Thứ Tư, 30 tháng 4, 2008


Nhật Hành

Ngày: 30 tháng 04 năm 2007

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh

Bài học: SỰ HIỆN HỮU CỦA THỨC (I)


Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Bich Thu, Dieu Nghiem, Tuyet Hanh, Karuna, VoBatPhi, Mina, Sangkhaly, Delta74 và quý Ops (tin tức),
http://www.phapluan.net &
http://www.roomdieuphap.net

Người mở room: Bich Thu, TN Nhu Nguyen.

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen.

Người hoán chuyển bài, làm banner: Bich Thu / Nguon Duc Hanh.

Người cho dấu điểm chính, thảo luận, câu đố: TN Nhu Nguyen / Bich Thu.

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh / Bich Thu.

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Bich Thu / Nguon Duc Hanh.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ ĐĐ Tuệ Quyền hư máy, sửa máy xong sẽ trở lại room.

________________ PT Anitya, xin nghỉ phép 25/04 đến 04/05.

________________ PT Mina, xin nghỉ phép 24/04 đến 03/05.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Tư của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Tư, ngày 30 tháng 04 năm 2008 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu thuyết giảng bài SỰ HIỆN HỮU CỦA THỨC (I), với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


SỰ HIỆN HỮU CỦA THỨC (I)

(Bản Anh ngữ: Conciousness (1), trích từ Some Sayings
of the Buddha (S.N. iv. 67), dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu4-35b.htm
)
(Tương Ưng Sáu Xứ (b) Phần Hai -
Năm Mươi Kinh Thứ Hai, 93. X. Cả Hai (S.iv. 67))

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:


A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

1) ….

2) -- Do duyên cả hai, này các Tỷ-kheo, thức hiện hữu. Này các Tỷ-kheo, thế nào là do duyên cả hai, thức hiện hữu ?

3) Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. Mắt là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn thức khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn thức này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được ? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, nhãn xúc này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ trở thành thường còn được ? Do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác.

4) Và do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức ...

5) Và do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức ...

6) Và do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức ...

7) Và do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức ...

8) Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Ý là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các pháp là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Ở đây, cả hai cái này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Ý thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho ý thức khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, ý thức khởi lên do duyên vô thường, thời từ đâu sẽ thường còn được ? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý xúc. Ý xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh là đổi khác. Do nhân gì, duyên gì khiến ý xúc sanh khởi; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, ý xúc khởi lên do duyên vô thường, từ đâu sẽ là thường còn được ? Này các Tỷ-kheo, do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường biến hoại, tự tánh đổi khác.

9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên cả hai, thức hiện hữu.

Chúng con kính cung thỉnh NS Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (TT Giác Đẳng biên soạn)

1. Tâm (citta), ý (mana), thức (viññāna) giống nhau hay khác nhau trong Phật học ?

2. Khi nói "nhãn thức sanh khởi do nhãn căn và cảnh sắc" thì cái gì là sự chi phối của quá khứ và cái gì bị chi phối bởi hiện tại ?

3. Sự quyết định của căn và cảnh có tánh nhất định chăng ? thí dụ phải chăng tất cả nghịch cảnh đều tạo nên tâm sân ?

4. Tâm thức cũng vô thường theo sự sanh diệt của từng sát na, vậy thì cái gì giữ lại những nhận thức lâu dài ?

5. A tỳ đàm đưa ra mô tả sự sanh diệt biến hóa vô cùng của tâm thức, vậy chúng ta có thể đọc và biết được gì về nội tâm của mình ?D. Đố vui (TT Giác Đẳng biên soạn)

Người ta thường tạc hình ba con khỉ (tam viên): Không thấy điều quấy, không nghe điều quấy, không nói điều quấy. Dựa trên sự hiểu biết về tâm thức theo Phật học, chúng ta có thể làm được ba điều ấy bằng ý chí của mình chăng ?

a. Chắc chắn là được. Bởi vậy Đức Phật dạy nên làm chủ tâm của mình.
b. Không thể. Càng né tránh thì càng dễ bị chi phối.
c. Tự chế là điều tốt nhưng phải có phương pháp thích hợp chứ không đơn giản là bịt mắt, bịt tai lá có kết quả.
d. Cả ba câu trên đều sai.

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu thuyết giảng bài kinh "BIỂN", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2008


Nhật Hành

Ngày: 29 tháng 04 năm 2008

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Điều hợp thảo luận: TT Giác Đẳng

Tri chúng: PT Nguồn Đức Hạnh


Bài học: CHỖ TẬN CÙNG THẾ GIỚI

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Bich Thu, Karuna, TN Nhu Nguyen, Tuyet Hanh, Dieu Nghiem (tin tức), Vo Bat Phi, Sangkhaly, PT Delta74, và các Ops khác.
http://www.phapluan.net & http://www.roomdieuphap,net


Người mở room: TN Nhu Nguyen, Bich Thu, Tuyet Hanh.

Người mở nhạc và kinh tụng: TN Nhu Nguyen, Bich Thu.

Người hoán chuyển bài cho Room: Bich Thu / TN Nhu Nguyen (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Bich Thu.
(các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen
.

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Anitya, xin nghỉ phép 25/04 đến 04/05.

________________ PT Mina, xin nghỉ phép 24/04 đến 03/05.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Ba của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Ba, ngày 29 tháng 04 năm 2008 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do TT Tuệ Siêu thuyết giảng bài CHỖ TẬN CÙNG THẾ GIỚI, với sự điều hợp của TT Giác Đẳng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

CHỖ TẬN CÙNG THẾ GIỚI

(Bản Anh ngữ: This Little Body Holdeth All, trích từ Some Sayings
of the Buddha (Ang. Nik. ii. 46), dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi04-0406.htm
)
(Chương IV - Bốn Pháp, V. Phẩm Rohitassa, (V) (45) Rohitassa (1))

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anāthapindika. Rồi Thiên tử Rohitassa sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, thiên tử Rohitassa bạch Thế Tôn:

- Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không ?

- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới.

2. - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Thuở xưa, bạch Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là Rohitassa, con của Bhoja, có thần thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước chân của con là như vậy, như từ khoảng cách từ biển Ðông qua biển Tây. Với con, bạch Thế Tôn, thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: "Với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ đến 100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng giữa đường con đã chết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới".

3. - Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới". Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt.

4.

Với đi, không bao giờ,
Ðạt tận cùng thế giới.
Nếu không, không đạt được,
Chỗ tận cùng thế giới,
Thời không có giải thoát,
Ra khỏi ngoài khổ đau.
Do vậy, bậc có trí,
Hiểu biết rõ thế giới,
Ði tận cùng thế giới,
Với Phạm hạnh thành tựu,
Bậc đạt được an tịnh,
Biết tận cùng thế giới,
Không mong cầu đời này,
Không mong cầu đời sau.

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

Câu thảo luận cho bài học hôm nay: (TT Giác Đẳng biên soạn)

1. Tại sao có người nhìn sự vô thường an lạc và tại sao có người nhìn sự vô thường không an lạc ?D. Đố vui (TT Giác Đẳng biên soạn)

Phải chăng tất cả hiện tượng vô thường đều là khổ ?

a. Không hẳn. Điều mình không thích mà biến mất thì là một hạnh phúc.
b. Chắc chắn. Cái gì vô thường đều là khổ.
c. Không hẳn. Cái cũ không đi sao có cái mới.
d. Chắc chắn. Cái gì hạnh phúc phải bền vững.

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe NS Liễu Pháp thuyết giảng bài kinh "SỰ HIỆN HỮU CỦA THỨC (I)", chúng con kính thỉnh TT Giác Đẳng giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1846 (Dương Tiêu dịch)

Biểu Tình Cản Trở Lộ Trình Rước Đuốc

Tại Seoul, Nam Hàn

Tin Từ Seoul, Nam Hàn (CNN) -- Lộ trình Olympic tương đối không gặp nhiều trở ngại tại Nam Hàn chủ nhật vừa qua với số lượng sinh viên du học Trung Công chiếm đa số những người biểu tình ủng hộ Tây Tạng.

Một người đàn ông chuẩn bị tự thiêu để phản đối bạo quyền Trung Cộng thì bị sự ngăn cản của cảnh sát Nam Hàn.

Nhiều cuộc chạm chán giữa nhóm biểu tình và Sinh Viên Trung Cộng đã bị cảnh sát Nam Hàn ngăn chận kịp thời. Ít nhất 8,000 cảnh sát được huy động để bảo vệ lộ trình rước đuốc 15 miles (24km).

Khi 1 lực sĩ mang ngọn đuốc chạy dọc đường phố Seoul thì có khoảng 3 hàng cảnh sát bảo vệ dày đặc từ trong ra ngoài.

Chính quyền Trung Cộng đã ra lệnh cho tất cả sinh viên du học nước ngoài phải tìm cách bảo vệ lộ trình rước đuốc tại các nước Châu Á.

Tại Thái Lan, Sinh Viên du học Trung Cộng được phát áo quần biểu ngữ cung cấp tiền bạc để làm ầm ĩ thế vận hội Bắc Kinh.

Tại Nam Hàn sinh viên Trung Cộng la to khẩu hiệu bành trướng: "một Trung Quốc, một thế giới duy nhất", có khoảng 30,000 sinh viên Trung Cộng đang du học tại Nam Hàn.

Trung cộng đã bị phản đối quyết liệt bởi các nước trên thế giới từ Luân Đôn, Paris, Sanfrancisco hay lưu diễn trong vòng bí mật tại Pakistan, Indonesia hoặc được sự bảo vệ nghiêm ngặt của các chính phủ mà lộ trình rước đuốc đi qua vì quyền lợi Kinh Tế của họ đối với thị trường tiêu thụ béo bở của bạo quyền bành trướng Trung Cộng.

Từ Nam Hàn ngọn đuốc sẽ đi qua Bắc Hàn sau đó sẽ đến Hồng Kông.

Chính phủ Bắc Hàn đã thoả hiệp cùng Trung Cộng là bất cứ người Bắc Hàn di cư hiện sống tại Hồng Kông nếu có thái độ phải đối ngọn đuốc côn đồ Bắc kinh sẽ bị trục xuất về nước và bị tù đày cũng như bị coi là phản bội tổ quốc Bắc Hàn. Ngày 29 tháng 4 ngọn đuốc sẽ đến Sài Gòn dưới sự thống trị Cộng Sản Việt Nam, 1 đàn em con cháu thân tín của Trung Cộng trước khi đưa vào lãnh thổ Trung Cộng.

------------------------------------------------------------------------------------------
Bản Tin Nhanh Số 1


Về Tình Hình Sài Gòn

Trước Ngày Rước Đuốc Bắc Kinh

Trong mấy giờ đồng hồ trước khi màn đêm buông xuống ngày 28/4/2008, người dân Sài Gòn nhìn thấy nhiều chỉ dấu gần như hoảng hốt của Công An Thành Phố.

Khoảng 9 giờ tối, đủ loại công an được đột xuất chở tới tràn ngập khu Nhà Thờ Đức Bà, khu Nhà Hát Lớn, và khu Bến Bạch Đằng như thể để trấn áp 3 cuộc biểu tình lớn. Khi nhận ra đã bị đánh lừa, công an được lệnh rút trở lại trấn đóng 2 nơi: khu Nhà Hát Lớn và Lãnh Sự Quán Trung Quốc. Hiện nay con số công an tại mỗi nơi đã lên đến số ngàn. Mọi xe cộ qua lại đều bị chặn lại khám xét. Ngựa sắt được giàn ra mọi ngã đường tiến vào 2 khu vực. Công an cũng đã phong tỏa các đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, Trần Hưng Đạo, và Lê Lợi.

Anh chị em thanh niên sinh viên tại Sài Gòn vẫn tiếp tục chia nhau theo dõi các hướng di chuyển của công an để chọn một số địa điểm tốt nhất chứ không định trước và cũng không cần phải có bộ phận lãnh đạo chung. Có lẽ đây là lý do khiến nhiều cấp chỉ huy công an hoảng hốt. Họ đã cố gắng bắt giữ hoặc cô lập hầu hết những anh chị em thanh niên sinh viên mà họ cho là chủ chốt trong các nỗ lực phản đối Trung Quốc, nhưng nỗ lực này hầu như không thay đổi được gì. Cụ thể như blogger Đông A, sinh viên Lê Ngọc Hồ Điệp, sinh viên Hoàng Đức Trọng, v.v ... vừa bị bắt và giữ tại các đồn công an phường trong 24 giờ qua.

Công an trên toàn quốc cũng cố chặn không để các nhà dân chủ từ các nơi khác tụ tập về Sài Gòn phản đối Trung Quốc. Cụ thể như nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa, chị Phạm Thị Thanh Nghiên tại Hải Phòng; anh Nguyễn Phương Anh, chị Lữ Thị Thu Duyên tại Hà Nội; chị Trịnh Thị Phương Thủy - vợ của anh Nguyên Phong thuộc đảng Thăng Tiến - tại Huế; kỹ sư Đỗ Nam Hải tại Sài Gòn, v.v...

Không khí hoảng hốt của công an thành phố càng hiện rõ khi chỉ còn chưa đầy 24 tiếng trước giờ khai mạc, Bắc kinh nhận ra những cơn sóng ngầm đang dâng lên và đã phải cất đi tấm bản đồ khiêu khích phóng lớn các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đất Trung Quốc, để mong giảm bớt sức phẫn nộ trong lòng người Việt. Liệu thủ thuật ấy có giúp gì họ không hay đã quá trễ. Người Việt Nam đã biết quá rõ bản chất "bá quyền" của đảng CSTQ và tham vọng nắm quyền bằng mọi giá - dù là giá bán nước - của đảng CSVN. Xin xem các bản đồ vừa được gấp rút sửa lại tại http://torchrelay.beijing2008.cn/en/journey/map

Trong lúc các quan chức Nhà Nước CSVN tuyên bố không hề có việc công an và lực lương võ trang TQ vào Việt Nam để trấn áp các phản đối của người Việt, người ta đột nhiên thấy xuất hiện rất nhiều "du khách", "chuyên gia", và "công nhân" nói tiếng Tàu trên đường phố Sài Gòn trong gần một tháng qua. Nhưng có lẽ trâng tráo nhất là nay công an Việt Nam được phép lấy mật vụ Trung Quốc ra hăm dọa nhiều nhà dân chủ. Cụ thể là kỹ sư Đỗ Nam Hải đã bị hăm dọa: "an ninh Trung Quốc đã biết nhà anh, đã biết mặt anh, cho nên anh cũng cần đề phòng những vấn đề an ninh của anh".

Các hãng thông tấn ngoại quốc có văn phòng tại Việt Nam hoặc vừa đến Việt Nam để tường thuật rước đuốc đã được thông báo và sẵn sàng ghi nhận các hình ảnh phản đối đuốc Bắc Kinh vì lòng yêu nước của người Việt Nam.

Cập nhật 5 giờ sáng, giờ Việt Nam, ngày 29/4/2008

http://www.vietactionnews.net/?serv=docs&src=shwdoc&did=64&PHPSESSID=fa3ba62b3f03f34131d5f2f161419ca6

http://www.vietactionnews.net/?PHPSESSID=fa3ba62b3f03f34131d5f2f161419ca6

------------------------------------------------------------------------------------------
Bản Tin Nhanh Số 2


Hà Nội dẹp người biểu tình trước cuộc rước đuốc

29/04/2008
Ít nhất 6 người phản kháng Thế Vận Hội Bắc Kinh đã bị bắt giữ tại Hà Nội hôm thứ Ba, trước khi diễn ra cuộc rước đuốc thế vận tại Sài Gòn trong cùng ngày.

Thông Tấn Xã DPA của Đức cho hay hai trong số những người này đã trương một biểu ngữ mang hàng chữ 'Bắc Kinh 2008' với hình ảnh 5 còng khóa tay thay thế cho 5 vòng Thế Vận trước chợ Đồng Xuân.

Thông Tấn Xã AFP cho biết hình ảnh 5 chiếc còng thay thế cho 5 vòng Thế Vận đã do Hội Nhà Báo Không Biên Giới, một tổ chức theo dõi các hoạt động liên quan tới lãnh vực truyền thông, vẽ ra. Thế nhưng một phát ngôn viên của Hội. trụ sở đặt tại Paris, nói rằng hai người bị bắt này không phải là đại diện của Hội.

Tin cho biết hàng chục cảnh sát mặc đồng phục và thường phục đã nhào tới bắt dẫn hai người này. Cảnh sát sau đó đã dùng loa phóng thanh để giải tán đám dân chúng hiếu kỳ và yêu cầu nhà báo nước ngoài rời khu vực này. AFP cho biết người ta nhìn thấy cảnh sát bắt giữ ít nhất là 1 phụ nữ khác nữa.

Một cảnh sát viên tại một quận cảnh sát địa phương cho hay một đơn vị thuộc lực lượng phản ứng cấp thời của cảnh sát đã giải giao 6 người tới quận này sang thứ Ba, nhưng không cho biết tên những người bị bắt giữ.

Tin của nhật báo The Guardian của Anh lại nói rằng có 7 người bị bắt trong các vụ phản kháng Trung Quốc trước chợ Đồng Xuân tại Hà Nội hôm thứ Ba. Tin này thuật lại lời kể của hai nhân chứng cho biết những người phản kháng đã trương một biểu ngữ, dùng loa hô to khẩu hiệu 'Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc Kinh', trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Hai hãng thông tấn DPA và AFP cùng cho rằng lời kêu gọi của trên các trang blog của những người tích cực tranh đấu cho dân chủ về việc thực hiện những cuộc biểu tình lớn hơn vào sáng thứ Ba ở Hà Nội dường như đã không thành.

Người ta nhìn thấy cảnh sát tụ tập đông đảo khác thường trước Tòa Đại Sứ Trung Quốc và chợ Đồng Xuân trước khi vụ trương biểu ngữ diễn ra.

Tin của DPA cho hay các tổ chức tranh đấu cho dân chủ của người Việt ở nước ngoài nói rằng một số người biểu tình đông đảo đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang trên đường tới thực hiện một vụ phản kháng tại Hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, tin về các vụ bắt giữ này chưa được kiểm chứng.

http://www.voanews.com/vietnamese/2008-04-29-voa13.cfm .

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008


Nhật Hành

Ngày: 28 tháng 04 năm 2008

Giảng Sư:
ĐĐ Huyền Vân

Điều hợp thảo luận: TT Tuệ Siêu


Tri chúng: TN Như Nguyện

Bài học: TỰ NGÃ CÓ MẶT HAY KHÔNG ?

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Lang Gia Nguyet, Bich Thu, Karuna, Duong Tieu (tin tức), Sangkhaly, Vo Thuong09, Tuyet Hanh, Delta74, Tri Dat
. http://www.phapluan.net & http://www.roomdieuphap.net

Người mở room: Bich Thu, TN Nhu Nguyen (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, TN Nhu Nguyen (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: TN Nhu Nguyen, Bich Thu (đk).

Người post bài cho Room: Tuyet Hanh, Bich Thu (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Bich Thu, Tuyet Hanh (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Anitya, xin nghỉ phép 25/04 đến 04/05.

________________ PT Nguon Duc Hanh, xin nghỉ phép hôm nay.

________________ PT Mina, xin nghỉ phép 24/04 đến 03/05.

________________ PT Tinh Tấn, xin nghỉ phép một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Hai của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Hai, ngày 28 tháng 04 năm 2008 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Huyền Vân thuyết giảng bài TỰ NGÃ CÓ MẶT HAY KHÔNG ?, với sự điều hợp của TT Tuệ Siêu
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


TỰ NGÃ CÓ MẶT HAY KHÔNG ?

(Bản Anh ngữ: The Self, trích từ Some Sayings of the Buddha
(S.N. iv.400), dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://www.zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-tuongungbo/tu4-44.htm
)
(Kinh Tương Ưng, Chương X Tương Ưng Không Thuyết,
câu số X. Ānanda (hay Sự có mặt của ngã, S.iv. 400)

____________


Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn:

-- Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không ?

Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng.

-- Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không ?

Lần thứ hai, Tôn giả Gotama giữ im lặng.

Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

Rồi Tôn giả Ānanda, sau khi du sĩ Vacchagotta ra đi không bao lâu, liền bạch Thế Tôn:

-- Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi của du sĩ Vacchagotta ?

-- Này Ānanda, nếu được hỏi: "Có tự ngã không ?", và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: "Có tự ngã", như vậy, này Ānanda, thuộc về phái các Sa-môn, Bà-la-môn chấp thường kiến.

Và này Ānanda, nếu được hỏi: "Có phải không có tự ngã ? "Và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: "Không có tự ngã", như vậy, này Ānanda, là thuộc về phái các Sa-môn, Bà-la-môn chấp đoạn kiến.

Lại nữa, này Ānanda, nếu được hỏi: "Có tự ngã không ?" và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: "Có tự ngã", như vậy, câu trả lời của Ta có phù hợp với trí khởi lên rằng: "Tất cả các pháp là vô ngã" ?

-- Thưa không, bạch Thế Tôn.

Lại nữa, này Ānanda, nếu được hỏi: "Có phải không có tự ngã ?" và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: "Không có tự ngã", như vậy, này Ānanda, lại làm cho du sĩ Vacchagotta càng ngơ ngác bối rối hơn nữa: "Trước đây ta có tự ngã, nay không có tự ngã nữa".

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Huyền Vân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (NS Liễu Pháp biên soạn)

1. Tự ngã được nêu lên trong bài học hôm nay có ý nghĩa như thế nào ? Vì sao người ta lại hay quan tâm đến vấn đề tự ngã này ?

2. Chấp có tự ngã thì rơi vào thường kiến, chấp không có ngã thì rơi vào đoạn kiến, vậy hiểu thế nào về tự ngã thì mới không rơi vào tà kiến ?

3. Nếu Đức Phật đã chủ trương giáo lý Anatta (vô ngã), vậy tại sao Ngài không trả lời một cách dứt khoát là không có tự ngã mà lại giữ thái độ im lặng ? Có phải vì giáo lý này không phải khi nào cũng đúng hay vì người ta có thể hiểu lầm về giáo lý này ?

4. Nếu có người thấy rằng vấn đề tự ngã khó hiểu như vậy, tốt nhất là không nên quan tâm hay tìm hiểu đến, mà chỉ sống 1 cách tự nhiên, vậy thì người này không bị dính vào tà kiến, nhưng như vậy là đã có nhận thức đúng về tự ngã chăng ?

5. Thái độ im lặng này của Đức Phật khiến người ta có thể nghĩ rằng Ngài không hiểu được vấn đề này một cách rõ ràng. Vậy thái độ im lặng của Ngài khác gì với thuyết Bất khả tri thời bây giờ ?D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ được nghe TT Tuệ Siêu thuyết giảng bài kinh "CHỖ TẬN CÙNG THẾ GIỚI", chúng con kính thỉnh NS Liễu Pháp giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

No. 1845 (Hạt Cát dịch)

Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ

đòi trả tự do cho Ban Thiền Lạt Ma

By Bappa Majumdar Reuters - Friday, April 25 12:22 pm

NEW DELHI (Reuters) -- Hàng ngàn người Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ đã biểu tình tuần hành hôm thứ Sáu để đòi hỏi Trung Cộng trả tự do cho Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật khả kính thứ hai trong Phật Giáo Tây Tạng, sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã bị Trung cộng đưa đi giam giữ ở một nơi không ai biết kể từ năm 1995.

Cầm trong tay các bức ảnh của Ban Thiền Lạt Ma và quốc kỳ Tây Tạng, các cụ già và học sinh hô to "Trung Quốc phải trả tự do cho Ban Thiền Lạt Ma ngay bây giờ" tại thành phố thủ đô New Delhi.

Thứ Sáu vừa qua là ngày đánh dấu sinh nhật thứ 19 của Lạt Ma Gedhun Choekyi Nyima, là vị Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 của Phật Giáo Tây Tạng.được Đức Đạt Lai xác chứng.

Sau khi Ban Thiền Lạt Ma thứ 10 qua đời hồi năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma và cả nhà cầm quyền Bắc Kinh đã thực hiện các thủ tục xác nhận vị Lạt Ma thừa kế tức là Ban Thiền Lạt Ma thứ 11, và vị Lạt Ma mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chọn bất thình lình biến mất trước công chúng vào năm 6 tuổi.

Dân Tây Tạng trên khắp thế giới nói rằng cậu bé này đã bị nhà cầm quyền Trung Cộng bắt cóc và các cơ quan giám sát nhân quyền đã gọi Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 là tù nhân chính trị trẻ nhất thế giới.

Trung cộng đã từ chối nói là không giam lỏng cậu và nhắc đi nhắc lại rằng cậu và gia đình nói rằng không muốn bị làm phiền.

"Họ đang dối trá và chúng tôi e ngại rằng họ đã không để cho Ban Thiền Lạt Ma được hưởng quy chế giáo dục truyền thống rất quan trọng của Tây Tạng, Choekyong Wangchuk, một thành viên trong nhóm biểu tình nói như trên tại Delhi.

"Họ muốn giáo hóa cậu ta bằng tư tưởng Trung Hoa, nhưng họ không biết cậu ta là một người Tây Tạng chân chính và sẽ không bao giờ quên nhân dân của anh ta"

Học sinh đã giương cao hình của Ban Thiền Lạt Ma và quốc kỳ Tây Tạng trong khi chư tăng tụng kinh cầu nguyện để đánh dấu sinh nhật của Ban Thiền Lạt Ma.

"Chúng tôi không biết bây giờ ông ấy trông ra sao, nhưng tôi luôn nhớ cảm giác của tất cả chúng tôi ra sao khi lần đầu nghe được cậu ta đã bị bắt cóc"Tanzin Chhakdor, một thành viên nói như trên với nước mắt chảy dài xuống má.

Rất nhiều người hô to "Tự do cho Tây Tạng" và "Ban Thiền Lạt Ma đâu rồi" trong khi những người khác thả lên vô số bóng quả mang hình ảnh của vị Lạt Ma.

Ấn Độ từng là một trung tâm những cuộc biểu tình thường xuyện của người Tây Tạng trong nhiều tuần lễ và lưu dân ngay cả leo lên các bức tường của Sứ quán Trung Cộng.

Trong vùng đồi núi miền đông Ấn Độ Darjeeling, lưu dân Tây Tạng dùng cả máu của họ để ký tên vào chiến dịch ủng hộ kêu gọi tự do, các viên chức nói như trên.

Rất nhiều người cạo đầu và tổ chức đêm thắp nến nguyện cầu để đánh dấu sự kiện, các nhân chứng cho biết như trên.

Một buổi lễ cầu nguyện khác cũng được tổ chức tại vùng đồi núi Dharamsala, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma cư trú.

------------------------------------------------------------------------------------------
No. 1846 (Dương Tiêu dịch)

Biểu Tình Cản Trở Lộ Trình Rước Đuốc

Tại Seoul, Nam Hàn

Tin Từ Seoul , Nam Hàn (CNN) -- Lộ trình Olympic tương đối không gặp nhiều trở ngại tại Nam Hàn chủ nhật vừa qua với số lượng sinh viên du học Trung Công chiếm đa số những người biểu tình ủng hộ Tây Tạng.

Một người đàn ông chuẩn bị tự thiêu để phản đối bạo quyền Trung Cộng thì bị sự ngăn cản của cảnh sát Nam Hàn.

Nhiều cuộc chạm chán giữa nhóm biểu tình và Sinh Viên Trung Cộng đã bị cảnh sát Nam Hàn ngăn chận kịp thời. Ít nhất 8,000 cảnh sát được huy động để bảo vệ lộ trình rước đuốc 15 miles (24km).

Khi 1 lực sĩ mang ngọn đuốc chạy dọc đường phố Seoul thì có khoãng 3 hàng cảnh sát bảo vệ dày đặc từ trong ra ngoài.

Chính quyền Trung Cộng đã ra lệnh cho tất cả sinh viên du học nước ngoài phải tìm cách bảo vệ lộ trình rước đuốc tại các nước Châu Á.

Tại Thái Lan, Sinh Viên du học Trung Cộng được phát áo quần biểu ngữ cung cấp tiền bạc để làm ầm ĩ thế vận hội Bắc Kinh.

Tại Nam Hàn sinh viên Trung Cộng la to khẩu hiệu bành trướng: "một Trung Quốc, một thế giới duy nhất", có khoảng 30,000 sinh viên Trung Cộng đang du học tại Nam Hàn.

Trung cộng đã bị phản đối quyết liệt bởi các nước trên thế giới từ Luân Đôn, Paris, Sanfrancisco hay lưu diễn trong vòng bí mật tại Pakistan, Indonesia hoặc được sự bảo vệ nghiêm ngặt của các chính phủ mà lộ trình rước đuốc đi qua vì quyền lợi Kinh Tế của họ đối với thị trường tiêu thụ béo bở của bạo quyền bành trướng Trung Cộng.

Từ Nam Hàn ngọn đuốc sẽ đi qua Bắc Hàn sau đó sẽ đến Hồng Kông.

Chính phủ Bắc Hàn đã thoả hiệp cùng Trung Cộng là bất cứ người Bắc Hàn di cư hiện sống tại Hồng Kông nếu có thái độ phải đối ngọn đuốc côn đồ Bắc kinh sẽ bị trục xuất về nước và bị tù đày cũng như bị coi là phản bội tổ quốc Bắc Hàn. Ngày 29 tháng 4 ngọn đuốc sẽ đến Sài Gòn dưới sự thống trị Cộng Sản Việt Nam, 1 đàn em con cháu thân tín của Trung Cộng trước khi đưa vào lãnh thổ Trung Cộng.

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2008


Nhật Hành


Ngày: 27 tháng 04 năm 2008

Điều hợp thảo luận: TT Tuệ Siêu


Tri chúng: PT Lăng Già Nguyệt

Bài học: Chương trình hàng tuần

Bài học: Giải Đáp Thắc Mắc

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học:
ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Vo Bat Phi, Minh Lac.
http://www.phapluan.net & http://www.roomdieuphap.net .

Người mở room: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Thien Tam, Mi Yoen, TN Nhu Nguyen.

Người post bài cho Room: Thien Tam, Mina (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Thien Tam, Lang Gia Nguyet (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Anitya, xin nghỉ phép 25/04 đến 04/05.

________________ PT Mina, xin nghỉ phép 24/04 đến 03/05.

________________ PT Tinh Tấn bận, xin nghỉ một thời gian.
Bài Đọc ngày Chủ Nhật của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhāya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2008 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 8:00 đến 10:30 tối, Houston 7:00 đến 9:30 sáng, NY từ 8:00 đến 10:30 sáng, Cali 5:00 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng.

Kính thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ có Chương trình hàng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Điều hợp thảo luận: TT Tuệ Siêu.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhāya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:

Chương trình hằng tuần

Giải Đáp Thắc Mắc

____________

Chúng con kính cung thỉnh TT Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập chương trình hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:


A. Toát yếu bài kinh

...

Chúng con kính cung thỉnh ... từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh


...

Trong Budsas:

...

Nhân danh và địa danh

...C. Những câu hỏi giải đáp thắc mắc:

...D. Đố vui


...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau/ Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,

Ngày mai chúng ta sẽ được nghe ... thuyết giảng bài SỰ CÓ MẶT CỦA NGÃ, chúng con kính thỉnh TT Tuệ Siêu giới thiệu bài học ngày mai. Namo Buddhāya.

Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2008


Nhật Hành

Ngày: 26 tháng 04 năm 2008

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tân


Điều hợp thảo luận: ĐĐ Pháp Đăng


Tri chúng: PT Karuna / PT Tuyết Hạnh

Bài học: NĂM HẠ PHẦN KIẾT SỬ

Vị Tăng hoặc Ni nói lời cầu nguyện đầu lớp học: ĐĐ Minh Hạnh

Xướng ngôn viên: Nguon Duc Hanh, Minh Chau, Delta74, Sangkhaly,
Vo Thuong09, Tri Dat, Dieu Nghiem, Delta74, và các ops. http://www.phapluan.net & http://roomdieuphap.net .

Người mở room: Bich Thu, Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen. (các Ops đk).

Người mở nhạc và kinh tụng: Bich Thu, Nguon Duc Hanh, TN Nhu Nguyen. (các Ops đk).

Người hoán chuyển bài cho Room: Nguon Duc Hanh, Bich Thu. (đk).

Người post bài cho Room: Bich Thu, Nguon Duc Hanh. (các Ops đk).

Người gửi bài riêng cho chư Tăng: Bich Thu, Mi Yoen. (các Ops đk).

Trực room (op): Các Ops.

Thông báo (nếu có): ĐĐ Lá Bối bận, nghỉ một thời gian.

________________ PT Anitya, xin nghỉ phép 25/04 đến 04/05.

________________ PT Mina, xin nghỉ phép 24/04 đến 03/05

________________ PT Tinh Tấn xin nghỉ phép, nghỉ một thời gian.
Bài Đọc ngày Thứ Bảy của MC

Phần I: Lễ Tam Bảo, Phần này đọc sau khi dứt kinh tụng


Namo Buddhaya
Con ............. (................ điền khuyết) thành kính đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tăng Ni, thân chào tất cả quí vị hiện diện. Hôm nay Thứ Bảy, ngày 26 tháng 04 năm 2008 Phật lịch 2551. Ðây là chương trình Phật Học trực tiếp thực hiện trên Paltalk mỗi ngày, giờ VN nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, NY 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng.

Kính thưa quý vị bài học hôm nay sẽ do ĐĐ Pháp Tân thuyết giảng bài NĂM HẠ PHẦN KIẾT SỬ, với sự điều hợp của ÐÐ Pháp Đăng
. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, Câu đố và kết thúc với bản tin Phật Giáo.

Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo.

Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Namo Buddhaya.

(Đại Đức Minh Hạnh)

Nhất tâm đảnh lễ Ðức Như Lai bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Ðiều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Nhất tâm đảnh lễ Chánh Pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng.

Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.

Nguyện cầu uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu uy đức Tăng Bảo
Xin Tam Bảo gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Những hiện tượng bất tường
Những mộng mị xấu xa
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều mau tan biến
Nguyện muôn loài chúng sanh
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi
Người sầu hết sầu bi
Biết cho với niềm tin
Biết hộ trì giới hạnh
Biết lạc trú trong thiền
Chư thiên đã vân tập
Xin tùy hỷ phước lành
Ðược cát tường như ý
Rồi phản hồi thiên xứ
Chư Toàn Giác đại lực
Chư Ðộc Giác đại lực
Thinh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức
Cầu phúc lành phát sanh (lạy)
*****************************
___________________________________________________

(Phần I (Tiếp theo): ............... (.............. điền khuyết) )

Kính tri ân Sư Minh Hạnh.
Kính bạch chư tôn đức
Kính thưa đại chúng

Bài Học hôm nay:


NĂM KIẾT SỬ

(Bản Anh ngữ: The Five Lower Fetters and Their Abandoning,
trích từ Some Sayings of the Buddha (M.N. i. Chap. 64),
dịch giả Woodward, F.L. Nguồn:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-kinh-trungbo/trung64.htm
)
(Trung Bộ Kinh 64. Ðại kinh Mālunkyā)

____________

Chúng con kính cung thỉnh ÐÐ Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Namo Buddhāya.

Phần II:A. Chánh Văn Bài Kinh (Như Quang biên soạn)

Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anāthapindika (Cấp Cô Ðộc).

Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo".

-- "Bạch Thế Tôn". Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thọ trì năm hạ phần kiết sử do Ta giảng dạy không ?

Ðược nghe hỏi như vậy, Tôn giả Malunkyaputta bạch Thế Tôn ngài có thọ trì thân kiến thọ trì nghi, thọ trì giới cấm thủ, thọ trì dục tham, thọ trì sân là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy.

Nghe như thế, Đức Thế Tôn hỏi lại có phải tôn giả Malunkyaputta thọ trì năm hạ phần kiết này vì các tu sĩ ngoại đạo cật vấn Ông với ví dụ về đứa con nít đang nằm ngủ hay không ? Ðược nghe nói vậy, Tôn giả Ānanda bạch Thế Tôn:

-- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thiện Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết giảng năm hạ phần kiết sử. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì.

Thế Tôn nhận lời và ngài giảng về năm hạ phần kiết sử: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục tham, và sân. Rồi Đức Thế Tôn dạy về lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ānanda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

Chúng con kính cung thỉnh ĐĐ Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Namo Buddhāya.B. Xuất xứ và tên bài kinh

...

Trong Budsas:

...


Nhân danh và địa danh

...C. Thảo Luận

Những điểm chính của bài học hôm nay:

...

5 câu thảo luận cho bài học hôm nay: (ĐĐ Pháp Đăng biên soạn)

1. Hoài nghi là chi Pháp nào và phải tu tập như thế nào để đoạn trừ và đoạn trừ có chia ra các cấp bậc không ?

2. Tà kiến và thân kiến có liên hệ gì với giới cấm thủ không ?

3. Tu tập Pháp nào để đoạn trừ được 3 kiết sử đầu, tu Bát Chánh Đạo, hay tu Tứ Niệm Xứ ?

4. Sân phát sanh do nguyên nhân nào, tu Pháp gì để chế ngự Sân, có những chúng sanh nào vẫn còn tái sanh mà không có Sân không ?

5. Dục ái là kiết sử gì, thuộc tâm và sở hữu nào, nếu đã đoạn trừ nơi người tu sẽ thể hiện ra bên ngoài như thế nào ?.D. Đố vui (... biên soạn)

...

________________________________________

Phần III:
Hồi Hướng này đọc khi kết thúc phần đố vui và giảng sư mời Pt MC lên hoàn mãn buổi học. Giới thiệu bài học hôm sau / Hồi Hướng (Tri Chúng lên hồi hướng)

Kính Bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý đạo hữu,


Ngày mai chúng ta sẽ có Chương trình hằng tuần: Giải Đáp Thắc Mắc do Chư Tăng thuyết giảng. Chúng con kính thỉnh ĐĐ Pháp Đăng giới thiệu chương trình ngày mai. Namo Buddhāya.


Sadhu! Sadhu ! Lành Thay!
Con .......... thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cám ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cám ơn quý chủ nhiệm, Ops, xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Để kết thúc chương trình xin chúng ta nhất tâm hồi hướng.

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Nguyện hồi hướng chư thiên
Hàng thiện thần hộ pháp
Nguyện các bậc hữu ân
Ðồng thừa tư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn
Chúng sanh cầu giải thoát
Namo Buddhāya

mở kinh tụng và nhạc, (đóng room)

Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Diệu Pháp xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhāya.