo tháp khổng lồ tại Gorai sắp thành hình là xá lợi xương thực thụ của Đức Phật Gautam sẽ được trưng bày tại đây.

Kiến trúc cao 325 bộ với đường kính 280 bộ phải mất gần 11 năm mới hoàn tất.

Tổng Thống Ấn Độ Pratibha Patil sẽ chính thức khai mạc ngôi bảo tháp vào ngày 08 tháng Hai, 2009 tới.

Kinshuk, điều phối viên của dự án nói mục đich của công trình xây dựng ngôi bảo tháp này là nhằm cung ứng một cơ sở cho những học viên thiền Vipasana, nhìn thấy sự vật như chúng đang là, một pháp hành thiền định chỉ có trong Phật Giáo mà người ta lầm lẫn là một phương pháp hành thiền cổ xưa của Ấn Độ.

"Những ai muốn thoát khỏi đời sống quay cuồng này và sống một cuộc đời an tĩnh, có thể đến đây luôn để hít thở trong một không gian tuyệt vời", Kinshuk, điều phối viên dự án nói như trên và thêm "Bảo Tháp Hoàn Vũ".

Căn cứ theo các nhà chức trách, kiến trúc bảo tháp này được dự trù sẽ thu hút ít nhất một lakh (10 vạn) tín đồ và du khách hàng năm từ khắp nơi trên thế giới.

Theo như tin đã đưa, kinh phí của dự án bảo tháp này khoảng 750 triệu đồng Rupees. Những phần xá lợi thuần túy liên hệ đến Đức Phật đã được tôn trí trong ngôi tháp. Thiền đường của kiến trúc bảo đảm rộng đủ cho khoảng 8000 thiền sinh ngồi với nhau để hành thiền.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2009


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 01 năm 2009

Giảng Sư: NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Mina / PT ...

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KHI BUỘC TỘI NGƯỜI KHÁC"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Mina, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, Nguon Duc Hanh.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 28 tháng 01 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối giờ VN, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KHI BUỘC TỘI NGƯỜI KHÁC", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"KHI BUỘC TỘI NGƯỜI KHÁC"

28. A V 79
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi10-0406.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Mười Pháp,
Phẩm Mắng nhiếc, Câu (IV) (44) Tại Kusanàrà 3-5
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

3. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, trong khi buộc tội người khác, cần quán sát như sau: "Ta có thân hành thanh tịnh hay không ? Ta có thành tựu thân hành thanh tịnh không có sứt mẻ, không có uế nhiễm hay không ? Ta có pháp này hay không có ?" Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo thân hành không có thanh tịnh, không thành tựu thân hành thanh tịnh, có sứt mẻ, có uế nhiễm, có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Tôn giả hãy học tập về thân". Như vậy các Tỷ-kheo nói với vị ấy.

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: "Ta có khẩu hành thanh tịnh hay không ? Ta có thành tựu khẩu hành thanh tịnh không có sứt mẻ, không có uế nhiễm hay không ? Ta có pháp này hay không có ?” Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo khẩu hành không có thanh tịnh, không có thành tựu khẩu hành thanh tịnh, không có sứt mẻ, không có uế nhiễm, có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Tôn giả hãy học tập về lời". Như vậy, các Tỷ-kheo nói với vị ấy.

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau: "Ta có an lập từ tâm, không sân hận đối với các đồng Phạm hạnh hay không ? Trong ta có pháp ấy hay không có ?" Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không an lập từ tâm, sân hận đối với các đồng Phạm hạnh, có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Tôn giả hãy an lập từ tâm đối với các vị đồng Phạm hạnh". Như vậy, các Tỷ-kheo nói với vị ấy.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 28:

Khi một người muốn khiển trách người khác nên tự vấn mình trước: "Ta có thực hành thân và khẩu thanh tịnh hay chưa ?, ta có thực hành thân và khẩu hoàn thiện không nhiễm cấu uế hay chưa ? khi những điều này được xác định rõ ràng người ấy có hay không có, nếu không có, những người hoàn toàn tinh khiết sẽ bảo với người ấy". "Hãy đến nào, hãy thực hành giới hạnh về thân và khẩu". Cũng vậy, khi một người muốn khiển trách người khác nên tự vấn mình trước: "Ta có phát triển từ tâm và không còn ác tâm đối với những người đồng phạm hạnh hay không ?, ta có an lập được điều này hay chưa ?" nếu không có, những người hoàn toàn tinh khiết sẽ bảo với người ấy "Hãy đến nào, hãy thực hành phát triển từ tâm của chính mình".


Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (PT ... biên soạn): ...

Câu hỏi 2. (NS Liễu Pháp biên soạn): ...

Câu hỏi 3. (NS Liễu Pháp biên soạn): ...

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): ...

Câu hỏi 5. (TT Giác Đẳng biên soạn): ...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (PT Dương Tiêu biên soạn): ...

Câu đố 2 (... biên soạn): ...


________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp thuyết giảng Câu Phật ngôn: "29. Dp 53 - NHƯ TỪ MỘT ĐỐNG HOA", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009


Nhật Hành


Ngày: 27 tháng 01 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín / TT Tuệ Siêu

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh / PT Tuyet Hanh


Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "PHƯỚC ĐỨC CỦA VỊ THÁNH ĐỆ TỬ CÓ LÒNG TỊNH TÍN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI TAM BẢO".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Mina, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, PT Delta74, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com


Người mở room: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Mina.
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina, Tuyet Hanh
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):