Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 12 năm 2007

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: TN Như Nguyện

Bài học: KINH ÐIỀM LÀNH (Mangala Sutta)

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Lang Gia Nguyet, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tri Dat, Karuna
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Nguon Duc Hanh (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: TN Nhu Nguyen, Mi Yoen (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Mina (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ NS Liễu Pháp bận, xin nghỉ phép 28/12 đến 04/01/08.

________________ PT Bích Thu, xin nghỉ phép 28/12 đến 31/01/08.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 31 tháng 12 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Giác Đẳng thuyết giảng KINH ÐIỀM LÀNH (Mangala Sutta), với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


KINH ÐIỀM LÀNH (Mangala Sutta)

(Bản Anh ngữ: Blessings, trích từ
"Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb11-tt.htm#v-5)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú tại Sāvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anāthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ:

Thiên tử:

1. Nhiều Thiên tử và người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Một nếp sống an toàn,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng.

(Ðức Phật giảng:)

2. Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc Trí,
Ðảnh lễ người đáng lễ,
Là điềm lành tối thượng.

3. Ở trú xứ thích hợp,
Công đức trước đã làm,
Chân chánh hướng tự tâm,
Là điềm lành tối thượng.

4. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,
Khéo huấn luyện học tập,
Nói những lời khéo nói,
Là điềm lành tối thượng.

5. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Nuôi nấng vợ và con.
Làm nghề không rắc rối,
Là điềm lành tối thượng.

6. Bố thí, hành, đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm,
Là điềm lành tối thượng.

7. Chấm dứt, từ bỏ ác,
Chế ngự đam mê rượu,
Trong Pháp, không phóng dật,
Là điềm lành tối thượng.

8. Kính lễ và hạ mình,
Biết đủ và biết ơn,
Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,
Là điềm lành tối thượng.

9. Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
Yết kiến các Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận Pháp,
Là điềm lành tối thượng.

10. Khắc khổ và Phạm hạnh,
Thấy được lý Thánh đế.
Giác ngộ quả: "Niết Bàn"
Là điềm lành tối thượng.

11. Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động, không sầu,
Không uế nhiễm, an ổn,
Là điềm lành tối thượng.

12. Làm sự việc như vầy,
Không chỗ nào thất bại,
Khắp nơi được an toàn,
Là điềm lành tối thượng.

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Tuệ Quyền thuyết giảng KINH CHÂU BÁU (Rattana Sutta), chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2007


Nhật Hành


Ngày: 30 tháng 12 năm 2007

Điều hợp thảo luận:
TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Bài học: Chương trình hàng tuần

Bài học: Giải Đáp Thắc Mắc

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học:
ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Vo Bat Phi, Minh Lac.
http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen (đk).

Người post bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Mi Yoen, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ NS Liễu Pháp bận, xin nghỉ phép 28/12 đến 04/01/08.

________________ PT Bích Thu, xin nghỉ phép 28/12 đến 31/01/08.

________________ PT Tinh Tấn bận, xin nghỉ một thời gian.
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhāya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ có Chương trình hàng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhāya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Chương trình hằng tuần

Giải Đáp Thắc Mắc
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh

...

Chúng con kính cung thỉnh ... từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh


...

Trong Budsas:

...

Nhân danh và địa danh

...C. Những câu hỏi giải đáp thắc mắc:

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ... thuyết giảng "KINH ÐIỀM LÀNH (Mangala Sutta)" chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2007

Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 12 năm 2007

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: PT Mi Yoen

Bài học: "NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tt) - Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Sangkhaly,
Vo Thuong09, Tri Dat, Mi Yoen. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Nguon Duc Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Thien Tam. (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Mi Yoen. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Mi Yoen, Thien Tam (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ NS Liễu Pháp bận, xin nghỉ phép 28/12 đến 04/01/08.

________________ PT Bích Thu, xin nghỉ phép 28/12 đến 31/01/08.

________________ PT Tinh Tấn xin nghỉ phép, nghỉ một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng "NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tiếp theo) - Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán, với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


"NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tt)

Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán


(Bản Anh ngữ: The Novice’s Catechism,
trích từ "Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb11-tt.htm#v-4)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

Thế nào là một ? - Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn.
Thế nào là hai ? - Danh và sắc.
Thế nào là ba ? - Ba loại cảm thọ.
Thế nào là bốn ? - Bốn Thánh đế.
Thế nào là năm ? - Năm thủ uẩn.
Thế nào là sáu ? - Sáu nội xứ.
Thế nào là bảy ? - Bảy giác chi.
Thế nào là tám ? - Thánh đạo tám ngành.
Thế nào là chín ? - Chín sanh trú của chúng sanh.
Thế nào là mười ? - Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán.


Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ có Chương trình hằng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu chương trình ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1713 (Như Quang dịch)

Ấn Độ: Trục trặc kỹ thuật,

khóa Phật học ít người tham dự

The Stateman, Dec. 26, 2007

Kolkata, India -- Sự cố gắng của trường Đại học Calcuta (CU) trong việc khích lệ học sinh ngoại quốc chọn môn Phật học của trường hòan toàn thất bại khi trường không đưa được học trình lên mạng và chỉ có 7 học viên ghi danh.

Năm qua vào dịp sinh nhật thứ 150 của trường Đại học, trường đã giới thiệu khóa Phật học hậu cao đẳng về Phật học trực thuộc phân khoa Pali. Ngoài đại học Pune và đại học Delhi, đại học Calcuta là trung tâm giáo dục duy nhất giảng dạy môn học này. Tuy nhiên trường đã thất bại trong việc ghi danh cho một sinh viên ngoại quốc. Sáu sinh viên rút lui vì không thể xuất trình giấy chứng nhận di trú.

Theo nhân viên trường đại học Calcuta, sau này trường mới phát hiện ra chương trình học không được đưa lên mạng một cách chính xác. Dự định ban đầu của trường là cho phép các học sinh ngoại quốc tải mẫu đơn và nộp qua mạng trực tuyến. Nhưng dự tính này đã bị rơi vào một trang mạng nối kết không thể sử dụng được.

Nội quy của trường đòi hỏi giấy di trú là điều kiện tiên quyết để ghi danh có thể xem như là một trở ngại. Nhiều sinh viên đã xong chương trính tiến sĩ ở các đại học khác nhưng không thể xuất trình giấy chứng nhận di trú do đó họ phải rút tên ra khỏi khóa học.

Để ngăn ngừa trường hợp này có thể tái diễn, CU đã ngưng đòi hỏi giấy chứng nhận di trú và đã tạo mạng liên kết mới. Theo giáo sư Manikuntala Haldar, điều hợp viên của khóa học, học trình bao gồm các ý tuởng và suy tư của Đức Phật và tạo một sự hiểu biết căn bản về lịch sử và triết học Phật giáo cũng như chữ viết, nghệ thuật, và kiến trúc Phật giáo.

Lớp học có 20 chỗ ngồi và các ứng viên bất cứ ngành nào cũng có thể ghi danh. Các ứng viên tại chức cũng có thể tham dự. Lớp học được giảng dạy 2 giờ một ngày, bốn ngày một tuần.
-------------------------------------------------------------------
No. 1714 (Hạt Cát dịch)

Ấn Độ: ngôi sao điện ảnh Hrithik Roshan

sẽ vào vai Đức Phật ?

By Aparajita Ghosh, ApunkaChoice.com, Dec 27, 2007

New Delhi, India -- Đạo diễn từng đoạt được giải thưởng Đạo Diễn Xuất Sắc Quốc Gia Shyam Benegal mong muốn ngôi sao điện ảnh Hrithik Roshan đóng vai Đức Phật trong cuốn phim sắp tới của anh.

Sau khi hoàn thành cuốn phim mới nhất Mahadev, một cuốn phim tình cảm bi hài, đạo diễn Shyam Benegal muốn làm một cuốn phim lớn về cuộc đời Đức Phật Gautam.

Nhà làm phim nghĩ rằng diễn viên Hrithik Roshan hoàn toàn thích hợp với vai trò Đức Phật bởi vì anh có một nét mặt điềm tĩnh thanh thoát.

Đạo diễn Benagal đã tìm gặp Hrithik và trao đổi với anh về vai trò trong phim và diễn viên này đã lấy làm thích thú với dự án và hỏi han về kịch bản của cuốn phim.

Benegal và nhóm biên tập hiện đang làm công việc tập hợp các phân đoạn kịch bản cho cuốn phim.

Kinh điển và lịch sử, tiểu sử cuộc đời đức Phật được viết bởi nhiều sử gia khác nhau đã được sử dụng để làm tài liệu cho kịch bản, được biên tập bởi Atul Tiwari.

Shyam Benegal muốn thực hiện cuốn phim vào năm tới. Vào thời điểm đó thì Hrithik cũng đã phục hồi vết thương ở đầu gối từ tai nạn mà anh đã gặp trong lúc đóng phim và phải trị liệu trong mấy tháng liền.

Nếu Hrithik chấp nhận vai trò trong phim, anh sẽ được thể hiện nhiều diện mạo khác nhau, từ một thái tử Siddharth được nuông chiều trong cung điện giàu sang phú quý xa hoa, đến nhà tu khổ hạnh Gautam, người từ bỏ tất cả mọi thứ và đi vào rừng sâu tĩnh tu, tìm ra con đường trung đạo để theo đuổi cho đến khi thành tựu giác ngộ giải thoát.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2007


Nhật Hành


Ngày: 28 tháng 12 năm 2007

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng

Điều hợp thảo luận:
TT Giác Đẳng

Tri chúng: TN Như Nguyện

Bài học: "NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tiếp theo) - Chín sanh trú của chúng sanh

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Vo Thuong09, Dieu Nghiem (tin tức), Sangkhaly, Karuna, Vo Bat Phi, và các Ops.
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: NguonDucHanh, TN Nhu Nguyen.

Người mở nhạc và kinh tụng: NguonDucHanh, TN Nhu Nguyen.

Người hoán chuyển bài và làm banner cho Room: TN Nhu Nguyen, Nguon Duc Hanh.

Người post bài cho Room: NguonDucHanh, Mi Yoen (Các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: NguonDucHanh, Mi Yoen.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ NS Liễu Pháp bận, xin nghỉ phép 28/12 đến 04/01/08.

________________ PT Bích Thu, xin nghỉ phép 28/12 đến 31/01/08.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng "NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tiếp theo) - Chín sanh trú của chúng sanh, với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


"NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tt)

Chín sanh trú của chúng sanh


(Bản Anh ngữ: The Novice’s Catechism,
trích từ "Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb11-tt.htm#v-4)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

Thế nào là một ? - Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn.
Thế nào là hai ? - Danh và sắc.
Thế nào là ba ? - Ba loại cảm thọ.
Thế nào là bốn ? - Bốn Thánh đế.
Thế nào là năm ? - Năm thủ uẩn.
Thế nào là sáu ? - Sáu nội xứ.
Thế nào là bảy ? - Bảy giác chi.
Thế nào là tám ? - Thánh đạo tám ngành.
Thế nào là chín ? - Chín sanh trú của chúng sanh.
Thế nào là mười ? - Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng "NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tt) - Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán, chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1711 (Minh Châu dịch)

Thái Lan: chư Tăng cầu nguyện

tưởng niệm nạn nhân tsunami

Ngày 26 tháng 12, 2007

Phuket, Thái Lan -- Các tu sĩ Phật giáo đã hội tụ bên bờ biển Andaman tĩnh lặng của Thái Lan hôm thứ tư, để cầu nguyện cho 5,400 người đã tử nạn khi cơn hồng thuỷ đã quét sạch các bãi biển của vương quốc này ba năm về trước.

Khoảng 200 người đến từ Thái Lan và các nước ngoài, nhiều người đã mất đi những người thân thương trong cơn thảm họa này, họ đã ngồi lặng yên, tay cầm những đoá hoa hồng đỏ, trong lúc chư tăng tụng kinh để ghi dấu ngày thảm khốc ấy.

Sau lễ cầu nguyện, mọi người đi ra bãi biển Patong của Phuket và thả những bông hoa tượng trưng cho những người đã khuất vào biển cả.

Đối với nhiều người, cuộc lễ này gợi nhớ ngày 26 tháng 12, 2004, khi một bức tường nước do cơn động đất dữ dội phát xuất từ Nam Dương đã giết chết khoảng 220,000 người tại hàng chục quốc gia trong vùng Ấn Độ Dương.

Bà Dolnapa Suwanho, 55 tuổi, làm ngề xoa bóp tại phía nam đảo Phuket, nhớ lại rằng bà đã bị cơn sóng đầu tiên đập vào, nhưng bà đã nhanh chân chạy đến khoảng đất cao hơn và đã thoát thân.

Bà nói ‘Các đồng nghiệp của tôi không chạy nhanh được, cho nên họ đã bị đợt sóng thứ hai cuốn đi. Tôi đã mất đi 6 người bạn làm việc chung với tôi. Tôi vẫn còn sợ hãi chút ít và nhớ các bạn của tôi, nhưng bây giờ chúng ta đã có hệ thống báo động cơn hồng thuỷ, cho nên tôi không cảm thấy quá lo sợ nữa’.

Những người khác vẫn còn đang cố gắng gầy dựng lại cuộc sống và công việc làm ăn của họ, sau khi nhà cửa và hàng quán đã bị cơn bão quét sạch.

Những khóa lễ cầu nguyện được dự trù trọn ngày tại sáu tỉnh miền nam của Thái Lan đã bị cơn bão ập vào. Các khoá lễ chính sẽ được tổ chức trên các bãi biển Phang Nga, Phuket và Krabi bị bão nặng nhất, ngành du lịch đã trở lại mức độ bình thường của trước cơn bão tại những vùng này.

Tính chung khoảng phân nửa số người chết trong trận bão ngày 26 tháng 12, 2004 là những người ngoại quốc đi nghỉ mát, và người ta đã đến từ khắp nơi trên thế giới để ghi dấu lần kỷ niệm thứ ba.

-------------------------------------------------------------------
No. 1712 (Hạt Cát dịch)

Nhật Bản: hoằng pháp trong quán rượu

Tokyo, Dec.26 -- Một nhóm tu sĩ Phật Giáo ở Nhật Bản, theo tin đưa, đã chiếm một vị trí thường trực tại một quán rượu để truyền bá sự lợi lạc của giáo pháp.

Theo một nguồn tin của hãng truyền thông BBC, Quán rượu Chippie Sound Music Bar rất nhỏ bé và ngập tràn khói thuốc.

Đây không phải là điều bình thường, nơi mà bạn dự trù có thể tìm thấy một bộ ba tăng sĩ. Nhưng Hogen Natori và hai người bạn của ông tin tưởng rằng đây là một nơi mà họ có thể truyền bá Phật pháp như bất cứ nơi nào khác.

Natori và những người bạn Phật tử của ông bắt đầu thời tụng kinh bằng vài tiếng chuông nhỏ, và khi đám đông trở nên yên lặng thì những âm điệu rì rầm tràn ngập căn phòng.

Đó là bài kệ Shomyo, một hình thức kệ tụng Phật giáo chỉ tìm thấy ở Nhật Bản.

Tiết mục đầu tiên trong buổi hoằng pháp của họ kéo dài độ 20 phút, tiếp theo sau đó là phần giải khát và luận đàm về Phật pháp.

"Có nhiều người Nhật không muốn đến chùa. Họ nghĩ rằng Phật Pháp rất khó hiểu, cao siêu và nghiêm khắc, nhưng Phật pháp không phải vậy, nó thú vị hơn nhiều, tôi muốn truyền bá giáo pháp theo kiểu cách này" Natori nói như trên.

Ông ta nghĩ rằng mọi người dễ dàng tiếp thu Phật pháp tại một quán rượu hơn, khi họ ngồi nhâm nhi với bạn bè, và ông tin rằng ông được một sự hồi đáp ấm áp.

Các tu sĩ nói rằng quyết định thực hiện hoằng pháp trong quán rượu như thế này có thể làm phiền lòng một số Phật tử, nhưng điều này không làm cho họ thối chí.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 12 năm 2007

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: PT Karuna

Bài học: "NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tt) - Thánh đạo tám ngành

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Bich Thu, Sangkhaly, Vo Bat Phi,
Vo Thuong09, Thien Tam. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Mi Yoen, Bich Thu. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Mi Yoen, Bich Thu. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Bich Thu. (đk).

Người post bài cho Room: Thien Tam, Bich Thu. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh, Thien Tam. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 27 tháng 12 năm 2007 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, giờ Houston 7:00 đến 9:30 sáng, giờ NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, giờ Cali 5:00 đến 7:30 sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu thuyết giảng "NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tiếp theo) - Thánh đạo tám ngành, với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


"NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tt)

Thánh đạo tám ngành


(Bản Anh ngữ: The Novice’s Catechism,
trích từ "Some Sayings of the Buddha, dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb11-tt.htm#v-4)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Toát yếu bài kinh (Biên soạn toát yếu: Như Quang)

Thế nào là một ? - Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn.
Thế nào là hai ? - Danh và sắc.
Thế nào là ba ? - Ba loại cảm thọ.
Thế nào là bốn ? - Bốn Thánh đế.
Thế nào là năm ? - Năm thủ uẩn.
Thế nào là sáu ? - Sáu nội xứ.
Thế nào là bảy ? - Bảy giác chi.
Thế nào là tám ? - Thánh đạo tám ngành.
Thế nào là chín ? - Chín nơi cư trú của các loài hữu tình.
Thế nào là mười ? - Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán.

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (TT Giác Đẳng biên soạn)

1. Nếu một người giữ giới với 3 chi phần: Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà không chú tâm giữ giới, bát quan trai giới có gọi là giữ giới theo Phật Pháp chăng ?

2. Chữ "Định" trong "Giới Định Tuệ" có giống với chữ "Định" trong Chánh định không ?

3. Tại sao Chánh tư duy không liệt kê trong phần "Định học" mà lại nằm trong "Tuệ học" ?

4. Phải chăng mỗi Pháp trong Bát chánh đạo đòi hỏi phải đi chung với những chi đạo khác để có thể gọi là "Thành đạo" ?

5. Chúng ta có thể học và ứng dụng được gì từ "Bát chánh đạo" trong đời sống hằng ngày ?D. Đố vui

Có câu nói: Lênh đênh trong cõi diêm phù / khéo tu thì nói vụng tu thì chìm. Lập luận nào dưới đây khả dĩ chấp nhận được với người Phật tử ?

a. Chuyên tu thì chỉ cần có lòng thành chứ không cần nói "khéo" hay "vụng".
b. Chuyên tu tập có lòng thành chưa đủ mà còn phải biết ứng dụng khéo léo Phật Pháp vào đời sống.
c. Miễn là có tu. Con đường nào cũng tới La Mã.
d. Chỉ có những người giỏi mới đạt thành mục đích cao quí.

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng "NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tt) - Chín nơi cư trú của các loài hữu tình, chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2007

Nhật Hành

Ngày: 26 tháng 12 năm 2007

Giảng Sư: NS Liễu Pháp

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Anitya

Bài học: "NAM TỬ HỎI ĐẠO (Kumārapanha)" (tt) - Bảy Giác Chi


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Dieu Nghiem, Karuna, VoBatPhi, Sangkhaly và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu / Nguon Duc Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu / Nguon Duc Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh / Bich Thu.

Người post bài cho Room: Bich Thu / Nguon Duc Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh / Bich Thu.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.