Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2007


Nhật Hành

Ngày: 31 tháng 03 năm 2007

Tri chúng: Nguồn Đức Hạnh

Tri chúng điền khuyết: Gioi Huong

Môn học: Luật Nghi Cư Sĩ

Bài học: SUMANĀ, CON GÁI VUA


Giảng Sư Chính: ĐĐ Pháp Đăng

Giảng Sư Điền khuyết: TT Tuệ Siêu


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC, TCđk, Karuna, Hat Cat, Tinh Tan, TN Nhu Nguyen, Upekha, Anitya, Sangkhaly, Minh Chau54, VoThuong09
http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Upekha, Anitya, Sangkhaly, Hat Cat.

Người mở nhạc và kinh tụng: Upekha, Anitya , Sangkhaly.

Người hoán chuyển bài cho Room: Hat Cat - TN Nhu Nguyen - Bich Thu.

Người post bài cho Room: Bich Thu, TN Nhu Nguyen, Upekha.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Upekha, TN Nhu Nguyen, Hat Cat.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có):
Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

________________ Cô Tinh Tấn bận xin nghỉ phép 29/3 - 15/4.
Bài Đọc ngày thứ Bảy của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 31 tháng 03 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị Lớp Luật Nghi Cư Sĩ hôm nay chúng ta sẽ học bài SUMANĀ, CON GÁI VUA do ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng. Chúng ta sẽ được nghe chư Tôn Ðức giảng giải các phần khác trong bài học, chương trình tiếp tục với câu đố và bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

SUMANĀ, CON GÁI VUA


Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

____________

I. Đại lược

...

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần I bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

II. Nội dung chính

MC1:

1.
Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại khu vườn của Anāthapindika. Rồi Sumanā, con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ tống trên năm trăm cỗ xe, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Sumanā, con gái vua bạch Thế Tôn:

2. - Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành Thiên giới. Giữa hai vị thiên ấy, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì ?

Thế Tôn đáp:

- Có sự sai biệt, này Sumanā.

3. Người có bố thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không có bố thí trên năm phương diện. Về thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên danh xưng, về thiên tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanā, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không bố thí trên năm phương diện này.

MC2:

4. - Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mạng chung, trở lại trạng thái này, khi họ trở lại làm người, bạch Thế Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì ?

Thế Tôn đáp:

- Có sự sai biệt, này Sumanā.

5. Người có bố thí, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện: Về nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanā, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện này

6. - Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Giữa hai người xuất gia ấy, bạch Thế Tôn có thể có những đặc thù gì, những sai khác gì ?

Thế Tôn đáp:

- Có sự sai biệt, này Sumanā.

MC3:

7. Người có bố thí, khi được xuất gia, vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện: Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumanā, người có bố thí khi được xuất gia, vượt qua người không có bố thí trên năm phương diện này.

8. - Nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A-la-hán. Với hai vị chứng đạt A-la-hán ấy, bạch Thế Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào ?

9. - Ở đây, này Sumanā, Ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát.

MC4:

10. - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Xa cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để làm cho các công đức. Vì rằng chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư Thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho loài Người, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho các người xuất gia.

- Sự việc là như vậy, này Sumanā, là vừa đủ, này Sumanā, để bố thí, là vừa đủ để làm các công đức. Chúng là những giúp ích, những công đức cho chư Thiên. Chúng là những giúp ích, những công đức cho loài Người. Chúng là những giúp ích, những công đức cho những người xuất gia.

11. Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

Như mặt trăng không uế,
Ði giữa hư không giới,
Với ánh sáng bừng chói,
Giữa quần sao ở đời.
Cũng vậy, người đủ giới,
Hạng người có lòng tin,
Với bố thí, bừng chói,
Giữa xan tham ở đời.
Như mây mưa sấm sét,
Vòng hoa chóp trăm đầu,
Tràn đầy cả thung lũng,
Lan tràn cả đất bằng.
Cũng vậy, đầy tri kiến,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Bậc trí vượt xan tham,
Trên cả năm phương diện,
Thọ mạng và danh xưng,
Dung sắc và an lạc,
Với tài sản sung mãn,
Chết hưởng hỷ lạc thiên.

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần II bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

III. Thảo Luận

...

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần III bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

IV. Đố vui

1. Thông thường những người có danh tiếng, nhận được nhiều vật cúng dường và được nhiều người yêu mến, là do:

a. Người đó có đức độ.
b. Người đó có tài năng.
c. Người đó có bố thí.
d. Một trong ba điều trên.

2. Bố thí với mục đích được giàu sang hay sinh lên cõi trời trong kiếp sau thì hành động bố thí đó có phước báo chăng ?

a. Không, vì tâm đó là tâm tham.
b. Không, vì bố thí phải hướng đến giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.
c. Có, nhưng chỉ có phước báo hữu lậu.
d. Tùy theo tâm của người bố thí có hoan hỷ hay không.

3. Phước báo của hành động bố thí nhiều hay ít phụ thuộc vào yếu tố nào ?

a. Trạng thái tâm của người bố thí.
b. Giá trị của vật bố thí.
c. Thời điểm bố thí.
d. Cách thức bố thí.


V. Người xưa chốn cũ

Xin cho biết chi tiết về Thành phố Ugga ?

Thành phố Ugga là một thành phố ở Kosala. Đức Phật ngự ở thành phố này tại Bhaddārāma. Thành phố này là nơi cư trú của một chức sắc Ugga, và xưa kia là một thành trì của nhóm Niganthas; sau khi cải đạo gia đình Ugga, qua sự đóng góp của Cūla Subhaddā, nhiều người trở thành các thiện tín đầy lòng tin nơi Đức Phật và vài lần Ngài Anuruddha sống tại đó, theo lời giáo huấn đặc biệt của Đức Phật, Ngài Anuruddha thuyết giảng cho những người mới quy y Tam Bảo (Mahā Subhaddā cũng sống tại Ugga, trong một gia đình vô tín ngưỡng).

Có lẽ rằng Thành phố Uggārāma, đã được đề cập đến trong câu chuyện của Anganika Bhāradvāja, cũng ở tại thành phố Ugga, trong trường hợp này Uggārāma cũng gần làng Kundiya tại thành phố Kuru.

http://what-buddha-said.net/library/DPPN/u/ugga.htm


Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần V bài học hôm nay. Namo Buddhaya.


________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con , đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Chương trình Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

No. 1385 NEW (Minh Châu dịch)

Chung quanh vấn đề

thành lập Đại Học Quốc Tế Nalanda

Ngày 27 tháng 3, 2007

Patna, India -- Tổng trưởng tỉnh bang Bihar Nitish Kumar đã loan báo cho rediff.com tại Patna vào ngày thứ Ba rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma hứa sẽ hoàn toàn hỗ trợ cho việc hình thành trường đại học tại Nalanda.

Ông nói ‘Người đoạt giải Nobel Amartya Sen và ngài Meghnad Desai đã bằng lòng tham gia vào nhóm các nhà thông thái trên thế giới để hỗ trợ và cố vấn cho việc thành lập một trường đại học quốc tế’.

Vị lãnh đạo tâm linh Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tặng cho trường một số các nghệ phẩm Phật giáo Tây Tạng.

Chính phủ tỉnh bang cũng sẽ liên kết các chuyên gia từ Tân Gia Ba và Nhật trong công trình này. Nhật và Tân Gia Ba tỏ ý muốn đầu tư 100 triệu mỹ kim vào trường đại học.

Hội Đồng Lập Pháp tỉnh Bang Bihar đã phê chuẩn toàn bộ dự luật Đại Học Nalanda, 2007, vào ngày thứ Hai. Ông Nitish Kumar cho rằng dự luật đã được phê chuẩn như là một cơ hội lớn. Dự luật ghi rằng trường đại học quốc tế sẽ cố gắng tạo nên một thế giới không có chiến tranh, khủng bố và bạo lực.

Ông Nitish Kumar nói thêm ‘Dự luật này không chỉ dành riêng cho Bihar hoặc ngay cả Ấn Độ. Dự luật sẽ có chức năng làm rõ nét một nơi như là trung tâm cho sự phục hưng của phương Đông. Tôi cảm nhận sâu xa rằng trường đại học sẽ trở thành một nơi tham khảo cho những mối quan hệ quốc tế và là một trung tâm cho nền hoà bình và sự giài quyết các vấn đề tranh chấp’.

Một học giả được thế giới tôn vinh sẽ là hiệu trưởng danh dự cùa trường đại học quốc tế trong đề án, trường sẽ hoàn toàn nội trú như đại học Nalanda ngày xưa. Trường sẽ có bảy ngành khác nhau và 46 thành viên giáo sư ngoại quốc. Năm đầu tiên trường sẽ nhận 1,137 sinh viên gồm sinh viên từ Ấn Độ và sinh viên du học. Đến năm thứ 5 số sinh viên sẽ tăng lên đến 4,530. Sang thời kỳ thứ hai số sinh viên ghi danh sẽ lên đến 5,812. Tỷ lệ sinh viên và giáo sư sẽ là 1:10. Tổng số diện tích xây dựng của trường sẽ là 180,515 sq Km trên mảnh đất khuôn viên trường rộng 500 mẫu tây.

-----------------------------------------------------------------

No. 1386 NEW (Hạt Cát dịch)

Hành hương đi bộ vì hòa bình

By Ramón Rentería, El Paso Times, March 28, 2007

El Paso, Texas (USA) -- Một thiền sư Phật Giáo người Mỹ, hai cựu chiến binh Việt Nam và hai phụ nữ đã đi diễn hành hàng một trên Xa lộ Texas Highway 20 giống như binh sĩ, đi qua những vườn cây hồ đào, những cánh đồng đang được cày sới, bỏ lại sau lưng những đô thị phố phường.

Họ đang ở nửa đường giữa Fort Hancock và Tornillo trong ngày tạm dừng bước nghỉ ngơi ngày hôm nay 28 tháng 03, 2007, trong chuyến đi bộ hành hương từ Brownsville, Texas đến West Coast - Bờ Biển Miền Tây với hành trang chỉ có vỏn vẹn gậy chống và ba lô sau lưng.

"Đi bộ là một hình thức tu tập cho tôi và cho những ai tham gia cùng tôi", ông Claude AnShin Thomas, một cựu chiến binh Việt Nam hiện đã trở thành một thiền sư Phật Giáo, người hướng dẫn chuyến đi bộ hành hương đến vùng biên giới US-Mễ Tây Cơ, cách Brownsville 830 miles, bắt đầu hôm 01 tháng 03, nói như trên.

Thomas, 59, một nhân vật chủ trương bất bạo động quốc tế, tác giả của quyển sách "Tại Địa Ngục Môn - Hành trình của một chiến sĩ từ Chiến Tranh đến Hoà Bình", và là một thiền sư khất sĩ, đã thực hiện chuyến hành hương đi bộ với các bạn đồng hành Wiedke KenShin Andersen, 37, Gabriella Mura, 45, Mike DeMaio, 58, and Bill Butler, 62. Ông dự trù sẽ đến El Paso vào ngày thứ Năm. Họ sẽ gặp gỡ Giám Mục Ki Tô Giáo Armando X. Ochoa, Thị Trưởng John Cook và Hội Đồng Thành Phố vào ngày thứ Sáu Một buổi diễn thuyết đã được sắp xếp sẽ thực hiện ở trung tâm Unitarian Universalist Community tại Central El Paso.

Cho đến nay, Thomas và các đồng hành của ông đã trải qua 28 ngày đi bộ trên những con đường vắng vẻ của Texas. Chuyến đi bộ dự trù sẽ chấm dứt vào ngày 01 tháng 06 tại National City, Calif.

Ông nói "Tôi là một khất sĩ tôn giáo. Tôi tận hết sức mình để mang lại sự chấm dứt chiến tranh trong cuộc đời của tôi, tận lực mang lại sự chấm dứt thống khổ".

Trong cuốn sách của ông, ông đã nói về việc trở về từ Việt Nam như thế nào, đã vỡ mộng như nhiều cựu chiến binh khác trong thời đại đó ra sao, và đã trở nên nghiện ngập rượu chè, ma túy, căng thẳng tinh thần hậu chấn thương và vô gia cư trước khi khám phá và quy ngưỡng đời sống đơn giản của một tu sĩ thiền tông Phật Giáo ra sao.

"Như là một kết quả của việc phục vụ của tôi, cuộc đời tôi và sự hiểu biết đã cho tôi biết rằng bạo động không bao giờ, không bao giờ là một giải pháp và chiến tranh không phải là một phương pháp hiệu quả để giải tỏa xung đột bao giờ cả" Ông Thomas nói như thế.

Vì vậy, ông đã đi đến những nơi đã, đang xảy ra thống khổ, giải bày với quần chúng dọc theo tuyến đường ông đi qua và làm tất cả những gì ông có thể làm để xóa tan sự hiểu lầm giữa con người với nhau.

Ông và nhóm đồng hành nhỏ thường bị chặn lại và bị cật vấn hằng ngày bởi US Biên Cảnh, hoặc các tổ chức an ninh, tư pháp quốc gia khác. Gần đây họ đã qua đêm tại Valentine, Texas, một trong rất nhiều điểm tạm dừng nghỉ ngơi sau khi trải qua 15 đến 18 miles đi bộ mỗi ngày.

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2007


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 03 năm 2007

Tri chúng: Anitya

Tri chúng điền khuyết: Bich Thu

Môn học: A Tỳ Đàm

Bài học: NHỊ ÐỀ TRI XỨ (Chiết, Hữu dư)

Giảng Sư Chính: TT Tuệ Siêu

Giảng Sư Điền khuyết: TT Thích Hoằng Pháp

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Bich Thu, Hat Cat, Nguon Duc Hanh, Upekha, Sangkhaly, TN Nhu Nguyen
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu, Anitya.

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, Anitya.

Người hoán chuyển bài cho Room: Hat Cat - Bich Thu (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Upekha.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Upekha, Bich Thu.

Trực room (op): Upekha, Bich Thu.

Thông báo (nếu có): Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

_________________ Cô Tinh Tấn bận xin nghỉ phép 29/3 - 15/4.
Bài Đọc ngày thứ Sáu của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Sáu, ngày 30 tháng 03 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị Lớp A Tỳ Đàm hôm nay chúng ta sẽ học bài Tiêu Đề Kinh Tạng (SUTTANTAMATIKA) - NHỊ ÐỀ TRI XỨ (Chiết, Hữu dư) do TT Tuệ Siêu thuyết giảng. Chúng ta sẽ được nghe chư Tôn Ðức giảng giải các phần khác trong bài học, chương trình tiếp tục với câu đố và bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Tiêu Đề Kinh Tạng (SUTTANTAMATIKA)

NHỊ ÐỀ TRI XỨ (Chiết, Hữu dư)

- Tri Xứ Thiện xảo (Āyatanakusalatāca).

- Duyên Sinh Thiện Xảo (Paṭiccasamuppādakusalatāca).

____________

I. Dẫn nhập
...

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần I bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

II. Nội dung chính

I. Āyatanakusalatāca hay Tri Xứ Thiện xảo là Pháp biết rành về 12 Xứ. Pháp bản thể là sở hữu Trí tuệ.

II. Paṭiccasamuppādakusalatāca hay Duyên Sinh Thiện xảo là Pháp biết rành về Thập Nhị Nhân Duyên. Pháp bản thể là sở hữu Trí tuệ.

(Chi pháp đối chiếu như đề Tri Quá ...).

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần II bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

III. Thảo Luận

...

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần III bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

IV. Đố vui

...


V. Người xưa chốn cũ

Xin cho biết câu chuyện của Tôn giả Sundara-Samudda ?

Tôn giả Sundara Samudda sanh làm con một người trong hội đồng thành phố giàu có, ở Rājagaha (Vương Xá) và được đặt tên là Samudda. Vì ngài rất đẹp trai nên được gọi là Sundara-Samudda, khi ngài còn trẻ, ngài thấy được uy nghi đức Phật, khi có cuộc lễ đón rước đức Phật đến Rājagaha, với lòng tin và với thiên tánh tự nhiên, ngài xuất gia. Ðược giao cho một đề tài thiền quán, ngài đi từ Rājagaha đến Sāvatthi, ở với một người bạn và tu tập thiền quán. Mẹ ngài ở Vương Xá, thấy các người con của các đại biểu hội đồng thành phố khác với những người vợ trang sức thật lộng lẫy vui chơi trong những ngày lễ, bà mẹ buồn, nhớ con và khóc; một kỹ nữ thấy vậy liền dỗ bà và tự nguyện đi đến Sāvatthi để đem con bà về. Bà mẹ hứa rằng, nếu con bà chịu cưới nàng, bà sẽ cho nàng làm chủ gia đình và tặng nhiều tặng phẩm. Với một số tùy tùng, nàng đi đến Sāvatthi và dừng lại ngôi nhà ngài thường hay đến hằng ngày để khất thực; nàng hết sức săn sóc cho ngài. Nàng ăn mặc lộng lẫy và mang dép vàng; một hôm nàng để đôi dép nàng tại ngưỡng cửa, đảnh lễ ngài với hai tay chấp lại, khi ngài đi qua với cử chỉ muốn cám dỗ ngài. Và ngài một tư tưởng thế tục thoáng qua, ngài cương quyết nỗ lực cuối cùng đứng tại đấy thiền định, thiền quán và chứng được sáu thắng trí.


Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần V bài học hôm nay. Namo Buddhaya.


________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con , đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Lớp Nghi Luật do ĐĐ Pháp Đăng thuyết giảng. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2007


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 03 năm 2007

Tri chúng: Bích Thu

Tri chúng điền khuyết: Nhu Khanh

Môn học: Lớp Từ vựng Phật học

Bài học: DANH SẮC (NĀMA RŪPA)

Giảng Sư Chính: TT Tuệ Siêu

Giảng Sư Điền khuyết: TT Thích Hoằng Pháp

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC đk, Sangkhaly, Nguon Đuc Hanh, Hat Cat, TN Nhu Nguyen, Upekha, Karuna, Anitya, Tinh Tan, Bich Thu, Minh Chau54
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: TC, Upekha

Người mở nhạc và kinh tụng: Upekha, Hat Cat, Bich Thu.

Người hoán chuyển bài cho Room: Nhu Phuc - Bich Thu (đk)

Người post bài cho Room: Upekha, Nguon Duc Hanh, Hat Cat, TN Nhu Nguyen.

Người post và gửi bài riêng cho chư Tăng: TC, TN Nhu Nguyen.

Trực room (op): TC đk, Ops.

Thông báo (nếu có): Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

_________________ Cô Tinh Tấn bận xin nghỉ phép 29/3 - 15/4.

Bài Đọc ngày thứ Năm của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Năm, ngày 29 tháng 03 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay Lớp Từ vựng Phật học chúng ta sẽ có Thuật ngữ: DANH SẮC (NĀMA RŪPA) do TT Tuệ Siêu và TT Thích Hoằng Pháp giảng dạy. Chúng ta sẽ được nghe chư Tôn Ðức giảng giải các phần khác trong bài học, chương trình tiếp tục với các câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Chương trình hôm nay:

Thuật ngữ: DANH SẮC (NĀMA RŪPA)
____________


Chúng con kính cung thỉnh TT Thích Hoằng Pháp từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay, Namo Buddhaya.

I. Thuật ngữ Pāli Danh Sắc (Nāma rūpa):

1. Nāma (Danh) là để gọi cho những gì ? và thuật ngữ Rūpa (Sắc) gồm những gì ?

2. Thuật ngữ Danh và Sắc phân định theo A tỳ đàm và thường thức.

3. Danh sắc là thể tài để tu tập thiền quán.

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần I. Thuật ngữ Pāli. Namo Buddhaya.

II. Học Văn phạm Pāli:

1. Danh từ chia theo định sở cách hữu cách:

_ Danh từ Pāli khi được chia theo định sở cách:

- E, amhi asmiṃ

Ví dụ: Geha (ngôi nhà)

_ Khi muốn nói trong ngôi nhà thì chia danh từ này là gehe, gehamhi, gehasmiṃ.

a. Chia danh từ định sở cách số nhiều:

- Esu

Ví dụ: Gehesu (Trong những ngôi nhà).

b. Về danh từ hô cách tức là để kêu gọi thì được chia ở số ít, tận cùng ở danh từ có dạng như sau:

- A, ā

Ví dụ: Upāsaka, Upāsakā, (Này người thiện nam hay là Này cận sự nam).

2. Hô cách ở số nhiều, tận cùng danh từ được chia là:

- Ā

Ví dụ: Purisā (Hỡi những người đàn ông).

* Động từ thì vị lai: Trong tiếng Pāli được chia theo 3 ngôi và 2 số như sau:

Ngôi thứ nhất: Khādissāmi (tôi sẽ ăn), Khādissāma (Chúng tôi sẽ ăn).

Ngôi thứ hai: Khādissasi (anh sẽ ăn); Khādissātha (Các anh sẽ ăn).

Ngôi thứ ba: Khādissati (Nó sẽ ăn); Khādissanti (Chúng nó sẽ ăn).

Một vài động từ thì vị lai:

Sayissati (sẽ ngủ), Nisīdissati (sẽ ngồi), Bhuñjissati (sẽ ăn); Hasissati (sẽ cười); Kathissati (sẽ nói).

Khi hình thành một câu ở thì vị lai, chủ từ và động từ phải phù hợp nhau; nếu là một tha động từ thì có túc từ đi theo, nếu một câu có tự động từ thì không còn túc từ.

Ví dụ:

Ahaṃ odanaṃ bhuñjisāmi (tôi sẽ ăn cơm).

Tumhe odanaṃ bhuñjissa`tha (các anh sẽ ăn cơm).

Mayaṃ sayissāma (chúng tôi sẽ ngủ).

Te sayissanti (chúng nó sẽ ngủ).

Hai câu ví dụ đầu vì động từ là tha động từ nên có túc từ (odanaṃ). Hai ví dụ sau động từ là tự động từ nên không cần túc từ.

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần II. Học Văn phạm Pāli. Namo Buddhaya.

III. Thảo luận:

...

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần III. Thảo luận bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

IV. Người Xưa Chốn Cũ

Xin cho biết câu chuyện của Tôn giả Sumana ?

Tôn giả Sumana sanh trong gia đình một cư sĩ, làm vị hộ trì cho Tôn giả Anuruddha. Từ trước, con cháu của người cư sĩ này chết trẻ. Khi sắp đẻ đứa con, người cha nghĩ nếu là con trai thời sẽ cho xuất gia với vị Trưởng lão. Sau mười tháng, đẻ được đứa con trai, vị cư sĩ này cho xuất gia khi đứa trẻ lên bảy tuổi. Do căn tánh thuần phục, không bao lâu ngài chứng được sáu thắng trí trong khi đang hầu hạ bậc Truởng lão. Cầm được cái bình để xách nước, Sumana với thần thông, đi đến hồ Anotatta, một con xà vương ác độc, phồng mang ngưỡng đầu lên không cho ngài lấy nước. Rồi Sumana hóa thành con chim Garuda (Kim xí điểu) nhiếp phục con rắn và mang nước bay về vị Trưởng lão. Rồi bậc Ðạo Sư, ngồi tại vườn Jetavana, thấy ngài bay về, liền gọi Sārīputta cùng xem, và tán thán ngài với bốn câu kệ.

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần IV. Người Xưa Chốn Cũ bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Lớp A Tỳ Đàm do TT Tuệ Siêu thuyết giảng. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

No. 1383 NEW (Hạt Cát dịch)

Pakistan, Tuần lễ Gandhara:

Thắng tích Phật Giáo thu hút du khách

TAXILA, March 27 -- Các phái đoàn đại biểu ngoại quốc tham dự lễ hội Tuần Lễ Gandhara hôm thứ ba đã đến viếng thăm cổ thành Taxila, nơi họ bị thu hút vì tính chất khảo cổ và di sản văn hóa phong phú của nó.

Tuy nhiên, các trưởng đoàn từ nhiều quốc gia khác nhau gồm cả Đại Hàn, Nhật Bản, Thái Lan, Tích Lan và Trung Quốc, trong sự quan sát của họ, đã nhất trí rằng cả hai các tổ chức tư nhân và chính phủ cần phải phối hợp các nỗ lực để khai thác tiềm lực thực sự của quốc gia hầu thu hút càng nhiều và nhiều du khách hơn.

Trao đổi với truyền thông địa phương, họ nói rằng quảng cáo không đúng mức và sự thiếu thốn các cơ sở hạ tầng vật chất tại một số các khu vực thắng tích Phật Giáo đã gây trở ngại việc phát triển trong kỹ nghệ du lịch.

Bình luận về Tuần Lễ Gandhara, các phái đoàn nói rằng những sự kiện như thế sẽ khuyến khích khuynh hướng du lịch hành hương ở Pakistan, nơi ẩn tàng phong phú bảo vật Phật giáo.

Trước đó, hơn 100 tham dự viên thuộc lễ hội Tuần Lễ Gandhara đợt thứ ba đã đến Taxila trong chuyến thăm viếng trọn một ngày.

Tuần Lễ Gandhara là một phần của chương trình Destination Pakistan 2007 đã được phát động với chủ đề "Ôn lại lịch sử văn minh cổ Phật Giáo thế giới".

Các phái đoàn đến tham dự Tuần Lễ Gandhara đã được Phó Giám Đốc Bộ Khảo Cổ, ông Sarwat Baig và Quản Trị viên viện Bảo Tàng Taxila, ông Amanullah đón tiếp.

Các phái đoàn đã được giải thích vắn tắt về lịch sử và truyền thống văn hóa hấp dẫn của xứ sở này, đất nước của một trong những nơi nhân loại định cư sớm sủa nhất.

Gandhara là địa điểm thiêng liêng thứ hai của tín đồ Phật giáo và là nơi khởi nguyên của thời đại Phật Giáo hưng thịnh khắp nơi trên thế giới.

Harjeet Kaur, một điều phối viên du lịch từ Mã Lai, trong dịp này, nói rằng tiềm năng du khách, đặc biệt từ Âu Châu và Viễn Đông, không thích du lịch Pakistan vì tình trạng nội bộ không mấy sáng sủa của quốc gia này.

Vị Sư trưởng của chùa Enmanji - Viên Mãn tự, Nhật Bản, Ryoko Nishioka, đã tán thán Bộ Du Lịch về việc tổ chức sự kiện và sự hiếu khách đến các phái đoàn ngoại quốc. Sư nói chính phủ Nhật Bản đã sẵn sàng mở rộng sự yểm trợ tài chánh cho chính phủ Pakistan để phục hồi và bảo tồn các khu thắng tích Phật Giáo.

Tăng Thống Thái Lan Phrathe Pankanvee nói Ngài đã lấy làm thích thú khi chú ý đến sự phục hồi và bảo tồn tuyệt vời của các thắng tích Phật Giáo ở Pakistan. Ngài nói 90% dân Thái là Phật tử và họ nhìn nhận Pakistan là quê hương thứ hai của họ.

-----------------------------------------------------------------

No. 1384 NEW (Minh Châu dịch)

Nam và Bắc Hàn buộc Nhật giao trả các di vật lịch sử

Ngày 27 tháng 3, 2007

Seoul, Nam Hàn - Chư tăng Phật tử Nam và Bắc Hàn đã đồng ý hợp tác với nhau để buộc Nhật giao trả các di vật của hoàng triều Hàn Quốc mà họ đã tịch thu trong khi chiếm đóng bán đảo Đại Hàn vào đầu thế kỷ 20.

Một nhóm lãnh đạo Phật giáo Nam Hàn đã họp mặt với những người đồng sự của họ từ Liên đoàn Phật giáo Bắc Hàn vào ngày thứ sáu tại Mount Geumgang Resort, nằm vào hướng Bắc của biên giới Nam và Bắc Hàn, và đã ký một thỏa hiệp để ‘thực hiện một cố gắng chung cho sự hoàn trả các di vật lịch sử của chúng tôi đã bị người Nhật cướp đi’, theo một lời phát biểu được tiết lộ ở đây.

Tài liệu lưu trữ, tên gọi bằng tiếng Đại Hàn là ‘Uigwe’, từ triều đại Joseon (1392- 1910) hiện đang được bảo quản tại Japan’s Imperial House tại Tokyo. Cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đang xem xét về tài liệu Uigwe và có thể sẽ ghi nhận đây là một di vật thuộc về Di sản Thế giới. Các bản sao đang được lưu trữ tại thư viện Seoul.

Tài liệu Uigwe bao gồm hồ sơ và hình ảnh những lễ cưới, tang lễ và các nghi lễ khác cũng như danh sách lý lịch của hoàng gia triều đại Joseon. Các sử gia cho biết là không có tài liệu lưu trữ tương tự nào được biết ở các nơi khác trên thế giới.

Thầy Hyemun, chủ trì cuộc họp liên đới Nam và Bắc Hàn, cho biết rằng chỉ riêng chính phủ Nam Hàn không thể đòi Nhật giao trả các di vật lịch sử, thể theo thỏa hiệp ký kết năm 1965 với Nhật. Thầy nói ‘Bởi vì Bắc Hàn chưa ký một thỏa hiệp với Nhật về vấn đề này, nếu Bắc và Nam Hàn chung sức với nhau chúng tôi có thể tìm ra một giải pháp thỏa đáng để giải quyết vấn đề’.

Bắc Hàn cũng muốn đòi Nhật giao trả một số di vật lịch sử, trong đó có một quyển kinh Phật giáo hiếm có từ chùa Hwajang ở Kaesong, Bắc Hàn, hiện đang được bảo quản tại Bảo tàng viện Quốc gia Tokyo.

Chư tăng bên phía Nam Hàn đã xuất thân từ các ngôi chùa trên toàn lãnh thổ và đã được giao trách nhiệm bảo trì di vật của triều đại Joseon. Cuộc vận động của quý ngài năm vừa qua đã khiến Đại học Tokyo phải hoàn trả một vật thuộc về Di sản Quốc tế UNESCO, Sillok (những hồ sơ trung thực).

Dân biểu Kim Wong-woong, lãnh đạo ủy ban nghị viện trong việc đòi lại các di vật, cho biết hai bên Nam và Bắc Hàn sẽ gởi một văn thư cho triều đình Nhật trong thời gian ngắn để giải quyết cuộc tranh chấp này.

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2007


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 03 năm 2007

Tri chúng: Hạt Cát

Tri chúng điền khuyết:

Môn học: Người Cư sĩ học Phật

Bài học: Sống chánh niệm trong giây phút hiện tại

Giảng Sư Chính: TT Tuệ Siêu

Giảng Sư Điền khuyết: TT Thích Hoằng Pháp

MC thuyết trình: Nguon Duc Hanh

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC đk, Sangkhaly, Nguon Đuc Hanh, Hat Cat, TN Nhu Nguyen, Upekha, Karuna, Anitya, Tinh Tan, Bich Thu, Minh Chau54
http://www.phapluan.net &
http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: TC, Hat Cat.

Người mở nhạc và kinh tụng: Tinh Tan, Hat Cat, Bich Thu.

Người hoán chuyển bài cho Room: Nhu Phuc - Bich Thu (đk).

Người post bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Hat Cat, Nhu Phuc, Upekha.

Người post và gửi bài riêng cho chư Tăng: Upekha, NguonDucHanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

Bài Đọc ngày thứ Tư của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ tư, ngày 28 tháng 03 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay Lớp Người Cư sĩ học Phật chúng ta sẽ nghe thuyết trình đề tài "Sống chánh niệm trong giây phút hiện tại" do NguonDucHanh trình bày. chương trình tiếp tục với phần giảng giải của chư Tôn Ðức và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Chương trình hôm nay:

Đề tài "Sống chánh niệm trong giây phút hiện tại"
____________


Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay, Namo Buddhaya.
________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con , đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Lớp Từ ngữ học Phật do TT Tuệ Siêu và TT Thích Hoằng Pháp thuyết giảng. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

No. 1380 NEW (Minh Châu dịch)

Đại học Tiểu Bang Utah và môn Tôn Giáo Học

Ngày 25 tháng 3, 2007

Salt Lake City, Utah -- Giáo sư Charles Prebish, trước đây là sinh viên hóa học với ý hướng sẽ chọn ngành nha cho sự nghiệp của ông, cũng là ước muốn của mẹ ông. Nhưng, sau buổi học đầu tiên của lớp ‘Đức Phật và đạo Phật’, ông đã biết rõ hướng đi của mình. Ông đã rời bỏ trường Nha Khoa để vào chương trình cao học của môn tôn giáo học. 40 năm sau, giáo sư Prebish hiện đang làm một cuộc đổi mới đối cho sự uyên thâm về tôn giáo tại Utah.

Một thế kỷ rưỡi qua, mặc dù (hay có lẽ do bởi) đây là một tiểu bang nặng về tôn giáo, không một trường đại học nào tại Utah, ngay cả Đại Học Brigham Young, cấp văn bằng về tôn giáo học. Nhưng điều này đã được thay đổi khi Đại Học Tiểu Bang Utah đã khai giảng chương trình tôn giáo học vào mùa Thu năm vừa qua.

‘Sự xung đột giữa đạo Mormon và các tôn giáo khác quá trầm trọng và lâu đời khiến tôi nghĩ rằng hầu hết các tổ chức công cộng không dám làm bất cứ việc gì có tính cách tôn giáo, ... Rất nhiều người bảo tôi rằng sẽ có sự chống đối. Nhưng thực tế không có ai phản đối cả’. Đó là lời của ông Norman Jones, chủ nhiệm ngành sử học của trường, cũng là cơ sở của ngành tôn giáo học.

Trường đang vận động ngân khoản cho năm chức vụ chủ nhiệm các ngành đạo Do Thái, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo và đạo Mormon. Hiện đã có vị chủ nhiệm ngành Sử học và Văn hoá Mormon do ông Philip Barlow đảm trách, chức chủ nhiệm ngành Tôn giáo học do giáo sư Prebish đảm trách.

Sau khi xong văn bằng tiến sĩ Phật học tại Đại Học Wisconsin Madison, giáo sư Prebish đã dạy môn Phật học tại Đại Học Tiểu Bang Pensylvania trong 35 năm. Ông đã viết hoặc hiệu đính 20 quyển sách về Phật giáo, là một trong những người sáng lập ra ban Phật giáo từ tổ chức Học viện tôn giáo Hoa Kỳ và hai tờ báo trên mạng: Báo Văn hoá Phật giáo và Báo Phật giáo toàn cầu.

-----------------------------------------------------------------

No. 1382 NEW (Hạt Cát dịch)

Hội nghị chuyên đề về ngôn ngữ Pali

Express News Service, March 26, 2007

Pune, India -- Hội nghị chuyên đề quốc tế hai ngày về tình trạng của ngôn ngữ Pali và sự nghiên cứu Phật Giáo đã bắt đầu tại Đại Học University of Pune (UoP) hôm thứ Hai 26 tháng 03, 2007 vừa qua. Hội nghị nhằm trình bày cái nhìn tổng quát về điều kiện và và sự phát triển của ngôn ngữ này, nhằm thảo luận về các vấn đề khó khăn của nó và tìm kiếm một chiều hướng và nhận thức mới trong việc nghiên cứu và khảo sát.

Một phiên họp quan trọng của hội nghị cũng sẽ được dành cho đề tài về tương lai của chữ Pali và hiện trạng của nó cũng như sự nghiên cứu Phật Giáo tại Ấn Độ tại nhiều trường đại học khác nhau, đặc biệt là Maharashtra.

Hội nghị được khai mạc bởi cựu khoa trưởng văn khoa của trường Gorakhpur University, ông Karunesh Shukla. Các đại diện từ Jammu, Delhi University, Calcutta University, Nalanda, Bombay đã tham dự trong hội nghị này. Bên cạnh, các đại diện từ Sampurnananda Sanskrit Vishvavidyalaya,Varanasi, Nagarjuna University từ Andhra Pradesh, trung tâm Vipasayana , Igatpuri, các sinh viên quốc tế trong ngành nghiên cứu Phật Giáo tại trường University of Pune và các địa phương khác cũng đã tham dự nghị hội.

M G Dhadphale, thư ký danh dự thuộc viện Khảo Cứu Đông Phương Học đã đọc diễn văn khai mạc. Hai nhân vật thuộc khoa Pali Học tại trường Đại Học Pune đã ngỏ lời chúc mừng.

Phân khoa Pali và phân khoa Sanskrit-Prarit của trường Đại Học cùng với Nav Nalanda Mahavihar, Nalanda đã tổ chức hội nghị nhân dịp đón mừng kỷ niệm 2550 năm Đức Phật Đại Niết Bàn.

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2007


Nhật Hành

Ngày: 27 tháng 03 năm 2007

Tri chúng: Tinh Tấn

Tri chúng điền khuyết: Upekha

Môn học: Thiền Học

Bài học: Hành giả và Bốn oai nghi


Giảng Sư Chính: ĐĐ Pháp Đăng

Giảng Sư Điền khuyết: ĐĐ Chánh Thọ

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC & TC đk, Sangkhaly, Bich Thu, Hat Cat, Anitya, Nguon Duc Hanh, Upekha, TN Nhu Nguyen.
http://www.phapluan.nethttp://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Bich Thu, Hat Cat.

Người mở nhạc và kinh tụng: Hat Cat, Bich Thu, Anitya

Người hoán chuyển bài cho Room: Bich Thu - Nhu Phuc (đk)

Người post bài cho Room: Bich Thu, Nguon Duc Hanh, Hat Cat, Upekha.

Người post và gửi bài riêng cho chư Tăng: Hat Cat, Upekha.

Trực room (op): TC đk & Upekha, Nguon Duc Hanh.

Thông báo (nếu có): Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

Bài Đọc ngày thứ Ba của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 27 tháng 03 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 1:30 đến 4:00 chiều, giờ Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay Lớp Thiền Học: Hành giả và Bốn oai nghi do ĐĐ Pháp Đăng hướng dẫn. Chúng ta sẽ được nghe chư Tôn Ðức giảng giải các phần khác trong bài học, chương trình tiếp tục với các câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Chương trình hôm nay:

Hành giả và Bốn oai nghi
____________


Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Chánh Thọ từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay, Namo Buddhaya.
________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng).

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Lớp Người Cư sĩ học Phật do Cô NguonDucHanh thuyết trình, với sự bổ túc, thảo luận của chư Tăng. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.


Nhật Hành

Ngày: 26 tháng 03 năm 2007

Tri chúng: Anitya

Tri chúng điền khuyết: Nhu Phuc

Môn học: Pháp Số

Bài học: Các Pháp thuộc phần hạ liệt.

Giảng Sư Chính: SC Liễu Pháp

Giảng Sư Điền khuyết: ĐĐ Pháp Đăng

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TN Nhu Nguyen, Hat Cat, Tinh Tan, Nguon Duc Hanh, Upekha, Bich Thu, Gioi Huong, Sangkhaly.
http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Anitya, Nhu Phuc.

Người mở nhạc và kinh tụng: Hat Cat, Nhu Phuc.

Người hoán chuyển bài cho Room: Hat Cat - Nhu Phuc (đk).

Người post bài cho Room: NguonDucHanh - Bich Thu (Bài Học, Đố Vui, Tin Tức & Post End).

Người post và gửi bài riêng cho chư Tăng: Bich Thu, Upekha (đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.
No. 1380 NEW (Minh Châu dịch)

Đại học Tiểu Bang Utah và môn Tôn Giáo Học

Ngày 25 tháng 3, 2007

Salt Lake City, Utah -- Giáo sư Charles Prebish, trước đây là sinh viên hóa học với ý hướng sẽ chọn ngành nha cho sự nghiệp của ông, cũng là ước muốn của mẹ ông. Nhưng, sau buổi học đầu tiên của lớp ‘Đức Phật và đạo Phật’, ông đã biết rõ hướng đi của mình. Ông đã rời bỏ trường Nha Khoa để vào chương trình cao học của môn tôn giáo học. 40 năm sau, giáo sư Prebish hiện đang làm một cuộc đổi mới đối cho sự uyên thâm về tôn giáo tại Utah.

Một thế kỷ rưỡi qua, mặc dù (hay có lẽ do bởi) đây là một tiểu bang nặng về tôn giáo, không một trường đại học nào tại Utah, ngay cả Đại Học Brigham Young, cấp văn bằng về tôn giáo học. Nhưng điều này đã được thay đổi khi Đại Học Tiểu Bang Utah đã khai giảng chương trình tôn giáo học vào mùa Thu năm vừa qua.

‘Sự xung đột giữa đạo Mormon và các tôn giáo khác quá trầm trọng và lâu đời khiến tôi nghĩ rằng hầu hết các tổ chức công cộng không dám làm bất cứ việc gì có tính cách tôn giáo, ... Rất nhiều người bảo tôi rằng sẽ có sự chống đối. Nhưng thực tế không có ai phản đối cả’. Đó là lời của ông Norman Jones, chủ nhiệm ngành sử học của trường, cũng là cơ sở của ngành tôn giáo học.

Trường đang vận động ngân khoản cho năm chức vụ chủ nhiệm các ngành đạo Do Thái, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo và đạo Mormon. Hiện đã có vị chủ nhiệm ngành Sử học và Văn hoá Mormon do ông Philip Barlow đảm trách, chức chủ nhiệm ngành Tôn giáo học do giáo sư Prebish đảm trách.

Sau khi xong văn bằng tiến sĩ Phật học tại Đại Học Wisconsin Madison, giáo sư Prebish đã dạy môn Phật học tại Đại Học Tiểu Bang Pensylvania trong 35 năm. Ông đã viết hoặc hiệu đính 20 quyển sách về Phật giáo, là một trong những người sáng lập ra ban Phật giáo từ tổ chức Học viện tôn giáo Hoa Kỳ và hai tờ báo trên mạng: Báo Văn hoá Phật giáo và Báo Phật giáo toàn cầu.

-----------------------------------------------------------------

No. 1381 NEW (Hạt Cát dịch)

Hội Nghị Thanh Niên Phật tử Quốc Tế

The Rising Nepal, March 23, 2007

LALITPUR, Nepal -- Hội Nghị Thanh Niên Phật Tử Quốc Tế lần thứ tư đã được chuẩn bị tổ chức ở Nepal từ 27 đến 31 tháng 03, 2007.

Hội nghị được tổ chức bởi You Boudha sẽ được khai mạc ở Lalitpur và cũng đồng thời được tổ chức ở Kathmandu và Lumbini giữa nhiều chương trình khác nhau, chủ tịch của tổ chức Jaankari Mandal, Sanuraj Shakya nói như trên.

Tại một hội nghị báo chí tổ chức tại đây để xác nhận về sự chuẩn bị hội nghị, chủ tịch Shakya cũng nói như trên.

300 tham dự viên kể cả 50 đại diện của 18 quốc gia cũng như đại diện quốc gia được dự trù cũng sẽ tham dự hội nghị.

Mục đích chính của hội nghị nhằm quan tâm đến vấn đề tạo sự hứng thú trong Phật Giáo cho giới trẻ và áp dụng triết lý Phật Giáo trong nền hòa bình thế giới.

Song song với hội nghị là một chương trình trao tặng 80 hình ảnh Phật Giáo cho Đức Vua Thái Lan.

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2007


Nhật Hành

Ngày: 25 tháng 03 năm 2007

Tri chúng: Upekha

Tri chúng điền khuyết:

Môn học: Giải đáp thắc mắc

Bài học:


Giảng Sư Chính: ĐĐ Pháp Đăng

Giảng Sư Điền khuyết: ĐĐ Chánh Thọ


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC, TCđk, Karuna, Hat Cat, Tinh Tan, TN Nhu Nguyen, Upekha, Anitya, Sangkhaly, Minh Chau54, VoThuong09
http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Upekha, Hat Cat.

Người mở nhạc và kinh tụng: Upekha, Hat Cat.

Người hoán chuyển bài cho Room: Hat Cat - Tinh Tan.

Người post bài cho Room: Bich Thu, Hat Cat, Upekha, Tinh Tan.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Hat Cat, Upekha.

Trực room (op): Anitya, Upekha, Karuna, Bich Thu, Tinh Tan và các ops khác.

Thông báo (nếu có):
Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.

Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 25 tháng 03 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay Chương trình Chủ Nhật hằng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng giải đáp.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Chương trình hôm nay:

Giải Đáp Thắc Mắc
____________________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Lớp Pháp Số do SC Liễu PhápChư Tôn Đức giảng sư sẽ giảng giải bài học. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2007


Nhật Hành

Ngày: 24 tháng 03 năm 2007

Tri chúng: Giới Hương

Tri chúng điền khuyết: NguonDucHanh

Môn học: Lớp Luật Nghi Cư Sĩ

Bài học: BỐN ĐỨC HẠNH NGƯỜI TẠI GIA


Giảng Sư Chính: ĐĐ Chánh Thọ

Giảng Sư Điền khuyết: ĐĐ Pháp Đăng


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: TC, TCđk, Karuna, Hat Cat, Tinh Tan, TN Nhu Nguyen, Upekha, Anitya, Sangkhaly, Minh Chau54, VoThuong09
http://www.phapluan.net & http://bandieuhanh.blogspot.com

Người mở room: Upekha, Hat Cat.

Người mở nhạc và kinh tụng: Upekha, Hat Cat.

Người hoán chuyển bài cho Room: Hat Cat - TCdk.

Người post bài cho Room: Bich Thu, Hat Cat, Upekha, Tinh Tan.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Hat Cat, Upekha.

Trực room (op): Upekha, Bich Thu, Tinh Tan và các ops khác.

Thông báo (nếu có):
Cô Minh Châu bận xin nghỉ phép.
Bài Đọc ngày thứ Bảy của MC

Phần I
Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
MC1: Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 24 tháng 03 năm 2007 Phật lịch 2550. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm nhằm 7:30 đến 10:00 tối, giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ NY từ 8:30 đến 11:00 sáng, giờ Cali 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 1:30 đến 4:00 chiều, giờ Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị Lớp Luật Nghi Cư Sĩ hôm nay chúng ta sẽ học bài BỐN ĐỨC HẠNH NGƯỜI TẠI GIA do ĐĐ Chánh Thọ thuyết giảng. Chúng ta sẽ được nghe chư Tôn Ðức giảng giải các phần khác trong bài học, chương trình tiếp tục với câu đố và bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo hôm nay. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(MC1 của phần I: ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

BỐN ĐỨC HẠNH NGƯỜI TẠI GIA

____________

I. Đại lược

Dạ xoa Ālavaka hỏi Đức Phật rằng, làm thế nào mà ra đi từ đời này đến đời khác con người không bị sầu muộn ?

Đức Phật đã dạy, người cư sĩ có bốn đức hạnh nhất định không sầu muộn sau khi chết.

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần I bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

II. Nội dung chính

Đức Phật đã dạy, người cư sĩ có bốn đức hạnh này nhất định không sầu muộn sau khi chết:

1- Chân thật (Sacca), nghĩa là lời nói và việc làm đều đúng với sự thật, không giả dối, không hư ngụy.

2- Tự chế (Dama), nghĩa là biết điều phục huấn luyện tâm, tự dạy tâm, tự cải tạo cho mình được tiến hóa.

3- Kham nhẫn (Khanti), nghĩa là có sức chịu đựng nhẫn nại trước nghịch cảnh, kiên nhẫn với mọi khó khăn.

4- Xả tài (Cāga), nghĩa là bố thí chia sẻ đến người khác, dứt bỏ lòng ích kỷ bỏn xẻn. -- S.I.215; Sn.188.

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần II bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

III. Thảo Luận

...

Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần III bài học hôm nay. Namo Buddhaya.

IV. Đố vui

1. Chân thật là nghĩa nào dưới đây ?

a. Lời nói cho người vui.
b. Lời nói đúng với ý mình.
c. Lời nói đúng với phần đông.
d. Lời nói đúng pháp bất thiện.

2. Sự xả tài chỉ cho điều nào sau đây ?

a. Sự thí Pháp.
b. Sự giữ giới.
c. Sự bố thí bốn món vật dụng.
d. Câu a và b đúng.

3. Kham nhẫn là nghĩa nào dưới đây ?

a. Sự chịu đựng bực bội nơi tâm.
b. Sự chịu đựng của thân bệnh hoạn.
c. Sự chịu đựng những gì không vừa lòng.
d. Sự chịu đựng những gì xúc chạm tăng trưởng phiền não.


V. Người xưa chốn cũ

Xin cho biết câu chuyện của Tôn giả Vaddha ?

Tôn giả Vaddha sanh tại thành Dhamkaccha trong một dòng họ thường dân, ngài được đặt tên là Vaddha. Khi lớn lên, mẹ ngài cảm thấy âu lo vì vấn đề tái sanh và chết, giao con lại cho bà con, rồi bà xuất gia giữa các Tỷ-kheo-ni. Sau bà trở thành một vị A-la-hán. Con bà, cũng xuất gia dưới sự hướng dẫn của Veludanta, học lời dạy đức Phật, trở thành một pháp sư giỏi có tiếng. Một hôm, suy nghĩ đến trách nhiệm của mình, ngài nghĩ: 'Nay ta sẽ đến thăm mẹ ta một mình và không đắp y ngoài'. Rồi ngài đi đến trú xứ các Tỷ-kheo-ni. Mẹ ngài thấy ngài vậy, chỉ trích ngài sao đi đến trú xứ Tỷ-kheo-ni một mình và không đắp y ngoài. Ngài nhận thấy mình có lỗi, trở về tinh xá, ngồi trong phòng thiền định và chứng quả A-la-hán.


Chúng con kính cung thỉnh ............ từ bi thuyết giảng Phần V bài học hôm nay. Namo Buddhaya.


________________________________________

Phần II:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con , đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Nguyện hồi hướng phước báu pháp thí đến Ni Sư Diệu Tịnh được nhiều an lạc, tùy tâm mãn nguyện. Cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ có Chương trình Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhaya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả hẹn ngày mai sẽ trở lại trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.