Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2007


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 11 năm 2007

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân

Điều hợp thảo luận:
ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân

Tri chúng: PT Bích Thu

Bài học: LÝ DUYÊN KHỞI

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Anitya, Sangkhaly, Karuna và các Ops.
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: TN Nhu Nguyen, Bich Thu.

Người mở nhạc và kinh tụng: TN Nhu Nguyen, Bich Thu.

Người hoán chuyển bài và làm banner cho Room: TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: NguonDucHanh, Mi Yoen (Các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: NguonDucHanh, Mi Yoen.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): Chị Upekha bận xin nghỉ phép.

________________ NS Liễu Pháp bận, xin nghỉ phép 21 - 03/12.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng "LÝ DUYÊN KHỞI", với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

"LÝ DUYÊN KHỞI"

(Bản Anh ngữ: The Law of Causation, trích từ
“Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward, F.L.
Source:
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu2-12a.htm)

____________

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

1) Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Thắng Lâm), trong vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).

2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

Thế Tôn nói:

-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về lý Duyên khởi. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

3) Thế Tôn nói như sau:

-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên sanh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tập khởi.

4) Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Dọ thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là đoạn diệt.

Chúng con kính cung thỉnh ÐĐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay:

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng "LÝ DUYÊN KHỞI", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Đăng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1666 NEW (Minh Châu dịch)

Ấn Độ: một ngôi làng

có nhiều di tích Phật giáo cổ bị bỏ phế

Ngày 28 tháng 11, 2007

Làng Kurkihar (Gaya) -- Nằm trên một ngọn đồi, Làng Kurkihar, cách thành phố Gaya của tỉnh bang Bihar khoảng 22 cây số, từng thu hút những du khách muốn đến xem tàn dư của một tu viện Phật giáo cổ và nhiều di tích lịch sử khác.

Đáng buồn thay, những di tích lịch sử từ thời Phật này hiện nay đang trong tình trạng hoang phế, mặc dù đã được công bố là một khu vực được bảo quản của tổ chức Nghiên cứu Khảo cổ Ấn Độ (ASI).

Dân làng rất buồn khi thấy các di tích bị bỏ phế.

‘Vua A Dục đã từng đặt chân đến đây. Lúc đó, nơi này là một trung tâm nghệ thuật có tiếng của xứ sở. Người ta thường đến từ Nalanda để học nghệ thuật làm các hình tượng. Trước kia có tên là Kurkihar Kundalpur Vishwavidyalaya,’ lời của Satyanarayan Singh, một nhân viên xã hội và cư dân làng Kurkihar.

Đa số các hình tượng được tích trữ hiện đang nằm hỗn loạn trong một vùng lân cận. Ngôi làng không có được những cơ sở căn bản để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Nikhil Kumar, một dân làng cho biết ‘Không có một nổ lực nào trong cái gọi là sự phát triễn hay phục hưng. Thời gian trước đây, một số đệ tử Phật đã đến nơi này, các ngài phải đối diện với tình trạng thiếu nước và nhà vệ sinh. Ngoài việc đáng giá hàng chục triệu rupees, khu vực này vẫn cứ nằm trơ như thế và không một ai buồn để ý đến’.

Năm 1935, dân làng đã đào được hơn 300 hình tượng tại đây. Các di vật tìm được gồm có những hình tượng Phật và Bồ Tát với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, những quả chuông, những ngôi tháp và một số lớn pháp cụ.

Các hình tượng phản ảnh nghệ thuật thiện xảo sau đó đã được đưa vào các bảo tàng viện của Patna, Delhi va Bodh Gaya. Dân làng cho biết trong số các di vật tìm được, có ít nhất 18 di vật đã được chính phủ Ấn định giá gần 10 triệu rupees.

Mặc dù được ASI công bố là một ‘khu vực được bảo quản’, dã không có một nỗ lực nào để đảm bảo an ninh và sự an toàn của di sản lịch sử.

Chính quyền địa phương bác đi lời buộc tội là không lưu tâm đến Kurkihar.

Chưởng lý địa hạt Gaya Jitendra Srisastav phát biểu ‘Làng Kurkihar là khu vực trực thuộc ASI, đã từng được họ bảo quản. Và cũng như điểm di sản văn hóa quốc tế Bodhgaya được quan tâm đến, khu vực này thuộc về sự bảo quản của Uỷ ban quản lý Chùa Mahabodhi. Không có thái độ bỏ lơ đối với Kurkihar. Ngôi làng hoàn toàn được bảo quản’.
------------------------------------------------------------------------------------------

No. 1667 NEW (Hạt Cát dịch)

Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ hội kiến

không chính thức với Đức Giáo Hoàng

Rome, Nov. 29, 2007 (CWNews.com) Sau thông cáo hồi đầu tuần cho hay rằng sẽ không có hội kiến giữa Đức GiáoHoàng và Đức Đạt Lai Lạt Ma như báo chí đã đưa tin trong tháng trước, mới đây văn phòng Vatican đang bỏ ngỏ khả năng rằng Đức Giáo Hoàng có thể sẽ chủ toạ một cuộc gặp gỡ không chính thức với nhà lãnh đạo tâm linh Phật Giáo Tây Tạng, tờ nhật báo Pháp Le Croix tường trình như trên.

Linh mục Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí Vatican, đã nói với các phóng viên rằng ông không thể bác bỏ khả năng rằng Đức Giáo Hoàng có thể gặp gỡ không chính thức với Đức Đạt Lai LạtMa, người sẽ thăm viếng Ý Đại Lợi vào tháng 12 này.

Phát ngôn viên Tòa Thánh La Mã giải thích rằng thông báo trước đó nói rằng "không có chương trình tiếp kiến nào" ám chỉ một chương trình tiếp kiến chính thức, được liệt kê trên thời khoá biểu của Đức Giáo Hoàng. Nếu có tiếp kiến xảy ra, chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng sẽ không xuất hiện trong nghị trình của Đức Giáo Hoàng.

Tính cách khéo léo trong bản thông cáo của Toà Thánh Vatican nhấn mạnh đến sự tế nhị với các chức sắc giáo hội đang chờ đón Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tòa Thánh đang lo lắng làm cách nào để tránh khỏi bất cứ sự đổ vỡ quá mức nào trong tiến trình thương lượng không chính thức với Bắc Kinh.

Các viên chức chính phủ Trung Quốc đã phản ứng một cách rất giận dữ đối với các bản báo cáo - chưa bao giờ được xác nhận một cách bình thường bởi Tòa Thánh - rằng Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma .

Đã có tiền lệ cho một cuộc gặp gỡ không được liệt kê trong lịch trình hoạt động của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng đã tiếp kiến Đức Đạt Lai hồi tháng 10, 2006, nhưng Toà Thánh đã nhấn mạnh rằng cuộc hội kiến đó là một chuyến "thăm viếng xã giao riêng tư" và nội dung đối thoại được giới hạn dành riêng cho các vấn đề tôn giáo.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2007


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 11 năm 2007

Giảng Sư: Sư Trưởng


Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Đăng


Tri chúng: PT Mi Yoen

Bài học: VÍ DỤ MẶT TRỜI

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Bich Thu, Anitya, Sangkhaly, Vo Bat Phi,
Vo Thuong09, Karuna, Thien Tam. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Mi Yoen, Bich Thu. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Mi Yoen, Bich Thu. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen. (đk).

Người post bài cho Room: Thien Tam, Bich Thu. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ NS Liễu Pháp bận, xin nghỉ phép 21 - 03/12.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 29 tháng 11 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do Sư Trưởng thuyết giảng "VÍ DỤ MẶT TRỜI", với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

"VÍ DỤ MẶT TRỜI"

(Bản Anh ngữ: The Light of the World,
trích từ "Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward F.L.
Nguồn: http://www.budsas.org/uni/u-kinh-tuongungbo/tu5-56a.htm)

____________

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

1) -- Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, mặt trăng, mặt trời không hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, không có ánh sáng lớn, hào quang lớn hiện hữu. Khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, không thể phân biệt đêm và ngày, không thể phân biệt tháng và nửa tháng, không thể phân biệt thời tiết hằng năm.

2) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, mặt trăng, mặt trời hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, có ánh sáng lớn, có hào quang lớn hiện hữu. Khi ấy không có đêm tối, không có u ám. Và có sự phân biệt đêm ngày, có sự phân biệt tháng và nửa tháng, có sự phân biệt thời tiết hằng năm.

3) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, không có ánh sáng lớn, không có hào quang lớn. Khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám. Cho đến khi ấy, không có sự tuyên bố, không có sự thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không có sự hiển thị bốn Thánh đế.

4) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác hiện ra ở đời, cho đến khi ấy, có ánh sáng lớn, có hào quang lớn. Khi ấy không có đêm tối, không có u ám. Cho đến khi ấy, có sự tuyên bố, có sự thuyết giảng, có sự trình bày, có sự thiết lập, có sự khai diễn, có sự phân tích, có sự hiển thị bốn Thánh đế. Thế nào là bốn ?

5) Thánh đế về Khổ ... Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt.

6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Khổ" ... một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt".

Chúng con kính cung thỉnh Sư Trưởng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay:

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng "LÝ DUYÊN KHỞI", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Đăng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1664 NEW (Như Quang lược dịch)

Đức Đạt Lai Lạt Ma

khích động tranh cãi về vấn đề kế vị

(Amritsar, India – Agence France Press)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khích động sự tranh cãi về vấn đề kế vị tại Trung Quốc khi Ngài cảnh báo rằng vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo kế tiếp của Tây tạng sẽ được chọn ở hải ngoại nếu ngài tịch diệt trong lúc lưu vong. Ngài nói Ngài đang tìm vài phương thức khác để chọn lựa người kế vị sau gần 5 thập niên lưu vong.

“Nếu tôi mất đi trong tình trạng tỵ nạn, dĩ nhiên sự tái sinh của tôi sẽ xảy ra bên ngoài Tây Tạng”, Ngài nói.

Qua nhiều thế kỷ lưu truyền, những vị tăng cao hạ ở Tây Tạng quyết định sự tái sinh của Đức Đạt lai sau cái chết của Ngài. Thay vì như vậy, Đức Đạt Lai đề nghị vị kế thừa sẽ được bầu ra giống như Đức Giáo hoàng, hoặc do tuổi hạ, hoặc có thể theo truyền thống nhưng phải ở ngoài Tây Tạng. Điều này có thể tránh được việc Đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ định người thừa kế.

Trung Quốc đã lãnh đạo Tây tạng kể từ năm 1951 và đã đàn áp dã man các cuộc biểu tình, mới đây đã tuyên bố “Phật sống Tây Tạng” như ngài Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma cần được sự cho phép của chính quyền về việc tái sinh.

Bắc Kinh xem vị lãnh đạo Phật giáo này là một hình tượng nguy hiểm, là người đòi độc lập cho miền đất Hy mã Lạp Sơn. Ngài Đạt Lai nói rằng chính quyền đã hiểu lầm mục đích của ngài, đó là quyền văn hóa tự trị và theo con đường trung đạo.

“Dĩ nhiên Trung Quốc sẽ chỉ định một người nào khác”, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời về việc Trung Quốc phản ứng về việc chỉ định người kế thừa trước khi viên tịch không đúng với truyền thống Phật giáo.
------------------------------------------------------------------------------------------

No. 1665 NEW (Hạt Cát dịch)

Đức Đạt Lai Lạt Ma

chỉ trích Miến Điện đàn áp tu sĩ Phật giáo

Associated Press
Last updated 10:37am (Mla time) 11/28/2007

AMRITSAR, India -- Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Ba nói rằng Ngài ủng hộ chiến dịch đòi dân chủ gần đây tại Miến Điện và đã lên án sự đàn áp chư tăng Phật giáo, những nhân vật lãnh đạo chiến dịch, nói rằng nó nhắc nhở Ngài về tình hình đàn áp tương tự của Trung Quốc đối với Tây Tạng

Nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện đã trấn áp một loạt biểu tình ủng hộ dân chủ hồi tháng Chín, sát hại ít nhất là 15 người căn cứ theo thông tin mà nhà cầm quyền đã cung cấp cho Liên Hiệp Quốc, và đã giam giữ gần 3000 người khác. Chư tăng là những người đi tiên phong trong các biến động này. Các nhà ngoại giao và đối lập nói rằng con số tử vong thực sự chắc chắn là cao hơn rất nhiều.

"Khi tôi nhìn thấy những bức ảnh người ta đánh đập chư tăng, tôi lập tức nhớ đến tình hình quốc nội Tây Tạng, trong trường hợp của chính chúng tôi, nơi mà mới vài ngày trước, chư tăng đã bị hành hung bởi các lực lượng chính phủ Trung Quốc", Đức Đạt Lai Lạt Ma nói như trên.

"Tôi hết lòng ủng hộ và thông cảm với các nhà phản kháng", nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng nói với các phóng viên bên lề Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Tôn Elijah của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới tại thành phố Amritsar miến Bắc Ấn Độ.

Hội nghị thượng đỉnh liên tôn, hội nghị mà các nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng thế giới như Ấn Giáo, Hồi Giáo, Ky Tô Giáo, Phật Giáo, Xích Giáo (Sikh) và Do Thái Giáo, cùng chú tâm vào việc dùng tôn giáo để ban rải hoà bình và giải quyết xung đột.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thúc hối nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện - một quốc gia Phật Giáo thuần thành, hãy chú trọng giáo lý của Đức Phật.

"Họ lẽ ra là Phật tử. Xin hãy hành động theo thông điệp từ bi của Đức Phật", Ngài nói.

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2007


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 11 năm 2007

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân

Tri chúng: PT Anitya

Bài học: "NHỮNG CUỘC HOẰNG PHÁP ĐẦU TIÊN"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Bich Thu, Dieu Nghiem, Vo Bat Phi, Duong Tieu. (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Anitya / Bich Thu (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Anitya / Bich Thu (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Bich Thu / TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Bich Thu / Nguon Duc Hanh (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Bich Thu / Nguon Duc Hanh (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): Chị Upekha bận xin nghỉ phép.

________________ NS Liễu Pháp bận, xin nghỉ phép 21 - 03/12.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 28 tháng 11 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng "NHỮNG CUỘC HOẰNG PHÁP ĐẦU TIÊN", với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

"NHỮNG CUỘC HOẰNG PHÁP ĐẦU TIÊN"

(Bản Anh ngữ: The First Missionaries, trích từ
"Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward F.L.
Luật Tạng, Đại Phẩm Mahāvagga.
Nguồn: http://www.budsas.org/uni/u-luat-daipham/dp-01a.htm)

____________

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có sáu mươi mốt vị A-la-hán.

Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng:

- Này các tỳ khưu, ta đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài người. Này các tỳ khưu, các ngươi cũng đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài người. Này các tỳ khưu, hãy cất bước du hành vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều người, vì lòng thương xót thế gian, vì sự tiến hóa, sự lợi ích, sự an vui của chư thiên và nhân loại, chớ đi hai người chung một (đường). Này các tỳ khưu, hãy thuyết giảng Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Có những hạng người sanh lên bị ít ô nhiễm sẽ là những người hiểu được Giáo Pháp, (nhưng) do việc không nghe Giáo Pháp sẽ bị thoái hóa. Này các tỳ khưu, ta cũng sẽ đi đến ngôi làng của Senāni ở Uruvelā cho việc thuyết giảng Giáo Pháp.

Sau đó, Ma Vương đầy tội lỗi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn bằng những lời kệ này:

- Các cạm bẫy trời người
đã trói buộc ngài rồi,
ngài đã bị trói buộc
bởi gông cùm vĩ đại.
Hỡi này vị sa-môn,
người không thoát khỏi ta!


(Đức Thế Tôn đáp lại rằng):

- Các cạm bẫy trời người,
ta đây thoát ra rồi,
gông cùm dầu vĩ đại
ta đã tự do rồi.
Ngươi đã bị thua rồi,
hỡi kẻ gây tử vong.

- Di chuyển khắp bầu trời
bẫy này chiếm ngự tâm
ta sẽ dùng vật ấy
trói buộc chặt ngài lại.
Hỡi này vị sa-môn
người không thoát khỏi ta!

- Sắc đẹp, thinh, hương thơm
vị nếm, và cảm xúc,
tuyệt duyệt ở chốn này
ta không còn mong mỏi.
Ngươi đã bị bại rồi
hỡi kẻ gây tử vong.


Khi ấy, Ma Vương đầy tội lỗi (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi! Đấng Thiện Thệ đã nhận ra ta rồi!” nên xấu hổ, bực bội, rồi đã biến mất ngay tại chỗ ấy.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay:

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ... thuyết giảng "VÍ DỤ MẶT TRỜI", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Đăng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1662 NEW (Minh Châu dịch)

Nepal đang lập kế hoạch

nhằm phát triển nơi Đức Phật đản sanh

Ngày 26 tháng 11, 2007

Kathmandu, Nepal -- Lâm Tì Ni, nơi Đức Phật đản sanh và là một trong các Di sản Văn Hóa Quốc Tế tại Nepal, không bao lâu nữa sẽ có một cơ cấu tổ chức cho những kế hoạch trong tương lai tại khu khảo cổ thiêng liêng, một trang web hàng đầu, THT Online đã tường trình hôm thứ Hai.

Do vì khu vực này, cách Kathmandu khoảng 300 cây số về hướng Tây, hiện là một trung tâm thu hút khách hành hương, giới sinh viên khảo cổ và các nhà kinh doanh thuộc ngành du lịch, Unesco sắp đề ra một cơ cấu tổ chức mà người ta sẽ dựa trên đó để thực hiện tất cả những kế hoạch mới lâu dài và các công trình phát triển khác, theo bản tường trình của trang web.

‘Cơ cấu tổ chức đã bắt đầu được phác họa. Nó sẽ ngăn chận chính phủ cũng như các tổ chức khác có những thay đổi vô ích trong khu vực này’, đây là lời của ông Kai Waise, cố vấn của Văn phòng Unesco tại Kathmandu trong viêc phác họa cơ cấu tổ chức, được đăng trên trang web.

Ông cho biết thêm rằng kế hoạch phân nhóm điều hành sẽ vạch rõ tầm quan trọng, mức độ và quyền hạn của những người có thẩm quyền trong những khía cạnh khác nhau. Đây là một hệ thống, tiến trình hoặc chức năng của khu vực, sẽ là đường lối chỉ đạo tối cao cho Lâm Tì Ni một khi đã được nội các chứng duyệt.

Mặc dù trọng tâm chính là mảnh đất rộng gần 2 mét vuông (1.92 sq m), là nơi Đức Phật đản sanh, cơ cấu tổ chức cũng sẽ góp ý về những khu vực xen kẻ và những khu vực đang phát triễn chung quanh, phù hợp với những đề nghị của Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc tế để tránh việc khu thánh tích này hoàn toàn bị lấy tên ra khỏi danh sách Di sản văn hoá quốc tế.

Ông Waise nói tiếp ‘Chúng tôi cũng sẽ vạch ra những giới hạn để các hãng xưởng, công trình xây dựng sân bay quốc tế và các đập ngăn nước của các con sông lân cận sẽ không gây ảnh hưởng đến khu thánh tích. Chính phủ Nepal phải bảo đảm rằng công trình phát triển chung quanh sẽ không ảnh hưởng đến khu vực này.

Ông nói rằng kế hoạch này tự nó không phải là một kế hoạch lâu dài, nhưng một sự chỉ đạo bao quát và trường kỳ sẽ đưa tới việc lập ra các kế hoạch mới lâu dài và những khởi đầu khác cho sự bảo tồn hoặc phát tri ển khu thánh tích.
------------------------------------------------------------------------------------------

No. 1663 NEW (Hạt Cát dịch)

Ấn Độ: Lễ hội trưng bày xá lợi hai ngài

Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tại Sanchi

ANI Tuesday 27th November, 2007

By Ram Chand Sahu

Sanchi (Madhya Pradesh), Nov.27 -- Hằng trăm Phật tử cùng với du khách ngoại quốc đã kéo về Sanchi thuộc tỉnh bang Madhya Pradesh để chiêm bái, đảnh lễ xá lợi của hai Ngài Đại Đệ Tử của Đức Phật là Ngài Sariputta và Ngài Mahamodgilya, trong suốt thời gian lễ hội lần thứ 55 của Tu Viện Chetityagiri được tổ chức vào cuối tuần rồi.

Các thánh tích xá lợi này được trưng bày mỗi năm chỉ một lần, đặc biệt, vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng 11 trong suốt lễ hội hàng năm của tu viện Chetiyagiri Vihar. Truyền thống này đã được đeo đuổi trong 55 năm qua.

Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại Sanchi, một thôn nhỏ, cách 46km về phía đông bắc thành phố Bhopal ở tỉnh bang Madhaya Pradesh.

"Đây là một địa danh tôn giáo nổi tiếng đối với tất cả Phật tử trên toàn thế giới. Ngọc xá lợi của hai Ngài Sariputa và Mahamodgilya được trưng bày chỉ một ngày trong suốt một năm, và vì thế tín chúng đến đây rất đông. Chúng tôi cảm thấy vinh hạnh được là một thành phần trong lễ hội hàng năm này, một Phật tử thuần thành từ Sri Lanka, NIlami Virsingha, nói như trên.

"Hàng ngàn Phật tử tụ tập về nơi đây tầm cầu phước lành từ hai vị thánh đệ tử Đức Phật mỗi năm trong suốt lễ hội này. Những mẫu ngọc xá lợi sẽ được trưng bày trong suốt ngày hôm đó để cho tín đồ được nhiều lợi lạc", một Phật tử thuần thành khác, Chandra Boudhi Patil, nói thêm như trên.

Người ta nói khoảng một thế kỷ trước, Tướng Cunninghanm, một viên chức Anh Quốc, có hứng thú sưu tập xá lợi nghệ thuật đã đánh cắp xá lợi của Ngài Sariputta và Ngài Mahamodgilya từ Tháp Sanchi.

Một năm sau, Hội Đại Bồ Đề Tích Lan, với lòng tôn kính thâm sâu bởi các Phật tử, nhận trách nhiệm truy tầm các xá lợi này, và đã thu hồi lại được với sự giúp đỡ của chính phủ.

Vào năm 1952, Thủ Tướng đương thời Jawaharlal Nehru đã tôn trí các xá lợi của hai Ngài Sariputta và Mahamodgilya vào một ngôi Bảo Tháp thứ ba tọa lạc tại khu tổng thể đài kỷ niệm lịch sử Phật Giáo ở Sanchi.

Hội Đại Bồ Đề Tích Lan dẫn đầu thành lập Tu Viện Chaityagiri tại ngôi Bảo Tháp thứ ba này. Kể từ năm 1952, Hội Đại Bồ Đề đã tổ chức lễ hội hàng năm này, với sự tham dự của tín đồ từ các quốc gia như Nhật, Tích Lan, Đại Hàn, Thái Lan và những nơi khác.

"Tu Viện Chaityagiri này được thành lập vào ngày 29 tháng 11, 1952 để tôn trữ thánh tích xá lợi thiêng liêng của hai bậc Đại Đệ Tử Thượng Thủ Thinh Văn của Đức Phật, bởi một danh tăng của Hội Đại Bồ Đề Tích Lan", một thành viên khác nói như trên.

Các đền đài kỷ niệm Phật Giáo có xuất xứ từ thế kỷ thứ Ba trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ 12 sau Tây Lịch đều toạ lạc tại đây. Nó được xây dựng theo kiến trúc hình mái vòm, giống như một chiếc dù, kiến trúc biểu tượng hạng mục cao cấp, vốn được dùng dành riêng cho việc vinh danh và tôn trữ các di vật thánh tích thiêng liêng.

Các Bảo Tháp tại Sanchi cũng trở thành những nơi tôn thờ xá lợi của vô số các bậc đệ tử khác của Đức Phật. Phật tử đến đây vô cùng hoan hỷ khi chiêm bái xá lợi của những bậc thánh khả kính của họ.

"Khi chúng tôi chiêm bái xá lợi của hai Ngài Sariputta và Mahamodgilya, chúng tôi cảm thấy như là đã được hai Ngài ban rải phước lành, điều này khiến chúng tôi vô cùng hoan hỷ", một nhà sư tại tu viện Chaityagiri nói như trên.

Hội Đại Bồ Đề Tích Lan điều hành ngôi tu viện Chaityagiri cũng chứng tỏ là có hứng thú trong việc phục hồi các đền, tháp cổ Phật Giáo tại Bodh Gaya, Sarnath và Kushinara.

Mặc dù không liên hệ trực tiếp đến cuộc đời Đức Phật, Sanchi trở thành một địa điểm hành hương sau khi Đại Đế A Dục Vương dựng lên một Bảo Tháp vào giữa thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch.

Sau khi Phật Giáo suy tàn tại Ấn Độ, các phế tích nằm trơ trọi mãi cho đến thế kỷ thứ 19, khi bọn người săn lùng báu vật tìm đến nơi chiếm đoạt. Các hoạt động phục hồi được bắt đầu vào đầu thế kỷ thứ 20 với sự xây dựng lại các ngôi tháp chính và sáng tạo thêm viện bảo tàng cũng như công viên hiện hữu.

Sanchi cũng là một khu vực di sản văn hóa của UNESCO.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2007


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 11 năm 2007

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh


Bài học: "KINH VÔ NGÃ TƯỚNG"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Mi Yoen, Bich Thu, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, Karuna và các Ops khác.
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Anitya / Mi Yoen / Nguon Duc Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Anitya / Mi Yoen / Nguon Duc Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Bich Thu / TN Nhu Nguyen / Thien Tam (đk).

Người post bài cho Room: Thien Tam / Mi Yoen /
Bich Thu (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Bich Thu, Thien Tam
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ NS Liễu Pháp bận, xin nghỉ phép 21 - 03/12.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 27 tháng 11 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng "KINH VÔ NGÃ TƯỚNG", với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Đăng / ĐĐ Pháp Tân
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

"KINH VÔ NGÃ TƯỚNG"

(Bản Anh ngữ: First Teachings, trích từ
"Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward F.L.
Luật tạng, Đại phẩm Mahāvagga. Nguồn:
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-luat-daipham/dp-01a.htm)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu / ĐĐ Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

1) Một thời Thế Tôn ở Bārānasi (Ba-la-nại), tại Isipatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển.

2) Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". -- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: "Mong rằng sắc của tôi là như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!"

4) Và này các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy sắc đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các sắc: "Mong rằng sắc của tôi như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!"

5) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, nếu thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể được các thọ như sau: "Mong rằng thọ của tôi như thế này! Mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này!"

6) Và này các Tỷ-kheo, vì thọ là vô ngã. Do vậy, thọ đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các thọ: "Mong rằng thọ của tôi như thế này! Mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này!"

7) Tưởng là vô ngã ...

8) Các hành là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu các hành là ngã, thời các hành không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các hành như sau: "Mong rằng các hành của tôi như thế này! Mong rằng các hành của tôi chẳng phải như thế này!".

9) Và này các Tỷ-kheo, vì các hành là vô ngã. Do vậy, các hành đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các hành: "Mong rằng các hành của tôi như thế này! Mong rằng các hành của tôi không phải như thế này!".

10) Thức là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu thức là ngã, thời thức không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể có được các thức như sau: "Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này!".

11) Và này các Tỷ-kheo, vì thức là vô ngã. Do vậy, thức đi đến bệnh hoạn, và không có thể có được thức: "Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này!".

12) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường ?

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn!

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc ?

-- Là khổ, bạch Thế Tôn.

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi" ?

-- Thưa không, bạch Thế Tôn.

13-15) -- Thọ ... Tưởng ... Các hành ...

16) Thức là thường hay vô thường ?

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn.

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc ?

-- Là khổ, bạch Thế Tôn.

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi" ?

-- Thưa không, bạch Thế Tôn.

17) -- Do vậy, này các Tỷ-kheo, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".

18) Phàm thọ gì ...

19) Phàm tưởng gì ...

20) Phàm các hành gì ...

21) Phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".

22) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm y đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa".

23) Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Tỷ-kheo hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay:

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ... thuyết giảng "NHỮNG CUỘC HOẰNG PHÁP ĐẦU TIÊN", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Đăng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1660 NEW (Minh Châu dịch)

Ấn Độ: tu sĩ Phật giáo biểu tình

phản đối chính quyền Miến Điện

Reuters, ngày 26 tháng 11, 2007

Patna, Ấn Độ -- Một số đông tăng, ni và sinh viên học sinh đã xuống đường biểu tình tại miền Đông Ấn Độ vào ngày thứ hai để phản đối chế độ quân phiệt Miến, kêu gọi Phật tử trên toàn cầu nên liên kết với nhau chống lại chính quyền quân phiệt, theo lời của các viên chức hôm thứ hai.

Đã có ít nhất 1,000 tăng ni, trong những bộ y vàng, tụng những bài kinh trong khi xuống đường đi qua thành phố Phật giáo thiêng liêng Bodh Gaya của tỉnh bang Bihar, những người chứng kiến đã cho biết như trên.

‘Những kẻ cầm quyền quân đội đã giết hại chư tăng, gây khổ sở cho cộng đồng của chúng tôi và phá hủy hình tượng Phật cũng như các biểu tượng tôn giáo’, Kyaw Than của tổ chức All Burma Students League đã phát biểu qua điện thoại từ thành phố.

Chế độ quân phiệt đang đối diện với một áp lực chưa từng có từ trước đến nay, buộc họ phải rời bỏ sự thống trị từ nhiều thập niên qua của quân đội, đã làm tê liệt một nền kinh tế rất khả quan trước đây.

Ấn độ là trú xứ hiện nay của hàng trăm kiều bào Miến, nhiều người trong số đó là các nhà hoạt động chính trị dân chủ đã từng có những cuộc biểu tình rời rạc từ tháng 9 tại Delhi, Bodh Gaya và một số các thành phố khác.

New Delhi, vốn có những tương quan chặt chẽ với chính quyền quân đội, nói rằng các tướng lãnh nên tìm đến một sự hòa giải trong nước và trả lại nền dân chủ, nhưng lại phản đối những biện pháp cứng rắn như những hình phạt, cho rằng đất nước này không nên bị cô lập.

Kyaw Than cho biết chư tăng tại Bodh Gaya sẽ tiếp tục xuống đường trong ba ngày và sẽ ngồi bên ngoài ngôi chùa nổi tiếng Bodh Gaya trong một thời gian vô hạn định.
------------------------------------------------------------------------------------------

No. 1661 NEW (Hạt Cát dịch)

Miến Điện: Địa phương gây trở ngại,

lễ hội Phật Giáo bị đình hoãn

by Aye Nai, DVB, Nov 23, 2007

Rangoon, Burma -- Một lễ hội được tổ chức hàng năm tại thị trấn South Dagon thuộc Rangoon, đã bị đình hoãn sau khi các nhà tổ chức từ chối nạp tiền cho quân đội của nhà cầm quyền địa phương.

Lễ hội Phật Giáo, vốn thường được tổ chức vào khoảng 22 đến 26 tháng 11 mỗi năm trong 13 năm vừa qua, có liên quan đến các thời pháp của chư tăng.

Khi uỷ ban tổ chức đến gặp nhà cầm quyền địa phương nơi ngôi chùa toạ lạc để xin phép tổ chức lễ hội như thông lệ, họ được cho biết rằng họ phải nạp một số tiền là 40,000 kyat để huy động quân đội giữ gìn trật tự nếu họ muốn tổ chức lễ hội trong thời điểm này.

Các nhà tổ chức từ chối nạp số phí khoản này, nói rằng họ không thể tiêu pha số tiền đó và tài chính mà họ quyên góp được không phải dành cho mục đích này.

Rồi các nhà tổ chức đến gặp nhà cầm quyền thị trấn, họ cũng được câu trả lời tương tự, không thể cho phép lễ hội được tổ chức theo ngày tháng quy định hàng năm. Nhà cầm quyền thị trấn khuyên các nhà tổ chức nên đình hoãn lễ hội đến khoảng 15 đến 19 tháng 12 vì lý do an ninh bởi vì có rất nhiều sự kiện khác được tổ chức trong cùng thời điểm.

Viên chức chính phủ quấy nhiễu chư tăng vẫn tiếp tục từ hồi có những đợt biểu tình vào tháng Chín, và các tu viện phải đối diện với việc bị theo dõi gia tăng.

Hồi 5 tháng 11, một tu sĩ từ tu viện Zantila Kamahtan tại thị trấn South Dagon bị bắt vì liên can đến biểu tình, mặc dù chính quyền nói rằng họ đã chấm dứt bắt bớ và lục soát các ngôi chùa có liên hệ.