Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009


Nhật Hành


Ngày: 31 tháng 03 năm 2009

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: ĐĐ Tuệ Quyền

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh / PT Tuyết Hạnh


Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BỐN SỰ KIỆN ĐƯA ĐẾN SỰ LỚN MẠNH TRONG CÁC TÀI SẢN".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Mina, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, PT Delta74, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com


Người mở room: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Mina.
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina, Tuyet Hanh
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BỐN SỰ KIỆN ĐƯA ĐẾN SỰ LỚN MẠNH TRONG CÁC TÀI SẢN", với sự điều hợp của ĐĐ Tuệ Quyền
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"BỐN SỰ KIỆN ĐƯA ĐẾN

SỰ LỚN MẠNH TRONG CÁC TÀI SẢN"


90. A II 249
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi04-2228.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp, Phẩm Thắng trí,
Câu (V) (255) Lợi Ích Cho Gia Ðình.
____________

Chúng con kính cung thỉnh ... từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

1-2

1. ………

Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những sự kiện này. Thế nào là bốn ?

2. Tìm những gì đã mất; sửa lại cái gì đã già yếu; ăn và uống không quá độ; đặt nữ nhân, nam nhân có giới trong địa vị tối thắng.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 90:

Một gia đình trường tồn lớn mạnh dựa vào bốn sự kiện hoặc một trong bốn sự kiện này, thế nào là bốn ? 1. Tìm ra được những điều đã đánh mất, 2. Khôi phục lại những điều đã suy yếu, 3. Ăn uống có tiết chế điều độ, 4. Đặt sự nắm giữ quyền trong nhà vào người nam hoặc người nữ có giới hạnh.


Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT Bát Phong): ... ?

Câu hỏi 6. (Câu hỏi của Sangkhaly): ....

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)


... ?

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "91. A I 10 - TÂM LÀ SÁNG CHÓI", chúng con kính thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 03 năm 2009

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền


Điều hợp thảo luận: ĐĐ Tuệ Quyền


Tri chúng: TN Như Nguyện / PT Bích Thu

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "CHỮ VIẾT TRÊN ĐÁ, TRÊN ĐẤT, TRÊN NƯỚC"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Xướng ngôn viên: Lang Gia Nguyet, Anitya, Mina, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tuyet Hanh, Delta74, Tri Dat
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 30 tháng 03 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "CHỮ VIẾT TRÊN ĐÁ, TRÊN ĐẤT, TRÊN NƯỚC", với sự điều hợp của ĐĐ Tuệ Quyền
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"CHỮ VIẾT TRÊN ĐÁ, TRÊN ĐẤT, TRÊN NƯỚC"

89. A I 283
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi03-1116.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, Phẩm Kusināra,
Câu 130.- Chữ Viết Trên Ðá, Trên Ðất, Trên Nước.
____________

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

1. - Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba ? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết trên nước.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đá ?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, được tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đá.

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đất ?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên đất bị gió hay nước tẩy xóa mau chóng, không có tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên đất.

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên nước ?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người dầu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện, và hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên nước được mau chóng biến mất, không có tồn tại lâu dài.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 89:

Trên thế gian này có ba hạng người. Thế nào là ba ? Hạng người như khắc trên đá, hạng người như vẽ dưới đất, và hạng người như viết trên nước.

Thế nào là người như khắc trên đá ? Hình dung loại người luôn nóng giận và sự giận hờn của người ấy luôn kéo dài, giống như khắc trên đá không dễ xoá đi bởi gió, nước hay thời gian.

Thế nào là người như vẽ trên đất ? Hình dung loại người luôn nóng giận nhưng sự giận hờn của người ấy không kéo dài, giống như vẽ trên đất sẽ xoá đi bởi gió, nước và thời gian.

Và thế nào là người như viết trên nước ? Hình dung loại người dầu bị nói thô bạo, gay gắt, hung dữ, thì vẫn dễ dàng hòa hợp và trở nên vui vẻ, thân thiện, giống như viết trên nước sẽ biến đi nhanh chóng.


Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (ĐĐ Tuệ Quyền biên soạn): Nếu như một người luôn bị sự sầu muộn lâu dài bởi tự mình gây ra, người ấy có phải là hạng người thứ nhất không ?

Câu hỏi 2. (ĐĐ Tuệ Quyền biên soạn): Ở đời thường, người ta nói là người mà mau giận, thì sẽ mau quên, điều này có phù hợp với bài học hôm nay không ?

Câu hỏi 3. (ĐĐ Tuệ Quyền biên soạn): Hạng người nào, là người không còn giận hờn hay không bị Sân Tận Lận Hối ?

Câu hỏi 4. (ĐĐ Tuệ Quyền biên soạn): Có một Pháp tu nào làm cho Tâm diệt trừ Sân hay Tâm Sân Hận được giảm trừ ?

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT hoc phat phap_1): Kính bạch Sư: Khi rãi Tâm từ mình có thể rãi đến loài vật được hay không hay chỉ rãi được đến với loài người ? Kính mong Sư chỉ dạy, con kính tri ân.

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT Mina215): Sự khác nhau giữa hạng người thứ ba và người có tâm Vô tàm và Vô úy như thế nào

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (ĐĐ Tuệ Quyền soạn): Có phải người Tu tập phải luôn chịu đựng những lời chỉ trích mắng chửi hay đánh đập:

a. Chúng ta im lặng chấp nhận.
b. Trả lời hay đối chất lại.
c. Tùy theo hoàn cảnh mà xử lý.
d. Phải cảm ơn người ta chọc mình để tu.


Câu đố 2 (Câu đố vui của PT BatPhong2008): Ông A gặp ông B hỏi sao bữa nay thấy mặt anh không vui ? ông B trả lời: Mấy bữa nay vợ tôi bị bệnh, nên không có sức chửi tôi, tôi mất đi cơ hội tập tành nhẫn nhục:

a. Tâm tham.
b. Tâm nhẫn nhục.
c. Tâm bi.
d. Câu c và b đúng.

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Câu Phật ngôn: "90. A II 249 - BỐN SỰ KIỆN ĐƯA ĐẾN SỰ LỚN MẠNH TRONG CÁC TÀI SẢN", chúng con kính thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/ )

No. 2295 (Hạt Cát dịch)

Tu sĩ, lưu dân Tây tạng diễn kịch trên đường phố

phơi bày sự tàn bạo của Trung cộng

Dharamsala, Mar 29 -- Lưu dân Tây Tạng đã trình diễn một vở kịch tại đây để phơi bày sự tàn bạo của Trung cộng để đánh dấu 50 năm Trung cộng thống trị Tây Tạng. Xuyên qua vở kịch trình diễn lộ thiên trên đường phố, nhằm phơi bày những sự tàn bạo của Trung cộng đã được tạo ra bởi quân đội tại Lhasa, thủ đô của mái nhà thế giới.

"Đây chỉ để phơi bày cho thế giới thấy Trung cộng đã hành hạ người dân Tây Tạng ở trong nước tàn nhẫn như thế nào, người vẫn tiếp tục chết, nhiều người mất tích. Chúng tôi không biết họ đang ở đâu", Sonam, một nhà đấu tranh Tây Tạng nói như trên.

Người dân Tây Tạng như sống trong địa ngục ở bên trong Tây Tạng. Nhà cầm quyền Trung cộng đã hành hạ người dân Tây tạng một cách tàn nhẫn. Diệt chủng văn hóa đang xảy ra", Tenzin Tsondu, một nhà đấu tranh Tây Tạng khác nói như trên.

Đồng thời, lưu dân Tây tạng cũng đã thực hiện một cuộc biểu tình thắp nến để đánh dấu 50 năm Trung cộng xâm chiếm quê hương của họ.

Những người dân Tây Tạng, kể cả chư Tăng và nữ tu, đã giương cao biểu ngữ và đại kỳ Tây Tạng, tham dự đêm thắp nến và bày tỏ tình đoàn kết với những ai là nạn nhân của sự tàn bạo của nhà cầm quyền Trung cộng tại Tây Tạng.

Người dân Tây tạng lưu vong đã đánh dấu ngày 28 tháng Ba với các cuộc biểu tình xuống đường khi tin tưởng rằng kể từ ngày ấy năm 1959 họ đã phải chịu thống khổ không thể nào ngờ tới về tôn giáo, văn hóa và áp bức chính trị dưới tay của nhà cầm quyền Trung cộng.

Tuy nhiên, Trung cộng đánh dấu ngày 28 tháng Ba như là lễ hội Ngày Giải Phóng Nông Nô, đánh dấu ngày ấy năm 1959 khi quân lính Trung cộng trực tiếp kiểm soát chính phủ tại Lhasa sau khi trấn áp một cuộc nổi dậy.

-------------------------------------------------------------------

No. 2296 (Tuệ Minh dịch)

Ðiểm sách: Đi tìm thanh bình

trong thế giới đầy lo âu của chúng ta

By Mary Pipher, The Washington Post, March 26, 2009

Washington, USA -- Người dân ở khắp nơi trên nước Mỹ đang bồn chồn. Người ta lo cho những thương nghiệp, sức khoẻ và trương mục ngân hàng của họ. Một số bạn bè và thân quyến của tôi đã bị mất đi nhà cửa của họ và tất cả đều cầu xin cho khỏi bị mất việc làm. Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của những người ở ngoài phố, tôi nhận ra được sự buồn bã, kiệt sức và lo sợ trên những khuôn mặt đó. Tôi biết rằng một trong số những người này sẽ mất đi hết tất cả, nhưng tôi không biết đó là ai. Từ kinh nghiệm bản thân tôi nhận thức được rằng chúng ta có thể sụp ngã mà không ai hay biết như thế nào.

Cuộc khủng hoảng của tôi đã được đúc kết cho đến lúc tôi đọc bài diễn văn cuối cùng trong năm 2001. Kể từ ngày cuốn sách “Hồi sinh Ophelia” được xuất bản vào năm 1994, tôi đã tự thúc ép bản thân mình làm việc hăng say hơn, nhanh hơn, và khá hơn. Những năm trước đó tôi đã bị chứng mất ngủ, bị bịnh tim và cao huyết áp. Vào một buổi sáng băng giá trong tháng 11 tôi cùng với chồng đi từ Nebraska đến Ohio trên những chiếc máy bay nhỏ, và cả hai lần chúng tôi đều gặp phải vấn đề trục trặc máy móc. Tôi đã bị bịnh cúm và rất kiệt sức sau những chuyến công tác thời gian trước đó. Chúng tôi thuê một chiếc xe và lái trong mưa đến một khách sạn nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh. Chúng tôi dừng chân tại một nơi độc nhất còn mở cửa mà chúng tôi tìm được, một quán ăn tối tăm và dơ bẩn. Trước đó, tôi đã đọc qua cuốn sách “Quốc Gia của Thức Ăn Vội”, một cuốn sách nói về chất lượng của thức ăn trên nước Mỹ.

Tôi tin là tôi đã nếm được mùi phẩn trong món chili của tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã có vấn đề. Hoặc là thức ăn của tôi bị ô nhiễm hay là tôi đã thực sự quá căng thẳng đến nổi tưởng tượng mình đang ăn phẩn. Cho dù bất cứ trường hợp nào đi nữa, cách chữa trị đều giống nhau: đi về và ở trong nhà.

Trong buổi nói chuyện đó, tâm trạng của tôi rất u tối, nhưng tôi cũng ráng gom hết sức và làm việc. Tuy vậy, trong phần vấn đáp và giải đáp, khi một sinh viên hỏi tôi, “Điểm chính của bài diễn văn của bà là gì?” tôi liền rơi lại vào trong tuyệt vọng. Tôi biết mình có vấn đề. Cho đến trưa hôm sau, khi chuyến bay của chúng tôi đáp xuống Lincoln, tôi không còn muốn di động, nói chuyện, hay ăn uống gì nữa. Đóng kịch như không có gì, giả bộ như là mình có quan tâm, hay nói chuyện với bất cứ một ai đều đòi hỏi quá nhiều năng lực.Tôi ao ước được khỏi phải tiếp xúc với loài người trong một thời gian.

Mùa đông năm đó, như cách nói của Raymond Carver, tôi “quá run đến nổi không thể ăn bánh pie được”. Hầu như tôi chỉ ở nhà. Tôi đọc tiểu sử của Abraham Lincoln và tôi nấu những món canh mà tôi thích nhất. Tôi đi tản bộ trên đồng cỏ và nghe nhạc Bach. Cuộc khủng hoảng của tôi còn có lịch sự. Tôi đã quán xuyến tất cả bổn phận của mình và chỉ trừ Jim ra, ngay cả những đứa con đã trưởng thành và những bạn thân nhất của tôi, không ai biết tôi đang gục ngã. Tôi kể cho bạn câu chuyện này vì chúng ta sẽ không bao giờ biết ai trong số chúng ta đang sống trong cảnh tuyệt vọng. Ai cũng mang một gánh nặng. Bất cứ ai.

Sự tổn thương thường hay đưa chúng ta về với những gì thiêng liêng. Tôi biết rằng phương pháp hành xử trước kia của tôi không tương xứng với những công việc trong hiện tại. Phương pháp duy nhất của tôi để vượt khỏi cơn khủng hoảng là trưởng thành. Tôi đã hướng về Phật giáo để làm dịu tâm của mình và để tiếp xúc với một cái gì đó còn to lớn hơn cả cái bản ngã đã mệt mỏi và tan nát của mình. Càng lúc càng đi vào ngôn ngữ của Phật giáo và xa khỏi thuật ngữ của bệnh tâm thần, tôi càng cảm thấy ít bị đau khổ và đơn độc hơn. Đức Phật đã dạy đời là khổ. Trong cơn buồn của mình, tôi chỉ đơn thuần phạm tội là làm người. Từ từ, tôi đã phục hồi sức khỏe và sức sống của mình. Nhưng tôi còn đi xa hơn sự hồi phục đó. Tôi đã tìm thấy một mái nhà tâm linh nơi mà tôi có thể đến mỗi khi tôi muốn có được chánh niệm và cảm giác khoan thai. Tôi đã gia tăng khả năng thu nhận niềm yêu đời của mình.

Tất cả chúng ta điều đau khổ nhưng không phải ai cũng vượt qua được. Một trong số chúng ta vẫn còn bị khóa chặt trong bản ngã nhỏ nhoi của mình được nâng niu bởi một lớp mền của những ý tưởng quen thuộc nhưng đã lỗi thời. Cuốn sách mới của tôi “Đi Tìm Sự Thanh Bình: Những Lưu bút của một Phật tử tệ nhất thế gian”, nói về việc tìm kiếm một bản ngã to lớn hơn. Tuy nhiên tôi hy vọng cuốn sách đó không phải chỉ nói về tôi. Tôi viết cuốn sách này để nói về tất cả chúng ta.

Sự tuyệt vọng là có thật nếu không muốn nói là nó xảy ra ở mọi nơi, nhưng những nghi lễ cỗ xưa và phổ thông để an ủi và giúp bình phục cũng như vậy. Chúng ta có thể nằm trên cỏ như những con kỳ nhông và dầm mình trong ánh nắng của mùa xuân. Chúng ta có thể trồng một vài cây hoa bướm hay cà chua và thăm hỏi xóm giềng của mình. Chúng ta có thể ru những em bé, nằm ngắm sao và tản bộ dọc bờ sông. Chúng ta có thể chia sớt những bưa ăn và những câu chuyện với nhau, và đúng, chúng ta có thể chia sớt với nhau nỗi đau của mình và sự mến thương mà chúng ta có cho nhau.

Mary Pipher, Ph.D, là một nhà tâm lý học và tác giả của cuốn sách mới “Đi tìm sự thanh bình: Những lưu bút của một Phật tử tệ nhất thế gian”. Bà sẽ đọc và ký tên sách của bà vào lúc 1PM ngày Thứ Bảy tại tiệm sách “Politics & Prose”, 5015 Connecticut Ave, NW, tại Washington. Bảy cuốn sách trước đây của bà, bao gồm những sách trong danh sách bán chạy nhất của Tờ New York Times “Hồi sinh Ophelia,” “Nơi nương tựa cho nhau”, và “Một quê hương khác”, cũng như “Viết để thay đổi thế giới”.

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 03 năm 2009

Giảng Sư: ÐÐ Pháp Tín / TT Giác Đẳng


Điều hợp thảo luận: TT ...


Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "CÁI GÌ LÀ LÕI CÂY SẼ ĐỨNG VỮNG TỒN TẠI".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Thien Tam, Mina (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Thien Tam, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Pháp Tín / TT Giác Đẳng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "CÁI GÌ LÀ LÕI CÂY SẼ ĐỨNG VỮNG TỒN TẠI", với sự điều hợp của ÐÐ ...
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"CÁI GÌ LÀ LÕI CÂY SẼ ĐỨNG VỮNG TỒN TẠI"

88. M III 117-118
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung122.htm
Trung Bộ Kinh 122, Kinh Ðại không, đoạn cuối
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT ... từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

……..

Và như thế nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc Ðạo sư với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch ? Ở đây, này Ananda, vị Ðạo sư với lòng từ mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng từ mẫn nói rằng: "Ðây là hạnh phúc cho các Ông, đây là an lạc cho các Ông". Các đệ tử của vị ấy chịu nghe theo, chịu lóng tai, không chú tâm vào hướng khác, và không ngược lại đi xa lời dạy của bậc Ðạo sư. Như vậy, này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc Ðạo sư, với tâm thân hữu, không phải với tâm thù nghịch. Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta với tâm thân hữu, chớ với tâm thù nghịch và như vậy sẽ là hạnh phúc, là an lạc lâu dài cho các Ông.

Ta không sách tấn các Ông như người thợ gốm đối với các đồ gốm chưa nung, chưa được nung chín. Ta sẽ nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, hết lời tán thán này đến lời tán thán khác. Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ đứng vững tồn tại.


Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdom — by Ven. S. Dhammika).

88. Như thế nào là người đệ tử hướng về bậc đạo sư với tâm thương mến, không thù nghịch? khi bậc đạo sư với lòng từ mẫn giảng dạy Pháp cho người đệ tử, tìm kiếm sự an lạc cho họ, nói những lời từ mẫn: Đây là hạnh phúc và lợi lạc cho các ông, người đệ tử lắng nghe, lóng tai nghe, chú tâm về những điều ấy, không quay sang hướng khác, không phóng tâm ra khỏi lời dạy của bậc đạo sư. Đó là người đệ tử biết hướng về bậc đạo sư với tâm thương mến không thù nghịch. Vì thế các ông hãy hướng về ta với tâm thương mến, không thù nghịch, điều này sẽ mang lại hạnh phúc và lợi lạc cho các ông dài lâu, ta sẽ không thúc ép các ông như người thợ gốm đối với đất sét còn ẩm ướt chưa được nung chín. Ta sẽ luôn lập đi lập lại những lời chỉ trích, những lời tán thán, những bài kiểm tra, người nào thành thạo sẽ đứng vững trước những điều ấy.

Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Tín / TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu / ÐÐ Tuệ Quyền thuyết giảng Câu Phật ngôn: "89. A I 283 - CHỮ VIẾT TRÊN ĐÁ, TRÊN ĐẤT, TRÊN NƯỚC", chúng con kính thỉnh TT ... giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2009


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 03 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân / ĐĐ Pháp Đăng


Điều hợp thảo luận: TT ...


Tri chúng: PT Tuyết Hạnh / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BẢY CHI PHẦN CỦA MỘT NGƯỜI CẦN PHẢI THÂN CẬN"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, PT BatPhong2008 và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Mina. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 28 tháng 03 năm 2009 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BẢY CHI PHẦN CỦA MỘT NGƯỜI CẦN PHẢI THÂN CẬN", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"BẢY CHI PHẦN CỦA MỘT NGƯỜI

CẦN PHẢI THÂN CẬN"


87. A IV 30
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi07-0406.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bảy Pháp,
Phẩm Chư Thiên, Câu (V) (35) Bạn Hữu(1).
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

1. - Thành tựu bảy chi phần, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo cần phải thân cận như một người bạn. Thế nào là bảy ?

2. Cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, nhẫn những gì khó nhẫn, nói lên những gì bí mật của mình, che giấu bí mật của người khác, không từ bỏ khi gặp bất hạnh, không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 87:

Như người bạn phải thân cận là bảy pháp phải tu tập. Thế nào là bảy ? Người ấy cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, kham chịu được những gì khó kham chịu, nói ra được bí mật của mình, giữ được bí mật cho người khác, không bỏ rơi bạn khi gặp bất hạnh, không khinh rẻ bỏ rơi bạn khi bị mất hết tài sản.


Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (ĐĐ Pháp Đăng biên soạn): Cho những gì khó cho là vật chất hay cho tinh thần hay gồm cả hai thứ ?

Câu hỏi 2. (ĐĐ Pháp Đăng biên soạn): Nếu biết bạn mình làm không đưa đến kết quả mình có nên khuyên dừng không hay chờ đến khi thất bại mình mới góp ý ?

Câu hỏi 3. (NS Liễu Pháp biên soạn): Vì sao bí mật của mình thì nên nói lên mà bí mật của người khác lại nên giữ gìn ?

Câu hỏi 4. (TT Tuệ Siêu biên soạn): Điều nói là "Nhận những điều khó nhận", là người ấy có đức tính kham nhẫn với cuộc sống nghịch cảnh hay là kham nhẫn với lời nói khó chịu của mình đối xử với người ấy ?

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT Mina 215): Vì sao nói ra được bí mật của mình được xem như người bạn tốt, ví như bí mật đó sẽ đem lại phiền não hoặc tổn hại cho người khác thì được hiểu như thế nào ?

Câu hỏi 6. (TT Tuệ Siêu biên soạn): Tại sao một người nói lên điều bí mật của họ lại là đức tình tốt của một người bạn ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

...

Câu đố 2 (của PT Dương Tiêu): ...:

...
________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ... / Chư Tăng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "88. M III 117-118 - CÁI GÌ LÀ LÕI CÂY SẼ ĐỨNG VỮNG TỒN TẠI", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

(Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/ )

No. 2293 (Tuệ Minh dịch)

Lời nhắc nhở cho thời kỳ Đen Tối. Một thông

điệp cho cộng đồng Phật giáo Shambhala Hoa Kỳ

by Sakyong Mipham Rinpoche, Shambala.org, March 24, 2009

New York, USA -- Lúc này là thời điểm vô cùng khó khăn. Những chấn động trong thế giới tài chính đang tạo nên một sự lo âu lan tràn khắp mọi nơi, cũng như những sợ hãi về khí hậu thay đổi, sự phân hóa chính trị rõ nét, và sự gia tăng về vấn đề gây thù hấn. Đây chính là những gì mà giáo lý Phật đà gọi là “thời tăm tối”. Chúng ta sống trong tăm tối của hỗn loạn, đau khổ, và của một cuộc sống không có mục đích.

Vào một trong những thời điểm như vậy, Đức Phật đã thuyết pháp về một xã hội giác ngộ cho Vua Dawa Sango, vị quốc vương đầu tiên của Shambhala. Ngay bây giờ, chân lý của những pháp đó rất rõ ràng. Để có được một xã hội thật sự an bình, xã hội đó phải không được dựa trên căn bản của lòng tham và sân hận. Một khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng đúng là những gì xảy ra quanh ta được gây ra bởi sự vắng mặt của một nhãn quan (thực hành thiền định, từ tâm, và nổ lực xây dựng một xã hội hòa bình).

Nhãn quan đó khởi đầu cho sự tăng trưởng tâm thức của bạn cũng như sự gia tăng năng lực sống của bạn. Do đó, tôi kêu gọi tất cả các bạn, những công dân của một xã hội giác ngộ, hãy nắm lấy cơ hội này.

Trước tiên, thu thập những pháp quý báu này (thiền định, lòng nhân hậu) vào tâm thức của bạn và đem nó đi thực hành. Điều đó bao gồm thực hành thiền định trong một thời gian ngắn mỗi ngày để tâm được ổn định và để nảy sinh lòng nhân hậu. Quán chiếu về sự liên kết bất chuyển giữa nghiệp của bạn và dòng dõi (của những chiến sĩ hòa bình gan dạ, tử tế đã thực hành thiền định và nghiên cứu hòa bình) và phản chiếu bản tính của bạn như một vị hoàng đế hay một hoàng hậu uyên bác và siêu việt trong một thế giới riêng của bạn.

Thứ nhì, nhận ra sự sợ hãi đúng theo bản chất thực của nó: thiếu niềm tin vào thực tính của bạn, vốn luôn tỏa chiếu từ tánh và nhân hậu. Hãy có một tầm nhìn xa về những gì quan trọng nhất trong kiếp này và của nhiều kiếp sau: trở nên vững mạnh và chứng đắc hơn để giúp đỡ những người khác. Hãy rèn luyện bản thân mình, nhưng cũng đừng núp sau một an toàn giả tạo của sự tự-bao bọc. Từ căn gốc của một hảo tâm cơ bản, hãy mở rộng tâm của mình và phục vụ những người khác.

Thứ ba, sống rộng lượng. Bây giờ không phải là lúc để chúng ta đóng khóa cửa và ôm chặt lấy của cải, mà để cúng dường từ giếng nước thiên nhiên của tâm rộng lượng. Sống rộng lượng với người thân của bạn và những ai bạn không ưa hoặc muốn chuốc tội. Cũng nên rộng lượng ngay trong cộng đồng của bạn hiện đang cần sự ủng hộ của bạn hơn bao giờ hết.
Tu tập, phục vụ, và cúng dường: đây là con đường của một vị bồ tát. Con đường này vừa cao siêu vừa gần gũi. Một khi chúng ta hướmg tâm mình về con đường bồ tát này, chúng ta sẽ tạo nên một môi trường tự túc bền bỉ. Phước lộc trong môi trường này sẽ không bao giờ cạn.

Tôi quý mến các bạn, và tôi cũng sẽ là một kẻ đồng hành với các bạn trên con đường cao quý này.

-------------------------------------------------------------------

No. 2294 (Dương Tiêu dịch)

Tu Sĩ Phật Giáo Phản Đối Lệnh Nghiêm Cấm Thông

Tin Dữ Liệu Giảng Dạy Phật Pháp Tại Miến Điện

Burma -- Tu sĩ thuộc miền bắc Miến Điện đã đồng loạt ký vào bản lên tiếng chung kêu gọi chính quyền Miến Điện hủy bỏ lệnh ngăn cấm lưu hành các tài liệu thông tin về giảng dạy Phật Pháp, theo các nguồn tin tại Mandalay và Magwe.

Một tu sĩ tại tỉnh Kyaukpadaung, thuộc tỉnh bang Mandalay, đã cho biết rằng, không những chính quyền tại tỉnh Salay ngăn cấm giảng dạy giáo pháp Đức Phật, mà còn nghiêm cấm lưu trữ các tài liệu thông tin truyền thông quãng bá như CD và DVD liên quan đến Phật Pháp. Lệnh nghiêm cấm này đã có hiệu lực kể từ tháng một năm 2009.

Lệnh nghiêm cấm lưu hành các VCD, DVD giảng dạy Phật pháp đa số tập trung vào các bài giảng Phật pháp của các trưởng lão Phật Giáo nổi tiếng như U Thuminggala, U Nyanithara và U Kawvida.

Những bài giảng Phật pháp thường dựa trên những câu chuyện cổ xưa Phật giáo, nhưng điều này dường như lại có khuynh hướng chỉ trích chính quyền quân phiệt Miến Điện và chính sách của họ.

Tiến Sĩ học giả Phật giáo U Rawvida, còn cho biết rằng trong 1 VCD, bệnh nguy hiểm nhất của nhân loại là nạn đói trầm trọng, nếu mọi người đều trở nên nghèo khổ và bần cùng hóa, điều đó dĩ nhiên dẫn đến sự đấu tranh của họ.

Nhiều CD và VCD cũng đã lên án nhà lãnh đạo quân phiệt Than Shwe, và ca ngợi đất nước sẽ tốt đẹp hơn, nếu xã hội được dân chủ hoá và mở rộng.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2009


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 03 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân

Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp

Tri chúng: PT Bích Thu / TN Như Nguyện

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "HÃY THIỀN ĐỊNH, CHỚ CÓ PHÓNG DẬT"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, Mina.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Nguon Duc Hanh / TN Nhu Nguyen.

Người post bài, clean Room: Mina / TN Nhu Nguyen.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):