Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009


Nhật Hành


Ngày: 30 tháng 06 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ
Tuệ Quyền / TT Tuệ Siêu

Điều hợp thảo luận: ...

Tri chúng: PT Tuyết Hạnh


Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "HAI HẠNG NGƯỜI KHÔNG THỂ TRẢ ƠN".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Mina, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, PT Delta74, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com


Người mở room: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Mina.
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina, Tuyet Hanh
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 30 tháng 06 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ
Tuệ Quyền / TT Tuệ Siêu thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "HAI HẠNG NGƯỜI KHÔNG THỂ TRẢ ƠN", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"HAI HẠNG NGƯỜI KHÔNG THỂ TRẢ ƠN"

181. A I 61

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi02-0104.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Hai Pháp,
Phẩm Tâm Thăng Bằng, Câu 1-11 Ðất - 2
.
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

2. Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai ? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao ? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 181:

Có hai hạng người mà bạn không thể trả ơn được, thế nào là hai ? Là cha và mẹ của bạn. Dù ví như bạn có phụng dưỡng họ sống đến trăm năm, xoa bóp chăm sóc với đầy đủ thuốc men, hoặc lau dọn uế phẩn của họ vẫn không thể trả hết ơn của cha mẹ, hoặc dù ví như bạn có đem cả thế giới này cho họ vẫn không thể trả hết ơn cha mẹ. Vì sao như vậy ? Vì cha mẹ đã làm quá nhiều điều cho con cái, đã sinh ra và nuôi nấng con cái. Nhưng những ai biết khuyến khích cha mẹ không có lòng tin trở thành có lòng tin, cha mẹ không giới hạnh trở thành có giới hạnh, cha mẹ xan tham biết bố thí, cha mẹ vô minh có trí tuệ thời người ấy đã làm được điều hơn cả trả ơn cha mẹ.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền
/ TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Tuệ Siêu biên soạn):
... ?

Câu hỏi 2. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (NS Liễu Pháp biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (NS Liễu Pháp biên soạn): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (NS Liễu Pháp biên soạn)


... ?

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp / TT ... thuyết giảng Câu Kệ ngôn: "182. It 20 - CHỈ CÓ TỪ TÂM TU TẬP LÀ CHÓI SÁNG", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 06 năm 2009

Giảng Sư: Sư Trưởng / ĐĐ Tuệ Quyền


Điều hợp thảo luận: ÐÐ Tuệ Quyền


Tri chúng: TN Như Nguyện / PT Bích Thu

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "QUÁN VỀ TỊNH DIỆT LÀ HƯỚNG ĐẾN THIỆN THÚ"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Xướng ngôn viên: Bich Thu, Lang Gia Nguyet, Anitya, Mina, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tuyet Hanh, Thien An, Nguon Duc Hanh, Tri Dat, Vo Bat Phi, Bat Phong
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do Sư Trưởng / ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "QUÁN VỀ TỊNH DIỆT LÀ HƯỚNG ĐẾN THIỆN THÚ", với sự điều hợp của ĐĐ Tuệ Quyền
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"QUÁN VỀ TỊNH DIỆT LÀ HƯỚNG ĐẾN THIỆN THÚ"

180. Vsm. 294
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-thanhtinh-dao/ttd-08c.htm
Thanh Tịnh Đạo, Chương VIII (c),
Phần giải thích chi tiết Quán về tịnh diệt, câu 251.
____________

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

251. Một vị tỷ kheo chuyên tâm tưởng đến tịch diệt như vậy thường ngủ trong an lạc và thức trong an lạc, các căn tịch tịnh, tâm an bình, vị ấy có tàm quý, tin tưởng quyết định đạt đến quả cao, được sự tôn trọng cung kính của những vị đồng phạm hạnh. Và ngay dù vị ấy không chứng nhập được cái gì cao hơn, ít nhất cũng hướng đến một thiện thú.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 180:

Người nào chuyên tâm quán tưởng sẽ ngủ trong an lạc và thức trong an lạc, các căn của người ấy thanh tịnh và tâm người ấy an tịnh, người ấy biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, tự tin, có quyết định để đạt quả vị tối thượng, và người ấy được tôn kính của những vị đồng phạm hạnh. Và ngay cả nếu không đạt được quả vị cao, người ấy ít nhất cũng tái sanh vào lạc cảnh.


Chúng con kính cung thỉnh Sư Trưởng / ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (ĐĐ Pháp Tân biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (ĐĐ Pháp Tân biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (ĐĐ Pháp Tân biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (ĐĐ Pháp Tân biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (của PT Bát Phong): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (NS Liễu Pháp biên soạn): ... ?

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Tuệ Quyền / TT Tuệ Siêu thuyết giảng Câu Phật ngôn: "181. A I 61 - HAI HẠNG NGƯỜI KHÔNG THỂ TRẢ ƠN", chúng con kính thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.
Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/)

No. 2398 (Pham Dao dịch)

Nhà cầm quyền Nepal thất bại trong việc

xóa bỏ hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma

trong tâm của người dân Tây Tạng tại đây.

Sudeshna Sarkar, TNN. Ngày 26 tháng 6, 2009.

Kathmandu - Ấn độ -- Có một thời, tấm bảng tên nằm phía ngoài một tòa nhà được bao bọc bởi một lớp tường khuất mắt những ngưòi bên ngoài, hãnh diện đọc “Gaden Kangsar” – nơi trú ngụ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng từ khi chính phủ theo chủ nghĩa Mao của Nepal bắt đầu một cuộc đàn áp mới trong năm ngoái nhắm vào các ủng hộ viên của vị lãnh đạo của người Tây Tạng lưu vong , căn nhà trong khu đại sứ quán tại Kathmandu, một thời đã từng được biết đến như là văn phòng của đại diện cho Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nepal, đã lựa chọn con đường ôn hòa thay cho đối chất, và tấm bảng hiệu được viết bằng những dòng chử trang nhã của tiếng Anh và Tây tạng, bị xóa đi.

Tuy nhiên không dễ xóa đi lòng trung thành đối với Đức Đạt Lai Lại Ma và những giấc mơ của một Tây Tạng tự do trong tâm của những người Tây tạng. Một nhóm gồm 35 người Tây tạng trong ngày thứ Sáu đã chứng tỏ đều đó khi họ đã bất chấp sự bắt bớ bằng cách tổ chức một cuộc diễu hành ôn hòa tại Tây tạng.

Trong khi thế giới tổ chức Ngày Quốc Tế Chống Tra Tấn, những người Tây tạng sống lưu vong đã rời Kathmandu bằng chiếc xe chở hành khách vào lúc 4 giờ sáng, hướng về phía bắc. Dự định của họ là dùng xa lộ Araniko nối liền Nepal với vùng Tây tạng Tự trị của Trung cộng, dọc theo biên giới Nepal-Tây tạng và tổ chức một cuộc phản khán công cộng tại Tây tạng đòi hỏi cho sự phục hồi quyền làm người và dân chủ tại vương quốc Phật giáo bị Trung cộng sát nhập.

Tuy nhiên, những người này đã bị toán công an tuần tra biên giới của Nepal ngăn lại, toán công an này đã chận chiếc xe hành khách lại và khống chế cả nhóm người. Những người phản khán đã nằm dài trên xa l dương cao các biể ngữ ủng hộ cho Tây tạng đươc tự do cho đến khi họ bị kéo đi. Công an nói chiếc xe hành khách đã bị trả về Kathmandu nơi mà nhóm người, kể cả 8 phụ nữ, sẽ bị giao trả cho các quan chức sở di trú để làm việc.

Đây là một cuộc phản khán của người Tây tạng có quy mô lần đầu tiên kể từ khi chính phủ liên minh đứng đầu bởi thủ tướng Cộng sản Madhav Kumar Nepal được hình thành. Các cuộc phản khán tiếp diễn gần cả một năm trong năm vừa qua để làm mất thể diện của Trung cộng trước khi diễn ra Thế Vận Hội, đã bị dập tắt sau khi một chính phủ theo chủ nghĩa Mao lên cầm quyền vào tháng 8, 2008 và đã cho ra lệnh nhiều hành động cứng rắng, kể cả việc ra lệnh cho quân đội đi tuần hành.

Nepal, người đã được mời đến thăm Bắc Kinh, tuy chưa xác định ngày giờ rõ ràng, sẽ chịu nhiều áp lực mới từ những người láng giềng từ phương bắc sau khi các cuộc phản khán tái diễn vào thứ Sáu. Mặc dù chính phủ của ông ta giữ nguyên chính sách ngoại giao không cho phép các hoạt động chống Trung cộng trên lãnh thổ Nepal, Bắc kinh sẽ tìm kiếm các phương pháp hữu hiệu hơn để trấn áp các cuộc phản khán. Trung cộng đã gia tăng kiểm soát tại biên giới với Nepal và hiện nay đang đòi hỏi cho việc kiểm soát biên giới mở cửa giữa Nam Dương và Nepal hòng cắt đường của những người phản khán đi từ Ấn độ qua.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. 2400 (Hạt Cát dịch)

Trung quốc: Ngũ Đài Sơn

được đưa vào danh sách Di Sản Thế Giới.

by Mu Xuequan, Xinhua News, June 27, 2009

TAIYUAN, China -- Một ngọn núi thiêng liêng tại Trung quốc từng chứng kiến lịch sử Phật giáo Trung quốc hằng bao thế kỷ vừa được liệt kê vào danh sách Di Sản Văn Hóa Thế Giới hôm thứ Sáu trong cuộc họp lần thứ 33 của Hội Đồng Di Sản Thế Giới tại Seville, Spain.

Ngũ Đài Sơn, danh thắng mới vừa được thêm vào danh sách Di Sản Thế Giới gồm có 5 dãy núi liên tiếp nhau với đỉnh núi bằng phẳng ở độ cao từ 2,500 đến 3,000 mét trên mực nước biển.

Ngũ Đài Sơn tọa lạc tại huyện Ngũ Đài, thành phố Hãn Châu, cách Thái Nguyên, thành phố thủ phủ tỉnh Sơn Tây khoảng 230 km.

UNESCO nói Ngũ Đài Sơn là "một ngọn núi Phật giáo thiêng liêng". "Các kiến trúc trong danh thắng Phật Giáo Ngũ Đài Sơn thể hiện một hạng mục của chiều hướng kiến trúc Phật Giáo đã được phát triển và ảnh hưởng kiến trúc cung đình tại Trung quốc hơn một ngàn năm".

"Sự kiện này là một gánh nặng mới thúc đẩy chúng tôi phải bảo vệ tốt hơn cho ngọn núi, tôi cảm thấy áp lực nặng nề", Liang Yousheng, giám đốc Văn Phòng Điều Hành Ngũ Đài Sơn nói như trên, Liang nói ông ta đã lấy làm thích thú khi biết tin về quyết định của UNESCO.

Các ngôi chùa Phật giáo trên Ngũ Đài Sơn được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch đến đầu thế kỷ 20.

Công trình Phật giáo vô số kể cả 68 ngôi chùa, 150 bảo tháp, 146,000 tác phẩm điêu khắc và rất nhiều bích họa, văn bi, đã được bảo tồn trong khoảng thời gian hàng ngàn năm trên Ngũ Đài Sơn, từng chứng kiến sự phát triển của Phật gíao tại Trung quốc.

Ngũ Đài Sơn, ngọn núi cao nhất miền bắc Trung quốc, đã từng gắn bó với Phật giáo hơn 1,600 năm và đã xuất hiện trong nhiều thư tịch Phật giáo, ông Liang nói.

Ngũ Đài Sơn tiếp nhận hơn 3 triệu du khách mỗi năm, và UNESCO dự trù sẽ đẩy mạnh con số đó cao hơn.

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 06 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng / NS Liễu Pháp


Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NGƯỜI CÓ GIỚI ĐẦY ĐỦ,HỐI TIẾC KHÔNG SANH KHỞI".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Mina215, Tuyet Hanh, Anitya, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Vo Bat Phi, Bat Phong và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Mina, Anitya, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 28 tháng 06 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Đăng / NS Liễu Pháp thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NGƯỜI CÓ GIỚI ĐẦY ĐỦ, HỐI TIẾC KHÔNG SANH KHỞI", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"NGƯỜI CÓ GIỚI ĐẦY ĐỦ,

HỐI TIẾC KHÔNG SANH KHỞI
"


179. A V 2
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi10-0103.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Mười Pháp,
Phẩm Lợi Ích, Câu (II) (2) Nghĩ Với Dụng Ý.
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Với người có giới, có giới đầy đủ, không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là vậy, này Tỷ-kheo, với người có giới, có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, với người không hối tiếc, không cần phải làm với dụng ý rằng: "Mong rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta". Pháp nhĩ là vậy, này các Tỷ-kheo, với người có không hối tiếc, hân hoan sanh khởi.

Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdom — by Ven. S. Dhammika).

179. Một người có đầy đủ giới hạnh thì không cần thiết phải suy nghĩ với mục đích "Mong rằng tôi không có sự hối tiếc" vì lẽ tự nhiên khi một người có đầy đủ giới hạnh thì không còn khởi sanh sự hối tiếc. Và một người không khởi sanh sự hối tiếc thì không cần thiết phải suy nghĩ với mục đích "Mong rằng tôi được sự hoan hỷ" vì lẽ tự nhiên một người không khởi sanh sự hối tiếc thì sẽ có được sự hoan hỷ.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng / NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng Câu Phật ngôn: "180. Vsm. 294 - QUÁN VỀ TỊNH DIỆT LÀ HƯỚNG ĐẾN THIỆN THÚ", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 06 năm 2009

Giảng Sư: ÐÐ Tuệ Quyền / ÐÐ Pháp Tín


Điều hợp thảo luận: ÐÐ Pháp Tín


Tri chúng: PT Mina / PT Tuyết Hạnh

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BẠN HỮU VỚI THIỆN"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Anitya, Minh Chau, Mina215, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, PT BatPhong2008 và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Mina. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Tuệ Quyền / ÐÐ Pháp Tín thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BẠN HỮU VỚI THIỆN", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"BẠN HỮU VỚI THIỆN"

178. S V 28
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu5-45a.htm
Tương Ưng Bộ Kinh, Tập V, Thiên Đại Phẩm,
Chương Tương Ưng Đạo (a), Phẩm Mặt Trời Lược Thuyết,
Câu 49.I. Thiện Hữu (1) (S.v,29)
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

1) ...

2) -- Này các Tỷ-kheo, như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông (arunuggam); cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái đi trước và điềm tướng báo trước sự sanh khởi của Thánh đạo Tám ngành, chính là bạn hữu với thiện.

3) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo bạn hữu với thiện, thời chờ đợi rằng Thánh đạo Tám ngành sẽ được tu tập, Thánh đạo Tám ngành sẽ được sung mãn.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 178:

Ví như rạng đông là sự đi trước, là sứ giả báo trước cho biết mặt trời đang mọc, cũng thế làm bạn hữu với thiện là sự đi trước, báo trước cho sự sanh khởi của Bát Chánh Đạo. Khi một người làm bạn với thiện, hiển nhiên người ấy sẽ chuyên tâm tu tập và trưởng dưỡng Bát Chánh Đạo.


Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Tuệ Quyền / ÐÐ Pháp Tín từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (NS Liễu Pháp biên soạn): Thế nào là Thiện Pháp ? một hành động có tác ý tốt nhưng đem lại kết quả không tốt thì có được gọi là Thiện Pháp không ?

Câu hỏi 2. (ĐĐ Pháp Tín biên soạn): Trong đời sống tu tập thường ngày ngưới Phật tử có thể tu một lúc nhiều Chánh (trong Bát Chánh Đạo) hay không ?

Câu hỏi 3. (ĐĐ Pháp Tín biên soạn): Đối với người Cư Sĩ, phải chăng có Chánh Nghiệp là sẽ có Chánh Mạng ?

Câu hỏi 4. (NS Liễu Pháp biên soạn): Nếu phải sống trong một môi trường có nhiều bất thiện dù là gia đình, cộng đồng hay xã hội, thì người Phật tử nên làm gì để môi trường đó không ảnh hưởng đến sự tu tập của mình ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (ĐĐ Pháp Tín biên soạn): Bát Thánh Đạo khi được chia theo Giới - Định - Tuệ vậy thì Chánh Niệm được xếp vào phần nào ?

a. Giới.
b. Định.
c. Tuệ.
d. Cả 3 đều đúng.

Câu đố 2 (Câu đố của PT Sangkhaly): Người Phật tử hành nghề nào dưới đây là Chánh Mạng hơn cả ?

a. Bán sách vở.
b. Cày ruộng.
c. Nghề làm quan tài.
d. Cả 3 nghề trên.
________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ Pháp Đăng / Chư Tăng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "179. A V 2 - NGƯỜI CÓ GIỚI ĐẦY ĐỦ, HỐI TIẾC KHÔNG SANH KHỞI", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.
Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/)

No. 2397 (Pham Dao dịch)

Tôn tượng Phật cổ xưa

được phát hiện tại thủ phủ của A phú hãn.

Agence France-Presse. Ngày 25 tháng 6, 2009.

Kabul – A phú hãn -- Các nhà khảo cổ học người A phú hãn vừa khám phá ra một tôn tượng Phật tại thủ phủ Kabul có thể có nguồn gốc từ khoảng thế kỷ thứ 5, bộ văn hóa đã nói vào ngày thứ 5.

Ngôi tôn tượng, được phát hiện trong tháng 4 tại môt địa điểm của một ngôi chùa trước thời kỳ Hồi giáo nhưng chỉ được công bố trong tuần này, vẫn còn nguyên vẹn từ chổ bắp tay trở xuống nhưng đầu tượng đang còn bị thất lạc, bộ phó bộ văn hóa Mohammad Zia Afshar nói với đài AFP.

Có thể ngôi tượng có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 5 hay thế kỷ thứ 6, nhưng đều này vẫn chưa thể được xác định, Zafar Faiman, môtt nhà nghiên cứu tại đồi Naranj nằm ở phía nam của Kabul, nói thêm.

Ngôi tôn tượng có vị trí ngồi và có chiều cao của một người bình thường, ông nói với AFP.

Ngôi chùa tại đồi Naranji đã được khai quật trong nhiều năm nay và đã cho được hơn hai mươi tôn tượng cổ xưa, bộ văn hóa nói.

A phú hãn có một kho duy tích cổ xưa phong phú, một thời năm trên con đường Tơ Lụa nối liền châu Á và châu Âu, nhưng phần lớn những duy tích đó đã bị ăn cắp hay hủy diệt trong những năm chiến tranh và không ai coi ngó.

Các tôn tượng Phật đứng khổng lồ cả hàng thế kỷ đã bị nhà cầm quyền Taliban cho nổ sập vào tháng 4, 2001 tại tỉnh Bamiyan nằm ở miền trung, nơi hiện có nhiều lời kêu gọi để tái dựng lại những tôn tượng đó.

Năm ngoái, các nhà khảo cổ học đã khám phá được những phần còn lại của một tôn tượng Phật nằm cổ xưa dài 19 mét tại Bamiyan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. 2399 (Hạt Cát dịch)

Geneve: Cư dân từ Patna phản đối cửa hàng

giày dép dùng tượng Phật để trưng bày hàng mẫu.

26 Jun 2009, 0009 hrs IST, Pranava K Chaudhary, TNN

Buddha's statue at a footwear store in Geneva. (TOI Photo)

PATNA -- Khách du lãm tại Thụy Sĩ không để lại một ấn tượng khủng khiếp nào trong chuyến nghỉ hè, nhưng đối với cư dân Patna Prabhat Choudhary cùng với gia đình, vợ và con gái của ông ta, đã một phen kinh hoảng khi trông thấy một pho tượng Phật được dùng làm giá trưng bày một đôi giày mẫu trong một tiệm giày tại Geneva.

"Chúng tôi đang tản bộ trên đường phố nơi khu mua sắm thì cô con gái 15 tuổi chúng tôi nài nĩ chúng tôi đi vào cửa tiệm Anne Fontaine, một cửa hàng bán giày kiểu cách. Trong tiệm, chúng tôi thấy một pho tượng Đức Phật cao 4 bộ trên kệ hàng trưng bày giày dép, cổ choàng một vòng hoa với một đôi giày", Prabhat, một nhà địa ốc, hồi tưởng lại.

Cả gia đình bị ngỡ ngàng. Cô con gái của Prabhat giận điên lên. Mặc dù cha mẹ cô có chút e dè, cô cố thuyết phục họ để cho cô chụp một tấm ảnh với máy quay video của cô. Cô gái, một sinh viên của học viện cao quý Notre Dame Academy ở Patna, hoàn thành sứ mệnh mà không có một ai trong tiệm, chủ nhân, khách hàng v.v ... biết được.

Trở về nhà, Ông Prabhat đã gửi một bức thư cho Bộ Ngoại giao, yêu cầu bộ phải giải quyết vấn đề với các nhà chức trách Thụy Sĩ.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009


Nhật Hành

Ngày: 26 tháng 06 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín / ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: ÐÐ Tuệ Quyền

Tri chúng: PT Bích Thu / TN Như Nguyện

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "SA-MÔN GOTAMA KHÔNG SỐNG BẰNG TÀ HẠNH"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Duong Tieu, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Bat Phong và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, Mina.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh / TN Nhu Nguyen.

Người post bài, clean Room: Mina / TN Nhu Nguyen.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Pháp Tín / ÐÐ Tuệ Quyền thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "SA MÔN GOTAMA KHÔNG SỐNG BẰNG TÀ HẠNH", với sự điều hợp của ÐÐ Tuệ Quyền
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"SA-MÔN GOTAMA KHÔNG SỐNG BẰNG TÀ HẠNH"

177. D I 9
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong01.htm
Trường Bộ Kinh 1, Kinh Phạm Võng,
Tụng Phẩm thứ nhất, Phần Đại Giới, Câu 21.
____________

Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Tuệ Quyền từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

21. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, dùng miệng phun hột cải v.v ... vào lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế dầu, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bọ cạp, khoa chim, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết tiếng nói của chim. Còn Sa-môn Gotama thì tránh xa những tà hạnh kể trên.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 177:

Trong khi một số Sa môn và Bà La Môn, sống vào thực phẩm của thí chủ, vẫn còn sống vào việc mưu sinh tầm thường, nuôi mạng với tà nghiệp như xem tướng, coi bói, tiên tri, báo mộng, coi thân tướng, dấu chuột cắn, dùng muỗng phun lửa để bóc vỏ trấu, tế gạo, tế lúa mì, tế dầu, coi tay, coi địa lý, coi vườn, kỹ năng bùa chú, xua đuổi ma quỉ, khoa coi rắn, khoa coi thuốc độc, khoa coi chuột, khoa coi quạ, coi mạng số của con người, thuật bùa chú để trừ tên bắn hay tiếng khóc của thú vật, Sa Môn Cồ Đàm tránh xa những tà mạng , nuôi mạng với tà nghiệp.


Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Tín / ÐÐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... .

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT Bát Phong 2008): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

... .


________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ Tuệ Quyền / ÐÐ Pháp Tín thuyết giảng Câu Phật ngôn: "178. S V 28 - BẠN HỮU VỚI THIỆN", chúng con kính thỉnh ÐÐ Tuệ Quyền giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.