Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008


Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 01 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: PT Bích Thu

Bài học: BẢY PHÁP BẤT THỐI (tt)

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Sangkhaly, Vo Bat Phi, TN Nhu Nguyen,
Vo Thuong09, Mina, Thien Tam. và các Ops http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Bich Thu, Mina. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Bich Thu, Mina. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: TN Nhu Nguyen, Nguon Duc Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Thien Tam, Nguon Duc Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh, Thien Tam. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ Karuna xin nghỉ phép hôm nay.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 31 tháng 01 năm 2008 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng, NY 8:00 đến 10:30 sáng, Cali 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng bài BẢY PHÁP BẤT THỐI (tt), với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

BẢY PHÁP BẤT THỐI (tt)

(Bản Anh Ngữ:Conditions of the Stability of the Order, trích từ
Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward, F.L. Nguồn: http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

3

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

4

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói:

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

5

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

6

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

- Này các, Tỷ-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ ý nghiệp từ hòa, khi nào các vị Tỷ-kheo phân phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh trong bình bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những giới luật đúng với Sa-môn hạnh, những giới luật không bị gẫy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, không bị uế trược, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thực hành theo, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: "Ðây là Giới, đây là Ðịnh, đây là Tuệ. Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Ðịnh sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu".

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (TT Giác Đẳng biên soạn)

1. Có nhiều người nói "đến với Đạo Phật để thấy chứ không phải để tin". Phải chăng điều đó hàm nghĩa là niềm tin không quan trọng trong Đạo Phật ?

2. Tại sao Tam và Quy được liệt kê riêng biệt ?

3. Khi nói đến đa văn, phải chăng sự nghe nhiều học rộng được Đức Phật khuyến khích ?

4. Trong những Pháp này đa văn và trí tuệ có trùng lập vào nhau không ?

5. Chánh niệm ở đây phải chăng được hiểu là hành thiền quán ?D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Giác Đẳng thuyết giảng bài BẢY PHÁP BẤT THỐI (tt), chúng con kính thỉnh TT Tuệ Siêu giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1749 (Hạt Cát dịch)

Mã Lai: Phật tử lên tiếng phản đối

kế hoạch phát triển thành phố mờ ám

By LIM CHIA YING, The Star/Buddhist Channel, January 30, 2008

Subang Jaya, Malaysia -- Các đại diện của bốn tổ chức Phật Giáo lớn tại Mã Lai - Hiệp Hội Phật giáo Subang Jaya, Hội Phật Giáo Phật Quang Sơn chi nhánh Mã Lai, Hội Phật Giáo Serdang tại Seri Kembangan và Hội Phật Giáo Kinrara Metta ở Puchong - đã đưa một kiến nghị với hơn 4,000 (bốn ngàn) chữ ký đến Hội Đồng Thành Phố Subang Jaya với lời phản đối liên hệ đến việc phân bố địa phận thờ phượng của những sắc dân phi Hồi Giáo.

Subang Jaya, một thị trấn trên đà phát triển với 250,000 (hai trăm năm chục ngàn) cư dân, cách thủ đô Kuala Lumpur 20 km về phía Bắc.

Phát ngôn viên của nhóm, Loka Ng, nói rằng căn cứ theo các chính sách quy hoạch của chính phủ được ban hành bởi Bộ Kế Hoạch Thành Thị và Nông Thôn Selangor hồi năm 2006, con số nơi chốn thờ phượng cho các nhóm dân phi Hồi giáo được dự trù là cứ 5,000 cư dân hoặc 2,600 tín đồ thì được phép xây dựng một ngôi thờ tự.

Tuy nhiên, căn cứ vào bản dự thảo kế hoạch, không thấy có một địa phận nào được dành cho việc xây dựng các ngôi chùa Phật Giáo ở tất cả các vùng nằm trong chương trình kế hoạch, ngoại trừ một nơi được gọi là Small Planning Block 3.4 Puchong, nơi mà đất đai phân bố chỉ đủ cho một ngôi chùa duy nhất.

Hội Trưởng hiệp hội Phật Giáo Subang Jaya, Chim Siew Choon, nói ông hy vọng nhà cầm quyền nghiêm chỉnh công nhận kiến nghị phản đối của họ và quan tâm đến quyền lợi của cộng đồng Phật Giáo mà bổ sung cho 46% dân cư trong vùng Subang. Tương lai khu vực này sẽ được thành thị hóa và nhiều người dự trù sẽ đến ở lại đó sinh sống trong vòng vài năm tới. Thêm nữa, điều chúng tôi quan tâm là địa hạt mà Bộ Kế Hoạch Thành Thị Nông Thôn đã phân bố cho ngôi chùa tại Puchong là 1.2 acres, nhưng trong bản dự thảo kế hoạch chỉ có 0.41 acres".

Chúng tôi đã nhắc nhở Hội Đồng thành phố hãy tôn trọng chính sách liên hệ đến vấn đề này của Chính Phủ Liên Bang và chúng tôi cũng đã chuẩn bị việc ra hầu tòa sau này.

Các tổ chức Phật Giáo cũng đã đệ đạt bản dự thảo của họ về việc biến một khu đất hoặc phân bố một khu xây dựng lò hỏa táng.

Phó chủ tịch Hội Đồng Thành Phố, Mohamad Yusoff Ghazali , đã tiếp nhận bản thỉnh nguyện thư được soạn thảo trong phiên họp các nghị viên gặp gỡ quần chúng hàng tuần hôm thứ Sáu tuần trước.

Phó chủ tịch Ủy Ban Dân Cư Khu 1, Theresa Ratnam Thong, nói cô hy vọng bản thỉnh nguyện thư của các cư dân sẽ được công nhận.

"Chúng tôi cũng dự trù rằng một khi bản dự thảo này được chấp thuận, hội đồng địa phương nên có một cuộc đối thọai ba bên với chúng tôi để chúng tôi có thể điều nghiên tiến trình của kế họach" Cô Thong nói.

'Đường hướng này sẽ nói lên được nhiều về trách nhiệm và tính khả tính trong việc thực hiện kế hoạch địa phương này', cô Thong nói tiếp.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008


Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 01 năm 2007

Giảng Sư: NS Liễu Pháp

Điều hợp thảo luận: TT Tuệ Siêu

Tri chúng: PT Anitya / Nguon Duc Hanh

Bài học: BẢY PHÁP BẤT THỐI (tt)


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Dieu Nghiem, Karuna, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Anitya.

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Anitya.

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh / TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: TN Nhu Nguyen / Nguon Duc Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh / TN Nhu Nguyen.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Bích Thu, xin nghỉ phép 28/12 đến 31/01/08

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 30 tháng 01 năm 2008 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng, NY 8:00 đến 10:30 sáng, Cali 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp thuyết giảng bài BẢY PHÁP BẤT THỐI (tt), với sự điều hợp của TT Tuệ Siêu
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

BẢY PHÁP BẤT THỐI (tt)

(Bản Anh Ngữ:Conditions of the Stability of the Order, trích từ
Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward, F.L. Nguồn: http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

2

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không đam mê phiếm luận, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích ngủ nghỉ, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, khi nào chúng Tỷ-kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, khi nào chúng Tỷ-kheo không bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, không cộng hành với ác dục vọng, khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đáo những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

3

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

4

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói:

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

5

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

6

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

- Này các, Tỷ-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ ý nghiệp từ hòa, khi nào các vị Tỷ-kheo phân phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh trong bình bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những giới luật đúng với Sa-môn hạnh, những giới luật không bị gẫy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, không bị uế trược, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thực hành theo, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: "Ðây là Giới, đây là Ðịnh, đây là Tuệ. Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Ðịnh sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu".

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay:

...D. Đố vui (TT Giác Đẳng biên soạn)

Một nhóm tỳ kheo đến Kỳ Viên đảnh lễ Phật. Những vị này thiếu kỷ luật, ồn ào. Đức Phật gọi nhị vị thượng thủ Thinh Văn dạy hãy đuổi các tỳ kheo ấy. Lời bình nào dưới đây được xem là thích hợp để nói về giai thoại đó:

a. Những vị không thật tâm hành trì giáo Pháp thì không nên sống trong giáo Pháp.
b. Những vị tỳ kheo thiếu hạnh kiểm sẽ làm gương xấu cho những vị khác.
c. Bậc Đạo Sư là đấng Đại từ đại bi nhưng không có nghĩa là dung túng cho những điều sai trái.
d. Cả ba câu trên đều xác đáng.

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng bài BẢY PHÁP BẤT THỐI (tt), chúng con kính thỉnh TT Tuệ Siêu giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1748 (Hạt Cát dịch)

Thái Lan: Tân Thủ Tướng

tiếp nhận lời chúc phúc từ tu sĩ Phật Giáo

Bernama, January 29, 2008

BANGKOK, Thailand, January 29, 2008 -- Tân Thủ Tướng Thái Lan, Samak Sundaravej, hôm thứ Ba đã tiếp nhận nghi lễ chúc lành cho chức trách mới từ một bậc cao tăng trưởng lão.

Ngài Phrakru Palad Sopit Chotikul, một vị trưởng lão từ ngôi chùa Wat Arun Rajavararam, đã chúc phúc cho tân thủ tướng, đồng thời, một pho tượng Phật với danh hiệu "Somdej Phra Maha Dhammik Chakrapadiraj", cũng được trao cho Thủ Tướng Samak, hãng thông tấn TNA tường trình hôm Thứ Ba.

Sư nói danh hiệu của tượng Phật có ý nghĩa tương đương "Trị Quốc với Giáo lý Phật Pháp" và thêm rằng Samak rất thích hợp với vai trò thủ tướng này.

Thêm vào việc trao tặng pho tượng, vị cao tăng còn đeo vào cổ tân thủ tướng một đạo bùa và chúc lành với một cái thổi vào đầu ngài tân thủ tướng.

Trong khi đó, tư gia của ông tại khu vực Buengkum thuộc Bangkok, hàng xóm tụ tập đông đúc với giới truyền thông báo chí Thái Lan và quốc tế chờ đợi một cách kiên nhẫn để tường trình nhất cử nhất động của nhà lãnh đạo đảng Mãnh Lực Nhân Dân.

Tuy nhiên, Samak đóng kín cửa ở trong nhà. Ông nói sẵn sàng đón tiếp ngài Phrakru Palad Sopit Chotikul , vị cao Tăng đã chúc phúc cho ông ban sáng.

Căn cứ theo một nguồn tin, vị tân thủ tướng không có một chương trình họat động nào để phải rời nhà vào hôm thứ Ba.

Tân thủ tướng phu nhân, bà Khunying Surat, xem ra có vẻ bận rộn với nghi lễ tiếp nhận sắc chỉ của Đức Vua chính thức ban tặng danh xưng Thủ Tướng Thái Lan Thứ 25 cho phu quân của Bà, đồng thời, bà cũng bận rộn chuẩn bị cho một buổi dạ yến sẽ được tổ chức trong khuôn viên tư gia vào tối thứ Ba sau các nghi lễ.
.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. 1744 (Hạt Cát dịch)

Phi Luật Tân: Thị trưởng Zambo

ca ngợi Phật Giáo Từ Tế

Zamboanga City - Phi Luật Tân (January 21) -- Thị trưởng thành phố Zambo, Phi Luật Tân, ông Celso Lobregat đã không tiếc lời ca ngợi tổ chức Phật Giáo Từ Tế, một tổ chức phi chánh phủ gắn bó với các hoạt động nhân bản, về sự chuẩn bị cho việc khai mở Trung Tâm Nhãn Khoa Bác Ái, một trung tâm y tế trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại về nhãn khoa để phục vụ cho khu vực dân nghèo tại Zamboanga và các vùng khác của Mindanao.

"Tổ chức Từ Tế khơi gợi từ tâm, bổn phận, phụng sự và thương yêu". Đó là tính chất của vị tha nhân lọai. Thị trưởng Lobregat đã tuyên bố lời ca ngợi này trong buổi lễ khánh thành trung tâm nhãn khoa tốn phí khoảng 33 triệu Phi Kim bên trong tổng thể Trung Tâm Y Tế Thành Phố Zamboanga tarong cuối tuần vừa qua.

Ông thị trưởng nhấn mạnh trong bài diễn văn, hoạt động của trung tâm nhãn khoa sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong sự nâng cao ngành nhãn khoa tại phần đất này của quốc gia.

Trung tâm nhãn khoa được mệnh danh là 'Trung Tâm Nhãn Khoa Bác Ái", được xây dựng bởi Văn Phòng Liên Đới Tổ Chức Từ Tế Zamboanga dưới sự điều hành của Dr. Anton Mari Lim. Hoạt động của trung tâm nhãn khoa này sẽ được kết hợp với hoạt động của bộ phận nhãn khoa thuộc Trung Tâm Y Tế Thành Phố Zamboanga (viết tắt ZCMC) Trung Tâm ZCMC cũng sẽ trang bị các thiết bị hiện đại cho bộ phận nhãn khoa trị giá khoảng 24 triệu Phi Kim qua một món trái khoản mượn từ chính phủ Tây Ban Nha qua sự trợ giúp của thị trưởng quá cố Maria Clara Lobregat.

Ông thị trưởng nói Tổ chức Từ Tế xứng đáng được ca ngợi với các giải pháp vững bền để giúp đỡ làm xoa dịu bớt hoàn cảnh khốn khổ của tình trạng nghèo đói trong thành phố Zamboanga và các tỉnh thành, phố thị lân cận.

Sau khi khai mạc trung tâm nhãn khoa trong ngày thứ Sáu vừa qua, tổ chức Từ Tế đã thực hiện trách vụ lần thứ 40 dành cho những bệnh nhân nghèo với vô số những khó khăn về vấn đề y tế. Với đỉnh cao của cơn bão dữ thổi qua các làng duyên hải trên bờ bể miền Tây hôm 27 tháng 11 vừa qua, tình nguyện viên Từ Tế đã cùng viên chức chính phủ thực hiện công tác cứu trợ một cách tốt đẹp.

Để ghi nhận các nỗ lực từ thiện của Từ Tết trên các công tác xuyên qua lãnh vực y tế, văn hóa, giáo dục v.v... chính quyền thành phố đã ban tặng cho Từ Tế giải thưởng Achievement Award trên lãnh vực phục vụ cộng đồng hồi 26 tháng Hai, 2003. Ông thị trưởng cũng đã ban hành một sắc lệnh bố cáo rằng ngày 26 tháng Tám mỗi năm là Ngày Từ Tế tại Zamboanga.

"Thay mặt chính quyền thành phố Zamboanga và quần chúng, tôi xin diễn đạt nơi đây lòng chân thành tri ân của tôi đến tổ chức Từ Tế, đến các tình nguyện viên từ tổng trụ sở tại Đài Loan, Văn Phòng Chi Nhánh Phi Luật Tân và đặc biệt nhất là các tình nguyện viên từ văn phòng liên đới Zamboanga", ông thị trưởng kết thúc bài diễn văn như trên.

Tham dự buổi lễ khai mạc trung tâm nhãn khoa gồm có các viên chức chính quyền như Cong Beng Climaco, thành viên Hội Đồng Thành Phố, các viên chức của ZCMC được hướng dẫn bởi Dr. Romeo Ong, các viên chức khác của chính phủ, các đại diện Từ Tế tại tổng hành dinh Đài Loan và Manila.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2008


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 01 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: TT Tuệ Siêu

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh


Bài học: BẢY PHÁP BẤT THỐI

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Mi Yoen, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Mina, Thien Tam, Nguon Duc Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Mina, Thien Tam, Nguon Duc Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Thien Tam / TN Nhu Nguyen (đk).

Người post bài cho Room: Thien Tam / Mina, TN Nhu Nguyen
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Thien Tam, TN Nhu Nguyen
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Bích Thu, xin nghỉ phép 28/12 đến 31/01/08.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 29 tháng 01 năm 2008 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng, NY 8:00 đến 10:30 sáng, Cali 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu thuyết giảng bài BẢY PHÁP BẤT THỐI, với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

BẢY PHÁP BẤT THỐI

(Bản Anh Ngữ:Conditions of the Stability of the Order, trích từ
Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward, F.L. Nguồn: http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

1

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau:

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, khi nào chúng Tỷ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, khi nào chúng Tỷ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

2

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không đam mê phiếm luận, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích ngủ nghỉ, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, khi nào chúng Tỷ-kheo không có ác dục vọng, không bị chi phối bởi ác dục vọng, khi nào chúng Tỷ-kheo không bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác dục vọng, không cộng hành với ác dục vọng, khi nào chúng Tỷ-kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đáo những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

3

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

MC tiếp theo:

4

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói:

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

5

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói.

- Xin vâng bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tu tập vô thường tưởng, tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

6

Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói:

- Này các, Tỷ-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa, khi nào các vị Tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông người và vắng người, gìn giữ ý nghiệp từ hòa, khi nào các vị Tỷ-kheo phân phối không thiên vị, chung thọ hưởng với các bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn chánh, hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh trong bình bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những giới luật đúng với Sa-môn hạnh, những giới luật không bị gẫy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, không bị uế trược, những giới luật đưa đến giải thoát, được người có trí tán thán, không bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm, khi nào các vị Tỷ-kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thực hành theo, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: "Ðây là Giới, đây là Ðịnh, đây là Tuệ. Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Ðịnh sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu".

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui

1. Người ta thường nói nhiều về "Mạt Pháp". Điều nào dưới đây không đúng với sự thật:

a. Không phải chỉ có bây giờ mà ngày xưa vẫn có những giai đoạn thịnh suy của Phật Pháp.
b. Đức Phật Di Lạc sẽ không ra đời khi giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca vẫn còn. Có nghĩa là còn lâu lắm Đức Phật Di Lạc mới ra đời.
c. Triết lý Phật Pháp không ai hiểu thì Phật Pháp vẫn còn nhưng giới luật không ai thực hành thì Phật Pháp biến mất.
d. Tam Bảo là thường trụ, Phật Pháp không bao giờ biến mất trên thế gian.

2. Điều nào dưới đây nói lên sự hưng thịnh của Phật Pháp:

a. Nhiều chùa to Phật lớn được xây cất.
b. Nhiều sự ủng hộ của nhà cầm quyền.
c. Nhiều vị xuất gia, tại gia phá tâm tu học.
d. Nhiều Kinh điển được ấn hành.

3. Phải chăng lịch sử cho thấy thời nào Phật Pháp hưng thịnh thì xã hội hưng thịnh ?

a. Đúng.
b. Sai.
c. Đúng phân nửa.
d. Hai điều đó không liên hệ gì với nhau.

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp thuyết giảng bài DUY TRÌ NHỮNG PHÁP PHẬT TỰ CHỨNG TRI, chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1747 (Hạt Cát dịch)

Hoa Kỳ: Thêm nhiều nhóm hành Thiền Phật Giáo

By ANGEL N. ROSS, Mansfield News Journal, Jan 26, 2008

MANSFIELD, OH (USA) -- Michael Minock, sáng lập viên Trung Tâm Thiền Tập Mansfield, đang hướng về những Phật tử Thiền tông khác, những ai mong muốn thực tập hành thiền với anh.

"Tôi sẵn sàng hỗ trợ cho những ai muốn thực hành Phật Pháp", Minock nói.

Trung Tâm Thiền Tập Manfield hiện đang nằm trong phòng khách nhà trọ của anh trên đường Lexington - cho đến khi anh có thể đổi qua một tòa nhà riêng hay một phòng trọ to hơn. Anh đã bắt đầu hướng về các vùng Phật tử khác vào năm 1996 bởi vì anh đã rất cô đơn, không có ai thực tập với anh.

"Tôi được nuôi lớn trong môi trường Ki Tô Giáo và tôi đã quyết định từ lâu rằng tôi đã không hài lòng với niềm tin mà tôi được nuôi lớn với" Anh nói "Trong nhiều năm, tôi đã tìm kiếm chung quanh qua rất nhiều tôn giáo. Có lẽ Thiền là một hình thức của tôn giáo gần gũi với mặt đất nhất, và tôi đã nhận ra được điều đó".

Minock, 57, nói rằng pháp hành chính của Phật Giáo thiền tông - một hệ phái đặc biệt của Phật Giáo - là tọa thiền. Năm 2006, Minock đã quy y và thệ nguyện thọ trì ngũ giới tại Chicago, Illinoi.

Minock nói nếu anh ta có thể tụ họp nhiều thành viên hơn nữa thì anh sẽ tổ chức thành một đoàn thể phục vụ cho cộng đồng với sự cung cấp một bữa ăn miễn phí v.v... ông nói "Tôi cũng mong muốn được làm việc với các nhà thờ trong vùng".

Có một vài ngôi chùa và một số cư dân Phật tử tại Cleveland và Columbus, tuy nhiên chỉ có một số ít hành giả trong khu vực này.

Những lợi lạc của việc trở thành một Thiền giả là, Minock nói, là trở nên nhiều chánh niệm hơn, trở nên nhiều từ bi hơn, nhìn sự vật sâu sắc hơn và cải thiện sức khỏe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. 1744 (Hạt Cát dịch)

Phi Luật Tân: Thị trưởng Zambo

ca ngợi Phật Giáo Từ Tế

Zamboanga City - Phi Luật Tân (January 21) -- Thị trưởng thành phố Zambo, Phi Luật Tân, ông Celso Lobregat đã không tiếc lời ca ngợi tổ chức Phật Giáo Từ Tế, một tổ chức phi chánh phủ gắn bó với các hoạt động nhân bản, về sự chuẩn bị cho việc khai mở Trung Tâm Nhãn Khoa Bác Ái, một trung tâm y tế trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại về nhãn khoa để phục vụ cho khu vực dân nghèo tại Zamboanga và các vùng khác của Mindanao.

"Tổ chức Từ Tế khơi gợi từ tâm, bổn phận, phụng sự và thương yêu". Đó là tính chất của vị tha nhân lọai. Thị trưởng Lobregat đã tuyên bố lời ca ngợi này trong buổi lễ khánh thành trung tâm nhãn khoa tốn phí khoảng 33 triệu Phi Kim bên trong tổng thể Trung Tâm Y Tế Thành Phố Zamboanga tarong cuối tuần vừa qua.

Ông thị trưởng nhấn mạnh trong bài diễn văn, hoạt động của trung tâm nhãn khoa sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong sự nâng cao ngành nhãn khoa tại phần đất này của quốc gia.

Trung tâm nhãn khoa được mệnh danh là 'Trung Tâm Nhãn Khoa Bác Ái", được xây dựng bởi Văn Phòng Liên Đới Tổ Chức Từ Tế Zamboanga dưới sự điều hành của Dr. Anton Mari Lim. Hoạt động của trung tâm nhãn khoa này sẽ được kết hợp với hoạt động của bộ phận nhãn khoa thuộc Trung Tâm Y Tế Thành Phố Zamboanga (viết tắt ZCMC) Trung Tâm ZCMC cũng sẽ trang bị các thiết bị hiện đại cho bộ phận nhãn khoa trị giá khoảng 24 triệu Phi Kim qua một món trái khoản mượn từ chính phủ Tây Ban Nha qua sự trợ giúp của thị trưởng quá cố Maria Clara Lobregat.

Ông thị trưởng nói Tổ chức Từ Tế xứng đáng được ca ngợi với các giải pháp vững bền để giúp đỡ làm xoa dịu bớt hoàn cảnh khốn khổ của tình trạng nghèo đói trong thành phố Zamboanga và các tỉnh thành, phố thị lân cận.

Sau khi khai mạc trung tâm nhãn khoa trong ngày thứ Sáu vừa qua, tổ chức Từ Tế đã thực hiện trách vụ lần thứ 40 dành cho những bệnh nhân nghèo với vô số những khó khăn về vấn đề y tế. Với đỉnh cao của cơn bão dữ thổi qua các làng duyên hải trên bờ bể miền Tây hôm 27 tháng 11 vừa qua, tình nguyện viên Từ Tế đã cùng viên chức chính phủ thực hiện công tác cứu trợ một cách tốt đẹp.

Để ghi nhận các nỗ lực từ thiện của Từ Tết trên các công tác xuyên qua lãnh vực y tế, văn hóa, giáo dục v.v... chính quyền thành phố đã ban tặng cho Từ Tế giải thưởng Achievement Award trên lãnh vực phục vụ cộng đồng hồi 26 tháng Hai, 2003. Ông thị trưởng cũng đã ban hành một sắc lệnh bố cáo rằng ngày 26 tháng Tám mỗi năm là Ngày Từ Tế tại Zamboanga.

"Thay mặt chính quyền thành phố Zamboanga và quần chúng, tôi xin diễn đạt nơi đây lòng chân thành tri ân của tôi đến tổ chức Từ Tế, đến các tình nguyện viên từ tổng trụ sở tại Đài Loan, Văn Phòng Chi Nhánh Phi Luật Tân và đặc biệt nhất là các tình nguyện viên từ văn phòng liên đới Zamboanga", ông thị trưởng kết thúc bài diễn văn như trên.

Tham dự buổi lễ khai mạc trung tâm nhãn khoa gồm có các viên chức chính quyền như Cong Beng Climaco, thành viên Hội Đồng Thành Phố, các viên chức của ZCMC được hướng dẫn bởi Dr. Romeo Ong, các viên chức khác của chính phủ, các đại diện Từ Tế tại tổng hành dinh Đài Loan và Manila.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2008


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 01 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng


Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: TN Như Nguyện

Bài học: ĐOÀN KẾT

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Lang Gia Nguyet, Anitya, Nguon Duc Hanh, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tri Dat
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Anitya, Mina, TN Nhu Nguyen (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Anitya, Mina, TN Nhu Nguyen (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Nguon Duc Hanh (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Bích Thu, xin nghỉ phép 28/12 đến 31/01/08.

________________ PT Karuna, xin nghỉ phép 16 đến 28/01/08.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 28 tháng 01 năm 2008 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng, NY 8:00 đến 10:30 sáng, Cali 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng bài ĐOÀN KẾT, với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


ĐOÀN KẾT

(Bản Anh Ngữ: Conditions of Communal Stability, trích từ
Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward, F.L. Nguồn: http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm)

____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda:

- Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vajjī thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không ?

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjī thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo.

- Này Ananda, khi nào dân Vajjī thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này Ananda, dân Vajjī sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, khi nào nghe dân Vajjī tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết, khi nào dân Vajjī, không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajjī như đã ban hành thuở xưa thời, khi nào dân Vajjī tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjī và nghe theo lời dạy của những vị này, khi nào Vajjī không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjī phải sống với mình thời, khi nào dân Vajjī tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajjī ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp, khi nào dân Vajjī bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjī khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này Ananda, dân Vajjī sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (NS Liễu Pháp biên soạn)

1. Trong bài kinh trên, một trong những điều kiện để một đất nước cường thịnh là không bãi bỏ những luật lệ đã được ban hành, liệu điều đó có làm cho đất nước bị lạc hậu chăng ?

2. Trong một tập thể, khi có nhiều ý kiến khác nhau, làm sao để có thể thống nhất ý kiến với nhau mà không có sự bất đồng hay bất mãn ?

3. Vì sao việc tôn sùng và cúng dường các tự miếu lại được coi là yếu tố làm đất nước hùng mạnh ?

4. Một đất nước nghèo, lạc hậu, chiến tranh liên miên, là do nghiệp quả của người dân hay do sự yếu kém của người lãnh đạo ?

5. Người Phật tử sống theo tinh thần thiểu dục tri túc, không tham làm giàu thì có góp phần làm cho đất nước nghèo nàn chăng ?D. Đố vui

Một đất nước như thế nào được gọi là cường thịnh ?

a. Đông dân và mỗi người có chính kiến của mình.
b. Ít dân nhưng mọi người đồng lòng.
c. Đông hay ít dân không quan trọng, quan trọng là người lãnh đạo biết cách họp quần.
d. Chỉ nên đoàn kết khi lâm sự, xong việc mọi người tự lo cho việc của mình.

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng bài BẢY PHÁP BẤT THỐI, chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.