Thứ Ba, 30 tháng 10, 2007


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 10 năm 2007

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền


Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: PT Mi Yoen

Bài học: Bài 23. Kinh Tệ-túc (Pāyāsi sutta) _ Tôn giả Kumāra Kassapa, bậc thánh đệ tử Phật với biện tài vô ngại. (Kinh Trường Bộ)

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Minh Chau, Tinh Tan, Vo Thuong, Vo Bat Phi, Sangkhaly, các Ops khác ..v.v..
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Mi Yoen, Tinh Tan (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Mi Yoen, Tinh Tan (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen (đk).

Người post bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Thien Tam, Anitya (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ ĐĐ Huyền Vân bệnh, xin nghỉ phép hôm nay.

________________ PT Bich Thu bận, xin nghỉ phép 23/10 đến 12/11.

________________ PT Nguon Duc Hanh bận, xin nghỉ phép 24/10 đến 07/11.

________________ TN Nhu Nguyen bận, xin nghỉ phép 29/10 đến 04/11.
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 30 tháng 10 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng "23. Kinh Tệ-túc (Pāyāsi sutta) _ Phần 2: Tôn giả Kumāra Kassapa, bậc thánh đệ tử Phật với biện tài vô ngại. (Kinh Trường Bộ), với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


BÀI 23. KINH TỆ-TÚC (PĀYĀSI SUTTA)"

Tôn giả Kumāra Kassapa, bậc thánh đệ tử Phật với biện tài vô ngại.

(Trường Bộ Kinh - Digha Nikaya)

____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.
Phần II:A. Toát yếu bài kinh

Vua Payāsi sau khi được cận thần cho biết Sa môn Kumāra Kassapa là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thấu tâm, thiện xảo, biện tài, mọi người đang đi đến để yết kiến Ngài. Sa môn Kumàra Kassapa có thể cảm hóa các Bà-la-môn và Gia chủ ở Setavyā ngu muội và kém khả năng theo quan điểm: "Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo".

Vua Pāyāsi với tà kiến "không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo" nghe nói về quan điểm của tôn giả Kassapa như thế cũng quyết định đến yết kiến tôn giả.

Sau khi chào hỏi, vua Pāyāsi thưa với tôn giả Kumāra Kassapa:

- Tôn giả Kassapa, tôi có chủ thuyết và tri kiến như sau: "Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo".

- Này Tôn chủ, tôi không thấy, không nghe quan điểm như vậy, tri kiến như vậy. Sao Tôn chủ lại nói: "Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo" ? Thưa Tôn chủ, tôi sẽ hỏi Tôn chủ một vài câu hỏi. Tôn chủ hãy tùy theo đó mà trả lời. Tôn chủ nghĩ thế nào ? Mặt trời và mặt trăng này, chúng thuộc thế giới này hay thế giới khác ? Chúng thuộc chư Thiên hay loài Người ?

- Tôn giả Kassapa, mặt trời và mặt trăng thuộc thế giới khác, không phải thế giới này, chúng thuộc chư Thiên, không thuộc loài Người.

- Này Tôn chủ, sự kiện là như vậy, cần phải chấp nhận rằng: "Có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo".

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhaya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong23.htm


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay:

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Giác Đẳng thuyết giảng
Bài 23. Kinh Tệ-túc (Pāyāsi sutta) _ Phần 3: Lập luận: Nếu có tái sanh, nghiệp báo thì tại sao người chết không về thuật lại ? (Kinh Trường Bộ), chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhaya.

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

No. 1611 NEW (Minh Châu dịch)

200 ngôi làng chung quanh Đại học Nalanda

đang trên đà phát triển

Ngày 27 tháng 10, 2007

Bihar -- Gần 200 ngôi làng chung quanh Đại Học Quốc tế Nalanda tại Bihar sẽ được phát triển trong một ngày gần đây. Sự kiện này sẽ thay đổi tình trạng kinh tế xã hội của hàng ngàn gia đình đang thiết tha chờ đợi sự mở mang từ nhiều thập niên qua.

Điều này đã được không ai khác hơn là Thống đốc Nitish Kumar tiết lộ tại Patna hôm thứ Sáu.

Đầu năm nay, Viện Nghiên cứu KP Jaiswal tại Patna đã được chính phủ tỉnh bang giao phó công việc nhân diện những làng mạc đã từng nối kết với ngôi trường cổ Nalanda.

Các chuyên gia cho biết có khoảng 200 ngôi làng.

Các nguồn tin chính thức từ Văn phòng Thống đốc đã cho rediff.com biết rằng ông Nitish Kumar rất nhiệt tâm muốn phát triển các ngôi làng chung quanh trường để thiết lập những tương quan như đại học Nalanda thuở xưa.

Tất cả những nhu cầu căn bản như trường học, đường xá, điện và nước uống sẽ được cung cấp cho các ngôi làng này và sẽ có công ăn việc làm cho dân làng.

Chính phủ sẽ nhận yểm trợ của các cơ quan tài trợ quốc tế và của Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Mauritius cho công trình phát triển này.

Theo nguồn tin chính thức, các ngôi làng sẽ được mở mang theo chiều hướng đảm bảo những nhu cầu thường nhật của sinh viên nội trú khu đại học, dự trù sẽ trải rộng gần 500 mẫu đất.

Đại học Nalanda ngày xưa, đã hiện hữu cho đến năm 1197 trước Công Nguyên, đã thu hút sinh viên và học giả từ Đại Hàn, Nhật Bản, Trung Hoa, Tây Tạng, Nam Dương, Ba Tư và Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài việc làm một bậc thang cho nền cao đẳng giáo dục tại Ấn Độ.
-------------------------------------------------------------------

No. 1612 NEW (Hạt Cát dịch)

Trung Quốc phật lòng việc lãnh đạo

Canada tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma

Posted: 27 October 2007 0844 hrs

OTTAWA -- Thủ tướng Gia Nã Đại Stephen Harper sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma vào ngày thứ Hai tại văn phòng của ông trong Quốc Hội, văn phòng Thủ Tướng đã xác nhận hôm thứ Sáu.

Văn phòng Thủ Tướng không tiết lộ đề tài mà đôi bên sẽ bàn thảo trong cuộc gặp gỡ, điều mà Trung Quốc lấy làm khó chịu xảy ra 11 ngày sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma hội kiến Tổng Thống Bush và tiếp nhận Huy Chương danh dự tại Tòa Bạch Ốc và cùng nhau xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng, khơi mào cho một sự phản đối quyết liệt từ Bắc Kinh.

"Điều đó không nằm trong quyền hạn của Gia Nã Đại và sự liên hệ của Gia Nã Đại - Trung Quốc". Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lu Shumin nói với phóng viên của tờ Ottawa Citizen như trên.

Giới truyền thông Canada đã tiết lộ hồi tháng trước rằng ông Harper sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một cung cách chính thức, người mà Trung Quốc cáo buộc là một nhân vật nguy hiểm kích động vấn đề độc lập cho Tây Tạng.

Năm ngoái, Hạ Viện Gia Nã Đại đã trao tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma phần thưởng công dân danh dự, một sự kiện mà Trung Quốc gọi là "lố bịch". Quốc Hội Hoa Kỳ cũng đã trao tặng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma phần thưởng huy chương công dân danh dự cao quý nhất hôm 17 tháng 10.

Thủ tướng tiền nhiệm, Paul Martin, cũng đã gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma không chính thức trong vòng năm phút hồi năm 2004.

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2007


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 10 năm 2007

Giảng Sư: ...


Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: PT Anitya

Bài học: Bài 23. Kinh Tệ-túc (Pāyāsi sutta) _ Dẫn Nhập: Một vị vua nặng kiến chấp. (Kinh Trường Bộ)

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Bich Thu, Lang Gia Nguyet, Duong Tieu (tin tức), Anitya, Sangkhaly,
Vo Thuong09, Karuna. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Anitya, Tinh Tan (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Anitya, Tinh Tan (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tinh Tan (đk).

Người post bài cho Room: Tinh Tan (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tinh Tan, Anitya (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ ĐĐ Huyền Vân bệnh, xin nghỉ phép hôm nay.

________________ PT Bich Thu bận, xin nghỉ phép 23/10 đến 12/11.

________________ PT Nguon Duc Hanh bận, xin nghỉ phép 24/10 đến 07/11.

________________ TN Nhu Nguyen bận, xin nghỉ phép 29/10 đến 04/11.
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ... thuyết giảng "Bài 23. Kinh Tệ-túc (Pāyāsi sutta)" - Phần 1: Dẫn Nhập: Một vị vua nặng kiến chấp. (Kinh Trường Bộ), với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


BÀI 23. KINH TỆ-TÚC (PĀYĀSI SUTTA)"

Dẫn Nhập: Một vị vua nặng kiến chấp.

(Trường Bộ Kinh - Digha Nikaya)

____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.
Phần II:A. Toát yếu bài kinh

1. Như vầy tôi nghe.

Một thời tôn giả Kumāra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) đang du hành trong nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với Ðại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị, đi đến một đô thị của Kosala tên là Setavyā (Tư-ba-ê). Rồi tôn giả Kumāra Kassapa trú về phía Bắc thành này, trong rừng Simsapā (Thi-xá-bà). Lúc bấy giờ, vua Pāyāsi (Tệ-túc) cư trú tại Setavyā, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương địa do vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp.

2. Lúc bấy giờ, vua Pāyāsi khởi lên ác, tà kiến như sau: "Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo". Các Bà-la-môn và Gia chủ ở Setavyā được nghe: "Sa môn Kumāra Kassapa, đệ tử Sa môn Gotama đang du hành trong nước Kosala cùng với Ðại chúng Tỷ kheo khoảng năm trăm vị, đã đến Setavyā, trú về phía Bắc thành này, trong rừng Simsapā. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumāra Kassapa được khởi lên: "Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thấu tâm, thiện xảo biện tài, bậc trưởng lão và bậc A la hán như vậy." Rồi các vị Bà-la-môn và Gia chủ ở Setavyā, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm, đi về hướng Bắc, đến tại rừng Simsapā.

Chúng con kính cung thỉnh ... từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhaya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong23.htm


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay:

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng
Bài 23. Kinh Tệ-túc (Pāyāsi sutta) _ Phần 2: Tôn giả Kumāra Kassapa, bậc thánh đệ tử Phật với biện tài vô ngại. (Kinh Trường Bộ), chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhaya.

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2007


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 10 năm 2007

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Môn học: Chương trình hàng tuần

Bài học: Giải Đáp Thắc Mắc

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Vo Bat Phi, Minh Lac.
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Lang Gia Nguyet.

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet
.

Người hoán chuyển bài cho Room: TN Nhu Nguyen / Mi Yoen.

Người post bài cho Room:
Mi Yoen (Các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Mi Yoen, Lang Gia Nguyet.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Bich Thu bận, xin nghỉ phép 23/10 đến 12/11.

________________ PT Nguon Duc Hanh bận, xin nghỉ phép 24/10 đến 07/11.
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhāya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ có Chương trình hàng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhāya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


Chương trình hằng tuần

Giải Đáp Thắc Mắc
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:
A. Toát yếu bài kinh


...

Chúng con kính cung thỉnh ... từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh


...

Trong Budsas:

...

Nhân danh và địa danh

...C. Những câu hỏi giải đáp thắc mắc:

Câu hỏi 1. Truth-is-Truth: Thưa Sư, một người theo đạo Thiên chúa và trì giới, khi chết tâm của họ hướng chúa trời và hoan hỷ. Như vậy khi chết họ có sanh về cõi trời không ạ ? Người tính đồ đó tin vào chùa trời như vậy là tà kiến phải không ạ ? Nếu là tà kiến thì có sanh về cõi trời được không ?

Câu hỏi 2: vinhdieutinh_1: Thưa Sư Tuệ Siêu, con có nghe một bài Giảng Sư giảng về bố thí Ba La Mật trong đó có bố thí sinh mạng sau khi chết để cho Sinh Viên y khoa học và Sư nói phải phát nguyện nhưng hôm con ký giấy tờ cho xác gần 2 năm nay rồi con phát nguyện bây giờ có được không thưa Sư ?D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Huyền Vân thuyết giảng "Bài 23. Kinh Tệ-túc (Pāyāsi sutta)" - Phần 1: Dẫn Nhập: Một vị vua nặng kiến chấp. (Kinh Trường Bộ) chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 10 năm 2007

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Karuna / TN Như Nguyện

Bài học: Bài Học Về A Tỳ Đàm _ "Bài 6: Chữ Thiện theo A Tỳ Đàm"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, VoBatPhi, Sangkhaly và các Ops khác v.v...
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Anitya / Tinh Tan (Các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Anitya / Tinh Tan (Các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tinh Tan, Thien Tam, Mi Yoen (đk).

Người post bài và clean Room: Tinh Tan, Thien Tam, Mi Yoen (đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Thien- Tam / Mi Yoen.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Bich Thu bận, xin nghỉ phép 23/10 đến 12/11.

________________ PT Nguon Duc Hanh bận, xin nghỉ phép 24/10 đến 07/11.
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng Bài Học Về A Tỳ Đàm _ Bài 6: Chữ Thiện theo A Tỳ Đàm, với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


BÀI HỌC VỀ A TỲ ĐÀM

"Bài 6: Chữ Thiện theo A Tỳ Đàm"

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh

...

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhaya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay:

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ có Chương trình hằng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu chương trình ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1609 NEW (Minh Châu dịch)

Mã Lai: Vấn đề nhức đầu: Những kẻ giả dạng tu sĩ

The New Straits Times, Oct 23, 2007

Johor Bahru, Mã Lai Á -- Mặc dù đã được công bố không biết bao nhiêu lần, các tu sĩ giả hiệu vẫn tiếp tục lừa dối mọi người dâng cúng tiền cho họ, bất kể những nỗ lực của các đoàn thể Phật giáo trong việc giáo dục quần chúng.

Một nhóm Phật giáo Theravada chủ yếu tại Johor Baru cho biết các tu sĩ này tiếp tục xuất hiện, hoặc là do quần chúng không hiểu biết, hoặc vì họ nghĩ rằng có thể được sự gia hộ của thần thánh qua việc dâng cúng tiền bạc.

Hiện nay đang có một chương trình do Trung Tâm Hội Phật giáo Tình thương tổ chức tại khu chợ ồn náo Jalan Sri Tebrau để hướng dẫn mọi người cúng dường cho đúng pháp.

Có vài tu sĩ đi theo trong nhóm, là những vị đang thường trú tại trung tâm, đến đây trì bình để cho mọi người thấy rằng chư tăng không hề xin xỏ, mà chỉ bước đi và nhận những gì quần chúng muốn cúng dường.

Các thành viên trong nhóm phải xua đi những người muốn đến cúng tiền cho chư tăng, lấy cớ là cầu xin phúc lành cho công viêc làm ăn của họ.

‘Thật đáng buồn, họ vẫn không hiểu và tiếp tục dâng tiền và đây là điều thu hút các tu sĩ giả hiệu. Nếu quần chúng không cúng tiền hoặc nghĩ rằng họ có thể được thần thánh giúp đỡ bằng cách này, thì những kẻ giả dạng sẽ biến mất.’ giám đốc trung tâm Heng Chai Teet đã nói như trên, ám chỉ các băng nhóm trong thành phố đã cho người giả mặc tăng y để lừa quần chúng dâng tiền cho họ tại các tiệm ăn và quán cà phê.

Chư tăng được cộng đồng Phật tử sùng kính và sự cúng dường vật thực, như thực phẩm, y áo, thuốc men hoặc chổ ở, là đúng pháp.

‘Nhưng nhận tiền hay những vật tư hữu là đi ngược lại tinh thần của người tu. Chư tăng chỉ đi trì bình vào buổi sáng sớm’.

Trung tâm này sẽ tiếp tục tổ chức những buổi trì bình hàng tháng để giáo dục quần chúng và cho họ nhìn thấy oai nghi của chư tăng trong khi trì bình.
-----------------------------------------------------------------------------

No. 1610 NEW (Hạt Cát dịch)

Miến Điện: Kết thúc mùa an cư: Chư Tăng tiếp tục

từ chối tiếp nhận cúng dường từ quân đội

Thu 25 Oct 2007
Filed under: News, Inside Burma

Myanmar - Thu 25 Oct 2007 -- Nghi lễ cúng dường thực phẩm lúa gạo hàng năm tại phân khu Magwe đang được tiến hành với một vài điều bị cấm đoán, bất kể nhà cầm quyền địa phương trước đó đã quan ngại rằng chư Tăng sẽ tẩy chay sự kiện này.

Nghi lễ cúng dường mễ cốc này được tổ chức hàng năm để đánh dấu chấm dứt ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng bắt đầu từ năm năm qua và luôn là một sự kiện quan trọng, nhưng nhà hữu trách địa phương đã e ngại rằng năm nay chư Tăng sẽ từ chối nhận cúng dường từ các thành viên chính phủ.

Tổ chức Hội Đồng Hòa Bình và Phát triển địa phương từ chối thực hiện nghi thức này, vì vậy Bộ Tôn Giáo sẽ đảm trách công việc cùng với các văn phòng địa phương.

Chính quyền địa phương vẫn e dè về sự kiện vốn sẽ được quảng bá rộng rãi, nên đã ban hành một bản điều lệ về chư tăng tham dự trong một toan tính rõ ràng nhằm ngăn chận một nhóm lớn chư tăng tụ tập.

Chỉ có một vị tu sĩ trong mỗi ngôi chùa sẽ được mời đến tham dự buổi lễ để tiếp nhận cúng dường. Phần còn lại sẽ được đưa đến tận các chùa cho những vị khác.

BÀI GIẢNG CHO TUẦN LỄ

TỪ 22/10/07 ĐẾN 27/10/07

Chủ Nhiệm Điều Hợp Thảo Luận trong tuần: TT Giác Đẳng

Thứ Hai: ĐĐ Lá Bối - Bài Học Về A Tỳ Đàm _ Bài 1: A Tỳ Đàm theo kinh điển Phật Giáo.

Thứ Ba: ĐĐ Tuệ Quyền - Bài Học Về A Tỳ Đàm _ Bài 2: Chữ Tâm theo A Tỳ Đàm.

Thứ Tư: NS Liễu Pháp - Bài Học Về A Tỳ Đàm _ Bài 7: Chữ Pháp theo A Tỳ Đàm.

Thứ Năm: TT Tuệ Siêu - Bài Học Về A Tỳ Đàm _ Bài 3: Chữ Nghiệp theo A Tỳ Đàm.

Thứ Sáu: ĐĐ Pháp Đăng - Bài Học Về A Tỳ Đàm _ Bài 4: Chữ Duyên theo A Tỳ Đàm.

Thứ Bảy: ĐĐ Pháp Tân - Bài Học Về A Tỳ Đàm _ Bài 6: Chữ Thiện theo A Tỳ Đàm.BÀI HỌC VỀ A TỲ ĐÀM

---------------

1. A Tỳ Ðàm và kinh điển Phật giáo.

2. Chữ TÂM theo A Tỳ Ðàm.

3. Chữ NGHIỆP theo A Tỳ Ðàm.

4. Chữ DUYÊN theo A Tỳ Ðàm.

5. Chữ ÐẠO theo A Tỳ Ðàm.

6. Chữ THIỆN theo A Tỳ Ðàm.

7. Chữ PHÁP theo A Tỳ Ðàm.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2007


Nhật Hành

Ngày: 26 tháng 10 năm 2007

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng

Điều hợp thảo luận:
TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Tinh Tan

Bài học: Bài Học Về A Tỳ Đàm _ "Bài 4: Chữ Duyên theo A Tỳ Đàm"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Anitya, Sangkhaly, Karuna và các Ops.
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Tinh Tan, TN Nhu Nguyen.

Người mở nhạc và kinh tụng: Tinh Tan, TN Nhu Nguyen.

Người hoán chuyển bài và làm banner cho Room: TN Nhu Nguyen, Tinh Tan.

Người post bài cho Room: NguonDucHanh, TN Nhu Nguyen (Các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: TN Nhu Nguyen, Bich Thu.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Bich Thu bận, xin nghỉ phép 23/10 đến 12/11.

________________ PT Nguon Duc Hanh bận, xin nghỉ phép 24/10 đến 07/11
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng Bài Học Về A Tỳ Đàm _ Bài 4: Chữ Duyên theo A Tỳ Đàm, với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


BÀI HỌC VỀ A TỲ ĐÀM

"Bài 4: Chữ Duyên theo A Tỳ Đàm"

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh

...

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhaya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay:

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng
Bài Học Về A Tỳ Đàm _ Bài 6: Chữ Thiện theo A Tỳ Đàm, chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2007


Nhật Hành

Ngày: 25 tháng 10 năm 2007

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Anitya

Bài học: Bài Học Về A Tỳ Đàm _ "Bài 3: Chữ Nghiệp theo A Tỳ Đàm"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nhu Khanh, Vo Thuong09, Bich Thu, Vo Bat Phi,
Mi Yoen, Sangkhaly, Karuna và Quý Ops. http://www.phapluan.net/ & http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Anitya / Tinh Tan.

Người mở nhạc và kinh tụng: Anitya / Tinh Tan.

Người hoán chuyển bài, cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố và làm banner cho Room: Tinh Tan, Thien Tam, Mi Yoen.

Người post bài và clean room: Tinh Tan, Thien Tam, Mi Yoen.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nhu Khanh, Anitya.

Trực room (op): Q
uý Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ TN Nhu Nguyen bận, xin nghỉ phép 25/10 đến 02/11.

________________ PT Bich Thu bận, xin nghỉ phép 23/10 đến 12/11.

________________ PT Nguon Duc Hanh bận, xin nghỉ phép 24/10 đến 07/11.