Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Bài học ngày 08-09-2013SỰ ĐA DẠNG CỦA GIÁO PHÁP
PHẦN MỞ ĐẦU CÁC CÂU HỎI ĐỐI CHỌI


Bhassappavādo [bhassappavedī (sī. pī.)] vetaṇḍī, atibuddhi vicakkhao;
Milindo ñāabhedāya, nāgasenamupāgami.
Vasanto tassa chāyāya, paripuccha punappuna;
Pabhinnabuddhi hutvāna, sopi āsi tipeako.
Navaga anumajjanto, rattibhāge rahogato;
Addakkhi meṇḍake pañhe, dunnivehe saniggahe.
‘‘Pariyāyabhāsita atthi, atthi sandhāyabhāsita;
Sabhāvabhāsita atthi, dhammarājassa sāsane.
‘‘Tesamattha aviññāya, meṇḍake jinabhāsite;
Anāgatamhi addhāne, viggaho tattha hessati.
‘‘Handa kathi pasādetvā, chejjāpessāmi meṇḍake;
Tassa niddiṭṭhamaggena, niddisissantyanāgate’’ti.


“Là người hiểu biết về tranh luận, biết cách biện luận, rất thông minh, sắc sảo, Milinda đã đến gặp Nāgasena nhằm phân tích về trí tuệ.

Trong khi sống dưới bóng che của vị ấy, trong khi hỏi đi hỏi lại, sau khi trí thông minh đã được mở ra, đức vua cũng đã trở thành vị thông hiểu Tam Tạng.

Sau khi đã đi đến nơi thanh vắng, trong khi suy gẫm về chín thể loại trọn đêm, đức vua đã nhận thấy những câu hỏi khó tháo gỡ, có sự bắt bẻ.

Trong Giáo Pháp của đấng Pháp Vương, có lời nói có tính giảng giải, có lời nói về sự liên hệ, có lời nói về bản chất.

Do không hiểu được ý nghĩa của chúng, về những vấn đề đối chọi trong lời dạy của đấng Chiến Thắng, vào thời vị lai xa xôi, sẽ có sự tranh cãi về chúng.

Vậy thì sau khi đã có niềm tin vào vị thuyết giảng, ta sẽ khiến cho các vấn đề đối chọi được chia chẻ. Trong ngày vị lai, người ta sẽ giải thích theo đường lối đã được giải thích của vị ấy.”