Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009ĐỀ TÀI CHO TUẦN LỄ 1: " SANH "

( Từ thứ Hai 03/08/2009 đến chủ nhật 09/08/2009 )

I. Chữ SANH trong Tam tạng Kinh điển.

a. Khởi đầu một kiếp sống.
b. Sự tập khởi của một tiến trình.
c. Sanh diệt trong từng sát na.


II. Tái sanh trong tiến trình sanh tử.

a. Thiện thú và khổ thú.
b. Bốn sanh loại: Noãn, Thai, Thấp, Hóa
c. SANH trong Khổ Đế.


III. Nghiệp lực và sự thọ sanh.

a. SANH báo nghiệp.
b. Cận tử nghiệp và yếu tố quyết định.
c. Sự liên hệ giữa Tâm tục sinh và Tâm hộ kiếp.


IV. SANH trong Thập nhị duyên khởi.

a. Hữu duyên sanh.
b. Sanh duyên lão tử.
c. Từ vựng "Sanh hữu".


V. SANH trong diễn trình Tâm Pháp và Sắc Pháp.

a. Sanh tử trong từng khoảnh khắc.
b. Vô gián duyên.
c. Vô minh ái dục và tiến trình sanh diệt.


VI. Hiện tượng sanh diệt và hành giả tu tập thiền quán.

a. Hiện tượng tập khởi và đoạn diệt của Thân, Thọ, Tâm, Pháp.
b. Nắm bắt hiện tượng sanh diệt.
c. Sanh diệt và Tuệ quán.


VII. Cứu cánh "Vô sanh".

a. Vô sanh có phải là hư vô.
b. Nhận thức về "Bất sanh, bất diệt" và đời sống hằng ngày của người Phật tử.
c. Tại sao chúng ta tha thiết với luân hồi.


Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 07 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín / ĐĐ Pháp Tân

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Bích Thu / TN Như Nguyện

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "THÂN BỆNH, TÂM KHÔNG BỆNH"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Duong Tieu, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Bat Phong và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, Mina.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh / TN Nhu Nguyen.

Người post bài, clean Room: Mina / TN Nhu Nguyen.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 31 tháng 07 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ÐÐ Pháp Tín / ÐÐ Pháp Tân thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "THÂN BỆNH, TÂM KHÔNG BỆNH", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"THÂN BỆNH, TÂM KHÔNG BỆNH"

212. S III 2

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu3-22a.htm
Tương Ưng Bộ Kinh, Tập III, Thiên Uẩn,
Chương Tương Ưng Uẩn, Phẩm Nakulapitā,
Câu I. Nakulapitā (Tạp, 5.5 Trưởng Giả, Ðại 2,33a)
(Tăng 13.4, Ðại 2,573a) (S.iii,1).
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Nakulapitā bạch Thế Tôn:

-- Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bịnh hoạn, luôn luôn ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các vị Tỷ-kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con! Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con! Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài.

4) -- Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thật sự là vậy, này Gia chủ. Thân của Gia chủ, này Gia chủ, là bịnh hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này Gia chủ, lại tự cho là không bịnh, dầu chỉ trong một giây phút; người ấy phải là người ngu! Do vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập như sau: "Dầu cho thân tôi có bịnh, tâm sẽ không bị bịnh". Như vậy, này Gia chủ, Gia chủ cần phải học tập.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 212:

Nakulapitā bạch với Đức Thế Tôn: "Bạch Đức Thế Tôn, con nay đã già, suy nhược; con đã đến hết tuổi thọ. Hiếm khi có thể thấy Đức Tôn Sư và Chư Tỳ Khưu để mà sùng kính. Vì thế, mong Ngài hãy giáo giới và động viên cho con hầu mong đem lại an vui và hạnh phúc lâu dài". "Thật vậy, này gia chủ; những gì ngươi nói là thật. Ai mang thân này, mong nó mạnh khỏe là kẻ si mê. Vì thế, ngươi nên tự rèn luyện mình, nghĩ rằng: 'Mặc dù thân ta bệnh hoạn, tâm ta sẽ không bệnh'. Đây là cách ngươi nên tự rèn luyện mình".


Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Tín / ÐÐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Tuệ Siêu biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (Câu hỏi của PT Vô Bất Phi): ...

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui

Câu đố 1 (của PT BatPhong2008): ... ?

....

Câu đố 2 (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

....
________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ÐÐ Pháp Tân / ÐÐ Pháp Tín thuyết giảng Câu Phật ngôn: "212. S III 2 - THÂN BỆNH TÂM KHÔNG BỆNH", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.
Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/)

No. 2429 (Pham Dao dịch)

Tích Lan: Ngôi Chùa Thiêng Liêng Nhất Bị Chỉ Trích

Khi Tách Rời 2 Chú Voi Con Khỏi Voi Mẹ.

July, 29, Colombo:

Ban điều hành ngôi chùa linh thiêng Tích Lan nơi chứa Xá lợi răng Phật, hiện nay đang bị chỉ trích gay gắt vì đã bắt 2 con voi con tách rời khỏi voi mẹ tại Sở thú cô nhi viện Pinnawela.

Theo báo cáo của truyền thông báo chí, thì 2 chú voi con chưa đầy 5 tuổi, và bị bắt bởi giám đốc ban bảo quản của Tự Viện Linh Thiêng này.

Ông Nilame đã bắt 2 chú voi con từ chùa đến Kandy với sự giúp đỡ của hơn 50 cảnh sát và lục lượng võ trang, sau hàng giờ vật lộn giằng co để tách rời 2 chú voi con ra khỏi mẹ của chúng, kết quả chú voi mẹ đã bị tổn thương nặng nề.

Các chú voi con thường không rời voi mẹ khi chưa được 5 tuổi, mặc dù 2 chú voi con mới có 3 tuổi đã bị cưỡng bức tách rời voi mẹ, khi chúng không có khả năng tự lập và hoàn toàn sống phụ thuộc vào voi mẹ.

Sức khỏe của chú voi mẹ đang trong tình trạng nguy hiểm vì hiện tại con voi mẹ này vẫn còn đang trong thời kỳ nuôi con và dưỡng sức.

Tuy nhiên trưởng ban trị sự của ngôi chùa đã phủ nhận mọi báo cáo truyền thông, về mọi sự tổn thương thiệt hại của 2 chú voi con và voi mẹ, ông trưởng ban trị sự thì cho rằng 2 chú voi con là quà tặng cho chùa, nên chùa có quyền tách rời 2 chú voi con từ voi mẹ dù rằng chúng mới có 3 tuổi.

Đầu tháng 7 này nội các Tích Lan đã chấp thuận yêu cầu của bộ trưởng bộ thể thao và sinh hoạt an sinh xã hội Gamini Lokuge, được phép tặng 2 chú voi con vốn là sở hửu của Viện Sở Thú Quốc Gia từ trung tâm mồ côi các chú voi Malwathu và Hội Asgiri, nhằm phục vụ lễ hội kéo dài hơn 10 ngày tại ngôi chùa thần thánh thiêng liêng này.

Tuy nhiên, theo dư luận thì sự chỉ trích gay gắt không đến từ số tuổi của 2 chú voi con, mà đến từ hành dộng quá dã man và mạnh bạo từ những người có nhiệm vụ tách rời 2 chú voi con và voi mẹ.

Theo các nhà sinh vật học, thì các chú voi con phải mất ít nhất từ 5 năm đến 10 năm mới có khả năng tự lập hoàn toàn. Nếu các chú voi con bị tách rời quá sớm, thì chúng sẽ không có khả năng thích nghi với môi trường xã hội xung quanh và sẽ đau khổ cũng như suy nhược sức khỏe về tinh thần, thể xác bệnh tật, dễ dàng dẫn đến tử vong trong thời gian sớm hơn.

Nguồn: http://www.colombopage.com/archive_091/Jul1248846010CH.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. 2430 (Hạt Cát dịch)

Tối Cao Pháp Viện Nam Hàn:

"Tam bộ nhất bái" không vi phạm luật lệ giao thông

by Song Sang-ho, The Korea Herald, July 28, 2009

Seoul, South Korea -- Tòa án Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết rằng "Tam bộ nhất bái" - một nghi thức cầu nguyện trong Phật giáo bằng cách đi ba bước lạy một lạy - trên đường phố không vi phạm luật lệ giao thông, đã lật ngược phán quyết của một phiên tòa sơ thẩm, các viên chức cho biết như trên hôm thứ Hai.

Bảy thành viên của một nghiệp đoàn xây dựng đã bị truy tố phải chịu phạt vì việc gây trở ngại lưu thông, sau khi họ chiếm cứ 2 lane của một con đường trong thành phố Seoul và cử hành nghi thức Tam Bộ Nhất Bái như là một phần trong một cuộc biểu tình của giới lao động hồi tháng 5, 2005.

"Tam bộ nhất bái" có thể gây bất tiện lâu dài vì nó tiến hành chậm chạp. Nhưng nó không thể bị coi như là một hành động khiến người ta cảm thấy ghê tởm hoặc chất chứa bất cứ sự nguy hại thiên nhiên nào. Đó cũng là một cách thức biểu tình và nó không đi ra ngoài khuôn khổ của tự do diễn đạt, tòa án đã phán quyết trong vụ án.

Phương pháp biểu tình Tam bộ nhất bái, được chấp nhận trong quan niệm thường thức, và không thể bị xem như là phạm luật khi nó không đi ngược lại những luật lệ xã hội đã được thiết lập.

Tòa án địa phương và tòa sơ thẩm đã phán quyết họ phải nộp phạt 500,000 đồng Won vì tội vi phạm các điều luật hội họp và biểu tình trên đường phố xe cộ lưu thông.

Hồi tháng 7 năm ngoái, tòa án tối cao đã lật ngược bản án của tòa sơ thẩm, nói rằng họ không vi phạm luật lệ hội họp và luật lệ biểu tình. Tòa sơ thẩm sau khi tái cứu xét vụ án đã ra bản án bắt họ phải nộp phạt mỗi người 200,000 đồng Won về tội vi phạm luật lệ giao thông.

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 07 năm 2009

Giảng Sư: NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Tuyết Hạnh / PT Mina

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NẮM GIỮ ĐÚNG ĐẮN CÁC KINH ĐIỂN LÀ LÀM CHO DIỆU PHÁP ĐƯỢC AN TRÚ"


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Duong Tieu, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Bat Phong và quý Ops,
http://www.phapluan.net &
http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room, mở nhạc và kinh tụng: Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen.

Người post bài, clean Room: Mina / Tuyet Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 30 tháng 07 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "NẮM GIỮ ĐÚNG ĐẮN CÁC KINH ĐIỂN LÀ LÀM CHO DIỆU PHÁP AN TRÚ", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"NẮM GIỮ ĐÚNG ĐẮN CÁC KINH ĐIỂN

LÀ LÀM CHO DIỆU PHÁP AN TRÚ
"


211. A I 69
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi02-0104.htm
Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Hai Pháp,
Phẩm Tâm Thăng Bằng, Câu 1-11 Ðất - 10.
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

10.

……..

Những Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, tùy thuận cả văn và nghĩa, bằng cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và những văn tự thích ứng, thì những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, hạnh phúc, và an lạc cho chư Thiên và loài Người. Ngoài ra, các Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chất chứa nhiều phước đức, làm cho diệu pháp an trú.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 301:

Những người nào tiếp nhận bài thuyết pháp một cách đúng đắn, cả về văn tự và ý nghĩa, thì những người ấy chịu trách nhiệm đem lại nhiều an lạc, lợi ích cho nhiều người, đem lại an lạc, lợi ích và hạnh phúc cho cả Trời và người. Họ có thể tạo ra sự lợi ích và giúp an trú Chánh pháp.


Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (NS Liễu Pháp biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (NS Liễu Pháp biên soạn): ... ?

Câu hỏi 3. (NS Liễu Pháp biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (TT Giác Đẳng biên soạn)


... ?

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Tín / ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng Câu Phật ngôn: "212. S III 2 - THÂN BỆNH, TÂM KHÔNG BỆNH", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.
Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/)

No. 2428 (Pham Dao dịch)

Đức Đạt Lai Lạt Ma tán dương cuộc khởi nghĩa

Ba lan trong Đệ Nhị Thế Chiến.

IANS. Thứ 3 ngày 28 tháng 7, 2009.

Vị lãnh đạo tinh thần người Tây tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viếng thăm viện bảo tàng Khởi nghĩa Warsaw và tán dương lòng yêu chuộng tự do của người Ba lan trong cuộc đấu tranh chống sự xâm lược của Đức Quốc Xã trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Trong một cuộc thăm viếng trước ngày kỷ niệm lần thứ 65 ngày bắt đầu của cuộc khởi nghĩa vào ngày 1 tháng 8, 1944, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng sự trưng bày tại viện bảo tang đã cho thấy cuộc chiến tranh đã rất gian khổ biết bao.

Trong cuộc khởi nghĩa Warsaw, khoảng 200 ngàn người, hầu hết là thường dân, đã bị giết trong cuộc đấu tranh từ ngày 1 tháng 8 cho đến đầu tháng 10, 1944.

Thông Tấn Xã Ba Lan PAP tường thuật rằng trong cuộc viếng thăm viện bảo tang, một người đi đường đã hô to “Tây tạng tự do muôn năm”, và Đức Đạt Lai Lạt Ma sau đó cảm ơn người đàn ông và đã ôm ông ta. Tại một buổi thuyết trình buổi sang tại trường Đại Học Warsaw, vị lãnh đạo tinh thần người Tây tạng đã tán dương những nỗ lực đang diễn ra do một số chính trị gia địa phương người Bal an để đặt tên cho một ngã tư đường là Tây tạng Tự do.

Đề cập đến tình hình tại Tây tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, theo lời PAP: “Về Tây tạng và thuyết phục bản thân của chính bạn tình hình ở đó như thế nào. Nếu tình hình tốt đẹp giống như Trung cộng nói, thì họ cũng nên chứng minh điều đó cho thế giới biết.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma, đến Ba lan vào cuối ngày thứ 2, sẽ lãnh nhận bằng công dân danh dự của thành phố Warsaw vào thứ 4.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya

Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 29 tháng 07 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.


Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng thuyết giảng
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "TU TẬP TỪ TÂM CHO QUẢ LỚN", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"TU TẬP TỪ TÂM CHO QUẢ LỚN"


210. S II 264
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu2-20.htm
Tương Ưng Bộ Kinh, Tập II, Thiên Nhân Duyên,
Chương Tương Ưng Thí dụ,
Câu IV. Cái Nồi (Tạp, Ðại 2, 344b) (S.ii,264).
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

2) -- Này các Tỷ-kheo, ai vào buổi sáng bố thí một trăm cái nồi, ai buổi trưa bố thí một trăm cái nồi, hay ai buổi chiều bố thí một trăm cái nồi, và ai buổi sáng chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi trưa chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi chiều chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, sự việc này đối với sự việc trước, quả có lớn hơn.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Như Hạnh dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 210:

Nếu một người bố thí một trăm đồng tiền vào buổi sáng, lại nữa vào buổi trưa và vào buổi chiều, nếu người phát triển từ tâm vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều chỉ bằng thời gian vắt sữa một con bò, sẽ được lợi lạc cho cả hai. Vì thế, ta nên rèn luyện chính mình, nghĩ rằng:" Chúng ta sẽ phát triển từ tâm giải thoát. Chúng ta sẽ thực hành thường xuyên. Chúng ta sẽ đạt được phương tiện và nền tảng. Chúng ta sẽ huân tập và khuyến khích nó".

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?


Câu hỏi 3. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?

Câu hỏi 5. (TT Giác Đẳng biên soạn): ... ?


Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":


...D. Đố vui

Câu Đố 01: (TT Giác Đẳng biên soạn) ... ?

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Giác Đẳng / NS Liễu Pháp thuyết giảng Câu Phật ngôn: "211. A I 69 - NẮM GIỮ ĐÚNG ĐẮN CÁC KINH ĐIỂN LÀ LÀM CHO DIỆU PHÁP AN TRÚ", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!

Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.


Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.


Nguyện công đức đã làm

Kết duyên lành giải thoát

Nguyện hồi hướng chư thiên

Hàng thiện thần hộ pháp

Nguyện các bậc hữu ân

Ðồng thừa tư công đức

Nguyện chánh pháp trường tồn

Chúng sanh cầu giải thoát

Namo Buddhāya


mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)


Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009


Nhật Hành


Ngày: 28 tháng 07 năm 2009

Giảng Sư: ĐĐ
Tuệ Quyền / TT Tuệ Siêu

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Tuyết Hạnh


Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BA NGHIỆP CHƠN CHÁNH".

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Anitya, Mina, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, PT Delta74, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com


Người mở room: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet, Mina, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Mina.
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Anitya, Mina, Tuyet Hanh
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 28 tháng 07 năm 2009 Phật lịch 2553. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ
Tuệ Quyền / TT Tuệ Siêu thuyết giảng Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "BA NGHIỆP CHƠN CHÁNH", với sự điều hợp của TT Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn

"BA NGHIỆP CHƠN CHÁNH"

209. S I 42

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu1-01.htm
Tương Ưng Bộ Kinh, Tập I, Thiên Có Kệ,
Chương Tương Ưng Chư Thiên,
Phẩm Đoạn, Câu V. Khủng Bố (S.i,42)
.
____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh văn: (Như Quang sưu tầm).

Hãy chánh trú lời, ý,
Thân nghiệp chớ làm ác.
Nếu an trú trong nhà,
Với tài sản dồi dào,
Hãy tín tâm, nhu hòa,
Chia tài sản, hòa nhã.
An trú bốn pháp này,
Không sợ hãi đời sau.
***********************
Bản phụ đính (Ban Tu Thư Diệu Pháp - Mina dịch theo bản tiếng Anh "Daily Readings from Buddha's Words of Wisdomby Ven. S. Dhammika).

Câu 209:

Hãy để cho người ấy làm chủ khẩu và ý, thân không làm điều ác bất thiện, nếu trong nhà chất chứa nhiều tài sản, hãy để cho người ấy với tín tâm, cao quý chia sẽ tài sản đến người khác trong lời hòa ái.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Tuệ Quyền
/ TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.C. Thảo Luận

Nội dung của Pháp đàm hôm nay:

Câu hỏi 1. (TT Giác Đẳng biên soạn):
Có người nói là trong ba nghiệp thân, khẩu, và ý thì khẩu nghiệp nhẹ nhất. Điều này là đúng với Phật Pháp không ?

Câu hỏi 2. (TT Giác Đẳng biên soạn): Ba câu: Không làm ác nghiệp, tu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý có tương đương với Tam học Giới Định Tuệ không ?

Câu hỏi 3. (TT Giác Đẳng biên soạn): Nói về các chi phần của giới thí dụ như 5 chi của giới sát sinh thì phải chăng ý nghiệp nêu chưa thể hiện bằng hành động thì không được xem là đã tạo nghiệp ?

Câu hỏi 4. (TT Giác Đẳng biên soạn): Xin phân rõ những chi pháp được đề cập trong Phật ngôn hôm nay ?

Câu Kinh trong phần "Học và Ghi nhớ":

...D. Đố vui (NS Liễu Pháp biên soạn)


... ?

....

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp / TT Giác Đẳng thuyết giảng Câu Kệ ngôn: "210. S II 264 - TU TẬP TỪ TÂM CHO QUẢ LỚN", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.
Mọi trích đăng xin ghi rõ nguồn http://www.phapluan.net/)

No. 2426 (Dương Tiêu dịch)
Một Học Sinh Tây Tạng Đã Bị Bắt Giữ

Vì Phản Đối Bạo Quyền Trung Cộng.

Tin từ Dharamsala, July 26:

Công an Trung Cộng tại Quận Chamdo đã bắt giam 1 học sinh 18 tuổi trung học Tây Tạng vì phản đối luật lệ cai trị hà khắc của Bắc Kinh và biểu lộ lòng trung thành và kính mến đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, theo đài RFA.

Em Lobsang Nyandak, 1 học sinh của trường trung học Guru Gewa, đã rời khỏi trường học với 1 người bạn học vào ngày 28 tháng 6 năm 2009. 2 học trò tiến về phía thành phố và đi vòng chợ nhiều lần. Khoảng chiều tối thì Lobsang ở lại chợ và khuyên bảo bạn của mình trở lại trường học.

Lobsang dự định sẽ làm 1 cuộc phản kháng vào ngày hôm đó đối với chính quyền Trung Cộng bằng 1 tấm khăn trắng quấn ngang người cậu bé với dòng chữ viết: "Tây Tạng Độc Lập, Đức Đạt Lai Lạt Ma muôn Năm, Trung Cộng rút ra khỏi Tây Tạng", và 1 tấm vải khác được sơn hình cờ Tây Tạng, Chàng trai trẻ đã chạy vòng quanh khu chợ đông người Tothokhang của quận Chamdo và la lớn những khẩu hiệu “Tây Tạng Độc Lập”, “Người Hán đang nuốt chửng và đồng hóa Tây Tạng, đồng bào ơi hãy tỉnh giấc” Sau đó chàng ta bước vào đồn công an Trung Cộng và bị bắt.

6 học sinh của trường Guru Gewa đã đến trụ sở công an Trung Cộng và đòi hỏi Cảnh sát phải trả tự do cho học sinh Lobsang và đe dọa cảnh sát Trung Cộng sẽ xuống đường phản kháng biểu tình. Công an cảnh cáo các học sinh không được biểu tình và họ đang điều tra về tình trạng học sinh Lobsang. Nhiều học sinh từ trường tụ tập tham gia phản đối trước cổng đồn công an, nhưng hiệu trưởng trường Guru gewa đã cản trở.

Học sinh Lobsang đang bi giam giữ tại trại giam Chamdo. Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã tăng tường an ninh cẩn mật tại thành phố Tsawa Punda nơi Lobsang sinh ra, vì sợ rằng sẽ có nhiều hành động biểu tình phản đối hàng loạt ở đây.

-----------------------------------------------------------------------------
No. 2427 (Hạt Cát dịch)
Chư tăng ngoại quốc cầu nguyện cho

Nam Dương tại chùa Borobudur

Antara News, July 24, 2009

Borobudur, Indonesia -- Khoảng 10 tu sĩ Phật giáo nước ngoài từ nhiều quốc gia đã tụ tập ở ngôi chùa cổ xưa Borobudur tại đây hôm Thứ Năm để thực hiện một buổi lễ nguyện cầu hòa bình và phúc lợi cho Nam Dương.

"Chúng tôi đến đây để cầu nguyện cho hòa bình và phúc lợi của dân chúng Nam Dương, cầu mong cho những tình trạng bất ổn sau khi xảy ra vụ nổ bom khủng bố thảm khốc nhanh chóng được ổn định", Prajnavira Mahastavira, phát ngôn viên của nhóm chư tăng nước ngoài nói họ đã hoàn tất các nghi thức lễ lạc, kể cả chân trần đi nhiễu vòng quanh ngôi chùa 3 lần.

Chư Tăng cũng đã đến chùa Borobudur để chứng minh cho cộng đồng quốc tế rằng mặc dù xảy ra vụ nổ bom, cả nước Nam Dương vẫn duy trì được tình trạng an ninh, Prajnavira Mahastavira nói "Chúng tôi không e ngại tụ tập tại đây, và điều này cho thấy rằng Nam Dương vẫn an toàn để đến viếng thăm. Nhóm chúng tôi có cả các cộng sự viên 80 tuổi, ngay cả 90 tuổi cũng có".

Chư Tăng từ 24 quốc gia, quấn mình trong tăng y vàng rực, sau đó sẽ du hành đến Surabaya, East Java, để tham dự một nghi lễ của ngôi chùa Mahavira Graha.

Chư tăng hiện diện và cử hành các nghi lễ tại ngôi chùa Borobudur là một chương trình thú vị được thêm vào cho phong phú để thu hút du khách nước ngoài, những người viếng thăm ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới được xây dựng vào hồi thế kỷ thứ 8.

Một hướng dẫn viên Nam Dương tháp tùng theo nhóm, Erika Santoso, nói rằng chư tăng đã đến từ các quốc gia gồm có Hàn quốc, Trung quốc, Mã Lai, Tân Gia Ba, Hoa Kỳ, và Đài Loan. bên cạnh ngôi chùa Borobudur, phái đoàn còn đến viếng thăm hai ngôi chùa cổ khác là Mendut và Sewu.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 07 năm 2009

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu / ĐĐ Tuệ Quyền


Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng


Tri chúng: TN Như Nguyện / PT Bích Thu

Bài học: Mỗi Ngày Một Câu Phật Ngôn: "ÁC TẬT ĐỐ"

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: TK Minh Hạnh.

Xướng ngôn viên: Bich Thu, Lang Gia Nguyet, Anitya, Mina, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tuyet Hanh, Thien An, Nguon Duc Hanh, Tri Dat, Vo Bat Phi, Bat Phong
. http://www.phapluan.net & http://www.bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Tuyet Hanh, Mina. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): PT Nguon Duc Hanh xin nghỉ phép dài hạn.