Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Lễ Chung Thất Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác