Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

KINH PHẬT TỰ THUYẾT - UDÀNA
Chương Một - Phẩm Bồ Đề
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
                                                 
I) (Ud 1)

Như vầy tôi nghe:
Một thời Thế Tôn ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ đề, khi mới chứng Chánh Ðẳng Giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày ngồi trong một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy, ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhứt, khéo thuận chiều tác ý lý Duyên khởi: "Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. Tức là duyên vô minh, có các hành; duyên các hành, có thức; duyên thức, có danh sắc; duyên danh sắc, có sáu xứ; duyên sáu xứ, có xúc; duyên xúc, có thọ; duyên thọ, có ái; duyên ái, có thủ; duyên thủ, có hữu; duyên hữu, có sanh; duyên sanh, có già, chết, sầu bi khổ ưu não. Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này".

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

1. Thật sự, khi các pháp,
Có mặt, hiện khởi lên,
Ðối vị Bà-la-môn,
Nhiệt tâm hành thiền định,
Khi ấy, với vị ấy,
Các nghi hoặc tiêu trừ,
Vì quản tri hoàn toàn,
Pháp cùng với các nhân.

Chánh Văn Pali

1-1: Pañhamabodhisuttaü (1)
1. Eva me suta – eka samaya bhagavā uruvelāya viharati najjā nerañjarāya tīre bodhirukkhamūle pahamābhisambuddho. Tena kho pana samayena bhagavā sattāha ekapallakena nisinno hoti vimuttisukhapaisavedī [vimuttisukha paisavedī (syā. pī. ka.)]. Atha kho bhagavā tassa sattāhassa accayena tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā rattiyā pahama yāma paiccasamuppāda anuloma sādhuka manasākāsi –
‘‘Iti imasmi sati ida hoti, imassuppādā ida uppajjati, yadida – avijjāpaccayā sakhārā, sakhārapaccayā viññāa, viññāapaccayā nāmarūpa, nāmarūpapaccayā saāyatana, saāyatanapaccayā phasso, phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā tahā, tahāpaccayā upādāna, upādānapaccayā bhavo, bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaraa sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotī’’ti.
Atha kho bhagavā etamattha viditvā tāya velāya ima udāna udānesi –
‘‘Yadā have pātubhavanti dhammā,
Ātāpino jhāyato brāhmaassa;
Athassa kakhā vapayanti sabbā,
Yato pajānāti sahetudhamma’’nti. pahama;