Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Bài học ngày 25-07-2013Bài học ngày 25-07-2013

MILINDAPAÑHAPĀḶI & MILINDA VẤN ĐẠO
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
IV. PHẨM NIẾT BÀN


NẮM THỨC CÓ NHÂN SANH KHÁC BIỆT

3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải năm xứ[1] được sanh lên do các việc làm khác nhau, hay là do một việc làm?” “Tâu đại vương, chúng được sanh lên do các việc làm khác nhau, không phải do một việc làm.”“Xin ngài cho ví dụ.”“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Năm loại hạt giống gieo ở một cánh đồng, đối với các loại hạt giống khác nhau phải chăng các quả khác nhau được sanh lên?”“Tâu đại vương, đúng vậy. Chúng được sanh lên.”“Tâu đại vương, tương tợ y như thế năm xứ được sanh lên do các việc làm khác nhau, không phải do một việc làm.”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”