Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008


Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 08 năm 2008

Giảng Sư: NS Liễu Pháp


Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Đăng


Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NGƯỜI KHỞI Ý NHIỄM LOẠN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THỰC HÀNH PHÁP PHẬT"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ...

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Thien Tam, Mina (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Thien Tam, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Thông báo (nếu có): ĐĐ Minh Hạnh bận, không vào room vài hôm.
________________ PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.

________________ PT Mi Yoen, xin nghỉ phép đến 10/09.
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 31 tháng 08 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NGƯỜI KHỞI Ý NHIỄM LOẠN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THỰC HÀNH PHÁP PHẬT", với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Đăng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"NGƯỜI KHỞI Ý NHIỄM LOẠN KHÔNG PHẢI LÀ

NGƯỜI THỰC HÀNH PHÁP PHẬT"


243. M I 129
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung21.htm
Trung Bộ Kinh 21, Kinh Ví dụ cái cưa (đoạn cuối)

____________

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Chư Tỷ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân; dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của Ta.
***********************
Ban Tu Thư Diệu Pháp - MN dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

243. Thậm chí khi một kẻ đạo tặc hạ liệt cắt đi tứ chi của một người bằng cái cưa hai lưỡi, nếu người ấy khởi ý hận thù, vậy là người ấy không có thực hành đúng theo giáo pháp của Ta.


Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu thuyết giảng Câu Phật ngôn: "244. M I 424 - PHÁP TRỪ DIỆT CÁC ÁC TÂM", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Đăng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2008


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 08 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân


Điều hợp thảo luận: TT Tuệ Siêu


Tri chúng: PT Tuyết Hạnh / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KISĀ GOTAMĪ ĐI TÌM HẠT CẢI"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TN Như Nguyện

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Minh Hạnh bận, không vào room vài hôm.

________________ PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.

________________ PT Mi Yoen, xin nghỉ phép đến 10/09.
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 30 tháng 08 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "KISĀ GOTAMĪ ĐI TÌM HẠT CẢI", với sự điều hợp của TT Tuệ Siêu
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"KISĀ GOTAMĪ ĐI TÌM HẠT CẢI"

242. Dh A 273
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-phapcu-ev/ttpc08.htm
Tích Truyện Pháp Cú, Phẩm Ngàn, truyện số 13

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Kisā Gotamī sanh một bé trai nhưng đứa bé qua đời khi mới biết đi. Kisā Gotamī chưa bao giờ thấy cái chết. Do đó khi người ta mang đứa bé đi thiêu, bà ngăn cản không cho, và bế con trên hông đi từ nhà này đến nhà khác kiếm thuốc cứu con. Người ta bảo là bà điên rồ vì không ai đi tìm thuốc cứu chữa cho đứa bé đã chết. Nhưng bà vẫn đi vì nghĩ rằng thế nào cũng tìm được thuốc chữa cho con bà.

Một bậc trí giả thấy bà và hiểu hoàn cảnh, bảo bà đến gặp Phật. Bà đảnh lễ Thế Tôn, đứng một bên và thưa hỏi:

- Bạch Thế Tôn, có thật như người ta đã nói, Ngài biết thuốc chữa cho con của con không ?

Phật đáp:

- Phải, ta biết.

- Con phải kiếm những gì ?

- Một nhóm hạt cải trắng.

- Con sẽ đi tìm, nhưng biết nhà ai có ?

- Nhà nào không có con trai, con gái hay bất cứ ai chết.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn!

Bà bế con vào làng, đến từng nhà hỏi xin hạt cải. Họ đưa cho bà, nhưng khi hỏi nhà có ai chết không, thì được biết người sống thì ít, người chết thì nhiều, bà đành trả hạt cải. Đi đến chiều cũng không nhà nào có hạt cải đúng theo ý Phật. Bà chợt hiểu không phải chỉ mình bà mất con, mà trong làng này người chết nhiều hơn người sống. Lòng bà trước đây yếu mềm vì tình mẹ, nay cứng cỏi hẳn lên.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - MN dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

242. Kisā Gotamī mang thai mười tháng và sinh được một con trai, nhưng đứa bé đã qua đời khi vừa biết đi. Kisā Gotamī vì chưa từng biết đến cái chết nên đã ngăn người ta đem con mình đi hỏa thiêu, và bế con đi đến từng nhà tìm thuốc cứu chữa vì tin rằng thế nào cũng tìm ra được thuốc cứu con. Ôm con trên tay, nàng đi từ nhà này đến nhà khác, tới đâu nàng cũng hỏi ai có thuốc gì để chữa cho con nàng không.

Mọi người đều nghĩ Kisā Gotamī bị điên rồ khi hành động như thế, nhưng có một bậc trí giả nhìn thấy và thông hiểu được hoàn cảnh của bà, nên đã chỉ dẫn bà đến gặp Đức Thế Tôn hỏi tìm thuốc cứu chữa cho con.

Bà đã đi đến gặp, đảnh lễ đức Thế Tôn, đứng sang một bên và thưa hỏi Thế Tôn về phương thuốc cữu chữa cho con mình. Thế Tôn bảo bà hãy tìm ra một nhóm hạt cải trắng ở trong nhà nào mà không có con trai, con gái hay bất cứ ai bị chết.

Bà đi khắp mọi nhà trong làng hỏi xin hạt cải trắng, nhưng nhà nào cũng có người chết nhiều hơn người sống, đến chiều bà vẫn không tìm ra được nhúm hạt cải trắng đúng theo như ý của Thế Tôn.

Bà hiểu ra rằng không chỉ mình bà mất con, mà tất cả các ngôi nhà trong làng ai cũng có thân bị qua đời. Sự mềm yếu của người mẹ trong bà nay đã cứng cỏi hẳn lên.


Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp thuyết giảng Câu Phật ngôn: "...", chúng con kính thỉnh TT Tuệ Siêu giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.
No. 1992 (Dương Tiêu dịch)

Đức Đạt Lai Lạt Ma Vào Bệnh Viện Vì Đau Bao Tử

Tin từ ABC theo hãng thông tấn AFP:

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhập viện tại Mumbai để kiểm tra sức khỏe khi ngài cảm thấy kiệt sức và mệt mõi sau chuyến công du tại Châu Âu vừa qua.

Theo phụ tá đắc lực của ngài, ông Tenzin Taklha thì không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khoẻ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng ngài xác nhận với bệnh viện Lilivati tại Mumbai lý do nhập viện là bởi vì ngài cảm thấy các triệu chứng khó chịu trong bao tử của ngài.

Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ được kiểm tra sức khoẻ vào sang thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2008 bởi bác sĩ riêng của ngài.

Vào năm 2002 vị lãnh đạo của Phật giáo Tây Tạng đã 1 lần được chữa trị với triệu chứng nhiễm trùng bao tử bởi thuốc kháng sinh.

Đức Đạt Lai Lạt Ma năm nay 73 tuổi đã làm hàng loạt chuyến công du vòng quanh các nước nhằm vận động cho nhân quyền tự do dân chủ tôn giáo cho Tây Tạng trong khi Trung Cộng chuẩn bị cho thế vận hội muà hè Bắc Kinh 2008 vừa kết thúc vào ngày 24 tháng 8 vừa qua.

Vị lãnh đạo tâm linh phật giáo Tây Tạng cũng là nhân vật đoạt giải Nobel hòa bình trở lại Ấn Độ từ Pháp sau khi gặp gỡ bộ trưởng bộ ngoại giao Bernard Kouchner, chủ tịch liên hội nhân quyền thế giới Rama Yade và Tổng thống phu nhân Pháp quốc Carla Bruni-Sarkoky.

Các kế hoạch dự trù đến thăm các nước Mexico và cộng hoà Dominican đã bị hủy bỏ, các tổ chức phật giáo cũng như nhân quyền và toàn thể phật tử toàn thể thế giới sẽ có những chương trình cầu nguyện cho sức khỏe của ngài.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng hàng trăm ngàn dân Tây Tạng buộc phải ly hương sống lưu vong tại Ấn Độ sau khi cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm Trung Cộng vào năm 1959.

-------------------------------------------------------------------

No. 1993 (Hạt Cát lược dịch)

Chư Tăng Tây Tạng vẫn còn bị giam giữ tại Thanh Hải

KATHMANDU — Đã nhiều tháng sau khi những cuộc biểu tình tràn lan của người Tây Tạng phản đối chính sách thống trị của Trung Quốc, hàng trăm tu sĩ vẫn còn bị giam giữ tại Thanh Hải.

Hàng trăm tu sĩ Tây Tạng bị bắt giữ sau những cuộc biểu tình tràn lan phản đối Trung cộng hồi đầu năm bị trục xuất khỏi thủ đô Lhasa tới vùng hẻo lánh tỉnh Thanh Hải, nơi họ vẫn còn trong tình trạng tạm giam, căn cứ theo những nguồn tin từ Tây Tạng.

Chư Tăng từ hai ngôi chùa Phật Giáo lớn tại Tây Tạng, Sera và Drepung, cả hai đều thuộc khu Tự Trị Tây Tạng, có thể là mục đích của những việc giam giữ này bởi vì họ là những người từng được trông thấy đã giữ các vai trò chỉ đạo trong các cuộc biểu tình.

Nhiều người trong số này đã đến để tu học trong hai ngôi chùa gần thu đô Lhasa từ những miền xa xôi nói thổ ngữ Kham và Amdo ở phía Đông Tây Tạng. Một nhóm nhỏ tu sĩ đã bị dời đi từ một tu viện khác, Ganden, và bị đưa đến giam giữ chung với những người khác, một người dấu tên cho biết như trên.

Căn cứ theo một nguồn tin đáng tin cậy nhưng không tiết lộ danh tánh, có 675 tu sĩ Tây Tạng từ 3 ngôi chùa tụ điểm đã bị đẩy lên xe lửa từ Lhasa hôm 25 tháng 04.Họ bị đưa tới một trại giam quân đội ở Golmud thuộc tỉnh Thanh Hải. Một nguồn tin khác với nhiều liên hệ trong vùng cho hay rằng một nhóm nhỏ tu sĩ từ nhiều tu viện tại quận hạt Sogpo cũng nằm trong tỉnh Thanh Hải đã từng đến tu học tại các tu viện ở Lhasa tong thời gian xảy ra cuộc bạo lọan.

"Gần đây, những tu sĩ này được phát hiện đang bị giam lỏng trong một ngôi nhà gần với trung tâm quận hạt Sogpo, Họ không bị đưa vào trại giam nhưng đang ở trong tình trạng một hình thức giam lỏng, sau đó thì được biết họ bị đưa đi Golmud hồi tháng 04. Họ không được phép rời khỏi nơi đó nhưng thân nhân của họ có thể gặp gỡ nơi họ bị giam lỏng. Có khoảng 30 đến 40 tu sĩ từ nhiều ngôi chùa khác nhau ở Gepasumdo cũng thuộc tỉnh Thanh Hải đến tu học tại Lhasa và 20 tu sĩ từ chùa Tsang đến tu học tại chùa Sera, tất cả đều bị bắt theo chỗ chúng tôi được biết.

Một phụ nữ ở thị trấn Rebgong quận hạt Malho, nói cô được biết người anh của cô, một tu sĩ đang theo học tại Lhasa, đã bị đưa về giam giữ tại trại giam thành phố Golmud. Cô nói anh cô từ tu viện Kirti quận Aba, Tỉnh Tứ Xuyên, nhưng trong thời điểm xảy ra bạo loạn thì anh cô đang tu học tại tu viện Sera ở Lhasa, gia đình Cô đã mất liên lạc với anh một thời gian khá lâu.

Các tu viện ở Lhasa thường hay nhận rất nhiều tu sĩ đến tu học từ những vùng khác bên ngoài, kể cả tỉnh Thanh Hải, luôn luôn là trường hợp có tính cách lịch sử" Chuyên gia về Tây Tạng, văn phòng tại Đại Học Columbia, New York, ông Robbie Barnett nói như trên, Các tu viện này có các lớp học những chương trình đặc biệt và từ hàng thế kỷ nay, đã dung nạp người từ những khu vực trên.

Phóng viên đài phát thanh Radio Free Asia liên lạc với tu viện Sera xin phỏng vấn thì các viên chức trong Ủy Ban Điều Hành tu viện đã cắt điện thọai trong khi các viên chức Ủy Ban Điều Hành chùa Drepung thì từ chối trao đổi với các phóng viên RFA.

Còn các viên chức tại Văn Phòng An Ninh Công Cộng quận hạt Huangnan thì từ chối cho biết đã có tu sĩ nào vẫn còn bị giam giữ tại các trường Trung Cấp Quốc Gia tại Rebgong hay không.

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 08 năm 2007

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng

Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp

Tri chúng: PT Bích Thu / TN Như Nguyện

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "ÁC KIẾN CỦA LOHICCA"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Mina.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.

________________ PT Mi Yoen, xin nghỉ phép đến 10/09.
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 29 tháng 08 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "ÁC KIẾN CỦA LOHICCA", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"ÁC KIẾN CỦA LOHICCA"

241. D I. 227
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung95.htm
Trường Bộ Kinh 12, Kinh Lohicca, câu số 9-10

____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

9. - Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Lohicca:

- Này Lohicca, có thật chăng, Ngươi khởi lên ác kiến như sau: "Ở đời, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được ? Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm giúp cho ai được ?".

- Vâng phải, Tôn giả Gotama!

10. - Này Lohicca, Ngươi nghĩ thế nào ? Có phải Ngươi ở tại Sālavatikā ?

- Vâng phải, Tôn giả Gotama!

- Này Lohicca, nếu có người nói: "Bà-la-môn Lohicca sống ở Sālavatikā. Hãy để Bà-la-môn Lohicca hưởng một mình mọi sản phẩm của Sālavatikā, không cho một ai khác". Người nói vậy là người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào Ngươi, có phải không ?

- Tôn giả Gotama, là người gây chướng ngại.

- Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người ấy có phải là người có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho những người kia ?

- Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đến lợi ích.

- Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú từ tâm hay an trú hại tâm ?

- Tôn giả Gotama, hại tâm!

- Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà kiến ?

- Tôn giả Gotama, là tà kiến!

- Này Lohicca, Ta nói rằng, một người tà kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sanh.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 241:

Đức Thế Tôn dạy Lohicca rằng: "Sự thật có phải ngươi cho rằng; Nếu người sống ẩn dật hay vị Bà la môn nhận chân ra Pháp vi diệu, người đó không thuyết lại cho người khác biết, đó là điều người ấy có thể làm cho người khác chăng ? Cũng như đã cắt đi một ràng buộc, và làm lại một ràng buộc mới. Điều như vậy là nguyên nhân hành động xấu xa trong sự dính mắc, đó là điều người ấy có thể làm cho người khác chăng ?".

"Vâng, bạch Đức Gotama, đó là lý luận của con".

"Lohicca, ngươi nghĩ sao ? Ngươi cư ngụ tại Sālavatikā. Nếu có ai nói:" Bà la môn Lohicca nên hưởng mọi lợi tức và sản phẩm của Sālavatikā, không chia cho ai cả". Ai nói như vậy sẽ gây chướng ngại cho những người làm thuê của ngươi, phải không ?".

"Bạch Đức Gotama, dạ phải".

"Và như vậy, người đó đang xem xét lại lợi tức của mình hay không ?"

"Bạch, không".

"Và nếu không xem xét phúc lợi của mình, người đó có nhiêù từ tâm hay lòng đầy thù hận ?"

"Bạch Đức Gotama, tràn đầy thù hận".

"Và nêú lòng đầy thù hận, thì là chánh kiến hay tà kiến ?".

"Dạ, là tà kiến".

"Ở đây, nếu một người tà kiến, Ta nói rằng sẽ đọa vào một trong hai cảnh, tái sinh vào địa ngục hay súc sanh".


Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng Câu Phật ngôn: "242. Dh A 273 - KISĀ GOTAMĪ ĐI TÌM HẠT CẢI", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.
No. 1990 (Dương Tiêu dịch)

Nam Hàn: Phật tử xuống đường:

Vấn Đề Kỳ Thị Phật Giáo Cần Phải

Được Giải Quyết Công Bằng

Chosun llbo, August.28, 2008

Tin từ thủ đô Seoul, Nam Hàn:

Khoảng 200,000 chư tăng ni và Phật tử cùng dân chúng đã xuống đường biểu tình tại phố chính thủ đô Seoul vào ngày thứ Tư 27 tháng 8 năm 2008 nhằm phản đối những đạo luật kỳ thị Phật Giáo được ban hành bởi nội các tổng thống Lee Myung-Bak. Cảnh sát ước lượng khoảng 60,000 Phật tử tham gia cuộc biểu tình trước Toà thị sảnh thủ đô Seoul.

Cuộc biểu tình nhằm phản đối hàng loạt chính sách kỳ thị Phật giáo và bày tỏ sự bất bình của Phật tử trước các đạo luật đầy phân biệt và chia rẻ tôn giáo trong hiến pháp mới Nam Hàn, những người biểu tình đòi hỏi tổng thống Lee Myung-Bak phải thật tâm phá vỡ hàng rào kỳ thị và đầy thành kiến nhằm tách rời tôn giáo, xã hội và dân chúng thành những khối riêng biệt để hầu đoàn kết đất nước Nam Hàn.

Theo điều tra của cục thống kê toàn quốc Nam Hàn vào năm 2005 thì 24.97 triệu người dân tức là khoảng 52.8% dân số toàn quốc đều có đạo. Trong số đó có 10.72 triệu Phật tử, 8.61 triệu tín đồ Tin Lành và 5.4 triệu con chiên Thiên Chúa Giáo.

Thật là một sự xấu hổ đáng tiếc khi chứng kiến cuộc biểu tình của nhóm quần chúng Phật Giáo chiếm đa số ngay giữa trung tâm thủ đô Nam Hàn.

Vào tháng 6 và tháng 8, một trung tâm thông tin và tin học thuộc bộ giao thông và vận chuyển cũng như bộ giáo dục đã hiện đại hoá bản đồ toàn thể đường phố và các cơ sở tôn giáo cũng như chính phủ , nhưng không hề có bản đồ hay tín hiệu thông tin chỉ dẫn của bất cứ ngôi chùa nào.

Vào tháng 3 năm nay, Tổng thống Lee chỉ định Phó Tổng Thống làm cố vấn tối cao cho ban điều hành bộ giao thông Nam Hàn, vì vậy Phật Tử không ngạc nhiên gì khi họ càng tăng thêm sự nghi ngờ khi các công ty giao thông và giáo dục này vừa tạo thêm 2 hệ thống bản đồ điện tử trong đó không hề có bóng dáng thông tin về một ngôi chùa nào.

Ngoài ra một tấm quảng cáo với những lời kinh thánh Tin Lành được chụp và viết chung với Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Eo Cheong-soo đứng sát bên mục sư của một ngôi chùa Tin Lành, tấm quảng cáo này được đặt khắp các cơ quan cảnh sát dọc đất nước Nam Hàn. Hơn nữa, còn nhiều sự kiện và hành động kỳ thị Phật giáo của nội các chính phủ Lee Myung-Bak đã càng ngày càng khơi dậy sự bất bình của các Phật Tử.

Chính Phủ Nam Hàn hiện nay phải sắp xếp một toán điều tra đặc biệt nhằm tìm kiếm động lực nguyên nhân chính xác nào đã dẫn đến nỗi bất bình giận dữ của Phật tử Nam Hàn. Theo Tổng Thống Lee, nếu những hành động biểu tình không có mục đích chính đáng rõ ràng nhất định sẽ bị trừng phạt thỏa đáng, còn nếu có thì giới Phật Giáo cần phải giải thích một cách rõ ràng và nêu lên đường lối điều chỉnh cải cách theo một phương pháp đúng nhất cho 2 bên nhằm ngăn chận sự cố đáng tiếc này không xảy ra trong tương lai.

Vào thứ hai vừa qua, Tổng Thống Lee hạ lệnh cho các nhân viên cao cấp thuộc bô nội vụ cảnh cáo dân chúng Nam hàn không nên gây ra sự bất hoà chia rẽ giữa các tôn giáo, tuy nhiên trước khi cuộc tuần hành khổng lồ 200,000 người, Phật giáo Nam Hàn hy vọng rằng tiếng nói của họ hy vọng cảnh tĩnh nội các chính phủ tổng thống Lee không nên kỳ thị Phật Giáo cũng như phân phát đặc quyền đặc lợi cho một nhóm thiểu số nào đó, nhân loại vốn đã đau khổ nhiều từ các cuộc bạo động và các cuộc đánh phá lẫn nhau giữa những nhóm tôn giáo khác nhau, cuộc biểu tình lần này hy vọng tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau cùng nhau tồn tại trong một thế giới nhiều hoà bình hữu nghị hơn là ganh ghét đố kỵ lẫn nhau.

Để giải quyết chính sách kỳ thị Phật Giáo tại Nam Hàn cũng như đóng góp phần nào vào sự giải quyết các xung đột của các tôn giáo trên thế giới, Chính phủ Nam Hàn cần phải thành tâm lắng nghe tiếng nói của cộng đồng Phật Tử, chỉnh đốn những gì cần phải chỉnh đốn và khắc phục ngay lập tức những điều hiểu lầm chủ ý hay không chủ ý của Chính quyền Nam Hàn và cộng đồng Phật Giáo.

Ngoài ra, tín đồ Phật tử cũng nên nhận thức điều nào hướng thiện cần làm để khỏi dẫn đến tình trạng hỗn loạn cho đất nước Nam Hàn.

-------------------------------------------------------------------

No. 1991 (Hạt Cát dịch)

Úc Châu: triển lãm điêu khắc

Phật Giáo Trung Hoa hồi thế kỷ thứ Sáu

by Louise Schwartzkoff, Sydney Morning Herald, August 28, 2008

Sydney, Australia -- Tại phòng Triển Lãm Nghệ Thuật New South Wales, một pho tượng Phật bằng đá nặng 150 kg từ thế kỷ thứ Sáu đang lơ lửng trên một xe cần cẩu, cách khoảng 2 mét trên mặt đất. Bên dưới được nâng đỡ bằng 5 bánh xe lăn, pho tượng từ từ nằm gọn vào chân đế.

"Công đoạn này hồi họp nhất", Sean O' Connell, người chịu trách nhiệm điều hành cuộc triển lãm "Các Pho Tượng Phật Thất Lạc" nói như trên. Những cổ vật này đều mang theo các câu chuyện lịch sử văn hóa phong phú với nó, và mỗi pho tượng trị giá vài triệu dollars.

O'Connell đã trải qua nhiều tuần lễ đóng gói 35 cổ vật Phật Giáo từ thành phố Qingzhou, Hoa Lục. Được khám phá hồi 10 năm trước bởi những nhân viên của công ty xây dựng khi san bằng một sân vận động của một ngôi trường, những tác phẩm điêu khắc này là một trong những phát hiện ý nghĩa nhất của ngành khảo cổ trong thế kỷ 20.

Mượn được từ Viện Bảo Tàng thành phố Qingzhou, một số trong đó chưa bao giờ được trông thấy bên ngoài Hoa Lục.

O'Connell đã giám sát chặt chẽ hành trình của nó từ tỉnh Qingzhou, Trung quốc, đến Sydney, Úc Châu "Chúng tôi đã mang chúng đi trong những kiện gỗ thưa vào khoảng 2 tuần trước Olympic và các viên chức hải quan Trung quốc thì muốn mở tung tất cả các thùng hàng. Đó là điều rất phiền phức", Ông nói.

Để chưng bày những phẩm vật nặng từ 50 kg đến 1.5 tấn, O'Connell đã bỏ ra hàng tuần để lắp ráp các chân đế bằng gỗ theo hình dạng của từng pho tượng.

"Nguyên lai những pho tượng này có cấu trúc nền móng đã được thiết kế vừa vặn với nó trong một ngôi chùa, nhưng sau nhiều năm tháng bị chôn vùi dưới đất, nhiều chân đế bị vỡ ra, cho nên chúng tôi phải tìm cách gắn kết chúng lại với nhau. Rất nhiều tượng bị rạn nứt cho nên cần phải rất nhẹ tay với chúng".

Mặc dù trải qua thời gian nhiều năm tháng nằm chôn sâu dưới lòng đất, những pho tượng điêu khắc này là những tác phẩm thể hiện tính cách Phật Giáo tuyệt vời nhất trong kỷ nguyên của nó.

Vì sao các pho tượng này bị chôn vùi vẫn còn là một điều bí mật, Giáo Sư Brinker suy đoán rằng có thể nó bị hư hại trong một cơn hỏa hoạn tại chùa Longxing, và sau đó được chư tăng trên đường hoằng hóa đi ngang qua đó cử hành một nghi lễ mai táng chúng. "Đó là một bí mật dài lâu, điều duy nhất mà bạn có thể chắc chắn là chưa bao giờ trông thấy bất cứ tác phẩm nào giống như chúng trước đó".

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 08 năm 2008

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Tân


Tri chúng: PT Mina / PT Nguồn Đức Hạnh

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: CÁC PHÁP HÀNH TRÌ ĐỂ CHỨNG ĐẠT CHÂN LÝ.

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Mina, Vo Bat Phi, Delta74, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen,
Vo Thuong09, Sangkhaly, và các Ops http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Mina, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Mina, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (đk).

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, Mina.

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.

________________ PT Mi Yoen, xin nghỉ phép đến 10/09.
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 28 tháng 08 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "CÁC PHÁP HÀNH TRÌ ĐỂ CHỨNG ĐẠT CHÂN LÝ", với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Tân
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"CÁC PHÁP HÀNH TRÌ ĐỂ CHỨNG ĐẠT CHÂN LÝ"

240. M II 174
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung95.htm
Trung Bộ Kinh câu 95. Kinh Cankī

____________

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

- Bharadvaja hỏi Đức Thế Tôn các câu hỏi về các pháp hành trì để chứng đạt chân lý và được Đức Thế Tôn trả lời như sau.

- Thưa Tôn giả Gotama cho đến mức độ nào chân lý được chứng đạt ?

-- Này Bharadvaja, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt.

-- Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự chứng đạt chân lý, này Bharadvaja, tinh cần được hành trì nhiều.

-- Trong sự tinh cần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự tinh cần, này Bharadvaja, sự cân nhắc được hành trì nhiều.

-- Trong sự cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự cân nhắc, này Bharadvaja, cố gắng được hành trì nhiều.

-- Trong sự cố gắng, Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự cố gắng, này Bharadvaja, ước muốn được hành trì nhiều.

-- Trong ước muốn, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong ước muốn, này Bharadvaja, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều.

-- Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này Bharadvaja, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều.

-- Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharadvaja, thọ trì pháp được hành trì nhiều.

-- Trong sự thọ trì pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự thọ trì pháp, này Bharadvaja, nghe pháp được hành trì nhiều.

-- Trong sự nghe pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự nghe pháp, này Bharadvaja, lóng tai được hành trì nhiều.

-- Trong sự lóng tai, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự lóng tai, này Bharadvaja, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều.

-- Trong sự thân cận giao thiệp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự thân cận giao thiệp, này Bharadvaja, đi đến gần được hành trì nhiều.

-- Trong sự đi đến gần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ?

-- Trong sự đi đến gần, này Bharadvaja, lòng tin được hành trì nhiều.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

240. Hỏi và Đáp giữa Bharadvaja và Đức Thế Tôn về các pháp hành trì để chứng đạt chân lý như sau:

Bharadvaja hỏi: Thưa Thế Tôn điều nào đưa đến chứng đạt được chân lý ?

Thế Tôn đáp: Người nào có sự cố gắng hành trì tu tập sẽ chứng đạt được chân lý. Trong sự cố gắng hành trì tu tập, tinh cần được hành trì nhiều. Trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. Trong sự cân nhắc, nỗ lực được hành trì nhiều. Trong sự nỗ lực, ước muốn được hành trì nhiều. Trong sự ước muốn, hoan hỷ chấp nhận được hành trì nhiều. Trong sự hoan hỷ chấp nhận, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, suy niệm Giáo Pháp được hành trì nhiều. Trong sự suy niệm Giáo Pháp, nghe được hành trì nhiều. Trong sự nghe, lắng tai được thọ trì nhiều. Trong sự lắng tai, thân cận được hành trì nhiều. Trong sự thân cận, giao tiếp được hành trì nhiều. Trong sự giao tiếp, lòng tin được hành trì nhiều.


Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay: (... biên soạn)

...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng Câu Phật ngôn: "241. D I. 227 - ÁC KIẾN CỦA LOHICCA", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Tân giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1988 (Dương Tiêu dịch)

Tổng Thống Nam Hàn

xin lỗi Phật tử về vấn đề kỳ thị Phật Giáo

Chosun llbo, Aug 26, 2008

Tin từ thủ đô Seoul, Nam Hàn:

Tổng thống Lee Myung Bak đã lên tiếng xin lỗi Phật Tử Nam Hàn về những tư tưởng hành động phân biệt kỳ thị Phật Giáo của ông ta và đã ra lệnh trực tiếp chỉ đạo nội các chính phủ trong tương lai sắp tới không nên để những vấn đề phân biệt tự do tín ngưỡng tâm linh như trên xảy ra lần nữa trên đất nước này.

Quyết định của Tổng Thống và nội các Nam Hàn chỉ xảy ra sau khi hàng loạt cuộc biểu tình quy mô của phật tử Nam Hàn vào thứ 4 tuần qua nhằm phản kháng thành kiến phân biệt kỳ thị tôn giáo của chính phủ Nam Hàn.

Một nhân viên cao cấp thuộc nội các tổng thống phát biểu hôm thứ 2 tuần này Tổng Thống Nam Hàn chân thành biệu lộ sự hối hận về hàng loạt hành động kỳ thị Phật Giáo và chỉ thị tất cả các cơ quan chính phủ phải thành tâm sửa đổi quan điểm cũng như chính sách phân biệt tôn giáo hầu chấm dứt ngay tình trạng đáng tiếc này trong tương lai.

Quyết định này của Tổng Thống Lee được ban hành cũng ngay sau khi hàng loạt cơ quan chính quyền ban đặc quyền đặc lợi của Thiên Chúa Giáo tuyệt đối hơn hẳn Phật Giáo.

Tổng Thống Nam Hàn đang cố gắng ổn định tình trạng tôn giáo Nam Hàn trước hàng loạt cuộc biểu tình của Phật Tử Nam Hàn. Tuy nhiên trước đó, Tổng Thống Lee vốn là 1 tín đồ Tin Lành ngoan đạo, đã nhất định không chịu lên tiếng xin lỗi Phật Giáo Nam Hàn và không hề có thành tâm gặp gỡ thương thuyết với các nhà lãnh đạo Phật Giáo đất nước này.

Ngoài ra ông Cheong Wa Dae còn đề nghị hê thống lập pháp nên thành lập và thông qua 1 đạo luật ngăn cấp sự kỳ thị tôn giáo tại các cơ quan chính phủ và các công ty cũng như các nhà máy trong tương lai.

Tuy nhiên chính quyền Nam Hàn không chấp nhận đề nghị của các lãnh tụ Phật Giáo về đề nghị giải nhiệm chức vụ cục trưởng cục cảnh sát của ông Eo Cheong soo và dời bỏ tấm bảng phản đối chống nhập cảng thịt bò nhiễm vi khuẫn được dựng lên lưng chừng núi gần chùa Jogye, thuộc thủ đô Seoul, Nam Hàn.

-------------------------------------------------------------------

No. 1989 (Hạt Cát dịch)

Ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên tại Saipan,

quần đảo Cộng Hòa Bắc Mariana

By Nazario Rodriguez Jr., Saipan Tribune, August 25, 2008

Marpi, Saipan -- Ngôi chùa Phật Giáo đầu tiên tại quần đảo Cộng Hòa Bắc Mariana không lâu nữa sẽ được thành hình tại Marpi và ông Thị Trưởng Juan B. Tudela nói rằng sự có mặt của ngôi chùa sẽ gây ảnh hưởng cụ thể cho kinh tế địa phương.

Chúng tôi dự trù sẽ có nhiều tu sĩ Phật Giáo và tín chúng đến thăm viếng Saipan này, và ai biết đâu được một buổi lễ hội nào đó của Phật giáo sẽ được tổ chức tại đây thu hút hàng trăm tu sĩ cũng như tín đồ.

Ông thị trưởng là quan khách danh dự trong buổi lễ động thổ được cử hành dưới sự hướng dẫn của một tu sĩ Hàn Quốc, đại sư Gil Jin Lee hôm thứ Sáu tuần rồi.

Nhà thầu xây dựng dự án Yang Youn Geun, chủ tịch công ty Sae Woun, nói rằng ngôi chùa được xây dựng qua sự đóng góp buổi ban đầu của 100 Phật tử Hàn Quốc sinh sống tại Quần Đảo này.

Các thiết bị, tổng thể công trình, sẽ được xây dựng trên một khu đất diện tích 5,000 mét vuông, gần với đường xa lộ và khu dốc núi ở Marpi, gồm có một ngôi chùa, hai tinh thất, một trai đường, khu nhà vệ sinh và một bãi đậu xe.

Ngôi chùa có thể dung chứa khoảng từ 80 đến 100 người. Sư Youn Geun nói rằng bên cạnh người Đại Hàn, còn một số lớn Phật tử người Hoa tại Saipan nhưng ông không thể ước đoán được là bao nhiêu.

Một số khoảng 50 thành viên trong tổ chức Hiệp Hội Phật Giáo Bắc Đảo Mariana cũng đã có mặt trong buổi lễ động thổ.

Thị trưởng Tudela nói rằng lần đầu tiên khi ông nghe được cái tin không lâu nữa cộng đồng Phật giáo sẽ xây dựng một ngôi chùa đầu tiên tại Saipan, ấn tượng đầu tiên nảy ra trong tâm trí của ông là Saipan đang phát triển về kinh tế, xã hội và tôn giáo.

Ông nói rằng Phật Giáo không phải là mới lạ đối với cư dân Saipan. Phật Giáo được giới thiệu đến Saipan trước Thế Chiến Thứ II, trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng tại đây.

"Thỉnh thoảng, tu sĩ Phật Giáo và tín đồ từ Nhật Bản đến Saipan để bày tỏ lòng tôn kính đối với thân nhân của họ tại nghĩa trang Nhật Bản và tại các khu du lịch nổi tiếng để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh trong trận chiến Saipan hồi Đệ Nhị Thế Chiến", ông Thị trưởng nhấn mạnh như trên.

Ông nói thêm rằng khi ngôi chùa hoàn tất, du khách Phật tử sẽ được thoải mái hơn khi đến lễ bái tại một ngôi chùa. Ông cũng nói lên lời tri ân các Phật tử đã chọn Saipan để xây dựng ngôi chùa đầu tiên ở Bắc Đảo Mariana và mong mỏi rằng sẽ gây dựng được một mối quan hệ lâu dài giữa Saipan và cộng đồng Phật Giáo.

----------
Theo tự điển Wiki

Quần đảo Bắc Mariana, tên chính thức là Cộng Hòa Quần đảo Bắc Mariana (Commonwealth of the Northern Mariana Islands), là một nước cộng hòa liên hiệp chính trị với Hoa Kỳ và nằm ở một vị trí chiến lược trong miền tây Thái Bình Dương. Nó bao gồm 15 đảo, nằm ở khoảng ba phần tư đường từ Hawaii tới Philippines. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ báo cáo tổng diện tích đất của quần đảo là 463,63 km² (179,01 dặm vuông).

Dân số của quần đảo là 80.362 (ước tính vào năm 2005). Điều tra dân số chính thức năm 2000 của Hoa Kỳ cho biết con số là 69.221[1]. Cũng lưu ý rằng Quần đảo Mariana có tỉ lệ giới tính nữ và nam cao nhất thế giới, trung bình cứ 77 nam thì có 100 nữ.