Thứ Hai, 30 tháng 6, 2008


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 06 năm 2008

Giảng Sư:
TT Giác Đẳng

Điều hợp thảo luận: TT Tuệ Siêu


Tri chúng: TN Như Nguyện

Bài học: NHƯ LAI (2)

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Lang Gia Nguyet, Anitya, Mina, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tuyet Hanh, Delta74, Tri Dat
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Anitya, TN Nhu Nguyen (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Anitya, TN Nhu Nguyen. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Bich Thu, xin nghỉ phép một thời gian.

________________ PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 30 tháng 06 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Giác Đẳng thuyết giảng bài "NHƯ LAI (2)", với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Đăng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
NHƯ LAI (2)

(Bản Anh Ngữ: Tathàgata (2), trích từ Some Sayings
of the Buddha, (S.N. iii. 86) dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-22e.htm
)
(Tương Ưng Uẩn, Phẩm Trưởng Lão,
tiểu phẩm IV. Anuràdha (Tạp 5, Ðại 2,32c) (S.iii,116))

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

Lúc bấy giờ Tôn giả Anuràdha ở một cái chòi trong rừng, không xa Thế Tôn bao nhiêu.

Rồi nhiều ngoại đạo du sĩ đi đến Tôn giả Anuràdha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuràdha những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên và đưa ra những thắc mắc về vấn đề tồn tại hay không tồn tại sau khi chết của Như Lai. Được nghe như vậy, Tôn giả Anuràdha nói với các ngoại đạo du sĩ rằng bậc Như Lai, Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, bậc đã đạt được Tối thắng quả, bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau: "Như Lai tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

Các ngoại đạo du sĩ cho rằng Tôn giả Anuràdha là vị Tỷ-kheo mới tu học, xuất gia không bao lâu hoặc vị này là vị Trưởng lão, nhưng ngu dốt không có học tập.

Sau khi các ngoại đạo du sĩ ấy ra đi không bao lâu, Tôn giả Anuràdha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên và bạch với thế Tôn sự việc đã xảy ra.

Thế Tôn hỏi Tôn giả Anuràdha các câu hỏi về sắc, thọ, tưởng, hành thức là thường hay vô thường và sắc, thọ, tưởng, hành, thức có là Như Lai hay không. Được nghe các câu trả lời thích hợp của tôn giả, Đức Thế Tôn dạy:

-- Và ở đây, này Anuràdha, ngay trong hiện tại không tìm được một Như Lai thường còn, thường trú, thời có hợp lý chăng khi Ông trả lời: "Này chư Hiền, vị Như Lai nào là bậc Tối thượng nhân, Tối thắng nhân, đã đạt được quả Tối thắng, bậc Như Lai ấy được xem là đã tuyên bố ra ngoài bốn trường hợp như sau: 'Như Lai tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại sau khi chết; Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết; Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết’ "?

-- Thưa không, bạch Thế Tôn.

-- Lành thay, lành thay, này Anuràdha! Trước kia và nay, này Anuràdha, Ta chỉ tuyên bố khổ và đoạn diệt khổ.

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng bài kinh "BỐN PHÁP VÔ SỞ ÚY CỦA ĐẤNG NHƯ LAI", chúng con kính thỉnh TT Tuệ Siêu giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008


Nhật Hành


Ngày: 29 tháng 06 năm 2008

Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Bài học: Chương trình hàng tuần

Bài học: Giải Đáp Thắc Mắc

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học:
ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Vo Bat Phi, Minh Lac.
http://www.phapluan.net & http://www.roomdieuphap.net .

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Thien Tam, Mina (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Thien Tam, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Bich Thu, xin nghỉ phép một thời gian.

________________ PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhāya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 29 tháng 06 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng, NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, Cali 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ có Chương trình hàng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhāya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Chương trình hằng tuần

Giải Đáp Thắc Mắc

____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:


A. Toát yếu bài kinh

...

Chúng con kính cung thỉnh ... từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh


...

Trong Budsas:

...

Nhân danh và địa danh

...C. Những câu hỏi giải đáp thắc mắc:

...D. Đố vui


...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Giác Đẳng thuyết giảng bài NHƯ LAI (2), chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 06 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: PT Karuna / PT Tuyết Hạnh

Bài học: THẾ PHÁP

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Mina215, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, và các ops. http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Nguon Duc Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Bich Thu, xin nghỉ phép một thời gian.

________________ PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 28 tháng 06 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng bài "THẾ PHÁP", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
THẾ PHÁP

(Bản Anh Ngữ: Doctrines, trích từ Some Sayings
of the Buddha, (S.N. iii.139) dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-22f.htm
)
Ưng Uẩn, Phẩm Hoa, II. Bông Hoa (hay Tăng trưởng)
(Tạp 2, Ðại 2,8b) (S iii.113) câu 19-27
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

19) Ở trong đời, này các Tỷ-kheo, có thế pháp. Thế pháp ấy Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng tri. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng tri, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ.

20) Này các Tỷ-kheo, thế pháp ở trong đời là gì, thế pháp ấy được Như Lai chứng ngộ, chứng tri; sau khi chứng ngộ, chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ ?

21) Sắc, này các Tỷ-kheo, là thế pháp ở trong đời. Thế pháp ấy được Như Lai chứng ngộ, chứng tri, sau khi chứng ngộ, chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ.

Và ai, khi Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ như vậy, (vẫn) không biết, không thấy, thì đối với người ấy, Ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu si, phàm phu, mù lòa, không có mắt, không có biết, không có thấy.

22-24) Thọ ... Tưởng ... Các hành ...

25) Thức, này các Tỷ-kheo, là thế pháp ở trong đời. Thế pháp ấy được Như Lai chứng ngộ, chứng tri. Sau khi chứng ngộ, chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Và ai, khi Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ như vậy, (vẫn) không biết, không thấy, thì đối với người ấy, Ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu si, phàm phu, mù lòa, không có mắt, không có biết, không có thấy.

26) Ví như, này các Tỷ-kheo, bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen trắng sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thẳng không bị nước nhiễm ướt.

27) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai sanh ra ở trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời, và sống không bị đời ô nhiễm.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

Trong Budsas:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-22f.htm


Học và Ghi nhớ:

...C. Thảo Luận

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ có Chương trình hằng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu chương trình ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2008


Nhật Hành


Ngày: 27 tháng 06 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng

Điều hợp thảo luận:
TT Tuệ Siêu

Tri chúng: PT Bích Thu / PT Mina

Bài học: NHƯ LAI (1)

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Vo Thuong09, Anitya, Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Sangkhaly, Vo Bat Phi, Tuyet Hanh, Delta74, và các Ops.
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Mina, Anitya.

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Mina, Anitya.

Người hoán chuyển bài và làm banner cho Room: Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Nguon Duc Hanh. (Các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: NguonDucHanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Bich Thu, xin nghỉ phép một thời gian.

________________ PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.

________________ PT Anitya, xin nghỉ phép hôm nay.
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng bài "NHƯ LAI (1)", với sự điều hợp của TT Tuệ Siêu
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
NHƯ LAI (1)

(Bản Anh Ngữ: The Tathàgata (1), trích từ Some Sayings
of the Buddha, (Iti-Vuttaka 112) dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb14-ptnv3.htm
)
Kinh Phật Thuyết Như Vầy, Chương bốn pháp,
Phẩm 1, (CXII) (Cat. 13) (It. 121)
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, thế giới được Như Lai Chánh đẳng giác. Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các Tỷ-kheo, thế giới tập khởi được Như Lai Chánh đẳng giác; thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các Tỷ-kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác; thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các Tỷ-kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác; con đường đưa đến thế giới đoạn diệt Như Lai đã tu tập.

Cái gì này các Tỷ-kheo, trong toàn thế giới với Thiên giới, Mạ giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy được gọi là Như Lai. Này các Tỷ-kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác đến đêm Ngài nhập Niết-bàn không có dư y trong thời gian ấy, điều gì Ngài nói, tuyên bố, nêu rõ lên tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy Ngài được gọi là Như Lai.

Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy. Vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên Ngài được gọi Như Lai.

Này các Tỷ-kheo, trong toàn thể thế giới, Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại, do vậy Ngài được gọi là Như Lai.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

Trong Budsas:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb14-ptnv3.htm


Học và Ghi nhớ:

...C. Thảo Luận

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng bài kinh "THẾ PHÁP", chúng con kính thỉnh TT Tuệ Siêu giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2008


Nhật Hành

Ngày: 26 tháng 06 năm 2008

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: PT Thiện Tâm

Bài học: BẬC CHÁNH ĐẲNG GIÁC

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Mina, Vo Bat Phi, Delta74, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen,
Vo Thuong09, Sangkhaly, và các Ops http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Mina, Thien Tam. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Mina, Thien Tam. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh, Anitya. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Bich Thu, xin nghỉ phép 12 - 28/05.

________________ PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 26 tháng 06 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu thuyết giảng bài "BẬC DẪN ĐẠO", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
BẬC DẪN ĐẠO

(Bản Anh Ngữ: The Pioneer, trích từ Some Sayings
of the Buddha, (S.N. iii. 66). Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-22c.htm
)
Tương Ưng Uẩn, B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa, I. Phẩm Tham Luyến,
Tiểu phẩm VI. Chánh Ðẳng Giác. (S.iii. 54)
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

(1-2) Nhân duyên ở Sāvatthi...

3) -- Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, được gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, Chánh Ðẳng Giác. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, được gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, giải thoát nhờ trí tuệ.

4) Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt thọ, được gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, Chánh Ðẳng Giác. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt thọ, được gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, giải thoát nhờ trí tuệ.

5-7) Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt tưởng... đoạn diệt các hành... đoạn diệt thức, được gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, Chánh Ðẳng Giác. Còn vị Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, được giải thoát nhờ trí tuệ, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt thức, được gọi là bậc Giải Thoát, không có chấp thủ, giải thoát nhờ trí tuệ.

8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sai biệt, thế nào là sự đặc thù, thế nào là sự sai khác giữa bậc Như Lai, A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, và bậc Tỷ-kheo được giải thoát nhờ trí tuệ?

9) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu được Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời này. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì!

-- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ nói:

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

10) Thế Tôn nói như sau:

-- Như Lai, này các Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, làm cho khởi lên con đường (trước kia) chưa khởi, là bậc đem lại con đường (trước kia) chưa được đem lại, là bậc tuyên thuyết con đường (trước kia) chưa được tuyên thuyết, bậc tri đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần thục về đạo. Còn nay, này các Tỷ-kheo, các vị đệ tử là những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu (đạo).

11) Này các Tỷ-kheo, đây là sự sai biệt, sự đặc thù, sự sai khác giữa Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác và bậc Tỷ-kheo được giải thoát nhờ trí tuệ.

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

Trong Budsas:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-22c.htm


Học và Ghi nhớ:

...C. Thảo Luận

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng bài kinh "BẬC CHÁNH ĐẲNG GIÁC", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1904 (Dương Tiêu dịch)

3 vị lãnh đạo tối cao ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma

bị bắt tại Nepal


New Delhi, June 20, IRNA

Nepal-Leader-Arrest

Tin Từ Nepal -- Chịu không nổi sức ép kinh tế và chính trị của Trung Cộng, Nepal đã bắt giữ 3 vị lãnh đạo tối cao ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng với 700 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền từ nhiều khu vực khác nhau thuộc thủ đô Kathmandu.

Cảnh Sát bất thình lình bao vây tư gia của ông Kelsang Chung, giám đốc Trung Tâm Giao Tiếp Tây Tạng, bà Ngawang Sangmi, Tổng giám đốc điều hành tổ chức phụ nữ Tây Tạng, và Tashi Dolma, phó giám đốc điều hành tổ chức phụ nữ Tây Tạng và bắt giam 3 vị này vào ngày thứ năm vừa qua, theo lời của trưởng ty cảnh sát Sarvendra Khanal.

Cảnh sát Nepal cũng bắt giam 700 nhà hoạt dộng dân chủ nhân quyền Tây Tạng Lưu vong đang biểu tình ôn hoà tại nhiều khu vực khác nhau thuộc thủ đô Kathmandu.Theo lời ông Khanal: "Chúng tôi sẽ thả những lưu dân Tây Tạng biểu tình như thường lệ, nhưng 3 người lãnh đạo thì chúng tôi sẽ không thả, Họ sẽ vào tù trong 1 thời gian không rõ, vì tội đã tổ chức các cuôc biểu tình chống Trung Cộng".

Nepal ủng hộ chính sách của Trung Cộng đàn áp tiêu diệt văn hoá đàn áp nhân quyền đối với người dân Tây Tạng và hứa rằng sẽ không cho phép bất cứ 1 cuộc biểu tình nào chống Trung Cộng trong lãnh thổ Nepal.

Kể từ ngày 10 tháng 3, khi hàng tá người dân Tây Tạng xuống đưòng phản đối chính sách cai trị của Bắc kinh bị thiệt mạng bởi sự tàn sát không thương tiếc của Quân Đội Trung Cộng tại thủ phủ Lhasa, Lưu dân Tây Tạng đã và đang không ngừng biểu tình ôn hoà trước Toà Đại Sứ Trung Cộng và trụ sở Liên Hiệp Quốc nhằm đòi hỏi nhân quyền và đôc lập tự do hoàn toàn cho Tây Tạng.

Trung Cộng hiện nay đã đóng cửa biên giới tại quận Mustang, một quận thuộc vùng Tây Bắc Nepal, tạo ra nhiều trận đói tại vùng này vốn tọa lạc rất xa thành thị Nepal, và phần lớn sống bằng sự giao thương buôn bán với Trung Cộng.

Trung Cộng đã ngưng cung cấp giấy nhập cảnh cho du khách Nepal thăm viếng Tây Tạng thông qua quận Mustang hơn 1 tháng nay, tạo ra mầm mống thiếu ngũ cốc trầm trọng cho 2 vùng này.

Hàng năm, gần 2,000 người dân Tây Tạng thông qua con đường Nepal để đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang cư ngụ tại Dhramshala, Ấn Độ.

Ước lượng khoảng 20,000 dân tị nạn Tây Tạng hiện đang cư ngụ tại Nepal.

-------------------------------------------------------------------

No. 1905 (Hạt Cát lược dịch)

Tây Tạng: Chư tăng biến mất

sau cuộc rước đuốc Olympic???

by GEOFFREY YORK, The Globe and Mail, June 23, 2008

LHASA, Tibet -- Khách hành hương đã được phép trở lại cung điện Phổ Đà La tại Lhasa, Tây Tạng ngày hôm qua, xoay bánh xe pháp và phủ phục trước cung điện cổ xưa vốn từng là nơi trú ngụ của Đức Đạt Lai Lạt Ma trên một đỉnh núi tại thủ đô Lhasa.

Trong vòng hai ngày, những Phật tử hành hương đã bị đẩy sang một bên để dành chỗ cho lễ rước đuốc Thế Vận tại Lhasa. Con đường hành hương truyền thống tại cung điện Potala bị đóng cửa không báo trước, một trong nhiều giải pháp an ninh của nhà cầm quyền Trung cộng, ngay cả một tháng lễ hội Phật giáo thu hút hàng ngàn Phật tử hành hương tại thủ đô Tây Tạng cũng bị dẹp bỏ.

Khách hành hương đã trở lại nhưng một bí mật vẫn còn hiện diện:"Chư tăng tại Lhasa đi đâu mất hết". Một du khách viếng thăm ngôi chùa Sera ngày hôm qua, ngôi chùa lớn thứ nhì tại Tây Tạng, phát giác rằng 550 tu sĩ sống tại chùa không còn thấy bóng dáng. Đa số các tòa nhà và các khu hoạt động lộ thiên hầu như trống rỗng, và chỉ có khoảng 10 tu sĩ ra vào.

Ba ngày du lịch vòng quanh Lhasa, nhà báo Canada đầu tiên được phép thăm viếng Lhasa kể từ khi dân Tây Tạng nổi dậy hồi tháng Ba, phát hiện rằng toàn bộ chư tăng hầu như biến mất trên đường phố, ngay cả ở các khu lịch sử chung quanh chùa Jokhang, ngôi chùa thiêng liêng nhất của Phật Giáo Tây Tạng.

Lưu dân Tây Tạng, những người có mối liên lạc với Lhasa, nói chư tăng từng là đối tượng bị cấm đoán nghiêm nhặt nhất trong ba tháng qua, kể từ khi làn sóng biểu tình chống nhà cầm quyền nổi lên hồi tháng Ba.

"Có nhiều trạm kiểm soát được thiết lập và việc kiểm tra giấy tờ tùy thân diễn ra ở khắp nơi trong thành phố Lhasa",Tsering Shakya, một tác gia và là một giáo sư tại Đại Học British Columbia nói như trên.

"Trạm cảnh sát được dựng lên ở lối ra của các ngôi chùa viện, những người ra vào đều phải ghi danh và bị kiểm tra giấy tờ. Điều này làm nản lòng nhiều tu sĩ.

Cư dân Lhasa gặp rất nhiều khó khăn hoặc không thể liên lạc điện thọai đến chùa Sera để gặp chư tăng là thân nhân của họ", ông Shakya nói tiếp " Đó là những giải pháp an ninh. Chư tăng hầu như là tiếng nói của các cuộc biểu tình, và họ là những mục tiêu của chiến dịch hiện thời. Họ đang ở dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà cầm quyền"

Lobsang Choepel, một nhà sư 77 tuổi là chủ tịch ban điều hành tu viện Sera dưới sự kiểm soát của nhà cầm quyền, phủ nhận việc cấm đoán trên chư tăng, nói "Họ có thể xuống phố để mua sắm và đi ra chợ để mua thực phẩm", nhưng sư không giải thích được tại sao có rất ít tu sĩ được trông thấy trên đường phố và ngay cả tại các tu viện.

Sau khi đáp lời 5 câu hỏi chớp nhoáng của nhà báo nước ngoài, nhà sư bị các viên chức Trung cộng đẩy đi, những viên chức từ chối cho phép hỏi thêm những câu hỏi xa hơn. Các viên chức thúc hối những nhà báo ngoại quốc hãy nhanh chóng tiếp tục chương trình viếng thăm do nhà cầm quyền bảo trợ.

Tu viện Sera, nơi chư tăng dẫn đầu các cuộc biểu tình hồi tháng Ba tại Lhasa, vẫn còn dưới sự kiểm soát an ninh chặt chẽ của nhà cầm quyền kể từ đó. Một số cảnh sát đồng phục đã canh gát tại cổng vào của tu viện trong ngày hôm qua, mang theo máy truyền tin.

Trung cộng đã điều động một khối lượng lớn các lực lượng an ninh tại Lhasa vào hồi cuối tuần để bảo đàm an ninh cho cuộc rước đuốc Olympic kéo dài khoảng 2 giờ qua thành phố. Chỉ có khách mời mới được phép tham dự các buổi lễ khai trương và lễ bế mạc, nhưng hầu hết những người Tây Tạng thường dân đều bị giữ tránh xa ngọn đuốc khi nó được rước qua một đoạn đường ngắn trong thành phố thủ đô Tây Tạng vào sáng ngày thứ bảy vừa qua.

Hàng ngàn cảnh sát bán quân đội và cảnh sát thường đã chú mục vào sự kiện rước đuôc, ngọn đuốc đã đi qua một cách êm thắm, mặc dù nhà cầm quyền cáo buộc rằng các nhà Tây Tạng ly khai đã cố gắng phá hoại.

Phần lớn thành phố, bên cạnh con đường ngọn đuốc đi qua, hầu như là sa mạc. Cư dân được khuyến cáo nên ở trong nhà, hoặc ít nhất là phải có giấy tờ cho phép tham gia ủng hộ ngọn đuốc. Hàng trăm cửa tiệm dọc theo tuyến đường ngọn đuốc phải đóng cửa trong ngày. Những người Tây Tạng buôn bán ngoài đường được giữ lại bên trong các lớp hàng rào sắt bên lề đường.

Một nhóm nhỏ phóng viên ngoại quốc được mời tham gia lễ rước đuốc nhưng đã không được phép quan sát bất cứ điều gì trên đoạn đường dài 9 km, chỉ trừ lúc bắt đầu và lúc kết thúc.

Các nhà phê bình nói nhà cầm quyền Trung cộng đã đẩy Lhasa vào tình trạnfg thiết quân luật. "Với cung cách mà họ đã quân đội hóa thủ đô Tây Tạng, Trung cộng đã có thể diễn hành cuộc rước đuốc qua Lhasa trên một chiêc xe tăng"Han San, một nhà hoạt động dân chủ cùng một nhóm lưu vong, Sinh Viên cho một Tây Tạng Tự Do, nói như trên.