Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008


Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 07 năm 2008

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: PT Anitya / TN Như Nguyện

Bài học: NGƯỜI THỊ GIẢ TỐI THẮNG

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Mina, Vo Bat Phi, Delta74, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen,
Vo Thuong09, Sangkhaly, và các Ops http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: TN Nhu Nguyen, Anitya. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: TN Nhu Nguyen, Anitya. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (đk).

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh.

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh, xin nghỉ phép từ 11/07 - 02/08.

________________ PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 31 tháng 07 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu thuyết giảng bài "NGƯỜI THỊ GIẢ TỐI THẮNG", với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
NGƯỜI THỊ GIẢ TỐI THẮNG

(Bản Anh Ngữ: The Beloved Disciple, trích từ Some Sayings
of the Buddha, (D.N. ii. 143) dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm)

(Trường Bộ Kinh chương 16,
Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng phẩm IV, câu số 13-16)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

Khi nghe Đức Thế Tôn sắp diệt độ, tôn giả Ānanda lo sợ không còn ai thương tưởng ngài nữa. Rồi tôn giả Ānanda đi vào trong tịnh xá, dựa trên cột cửa và đứng khóc. Thế Tôn biết được cho mời Ānanda đến và dạy Ānanda chớ có buồn rầu, chớ có khóc than. Ngài đã tuyên bố trước rằng mọi vật ái luyến, tốt đẹp đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Và Ānanda đã lâu ngày ngươi đối với Như Lai, với thân, khẩu và ý nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, là người tác thành công đức, nếu cố gắng tinh tấn lên, không bao lâu đâu sẽ chứng bậc Vô lậu.

Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo rằng những vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác trong thời quá khứ, những bậc Thế Tôn đều có những thị giả tối thắng như Ānanda và những vị A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn cũng sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ānanda vậy.

Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo về có bốn đức tánh kỳ cựu, hy hữu của Ananda là nếu có chúng Tỷ-kheo ... chúng Tỷ-kheo ni ... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết kiến Ānanda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được yết kiến Ānanda, và nếu Ānanda thuyết pháp chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp, và nếu Ānanda làm thinh, thời chúng ấy sẽ thất vọng.

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

Trong Budsas:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm


Học và ghi nhớ:

"Kalyana Mitta" (Bạn lành, thiện hữu).C. Thảo Luận

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng bài kinh "NGƯỜI CẢI ĐẠO CUỐI CÙNG", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1951 (Hạt Cát dịch)

Trung cộng kiểm soát an ninh tối đa Tây Tạng

trong thời gian diễn ra Thế vận hội

Wednesday July 30, 2008

BEIJING (Reuters) -- Công an, cảnh vệ trung cộng tại vùng đất bất khuất Tây Tạng đã được huy động tối đa để bảo đảm "tuyệt đối an ninh" tại đó trong thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh và đang tìm kiếm thêm sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quốc tế, một tờ báo chí chính thức nói như trên hôm thứ Tư.

Bắc Kinh nói tín đồ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng lưu vong, khích động bạo loạn và biểu tình khắp đó đây trên miền đất núi non hồi tháng Ba nhằm mục đích phá hoại Thế Vận Hội Bắc Kinh sẽ bắt đầu vào thứ Sáu tuần tới.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phủ bác cáo buộc này nhưng kể từ đó các lực lượng an ninh tại Tây Tạng và các tỉnh lân cận đã dàn dựng một cuộc càn quét để áp đặt lại sự kiểm soát.

Tờ Nhật Báo Tibet Daily đã công bố chính sách còn gay gắt hơn nữa trong thời gian diễn ra các cuộc tranh tài khi có dấu hiệu của sự thách thức bởi các nhóm ủng hộ Tây Tạng độc lậpcó thể phá rối chính phủ trước một hội chúng quốc tế.

Trong một nỗ lực để bảo đảm "an ninh tuyệt đối" mà không có sự sơ suất nào, công an sẽ đượp bố trí để canh gát gấp đôi tại các building lớn, cũng cố các lực lượng kiểm soát biên giới và mong mỏi được sự hậu thuẫn của các nỗ lực quốc tế để dập tắt các hoạt đông chống đối Trung quốc

Trên Website chính thức của Tây Tạng, người ta thấy có các bản tin nói rằng "Chúng ta phải cải thiện xa hơn các kế hoạch chống khủng bố và nhanh chóng áp dụng các giải pháp ứng phó tất cả các hình thức và các hoạt động bạo động khủng bố". Trích dẫn từ một buổi họp về an ninh công cộng. Bản tin cũng đề nghị cảnh sát Trung cộng nên tìm hậu thuẫn nơi quốc tế.

Trung quốc cũng áp lực Nepal và Ấn Độ, nơi hàng ngàn người dân Tây Tạng sống lưu vong, hãy thực hiện các hoạt động chống lại các nhóm ủng hộ Tây Tạng độc lập trên quốc gia của họ.

Các viên chức Trung cộng nói các nhóm khủng bố đòi hỏi độc lập cho Tây Tạng và Hồi Tân Cương là những mối đe dọa lớn cho Olympic.

Rất nhiều nhà hoạt động dân chủ Tây Tạng và Hồi Tân Cương nói rằng Bắc Kinh đã thô bỉ thổi phồng mối đe dọa từ sự bạo động để lấy lý do đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa. Nhưng cho dù là nhỏ bé, biểu tình bất bạo động bởi người Tây Tạng vẫn làm nhà cầm quyến Trung quốc bất bình.

Công an Trung cộng tại Tây Tạng sẽ không được nghỉ phép cho đến khi chấm dứt Olympic.Tân cương cũng vậy, được đặt dưới sự kiểm soát an ninh chặt chẽ một cách bất bình thường. 4299 xe bus công cộng trong vùng thủ đô Urumpi sẽ có mặt các "thanh tra an ninh" trong suốt thời gian diễn ra Thế Vận hội.
-------------------------------------------------------------------
No. 1952 (Dương Tiêu dịch)

Tổng Thống Bush thông qua đạo luật phong tỏa

tài sản của các lãnh tụ quân phiệt Miến Điện


Phản ứng quá chậm chạp của chính quyền Miến Điện sau cơn cuồng phong Nargis.

AP – July 30, 2008 By Jennifer Loven

Tin từ Washington:


Tổng thống Bush vừa ký tên hành pháp hóa hôm qua, về 1 đạo luật nhằm trừng trị Chính quyền độc tài quân phiệt Miến Điện bằng cách phong tỏa tài sản của các lãnh tụ chính trị và quân đội cũng như cấm nhập cảng ngọc và đá quí từ Miến Điện vào Hoa Kỳ.

Chính quyền quân phiệt Miến Điện ngày càng thu hút sự chú ý của lưỡng viện Hoa Kỳ, đặc biệt khi chính phủ này phản ứng quá chậm chạp với thiên tai cuồng phong Nargis vào tháng 5 vừa qua dã gây thiệt mạng hơn 80,000 người, tàn phá nhà cữa, và để nhiều người sống lây lất đầu đường xó chợ. Nội Các Hoa Kỳ xác nhận và chứng minh chính sự tham nhũng thối hóa của chính quyền đã cản trở sự giúp đỡ các nạn nhân của cơn cuồng phong và vi phạm nghiêm trọng quyền dân chủ cơ bản, đàn áp hàng trăm ngàn tu sĩ Phật Giáo 1 cách dã man vào tháng 9 năm 2007 trong cuộc cách mạng “Cà Sa”.

Đệ nhất phu nhân Laura Bush đã lên án mạnh mẽ về tình trạng Miến Điện gần đây, và cùng đi với tổng thống Bush vào văn phòng hành pháp khi tổng thống G.W Bush ký tên thông qua đạo luật này. Ngoài ra tổng thống Bush cũng còn ký thêm sắc lệnh chính phủ Mỹ cần phải thông qua dự luật này hàng năm.

Tổng thống Bush phát biểu: "Hoa kỳ muốn gửi 1 thông tin sắt đá về sự tôn trọng quyền tự do và dân chủ đến chính quyền quân phiệt Miến Điện".

Miến Điện đã và đang bị cai trị bởi chính quyền quân phiệt kể từ năm 1962. Chính phủ quân đội hiện nay đã nắm quyền vào năm 1988 sau khi đàn áp và tiêu diệt 1 cuộc tuần hành dân chủ đã làm thiệt mạng khoãng 3,000 người.

Miến Điện sản xuất hơn 90% đá quý và ngọc Tổng sản lượng thế giới và đúng đầu về sản xuất các loại đá quý hiếm khác. Những chuyến mậu dịch xuất cảng này là nguồn lợi khổng lồ cho chính quyền Quân Phiệt, với nhiều thương gia đền từ Trung Cộng và Hồng Kông.

Hy vọng với đạo luật mới này đủ tăng áp lực về kinh tế tài chính đối với nhà cầm quyền Miến Điện và có cơ may thay đổi đất nước này sang 1 chế độ dân chủ đa nguyên.

Đạo luật này cũng ngăn cấm đá quí nhập cãng vào Miến Điện, vốn hẵn đã được các công ty lớn ngăn cấm từ lâu như Tiffany’s và Bulgari. Các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ đã khám phá những loạt hàng nhập cảng đá và ngọc quý đã đột ngột biến mất bằng cách chuyễn sang các nước khác với ý đồ rữa tiền và cất dấu tài sản trong các ngân hàng nước ngoài.

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 07 năm 2007

Giảng Sư: NS Liễu Pháp

Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Đăng

Tri chúng: PT Dương Tiêu / PT Mina

Bài học: TỨ THÁNH TÍCH


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, Mina, Anitya.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Mi Yoen, Tuyet Hanh.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh, xin nghỉ phép từ 11/07 - 02/08.

________________ PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.
Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 30 tháng 07 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp thuyết giảng bài "TỨ THÁNH TÍCH" ", với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Đăng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
TỨ THÁNH TÍCH

(Bản Anh Ngữ: These Four Places, trích từ Some Sayings
of the Buddha, (D.N. ii. 141) dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm
)
(Trường Bộ Kinh chương 16,
Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng phẩm V, câu số 8)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

8. Này Ānanda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn ?

"Ðây là chỗ Như Lai đản sanh". Này Ānanda, đó là thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.

"Ðây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Ðẳng Giác", này Ānanda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.

"Ðây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", này Ānanda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.

"Ðây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết-bàn", này Ānanda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.

Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ sẽ đến với niềm suy tư: "Ðây là chỗ Như Lai đản sanh", "Ðây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác", "Ðây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", "Ðây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết-bàn".

Này Ānanda, những ai, trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên.

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

Trong Budsas:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm


Học và ghi nhớ:

...C. Thảo Luận

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu thuyết giảng bài kinh "NGƯỜI THỊ GIẢ TỐI THẮNG", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Đăng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1949 (Dương Tiêu dịch)

Vương Quốc Lào cố gắng bảo tồn

thủ đô Phật Giáo cổ xưa nhằm duy trì hình

tượng văn hóa lịch sử đối với thế giới

AFT, July 29, 2008

Tin từ thành phố Luang Prabang, Vương quốc Lào:

Vương Quốc Lào đã tạm ngưng kế hoạch xây dựng những khách sạn hiện đại tại trung tâm của thủ đô hoàng gia cổ xưa Luang Prabang sau khi nhận được lời cảnh cáo từ hiệp hội trung tâm văn hóa lịch sử thế giới UNESCO về kế hoạch hiện đại hóa thủ đô cổ xưa được liệt kê là 1 trong những di tích lịch sử của nhân loại.

Giám đốc trung tâm bảo tồn và thừa hưởng các trung tâm văn hóa lịch sử, bà Manivone Thoummabouth, tuyên bố rằng Chính phủ quận hạt địa phương Luang Prabang đã quyết định nghiêm cấm các nhà đầu tư nước ngoài có ý định đập bỏ những toà nhà di tích cổ xưa để xây dưng thành những khách sạn hiện đại, theo tờ Vientiane Times.

Cũng theo bà Manivone trích trên tờ Vientiane Times: "Đã có qua nhiều khách sạn trong thành phố cổ xưa này, nếu tiếp tục xây dựng nữa sẽ tạo ra nhiều khó khăn lưu thông cho các nhân viên chính phủ trên con đường vào sở làm".

Thủ đô cổ kính Luang Prabang đã tồn tại khoãng 700 năm, được coi là Chi Bảo Văn Hóa lịch sữ của Vương Quốc Lào, là 1 thành phố lâu đời nhất có dòng sông Mekong chạy qua với nhiêu chùa chiền Phật Giáo và hàng trăm biệt thự hoành tráng xây từ thời còn là thuộc địa của Pháp, vốn dĩ thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi năm.

Trong phần báo cáo năm 2004 của các đại diện văn hoá liên hiệp quốc, UNESCO đã nhấn mạnh sự phát triễn xây dựng của các khách sạn bừa bãi sẽ tạo nên tình trạng ô nhiễm căng thẵng về cả 2 mặt môi trường và di tích văn hoá lịch sử của thủ đô cổ xưa Luang Prabang và đe dọa di tích văn hoá có 1 không 2 của Lào.

Trong những năm gần đây, các nhà chức trách địa phương đã cho những nhà ngoại quốc đầu tư vào các công trình xây dựng nhà đất, bao gồm bệnh viện công cộng, trong khi thường dân sống chen chúc tại các vùng đất ướt và khô khan để nhường chổ cho các công trình phát triển đô thị của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trung tâm giáo dục Liên Hiệp Quốc và Hiệp hội Khoa học Văn Hóa quốc tế đã cảnh báo năm ngoái với các viên chức có trách nhiệm Vương Quốc Lào về tình trạng xây cất bừa bãi sẽ đánh mất sự cổ xưa và quý báu của thành phố Luang Prabang vốn được UNESCO liệt vào di tích văn hoá lịch sữ thế giới kể từ năm 1995.

Ngoà ra bà Manivone còn nói thêm các nhân viên UNESCO đã thông báo ngắn gọn cho bà tại CANADA tháng vừa rồi và hướng dẫn 15 điều cần làm để vừa phát triển các công trình xây cất trong trật tự và kiến trúc xây dựng lại những tòa nhà cổ xưa. UNESCO ra thông báo khẫn nội trong vòng năm tới để thực hiện những phương pháp hướng dẫn, bằng không họ sẽ phạt thẻ đỏ tối hậu thư với chính quyền Lào.

Chính phủ Lào hứa chắc chắn họ sẽ thực hiện những điều đã hứa với UNESCO và phục hồi các toà nhà quý báu cổ xưa thuộc thủ đô Phật Giáo cổ xưa Luang Prabang
.
-------------------------------------------------------------------
No. 1950 (Hạt Cát dịch)

Website ủng hộ Tây Tạng, dân chủ nhân quyền

bị ngăn chặn tại Trung Tâm báo chí Olympic


July 29, 2008

Bắc Kinh -- Các ký giả phóng viên nước ngoài làm việc tại trung tâm báo chí chính thức của Olympic tại Bắc Kinh hôm thứ Ba than phiền rằng họ không thể truy nhập vào các trang nhà Ủng Hộ Tây Tạng và các trang nhà dân chủ nhân quyền khác.

Các ký giả phóng viên báo chí sử dụng computer tại trung tâm báo chí phát hiện các trang nhà của các tổ chức nhân quyền và các trang Ủng Hộ Tây Tạng đã bị ngăn chận không thể truy nhập.

Các website bị ngăn chận gồm có cả trang nhà của tổ chức Ân Xá Quốc Tế, tổ chức hôm thứ Ba đã công bố một bản cáo trạng chỉ trích hồ sơ vi phạm nhân quyền, kiểm duyệt tự do báo chí trong tiến trình chuẩn bị Thế Vận của Trung cộng.

Một phóng viên ngoại quốc có văn phòng tại Trung quốc, người không muốn tiết lộ danh tánh, nói "Website của các nhóm ủng hộ Tây Tạng, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền, các website về những vụ biểu tình ở Thiên An Môn hầu hết đều bị ngăn chận. Hiện tôi đang réo Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế để than phiền. "Cung ứng phương tiện tự do truyền thông quốc tế cho phóng sự về các cuộc tranh tài là một trong những điều kiện mà chính phủ Trung cộng đã đồng ý sẽ thực hiện để giành được quyền đăng cai tổ chức Thế Vận"

Phát ngôn nhân của Ủy Ban Thế Vận Bắc Kinh, Ông Sun Weide, nói ông không quan tâm tới những lời than phiền riêng lẽ, nhưng các phóng viên nào không hài lòng thì nên báo cáo với các nhà quản trị tại trung tâm báo chí"

"Chúng tôi bảo đảm sẽ cung cấp cho các phóng viên đầy đủ hệ thống internet để họ có thể làm tường trình của họ", ông nói với tờ Kyodo News như trên.

Ông từ chối tiết lộ sẽ có bao nhiêu trương mục internet mới được gọi là đầy đủ theo nhu cầu của các phóng viên nước ngoài được các nhà tổ chức cung cấp.

Các phóng viên làm việc tại Trung Tâm Báo Chí Chính gần làng Olympic, nơi các công ty của họ có các hệ thống truy nhập internet nối kết với các quốc gia nằm ngoài Trung quốc cho biết họ không gặp trở ngại khi truy nhập vào các websie trên ở nước ngoài.

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 07 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Tuệ Quyền

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh / PT Tuyet Hanh


Bài học: CÁCH XỬ SỰ THÂN NHƯ LAI

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Mina, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, PT Delta74, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com


Người mở room: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Mi Yoen, TN Nhu Nguyen (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Mi Yoen.
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina, Tuyet Hanh
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Anitya, xin nghỉ phép từ 22/07 - 29/07

________________ PT Nguon Duc Hanh, xin nghỉ phép từ 11/07 - 02/08.

________________ Karuna, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 29 tháng 07 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng bài "CÁCH XỬ SỰ THÂN NHƯ LAI", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
CÁCH XỬ SỰ THÂN NHƯ LAI

(Bản Anh Ngữ: Disposal of the Body, trích từ Some Sayings
of the Buddha, (D.N. ii. 141) dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm
)
(Trường Bộ Kinh chương 16,
Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng phẩm V, câu số 10)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

10. Bạch Thế Tôn, chúng con phải xử sự thân xá-lợi Như Lai như thế nào ?

-- Này Ānanda, các Ngươi đừng có lo lắng vấn đề cung kính thân xá-lợi của Như Lai. Này Ānanda, các Người hãy nỗ lực, hãy tinh tấn hướng về tự độ, sống không phóng dật, cần mẫn, chuyên hướng về tự độ. Này Ānanda, có những học giả Sát-đế-lỵ, những học giả Bà-la-môn, những học giả gia chủ thâm tín Như Lai, những vị này sẽ lo cho sự cung kính cúng dường thân xá-lợi của Như Lai.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

Trong Budsas:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm


Học và ghi nhớ:

...C. Thảo Luận

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp thuyết giảng bài kinh "TỨ THÁNH TÍCH", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 07 năm 2008

Giảng Sư:
TT Giác Đẳng

Điều hợp thảo luận: TT Tuệ Siêu


Tri chúng: TN Như Nguyện / PT Bích Thu

Bài học: SỰ TÔN SÙNG CHƠN CHÁNH

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Lang Gia Nguyet, Anitya, Mina, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tuyet Hanh, Delta74, Tri Dat
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Mina, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Mina, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Anitya, xin nghỉ phép từ 22/07 - 29/07

________________ PT Nguon Duc Hanh, xin nghỉ phép từ 11/07 - 02/08.

________________ PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 28 tháng 07 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Giác Đẳng thuyết giảng bài "SỰ TÔN SÙNG CHƠN CHÁNH", với sự điều hợp của TT Tuệ Siêu
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
SỰ TÔN SÙNG CHƠN CHÁNH

( Bản Anh Ngữ: True Worship, trích từ Some Sayings
of the Buddha, (D.N. iii. 138) dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm
)
(Trường Bộ Kinh chương 16,
Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng phẩm V, câu số 3)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

3. Rồi Như Lai nói với tôn giả Ānanda:

-- Này Ānanda, các cây sālā song thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa tràn đầy cành lá, những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa Mandārava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trổi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai.

Nhưng, này Ānanda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ānanda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ānanda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ānanda, các Người phải học tập như vậy.

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

Trong Budsas:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm


Học và ghi nhớ:

...C. Thảo Luận

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng bài kinh "CÁCH XỬ SỰ THÂN NHƯ LAI", chúng con kính thỉnh TT Tuệ Siêu giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1945 (Dương Tiêu dịch)

Thái Lan: Công Trình Xây Dựng Tượng Phật

Khổng Lồ Trị Giá 3.3 Triệu Dollars

Phuket Gazette, July 21, 2008

Tin từ Chalong, Thái Lan -- Bức tượng Phật khổng lồ đang được xây dựng tại đảo Phuket nằm trên ngọn đồi Nakkerd, giữa Kata-Karon và Chalong dự đoán sẽ tốn kém khoảng 100 triệu baht tương đương với 3.3 triệu US dollars, theo lời của ông Suporn Vanichkul, chủ tịch của chiến dịch gây quỹ cho công trình xây dựng này.

Bức tượng Phật Khổng lồ đã được hoàn tất khoảng 80% với những điêu khắc chạm trổ bằng ngọc phía trước bức tượng, và 20% còn lại sẽ được hoàn thành phía sau bức tượng.

Theo lời ông Suporn: "Chúng tôi đã bắt đầu chạm trổ những miếng ngọc được nhập cảng từ Miến Điện, mỗi miếng ngọc diện tích khoảng 15cm vuông và 2cm bề dày.

Bức tượng Phật này khi hoàn thành sẽ có chiều cao 45 mét và 25 mét bán kính nền, sau khi bao bọc bức tượng Phật hoàn toàn bằng ngọc, 40 hình hoa sen sẽ được chạm trổ và điêu khắc bên trên nền của bức tượng".

“Mỗi miếng chạm trổ hoa sen dài 6 cm, và được bao bọc bằng ngọc quý nhập từ quận Saraburi. Giai đoạn này mất khoảng 1 năm để hoàn tất. Ngoài ra vật liệu xây dựng cần phải chuyên chở lên đồi 1 đoạn đường dốc dài 4 kilo mét, vì vậy đoạn đường này cần phải tu bổ sữa chữa để công trình vận chuyển được an toàn lên đỉnh ngọn đồi, cho tới nay phân nửa đoạn đường đã được tân trang xây dựng, nửa đoạn còn lại sẽ hoàn thành trong 1 thời gian rất ngắn. Hiện nay công trình xây dựng tốn kém 60 triệu baht” cũng theo lời ông K.Suporn.

Bên trong bức tượng Phật khổng lồ sẽ xây dựng 1 bảo tàng viện Phật Giáo rộng khoảng 436 mét vuông, và 1 công viên thiền định cũng như khu đất đầy cỏ dùng để cầu nguyện sau khi bức tượng Phật được xây dựng hoàn chỉnh.

“Để hoàn thành mỹ mãn tất cả các dự án trên, chúng tôi cần thêm 20 triệu baht để xây dựng mỹ mãn bức tượng Phật, đường dẫn lên đồi, và viện bảo tàng, thêm 20 triệu baht để hoàn tất công việc xây dựng công viên thiền định cũng như khu vực cầu nguyện. Tổng cộng chi phí lên tới 100 triệu baht, khoảng 3.3 triệu US dollars. Công trình vĩ đại này được sự ủng hộ và giúp đỡ của hầu như mọi Phật tử trên toàn thế giới, cũng như các chuyên gia kiến trúc xây dựng, chãng hạn 2 Kỹ sư Prasit Lubliam và Burapa”. Ông Suporn nói thêm.

Hiện nay mặc dù công trình chưa hoàn tất, nhưng hàng ngày có khoảng 400 đến 500 du khách tham quan và ủng hộ tài chánh.

Bức tượng Phật khổng lồ nằm trên 400 mét so với mực nước biển, trong tư thế Đức Phật thiền định.
-------------------------------------------------------------------
No. 1946 (Hạt Cát dịch)

Không dễ dàng

tìm kiếm giải pháp cho Tây Tạng


The Aspen Times
Aspen, CO Colorado

Friday, July 25, 2008

ASPEN -- Tìm kiếm một giải pháp "trung dung" cho các vấn đề của Tây Tạng sẽ là điều không dễ dàng

Đó là kết luận mà một nhóm hội thảo đã đưa ra hôm tối Thứ Năm như một phần của hội nghị chuyên đề chào mừng văn hóa Tây Tạng tại Học Viện The Aspen Institute, Colorado. Ba ngày hội nghị thượng đỉnh với sự xuất hiện của Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Bảy.

Nhóm hội thảo gồm có hai người Hoa Kỳ, một người Tây Tạng và một giáo sư từ Trung quốc, đã không thấy có nhiều lạc quan.

Lodi Gyaltsen Gyari, một đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma người Tây Tạng, thêm vào đó là Shi Yinhong, một giáo sư từ Trung quốc, trên diễn đàn với hai người Tây Phương: Orvill Schell, giám đốc Trung Tâm Tương Quan US-China tại Cơ Quan Asia Society ở New York, và Richard Blum, phu quân của nữ nghị sĩ Dianne Feinstein, nhà đầu tư và chuyên gia về Trung quốc.

Ông Shi mở đầu cuộc hội luận từ góc cạnh quan điểm Trung quốc, nói về lịch sử Tây Tạng như một quốc gia phong kiến vào năm 1950, một nơi hưởng lợi lộc nhờ viện trợ từ Trung quốc và là nơi mà giai cấp nông nô và giáo quyền cai trị, cách biệt từ 'Shangri La" của Phương Tây lý tưởng".

Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà lãnh đạo chính trị mưu lược, người biết áp dụng tư tưởng của mình vào sự nhạy cảm của Phương Tây", Ông Shi nói.

Và ông ta nói thêm rằng người Tây phương không nên soi mói vào các vấn đề khó khăn của Tây Tạng và phá hoại quan hệ lành mạnh đang tăng trưởng giữa Trung Quốc và phương Tây

Gyari nói rằng tương lai Tây Tạng sẽ được đặt dưới Hiến Pháp Trung quốc nhưng nó phải được bảo vệ và phải có không gian cho con người và văn hóa Tây Tạng nữa.

"Sự tồn tại của nền văn minh này không chỉ quan trọng đối với chúng tôi mà còn là cho tất cả các ông nữa, đặc biệt là đối với Trung quốc".

Ông Gyari nói tùy vào Tây Tạng và Trung cộng trong việc gạt bỏ những khác biệt của họ, nhưng không có nhà lãnh đạo Trung cộng nào chịu sẵn sàng ngồi xuống bàn cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, ông đã nhìn thấy có sự thay đổi trong thể chế Trung cộng lúc gần đây, có nghĩa là họ sẵn sàng đàm phán nhiều hơn.

Hai người Tây phương trong nhóm hội thảo còn cho thấy nhiều khía cạnh bi quan hơn.

Schell nói 50 năm chủ quyền Tây Tạng không giải quyết được là kết quả của một mối liên hệ tay ba nhập nhằng giữa Trung cộng, Tây Tạng và Phương Tây.

Người Tây phương đã lâu gieo rắt tư tưởng của họ trên mảnh đất bí ẩn Tây Tạng và đã lâu đấu tranh cho Tây tạng lưu vong, người Tây Phương bênh vực cho Tây Tạng là một điều đe dọa đến Trung cộng.

Schell nói "Chìa khóa của vấn đề là phá vỡ "khái niệm sai lầm" cũ trong việc tìm kiếm ra giải pháp nào không làm giảm uy tín của Trung quốc".

"Đó là điều vô cùng khó khăn" Schell thêm.

Đến lượt Blum, một nhân vật có một lịch sử lâu dài về du hành sang Trung quốc, nói "Bạn không thể nào thương lượng gì hết nếu bạn không thể ít nhất làm cho đôi bên sẵn sàng chấp nhận một lần".

Blum nói thêm "Rằng Trung quốc không chịu sẵn sàng ngồi xuống với Tây Tạng, là điều không thể tha thứ được".

"Trung quốc nên hiểu rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là một vấn đề mà giải pháp mới là vấn đề".

"Giới trẻ Tây Tạng nhìn thấy không có giải pháp nào, đang trở thành bạo động như đã thực hiện những cuộc biểu tình quy mô khắp nơi trong nước cũng như ở nước ngoài hồi tháng Ba. Blum nói ràng các giải pháp chỉ có thể xảy ra chỉ khi nào cả Trung quốc lẫn Tây Tạng trong tiến trình quan hệ xã hội nhận thức được những vấn đề căng thẳng thuộc về chủng tộc và tôn giáo".

Gyari hy vọng rằng "Cuối cùng, các giải pháp sẽ được tìm thấy giữa Trung cộng và Tây Tạng, Trung cộng phải làm thế nào để cho người Tây Tạng cảm thấy rằng đó là quê hương của họ".

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008


Nhật Hành


Ngày: 27 tháng 07 năm 2008

Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp

Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Môn học: Chương trình hàng tuần

Bài học: Giải Đáp Thắc Mắc

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học:
ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Vo Bat Phi, Minh Lac.
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com .

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Thien Tam, Mina (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Thien Tam, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Anitya, xin nghỉ phép từ 22/07 - 29/07.

________________ PT Nguon Duc Hanh, xin nghỉ phép từ 11/07 - 02/08.

________________
PT Karuna, xin nghỉ phép từ 31/05 - 01/09.
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhāya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 27 tháng 07 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng, NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, Cali 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ có Chương trình hàng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhāya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Chương trình hằng tuần

Giải Đáp Thắc Mắc

____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:


A. Toát yếu bài kinh

...

Chúng con kính cung thỉnh ... từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh


Trong Budsas:

...

Học và Ghi nhớ:

...C. Những câu hỏi giải đáp thắc mắc:

...D. Đố vui


...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Giác Đẳng thuyết giảng bài "SỰ TÔN SÙNG CHƠN CHÁNH", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.