Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008


Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 05 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân


Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: PT Karuna / PT Tuyết Hạnh

Bài học: ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, TN Nhu Nguyen, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, và các ops. http://www.phapluan.net & http://roomdieuphap.net .

Người mở room: TN Nhu Nguyen, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: TN Nhu Nguyen, Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen. (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Nguon Duc Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Bich Thu, xin nghỉ phép một thời gian.

________________ PT Tinh Tấn xin nghỉ phép, nghỉ một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 31 tháng 05 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng bài ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ, với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

(Bản Anh ngữ: The Parable of the Good Herdsman, trích từ
Some Sayings of the Buddha (M.N. i. Chap.33)
dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://www.zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung33.htm
)
____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

Thế Tôn thuyết giảng như sau:

-- Này các Tỷ-kheo, nếu không đầy đủ mười một đức tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là mười một ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, một người chăn bò không biết rõ sắc, không khéo (phân biệt) các tướng, không từ bỏ trứng con bò chét, không băng bó vết thương, không có xông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, là người không chú ý, không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn. Này các Tỷ-kheo, người chăn bò nào không đầy đủ mười một đức tánh như vậy, không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không đầy đủ mười một pháp, không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này. Thế nào là mười một ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không biết sắc, không khéo (phân biệt) các tướng, không từ bỏ trứng con bò chét, không băng bó vết thương, không có xông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, đối với những Thượng Tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Đức Thế Tôn giảng rõ từng chi pháp của mười một pháp không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này. Tỷ-kheo nào không đầy đủ mười một pháp này, thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này.

Này các Tỷ-kheo, người chăn bò đầy đủ mười một đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn bò trở thành hưng thịnh. Thế nào là mười một ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò biết rõ sắc, khéo (phân biệt) các tướng, trừ bỏ trứng con bò chét, băng bó vết thương, có xông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống, biết con đường, khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, không vắt sữa cho đến khô kiệt, là người chú ý săn sóc đặc biệt, những con bò đực già và đầu đàn. Này các Tỷ-kheo, người chăn bò đầy đủ mười một đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò và làm cho đàn bò trở thành hưng thịnh.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ mười một pháp này có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này. Thế nào là mười một ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, biết rõ sắc, khéo (phân biệt) các tướng, trừ bỏ trứng con bò chét, băng bó vết thương, có xông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống, biết con đường khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, không phải là người vắt sữa cho đến khô kiệt, đối với những Thượng tọa, trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Đức Thế Tôn giảng rõ từng chi pháp của mười một pháp có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này. Tỷ-kheo nào đầy đủ mười một pháp này, thì có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (TT Giác Đẳng biên soạn)

1. Trách nhiệm lãnh đạo và điều hành Tăng chúng thuộc về ai ?

2. Tại sao những yếu tố hưng thịnh Tăng già ở đây không đề cập đến tài chánh ?

3. Xin đơn cử vài thí dụ về người thực hành Phật Pháp cũng là đóng góp cho sự hưng thạnh chung của cộng đồng Tăng chúng ?

4. Những yếu tố thịnh suy của Tăng chúng thuở xưa và ngày nay có giống nhau chăng ?

5. Nhìn vào Tăng chúng hôm nay, bài kinh này có những gợi ý nào về sự cải thiện sinh hoạt ?D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ có Chương trình hằng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu chương trình ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1877 (Dương Tiêu dịch)

Tây Tạng: Sinh viên lại biểu tình bằng xe đạp

Sinh Viên Tây Tạng Biểu Tình Bằng Xe Đạp Nhằm Nhắc Nhở Thế Giới Đừng Quên Trường Hợp Tây Tạng Đang Mất Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Và Đang Bi Thống Trị Hà Khắc Bởi Trung Cộng.

ANI Friday May, 2008

Tin Từ Tân Đề Li, 30 tháng 5 -- Học Sinh và Sinh Viên Tây Tạng tại Ấn Độ đã biểu tình bằng xe đạp để thế giới chú trọng lại trường họp của đất nước họ đang trên đường đấu tranh cho tự do nhân quyền dân chủ một cách khó khăn cho 1 Tây Tạng hoàn toàn độc lập. Các thành viên của Hiệp Hội Sinh Viên Học Sinh Tây Tạng - Ấn Độ đã tổ chức một cuộc tuần hành to lớn bằng xe đạp treo cờ Tây Tạng và sơn mặt vẽ mày đã chạy dọc thủ đô Tân Đề Li, Ấn Độ để biểu lộ mối quan tâm và lo ngại trước sự đàn áp dã man của Trung Cộng đối với Đất Nước và người dân Tây Tạng trong những tháng vừa qua.

Những người biểu tình bằng xe đạp muốn gửi một thông điệp đến Chính Quyền Bắc Kinh nên đem lại một kết quả tốt đẹp cho Dân Tộc Tây Tạng trong cuộc đàm phán với Đức Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 6 sắp tới.

Theo Sinh Viên Tenzin Tharbo, thành viên của Hiệp Hội Học Sinh Sinh Viên Tây Tạng tại Ấn Độ:” Mục đích chính của chúng tôi trong cuộc tuần hành vòng quanh Tân Đề Li bằng xe đạp hôm nay là nhằm nhắc nhỡ và thông tin tới Trung Cộng rằng chúng tôi muốn có một kết quả cụ thể cho Tây Tạng trong cuộc hội đàm giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhà cầm quyền Bắc Kinh”.

Sinh Viên Học sinh Biểu tình còn cho biết thêm thế hệ trẻ Tây Tạng sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh muôn vàn khó khăn bằng phương pháp Bất Bạo Động và Hoà Bình cho 1 Tây Tạng độc lập.

Dân chúng Tây Tạng đã và đang biểu tình hàng loạt, nhân dịp Trung cộng tổ chức Thế Vận Hội muà hè tháng 8 năm nay tại Bắc Kinh nhằm gây sự chú ý của dư luận quốc tế về tình hình đất nước Tây Tạng.

Cuộc đàm phán vòng 1 giữa Trung Cộng và Tây Tạng trong tháng 4 vừa qua không mang lại một kết quả cụ thể nào.

Vòng thương thuyết lần 2 vào tháng 6 này chỉ cách lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2 tháng và chỉ được Trung Cộng chấp nhận đàm phán sau khi những cuộc bạo loạn xãy ra tại Tây Tạng và sự đàn áp tàn nhẫn của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong chiến dịch tiêu diệt văn hoá truyến thống và đồng hoá người dân Tây Tạng đã gây ra một sự phẫn nộ và phản ứng của dư luận thế giới trước hành động vi phạm nhân quyền dân chủ 1 cách trắng trợn của Trung Cộng.

-------------------------------------------------------------------

No. 1878 (Hạt Cát dịch)

Miến Điện: Trong giờ phút tuyệt vọng,

chư Tăng Phật giáo là nơi nương nhờ

KUN WAN, Myanmar -- Khi một đoàn xe mang theo vật phẩm cứu trợ được dẫn đầu bởi chư Tăng chạy ngang qua các ngôi làng bị bão táp tàn phá, trẻ con đói khát và các bà mẹ không nhà quỳ mọp đảnh lễ trong thành khẩn và tôn kính.

"Khi tôi trông thấy những người ấy, tôi muốn khóc" Sitagu Sayadaw, 71 tuổi, một trong những lão tăng khả kính nhất Miến Điện nói như trên.

Tại bệnh xá dã chiến của Sư trong ngôi làng gần Bogalay, một thành phố trong vùng châu thổ Irrawaddy, cách 120 km phía tây nam Yangon, hàng trăm người dân đã rời bỏ làng thôn bị tàn phá bởi cơn giông Nargis, đến đây hàng ngày để tìm kiếm những cứu trợ mà họ không nhận được từ nhà cầm quyền hoặc nhân viên cứu hộ quôc tế.

Họ đã chèo chống hàng giờ trên những con sông đầy giông bão, hoặc cõng cha mẹ bị bệnh trên lưng đi trong bùn, dưới mưa- tất cả đã đi qua nhiều cây số để tìm đến một nguồn giúp đỡ mà họ biết họ luôn luôn có thể trông cậy được là Chư Tăng Phật Giáo.

Cơn giông hồi ngày 03 tháng 05 đã khiến 134,000 người chết hoặc mất tích và 2.4 triệu nạn nhân sống sót đang vật lộn với đói rét và màn trời chiếu đất.

Gần đây, những người đã chạy đến tạm trú tại các ngôi chùa hoặc tụ tập bên lề đường chờ đợi hàng cứu trợ một lần nữa phải tản cư đi nơi khác, lần này thì do nhà cầm quyền ra lệnh, nhà cầm quyền không muốn họ là một nỗi phiền toái cho chính phủ và bắt họ phải trở về làng để xây dựng lại.

Các viên chức Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu nói rằng những người tỵ nạn cũng đã bị đuổi ra khỏi những trại tạm cư do chính phủ điều hành.

Nhưng những người này đã không còn gì nhiều khi trở về nhà và họ hầu như đã bị lột sạch tận răng với những con trâu, bò đẫm bùn đất. Trong khi đó, cứu trợ từ bên ngoài được đưa đến quá chậm.

"Trong cuộc đời của tôi, tôi chưa từng trông thấy một bệnh viện nào. Tôi không biết văn phòng chính phủ ở đâu. Tôi không thể mua bán được gì ở ngoài chợ bởi vì tôi bị mất hết trong trận bão, cho nên tôi tìm đến chư tăng", một nạn nhân tên Thi Dar nói như trên.

Với nước mắt đoanh tròng, người phụ nữ 45 tuổi chấp tay lại trong niềm kính cẩn trước nhà sư đầu tiên mà bà trông thấy tại bệnh xá của Sư Sitagu và kể lại hoàn cảnh của bà. Tám người khác trong gia đình bà đã bị thiệt mạng trong trận bão, bà đã muốn tự vẫn vì chẳng còn ai để chuyện trò nữa. Rồi một ngày kia, có tiếng đồn rằng có một nhà sư đã dựng lên một bệnh xá cách làng khoảng 10 km trên thượng nguồn. Vì vậy bà đã thức dậy sớm và đón chuyến đò đầu tiên đi lên thượng nguồn hôm thứ Năm.

Nay Lin, một bác sĩ tình nguyện tại bệnh xá Kun Wan, một trong 6 trại tạm cư bệnh xá mà Sư Sitagu đã thành lập trong vùng châu thổ, nói "Bệnh nhân của chúng tôi khổ sở vì vết thương bị nhiễm trùng, ói mữa, đau bụng v.v... Họ cũng cần cố vấn cho các chứng trầm cảm, sợ hãi và khủng hoảng tâm lý"

Kể từ khi trận bão thổi qua, dân chúng Miến Điện trở nên gần gũi với chư tăng trong khi sự chán ghét của họ đối với nhà cầm quyền càng gia tăng. Đây là điềm gở cho nhà cầm quyền, bọn bạo quyền đã đàn áp tàn nhẫn

trên hàng ngàn tu sĩ khi họ xuống đường hồi tháng Chín năm ngoái để kêu gọi các tướng lãnh hãy cải thiện tình trạng đời sống dân chúng.

Từ làng này đến làng khác, sau trận bão, đã rõ ràng là ai đã lấy được lòng dân.

Một số tu sĩ đã tử vong cùng với dân chúng trong trận bão. Bây giờ thì một số tu sĩ khác làm công việc ủy lạo cho các nạn nhân sống sót trong khi cùng chia sẻ nỗi thiếu thốn khó khăn.

Trong khi nhà cầm quyền bị chỉ trích về việc cản trở các công tác cứu trợ, chùa chiền Phật Giáo, trung tâm đạo đức truyền thống uy tín trong hầu hết làng mạc tại đây, chứng tỏ là một tổ chức người ta có thể tin cậy vào việc cứu trợ.

Các tu viện trong vùng châu thổ - những ngôi vẫn còn đứng vững sau cơn bão - đã đầy nghẹt những người lánh nạn. Người ta tới đó với những phần quà tặng, cúng dường, đóng góp hoặc làm tình nguyện viên. Các tu viện phục vụ như những trung tâm tín ngưỡng, viện cô nhi, nhà dưỡng lão và bây giờ thì là trại tạm cư.

"Vai trò của chư Tăng hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết", ArSein Na, 46, một tu sĩ làng That Kyar, nói như trên "Trong thời điểm thống khổ cùng tột như thế này, người ta không có nơi nào để đi ngoại trừ là đến với chư Tăng", Sư thêm.

Kyi Than, 38, nói cô phải đi đò qua đường sông dài 25 km để đến bệnh xá Sitagu, cô nói "Chư tăng làng chúng tôi đều tử vong trong cơn bão. Tôi cảm thấy rất hoan hỷ trong ngày hôm nay khi được thưa chuyện với chư tăng lần đầu tiên kể từ khi cơn bão đi qua. Chư Tăng giống như cha mẹ chúng tôi, nhà cầm quyền muốn chúng tôi câm miệng nhưng chư tăng thì lắng nghe chúng tôi

Đối diện với quốc nạn thiên tai chết chóc nặng nề nhất của quốc gia gần đây, chư lão tăng đã tự động tổ chức các chiến dịch cứu trợ riêng.

Mỗi ngày, các đoàn xe mang theo vật phẩm cứu trợ tràn ngập các con đường hướng về vùng châu thổ. Một tổ chức dẫn đầu trong những nỗ lực này là Sitagu, tên của người luôn được sùng kính hoặc là một biểu tượng đáng được tán thán.

Thiền định không thể xóa bỏ thiên tai này. Yểm trợ vật chất rất quan trọng trong thời điểm hiện nay. Hiện giờ trong đất nước chúng tôi, tinh thần và vật chất không được quân bình

Các xe vận tải chở gạo, đậu, hành, quần áo, vải vóc và các dụng cụ làm bếp, được đóng góp từ khắp nơi trên Miến Điện, đổ vào Trung Tâm Truyền Giáo Phật Giáo Quốc Tế tại Yangon từ sáng sớm. Mỗi ngày, sau buổi bình minh một chốc, một đoàn xe vận tải bắt đầu khởi hành về hướng vùng châu thổ với vật phâm cứu trợ và nhân viên thiện nguyện trên xe.

Giữa các làng mạc tại đây, Sư Sitagu xuất hiện điều hành mọi việc, quyền uy giống như một đức giáo hoàng trong các hội đoàn tòa thánh La mã. Sư ngồi trên một băng ghế gỗ trong trụ sở điều hành, dân chúng sắp hàng đảnh lễ tỏ lòng tôn kính. Nhiều dân làng đến để trình lên danh sách những thứ họ cần thiết nhất, chư tăng từ những ngôi làng khác đến để yêu cầu giúp đỡ sửa chữa những ngôi chùa của họ. Những gia đình giàu có từ nhiều thành phố quỳ trước mặt Sư xin cúng dường nhiều bó hiện kim.

Tuy nhiên, giống như những vị trưởng lão khác, Sư phải điều hành một sự quân bình thận trọng. Sư có trách nhiệm thay mặt những người bất hạnh nói lên tiếng nói bất bình, đồng thời sư phải bảo vệ cho nhưng chương trình xã hội, cứu tế, cung cấp những lợi ích y tế miễn phí đến cho những thành phần khó khăn cơ cực của quốc gia mà chính quyền coi những hoạt động riêng tư của Sư như một lời khiển trách.

Nhưng, phát biểu tại trại tạm cư trong một buổi chiều mưa đổ rầm rầm trên mái nhà, âm thanh của Sư đầy nỗi bất bình đối với nhà cầm quyền.

"Trong quốc gia của tôi, tôi không thấy được một nhà lãnh đạo chính trị chân chính nào. Phương hướng người Miến Điện tiến đến dân chủ của tướng Than Shwe ư?Sư nói, đề cập đến nhân vật số một trong guồng máy lãnh đạo.

Một nhà sư 40 tuổi tại trại tạm cư Sitagu nói"chư tăng rất giận dữ về việc nhà cầm quyền đã đuổi người tỵ nạn ra khỏi các ngôi chùa, các trại tạm cư và các lều trại bên đường trong khi cơ quan truyền thông của nhà nước cứ oang oang nhắc đi nhắc lại các hoạt động cứu trợ của chế độ "Chính phủ không muốn cho thấy sự thực", một vị sư trẻ khác từ tỉnh bang Mon State ở miền Nam Myanmar, đến để sắp xếp một chuyến vận chuyển hàng cứu trợ nói "Đối với chính quyền hiện nay, những người dân này không hơn một xác chết của một con thú trên những cánh đồng"

Một nhà sư khác từ Myo Thit, sau cơn bão, đã đi vòng quanh trong làng dùng loa phóng thanh mời nạn nhân đên chùa của ông để tạm trú và đồng thời cũng kêu gọi người khác giúp đỡ nhưng đã phải chấm dứt nửa chừng sau khi lãnh đạo địa phương hăm dọa sẽ tịch thu loa phóng thanh của ông.

Mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau giữa chư tăng và tín chúng đã kéo dài hàng trăm năm. Chư Tăng nhận cúng dường thực phẩm, dược phẩm, y áo và thỉnh thoảng tiền mặt để mua sách vỡ, từ nơi tín chúng, để đáp lại, chư tăng ban bố cho tín đồ những niềm an lạc tâm linh. Trong những làng xóm không có trường học của chính quyền, những chương trình giáo dục trong các chùa thường là phương tiện duy nhất cho các em.

Desmond Chou, một học giả Miến Điện họat động tại New Delhi nói"Nếu một trận hỏa hoạn xảy ra trong một làng mạc Miên Điện, thường thường là chư tăng, không phải lính cứu hỏa, những người đến trước nhất để cúu giúp nạn nhân".

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2008


Nhật Hành


Ngày: 30 tháng 05 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Đăng

Điều hợp thảo luận:
TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Bích Thu / TN Như Nguyện

Bài học: ẨN LÂM ĐẠI SĨ

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Vo Thuong09, Anitya, Nguon Duc Hanh, Dieu Nghiem (tin tức), Sangkhaly, Vo Bat Phi, Tuyet Hanh, Delta74, và các Ops.
http://www.phapluan.net &
http://www.roomdieuphap
.net

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Mina, Anitya.

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Mina, Anitya.

Người hoán chuyển bài và làm banner cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Nguon Duc Hanh. (Các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: NguonDucHanh, Anitya.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Bich Thu, xin nghỉ phép 12 - 28/05.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Sáu của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 30 tháng 05 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng bài ẨN LÂM ĐẠI SĨ, với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
ẨN LÂM ĐẠI SĨ

(Bản Anh ngữ: The Forest Dweller, trích từ Some Sayings
of the Buddha (S.N. ii. 202), dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://www.zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu2-16.htm
)
(Tương Ưng Thiên Nhân Duyên, Câu số 16, Chương 5,
Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp), Trở Về Già)

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

1) Như vầy tôi nghe.

Tại Rājagaha, Veluvana ...

2) Rồi Tôn giả Mahā Kassapa đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

3) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahā Kassapa đang ngồi một bên:

-- Này Kassapa, Ông đã già rồi. Ðã cũ nát là những vải gai thô phấn tảo này của Ông đáng được quăng bỏ. Vậy này Kassapa, hãy mang những y áo do các gia chủ cúng, thọ dụng các món ăn được mời và ở gần bên Ta.

4) -- Bạch Thế Tôn, con là người đã lâu ngày sống ở rừng, và tán thán hạnh ở rừng; con là người đi khất thực và tán thán hạnh khất thực; con là người mang y phấn tảo và tán thán hạnh mang y phấn tảo; con là người mang ba y và tán thán hạnh mang ba y; con là người thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục; con là người tri túc và tán thán hạnh tri túc; con là người sống viễn ly và tán thán hạnh viễn ly; con là người sống không giao thiệp và tán thán hạnh không giao thiệp; con là người tinh cần và tán thán hạnh tinh cần.

5) -- Này Kassapa, Ông thấy có lợi ích gì mà ông đã lâu ngày sống ở rừng và tán thán hạnh sống ở rừng ... đi khất thực ... mang y phấn tảo... mang ba y ... thiểu dục ... tri túc ... sống viễn ly ... sống không giao thiệp ... tinh cần và tán thán hạnh tinh cần ?

6) -- Bạch Thế Tôn, con thấy có hai lợi ích nên đã lâu ngày con sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng ... con đi khất thực ... con mang y phấn tảo ... con mang ba y ... con thiểu dục ... con tri túc ... con sống viễn ly ... con sống không giao thiệp ... con sống tinh cần và tán thán hạnh sống tinh cần.

7) Con thấy tự mình được hiện tại an lạc trú và vì lòng từ mẫn đối với chúng sanh sắp đến, mong rằng các chúng sanh sắp đến sẽ bắt chước (ditthanugatim): "Ðối với các đệ tử Phật và tùy Phật (Buddhānubuddhasāvakā), mong họ trong một thời gian dài trở thành những vị sống ở rừng và tán thán hạnh ở rừng ... những vị đi khất thực ... những vị mang y phấn tảo ... những vị mang ba y ... những vị thiểu dục ... những vị tri túc ... những vị viễn ly ... những vị không giao thiệp ... những vị tinh cần và tán thán hạnh tinh cần ... họ sẽ thực hành như vậy, và như vậy trong một thời gian dài họ sống hạnh phúc an lạc".

8) Bạch Thế Tôn, thấy được hai lợi ích này, con sống ở rừng và tán thán hạnh sống ở rừng ... con đi khất thực và tán thán hạnh khất thực ... mang y phấn tảo ... mang ba y ... thiểu dục ... tri túc ... viễn ly ... không giao thiệp ... sống tinh cần và tán thán hạnh tinh cần.

9) -- Lành thay, lành thay, Kassapa! Thật vì hạnh phúc cho quần sanh, này Kassapa, Ông đã thực hành như vậy, vì an lạc cho quần sanh, vì lòng từ mẫn với đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người.

10) Do vậy, này Kassapa, hãy mang vải gai thô, phấn tảo đáng được quăng bỏ. Hãy sống khất thực và trú ở trong rừng!

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng bài kinh "ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1875 (Hạt Cát dịch)

Miến Điện: Hàng cứu trợ nằm chờ ngoài khơi

Không chắc vật phẩm cứu trợ sẽ được đến tay nạn nhân, Tàu Mỹ có thể phải nhổ neo.

By Al Pessin
Pentagon
28 May 2008

Tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ trong vùng Thái Bình Dương, Đô Đốc Timothy Keating nói ông không chắc hàng cứu trợ của Hoa Kỳ được đưa vào Miến Điện sẽ đến tay các nạn nhân được bao nhiêu. Và ông nói ông không thể để cho các chiếc tàu Hải Quân Hoa Kỳ neo ngoài khơi Miến Điện lâu hơn được nữa trừ phi các nhà lãnh đạo Miến Điện cho phép tham gia vào công cuộc cứu trợ. Phóng viên đài Voa từ Nhà Trắng tường trình như trên.

Đô đốc Timothy Keating nói rằng sau 70 phi vụ quân đội cứu trợ từ Thái Lan vào Rangoon mang theo khoảng 370 tấn vật phẩm, ông không thể nói chắc chắn rằng số hàng hóa đó có được phân phối đến cho các vùng ảnh hưởng của cơn bão lốc Nargis hay không.

"Vẫn còn là một sự thử thách" Hàng hóa đã được đưa tới Rangoon, khâu phân phối tiếp theo qua các tổ chức phi chính phủ một phần nhỏ, phần nhiều là nằm trong tay của chính phủ Burma. Chúng ta có biết được nó đi đâu không ? Tôi không biết được các vật phẩm cứu trợ đó đi về đâu.

Đô đốc Keating nói với các phóng viên rằng ông nhận được các tổ chức phi chính phủ báo cáo là họ có nhân viên cứu trợ tại Burma, nhưng các chi tiết lại không được đầy đủ lắm.

Chúng ta có lý do để tin tưởng, nhưng không tin tưởng một trăm phần trăm rằng những nạn nhân đang cần đến nó sẽ nhận được, những thứ mà chúng ta gửi tới là những thứ có trị giá cao, những tổ chức phi chính sẽ đi giám sát và ghi nhận các bằng chứng, nhưng đó là một việc rất phưc tạp".

Các viên chức Liên Hiệp Quốc nói các cơ quan cứu trợđã giúp đỡ được khoảng 40% các nạn nhân.

Cho đến bây giờ thì nhà cầm quyền Miến Điện chỉ cho phép các phi vụ quân đội Hoa Kỳ đến từ Thái Lan. Họ đã từ chối hạm đội USS Essex và các chuyến tàu khác của Hải Quân Hoa kỳ đang nằm ngoài khơi chờ phân phối số lượng lớn vật phẩm, dược phẩm cứu trợ. Các chuyến tàu này đã ở ngoài hải phận quốc tế hơn hai tuần nay và Đô đốc Keating nói ông không thể giữ các con tàu chờ đợi ở đó lâu hơn nữa, trừ phi Miến Điện cho phép chúng tham gia vào công cuộc cứu trợ.

Không được các viên chức Miến Điện bật đèn xanh, tôi không nghĩ chúng sẽ còn tiếp tục ở đó trong tuần lễ nữa, một vài ngày và rồi ... để coi.

Ông đô đốc cảm thấy bất bình khi nghĩ đến những món hàng cứu trợ vô cùng thiết yếu cho nạn nhân đang nằm bên Thái Lan và ngoài khơi Miến Điện mà ông chưa được phép vận chuyển lên bờ. Ông nói tất cả chỉ cần thời gian trong vòng một giờ là xong. Ông cũng hy vọng một kế hoạch bốc dở hàng hóa từ các con tàu của Hải Quân Hoa Kỳ xuống các chiếc tàu con Miến Điện để họ mang vào bờ nhưng vẫn không nghe thấy gì mặc dù Bộ Phát Triển Quốc Tế Anh Quốc nói có thể Burma đồng ý với kế hoạch này.

------------------------------------------------------------------------------------------

No. 1876 (Dương Tiêu dịch)

Điểm phim "Giới Tính và Phố Thị"

qua cái nhìn Phật giáo

Tình Bạn, Tình Yêu Trong Loạt Phim “ăn khách” hàng đầu Truyền hình Hoa Kỳ : “Sex and the City” tạm dịch là “Giới Tính và Phố Thị” trên quan điểm và định nghĩa của Phật Giáo.

by Shen Shi'an, The Buddhist Channel, May 29, 2008
Dharma-Inspired Movie Review: http://www.sexandthecitymovie.com/

Tin Từ Singapore -- Loạt phim truyền hình “Sex and the City” miêu tả về đời sống tình bạn và tình yêu của 4 người bạn gái sống trong thời kỳ tên lửa hiện đại hoá, thành phố New York Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh của loạt phim , cô Carrie (được đóng bởi nữ tài tử Sarah Jessica) và 3 cô bạn mong muốn tìm được một tình yêu đúng nghĩa và thích hợp vời đời sống của 4 người.

Trong loạt phim này, nhiều câu hỏi phức tạp giữa quan hệ bạn bè, người yêu, hôn nhân gia đình cuộc sống đã được đặt ra ? Chẳng hạn: Tình yêu là gì ? Tình Yêu có cần Tình dục không ? nếu có hoặc nếu không thì cần những điều kiện gì ? Nếu tình bạn là nền tãng của Tình yêu trước và sau này ,vậy không có tình bạn thì không có tình yêu sao ? Nếu bạn không cưới được người bạn yêu, thì có nên cưới ngưòi bạn thân nhất không ? Tình Bạn quan trọng hơn Tình yêu ? Tài chính và Hôn Nhân có nên gắn chặt nhau quá không ? Định nghĩa “Tình Yêu” và “Tình Bạn” nhất định sẽ thay đổi theo thời gian ? và nhiều câu hỏi tế nhị và phức tạp nữa xoay quanh về vấn đế tâm lý xã hội và gia đình được xoáy quanh trong loạt phim này! Hãy Thử Phân Tích Bộ Phim Này dưới quan điểm Phật Giáo:

Trong Phật Giáo, căn bản của một tình bạn thật sự trước tiên dựa trên Tâm Từ, mong muốn cho bạn mình hạnh phúc và mạnh khoẻ. Khi Tâm Từ phát triển thì bạn mong muốn bạn mình giải thoát ít nhiều sự đau khổ gọi là Tâm Bi, và nếu bạn mình đạt đưọc điều đó thì bạn luôn cảm thấy an lạc vui vẻ trong đời sống, tình trạng này được gọi là Tâm Hỹ, cuối cùng Bạn luôn luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm hoặc nhầm lẫn cũa bạn mình, bạn đã được trạng thái cuối cùng của Tứ Vô Lượng Tâm gọi là Tâm Xã.

Tình Yêu hoặc Tình bạn thật sự phải bao gồm cả 4 yếu tố trên: Từ, Bi, Hỷ, Xã vốn không nên và không bao giờ nên tính toán so đo chọn lựa và luôn luôn mang tính chất vô điều kiện, nếu bạn thật sự muốn có một người bạn và một người yêu đúng nghĩa Phật Giáo.

Nuôi Dưỡng 1 tình bạn hoặc 1 tình yêu thật sự trong một thời gian dài thật sự rất khó, nếu không muốn nói là vô cùng khó khăn. Hãy nhớ lại tấm gương vĩ đại và những lời dạy quý báu của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật đã chứng minh trong cuộc đời của ngài, điều đó đã thực hiện được. Đức Phật tin tưởng rằng mọi người ai cũng có thể thực hiện điều này nếu chúng ta kiên tâm, tinh tấn, và bền bĩ nuôi dưỡng tứ vô lượng tâm: Từ , Bi, Hỷ, Xả, Chúng ta chắc chắn có được 1 Tình bạn hoặc 1 Tình Yêu cao cả như Đức Phật.

Định nghĩa đầu tiên và tức thời cho”Tình Bạn” và “Tình Yêu” trong Phật Pháp là: chúng ta đã, đang và sẽ nên có sự kính trọng của 2 danh từ “Bạn” và “Yêu” ngay trong bản thân chúng ta. Để có một Hạnh Phúc Thật Sự, chúng ta cần phải thân thuộc và làm quen với con đường hướng dẫn chúng ta đến đó: Phật Pháp, và những người có khả năng dẫn dắt chúng ta đến mục đích tối thượng của một Tình Bạn hoặc Tình Yêu cao cả. Những người đó là ai ? là những vị thầy cô chân chính, những người bạn đạo đúng nghiã và những bậc thiện hữu tri thức mà chúng ta phải sáng suốt tự lựa chọn trong suốt con đường đời của chúng ta.

Các bạn thân mến, sau đây, là 12 điều đúc kết từ show truyền hình ăn khách SATC ( Sex and The City) trong cái nhìn Phật Giáo:

1) Bạn Tốt giống như những tấm gương Giáo Pháp của Đức Phật: giúp chúng ta xoá bỏ những bụi bặm thói hư tật xấu lỗi lầm bám trên tấm gương và không bao giờ che dấu nó.

2) Tình Yêu mà bất chợt cuối cùng chuyển sang Tình Thù nguyên nhân chính: là vì do sự giận dữ ghen ghét hoặc tha thứ không được thông cảm và giải thích đầy đủ cặn kẽ từ 2 phía.

3) Một lời giải thích, một câu nói đơn giản nhưng xúc tích ý nghĩa nhẹ nhàng để diễn tả một sự việc dù đúng hay sai bao giờ cũng là một phương pháp hay nhất.

4) Nên nhớ rằng chính chúng ta và chỉ có bản thân chúng ta tạo ra, làm tan vỡ hoặc hàn gắn vấn đề đó thôi, đặc biệt trong hôn nhân và tình bạn.

5) Nếu Hôn Nhân có những điều phiêu lưu mạo hiểm về vật chất và tinh thần, chúng ta nên chọn những tính toán về tinh thần hoặc tâm linh.

6) Hôn Nhân nên bàn tính một cách kỹ lưỡng lâu dài về cả 2 phương diện Vật Chất và Tâm Linh, chứ không nên vội vã hấp tấp yêu nhanh cưới vội.

7) Tổ chức đám cưới nên là một sự kiện quan trọng suốt 1 kiếp giữa 2 người yêu nhau, tuyệt đối không nên lợi dụng là 1 dịp để phô trương đình đám.

8) Tình dục phải đi đôi với Tình yêu thật sự, nếu không đó chỉ là một sự ham muốn nhục dục lợi dụng tầm thường.

9) Sự Phản Bội trong tình yêu và tình bạn luôn có hai mặt chướng duyên và thuận duyên của nó. Bạn phải hiểu biết và tận dụng trí tuệ của mình để nhận thấy điều này.

10) Tình Yêu Siêu Tốc hoặc Cú Sốc Ban Đầu thường thường khó mà có kết quả lâu dài.

11) Nếu bạn hiện tại đã có đầy đủ mọi thứ trong cuộc sống, nhưng bạn lại sợ mất thứ này thứ kia, điều này chứng tỏ tâm hồn bạn không an lạc và chưa hiểu được Lý Vô Thường.

12) Tình yêu thật sự trên thế gian này mà không nằm trong quy chế bảo quản nào, Tình Yêu đó nhất định phải nằm trong vòng tay bao la của Phật Pháp.

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 05 năm 2008

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Điều hợp thảo luận: NS Liễu Pháp


Tri chúng: PT Thiện Tâm

Bài học: ĐIỀU VI DIỆU THỨ TÁM CỦA BIỂN

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Anitya, Mina, Vo Bat Phi, Delta74, Tuyet Hanh, TN Nhu Nguyen, Karuna,
Vo Thuong09, Sangkhaly, và các Ops http://www.phapluan.net & http://www.roomdieuphap.net

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Mina, Thien Tam. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Mina, Thien Tam. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh. (đk).

Người post bài cho Room: Mina, Tuyet Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh, Anitya. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Bich Thu, xin nghỉ phép 12 - 28/05.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Năm của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 29 tháng 05 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu thuyết giảng bài ĐIỀU VI DIỆU THỨ TÁM CỦA BIỂN, với sự điều hợp của NS Liễu Pháp
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
ĐIỀU VI DIỆU THỨ TÁM CỦA BIỂN

(Bản Anh ngữ: The Fruit, trích từ Some Sayings of the Buddha,
dịch giả Woodward (Udāna, v.5, and Vin.ii. 9), F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-luat-tieupham/tp-09.htm
)
(Tạng Luật, Vinaya Pitaka, Tiểu Phẩm Cullavagga IX.
Chương đình chỉ giới bổn pātimokkha, câu số 464-465)

____________

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

[464] Này các tỳ khưu, giống như biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh to lớn; ở đó, các chúng sanh ấy là cá ông, ... (như trên) ..., các A-tu-la, các loài rồng, các Càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những sinh vật lớn đến trăm do tuần, những sinh vật lớn đến hai trăm do tuần, những sinh vật lớn đến ba trăm do tuần, những sinh vật lớn đến bốn trăm do tuần, những sinh vật lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ khưu, tương tợ như thế Pháp và Luật này là nơi cư trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, các chúng sanh ấy là vị Nhập Lưu, vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị Nhập Lưu, vị Nhất Lai, vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị Nhất Lai, vị Bất Lai, vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị Bất Lai, vị A-la-hán, vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này là nơi cư trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, các chúng sanh ấy là vị Nhập Lưu, … (như trên) …, vị A-la-hán, vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị A-la-hán, này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ tám trong Pháp và Luật này.

[465] Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong khi ấy, nói lên lời cảm hứng:

Che kín, trời có mưa,

Mở rộng, trời không mưa,

Do vậy, hãy mở rộng

Cái gì bị che kín,

Như vậy sẽ không mưa.

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng bài kinh "KẺ ẨN LÂM", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1873 (Dương Tiêu dịch)

Kinh sách Phật Giáo Có Nguy Cơ Hư Hại

Bởi Mưa Bão Sau Nargis

by Nan Kham Kaew, DVB, May 27, 2008

Tin từ thành phố Bahan, Miến Điện: Những Bộ Kinh điển Phật Giáo quý giá có nguy cơ bị tàn phá và huỷ diệt vì những trận mưa tầm tả xảy ra sau trận cuồng phong Nargis tại Thiền Viện Sasana Gonye kể từ khi chính quyền quân phiệt Miến Điện ra lệnh đóng cửa và đuổi các tu sĩ ra khỏi thiền viện này.

Mái nhà của ngôi thiền viện 6 tầng Sasana Gonye đã bị hư hỏng nặng nề khi trận cuồng phong Nargis đi qua, chính điều này làm cho những bộ kinh điển Phật Giáo quý giá đã bị nước mưa và gió tàn phá nặng nề, đặc biệt là sau khi chính quyền quân phiệt Quân Phiệt Miến Điện hạ lệnh giới nghiêm và đuổi tất cả nhà sư ra khỏi thiền viện , khiến không ai có điều kiện để bảo quản Tàng Kinh Các trong một ngôi chùa không mái ngói này.

U Zawana, vị trụ trì thiền viện Sasana Gonye lo lắng những trận mưa nặng nề và kéo dài sẽ tiêu hủy toàn bộ kinh sách còn lại trong chùa.

Thiền Viện Sasana Gonye đã bị đóng cửa bởi nhà cầm quyền Miến Điện sau khi hàng chục ngàn nhà sư xuống đường phản đối chính quyền Quân Phiệt kể từ tháng 9 năm 2007 và ra lệnh “Nội bất xuất Ngoại bất Nhập.” tại ngôi Thiền Viện này kể cả ngay sau khi cơn cuồng phong Nargis thổi qua.

Những Phật Tử ngôi Thiền Viện này đã đề nghị chính quyền Miến Điện cho họ được phép vào để tu sửa mái ngói , nhưng không được nhà chức trách chấp nhận.

Những bộ Kinh Điển Phật Giáo lưu trữ tại ngôi thiền viện Sasana Gonye rất quý giá, có những quyển được lưu giữ và ghi chép cách đây hàng thế kỷ.

Nhà sư trụ trì ngôi Thiền Viện này, U Zawana, hiện tạm cư ngụ tại nhà của họ hàng kể từ khi ngôi chùa bị đóng cửa.

------------------------------------------------------------------------------------------

No. 1874 (Hạt Cát dịch)

Hoa Kỳ: Nữ diễn viên Sharon Stone

cũng cho động đất là kết quả của "nghiệp báo"

Wednesday, 28 May 2008 10:42 UK

Bản tin đài BBC -- Nữ diễn viên điện ảnh Hoa Kỳ, Sharon Stone đã gây nên một làn sóng phê bình chỉ trích sau khi phát biểu rằng động đất Tứ Xuyên gần đây có thể là kết quả của "nghiệp báo".

Cô Sharon Stone, phát biểu tại Lễ Hội Liên Hoan Phim Cannes, cho rằng thiên tai gần đây có liên quan đến chính sách của Bắc Kinh đối với Tây Tạng.

Cô nói "Tôi nghĩ, phải chăng đó là ... quả báo ? Khi anh làm những việc không tốt thì chuyện xấu sẽ xảy ra với anh".

Nhưng Stone nói cô đã khóc sau khi tổ chức Quỹ Tây Tạng đề nghị cô giúp đỡ cho nạn nhân động đất, cô nói "Họ muốn đi cứu trợ và điều đó đã làm cho tôi khóc, đó là một bài học lớn cho tôi rằng đôi khi ta phải học cách cúi đầu xuống và phục vụ cho ngay cả những người không tốt với ta".

Sharon Stone phát biểu hồi tuần trước trong một buổi phỏng vấn chớp nhoáng với một toán làm phim Hong Kong.

"Tôi không hài lòng đường lối Trung cộng đối đãi với những người Tây Tạng bởi vì tôi không nghĩ rằng một người nào đó có quyền đối xử không công bằng với bất cứ người nào khác" Cô nói trong một đoạn phim được phổ biến rộng rãi trên internet.

"Và rồi động đất và nhiều chuyện xảy ra, và tôi đã nghĩ, phải chăng là nghiệp báo ?

Ng See Yuen, sáng lập viên chuỗi hí viện UME và là chủ tịch Hiệp Hội Các Nhà Làm Phim Hong Kong, đã gọi đó là những phát biểu "không thích hợp".

Căn cứ theo tạp chí Hollywood Reporter, ông Ng See Yuen nói ông sẽ không cho chiếu những phim có Sharon Stone trong các hí viện của ông nữa.

UME có chi nhánh ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Hàng Châu, Quảng Châu, những thị trường phim ảnh lớn nhất Trung Quốc.

Phát biểu của Stone cũng tạo ra một làn sóng bất bình trên internet, gồm cả ít nhất một trang nhà tiếng Trung Hoa chỉ dành riêng cho việc phản bác những lời phát biểu của cô".

Tờ Beijing Times cũng cho biết một số các cửa hàng lớn ở Trung Quốc đã tháo gỡ các quảng cáo mỹ phẩm có mang hình ảnh của cô.

Trận động đất xảy ra ở Miền Nam Trung quốc hôm 12 tháng 05, 2008 tính đến nay đã có 68,109 người tử vong và 19,851 vẫn còn mất tích.

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2008


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 05 năm 2007

Giảng Sư: NS Liễu Pháp

Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Đăng

Tri chúng: PT Anitya / PT Nguồn Đức Hạnh

Bài học: ĐIỀU VI DIỆU THỨ BẢY CỦA BIỂN


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Bich Thu, Dieu Nghiem, Tuyet Hanh, Karuna, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.roomdieuphap.net

Người mở room: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Mina, Tuyet Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: TN Nhu Nguyen / Nguon Duc Hanh.

Người post bài cho Room: Mina / Nguon Duc Hanh.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Nguon Duc Hanh, Tuyet Hanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Bich Thu, xin nghỉ phép 12 - 28/05.

________________ TN Như Nguyện, xin nghỉ phép một thời gian

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 28 tháng 05 năm 2008 Phật lịch 2552. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do NS Liễu Pháp thuyết giảng bài ĐIỀU VI DIỆU THỨ BẢY CỦA BIỂN, với sự điều hợp của ĐĐ Pháp Đăng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:
ĐIỀU VI DIỆU THỨ BẢY CỦA BIỂN

(Bản Anh ngữ: The Gems, trích từ Some Sayings of the Buddha (Udāna, v.5, and Vin.ii. 9), dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tieubo1/tb13-ptt2.htm
)
(Tạng Luật, Vinaya Pitaka, Tiểu Phẩm Cullavagga IX.
Chương đình chỉ giới bổn pātimokkha, câu số 463)

____________

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

[463] Này các tỳ khưu, giống như biển cả có nhiều vật quý, vô số vật quý; ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà cừ, đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo, này các tỳ khưu, tương tợ như thế Pháp và Luật này có nhiều vật quý, vô số vật quý; ở đây, các vật quý ấy như là Bốn Niệm Xứ, Bốn Chánh Cần, Bốn Như Ý Túc, Năm Quyền, Năm Lực, Bảy Pháp đưa đến Giác Ngộ, Thánh Đạo Tám Ngành. Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này có nhiều vật quý, vô số vật quý; ở đây, các vật quý ấy như là Bốn Niệm Xứ, … (như trên) …, Thánh Đạo Tám Ngành, này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy trong Pháp và Luật này.

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (... biên soạn)

...D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu thuyết giảng bài kinh "ĐIỀU VI DIỆU THỨ TÁM CỦA BIỂN", chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Đăng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.