Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014


TIN TC PHT S
THÁNG 11 N
ĂM 2014

Mùa thu năm nay có mt điu rt l là nhng cây hoa đào chung quanh Nhà K Nim ca Hoà thượng n r. Bình thường thì n vào dp Tết. Hai năm ri đúng mùng mt đầu xuân hoa đỏ thm. Tháng mười mt ny ti chùa có ba Pht s quan trng. Cui tháng li là ngày hoàn tt th tc to mãi ngôi chùa chung ca Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht ti nam California.

ĐẠI L TĂNG Y KATHINA t chc vào ngày ch nht 9.11.2014.  Năm nay theo Âm lch có hai tháng chín nhun. Đại l Tăng Y  là ngày truyn thng ca Tăng bo. Đây là ngày l do chính Đức Pht ban hành mi năm mt ln ti mt ngôi chùa có chư Tăng an cư kiết h. Mt chiếc y ca sa được cúng dường đến đại chúng Tăng già và được giao li cho mt t kheo hi đủ điu kin theo nghi lut và tinh thn lc hòa. Đại l ny cũng nêu rõ đạo tâm dõng mãnh ca t chúng trong ý thc duy trì mng mch ca Pht Pháp trên thế gian. Chương trình khi s lúc 10:30 sáng gm có:  L Trai Tăng – Ba vòng nhiu Pht - L cúng dường Tam Bo – Nghi thc dâng y và th y – Chú nguyn và phát nguyn - Pháp thoi: Áp Dng Sáu Pháp Hoà Kính – Cơm trưa ca quý Pht t.

KHOÁ TU HC MÙA THU 2014 T CHC TRONG BA NGÀY 14, 15 VÀ 16 THÁNG 11.  Ni dung khoá tu là SUY NIM – QUÁN NIM – CHÁNH NIM. Phn Suy Nim da trên nhng Pht ngôn trích t Kinh Tng, qua đó, Đức Pht dy v cái nhìn và tư duy chơn chánh đối vi pháp thế gian. Nhng điu ny cho chúng ta nhn thc liên h mt thiết gia Pht Pháp và đời sng hng ngày.  Phn Quán Nim hướng dn cách quán chiếu năm un qua phương pháp Pht dy trong Kinh Vô Ngã Tướng. Nm bt thc ti sanh dit ca năm un để lãnh hi vô thường, kh, vô ngã. Phn Chánh Nim thc tp pháp quán vi kh năng minh sát hơi th theo Kinh Nhp Tc Xut Tc Nim. Đây là phn căn bn tu dưỡng nim và định ca tt c hành gi. Khoá tu s do 9 v thượng to cùng hướng dn.

L ĐẠI TƯỜNG ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH H GIÁC NHM NGÀY CH NHT 23.11.2014. Thm thoát đã ti ngày mãn tang. Mc dù Ngài đã ra đi nhưng hình nh t hoà và s nghip tinh thn vn đậm nét trong lòng nhng người tng quen biết. Chánh l đại tường gm 4 phn: Nghi thc hướng nguyn công đức vi trai nghi cúng dường đại chúng Tăng già; Nghi thc tưởng nim vi ba bài tuyên xưng hnh đức; Nghi thc cu nguyn là phn trì kinh Pamsakula; Và nghi thc phng hiến s phát nguyn ca môn đồ pháp quyến. Mt ngày trước đó, th by 22.11.2014 s có NGÀY SUM VY ca nhng đệ t xa gn ca Hoà thượng ti nhà k nim ca Ngài t 3 gi chiu ti 9 gi ti.

Mt tun sau l Đại Tường ca Hoà Thượng tc ngày 28 tháng 11 s là ngày hoàn tt th tc to mãi ngôi chùa chung ca Giáo Hi ti nam California. Đây là s kin lch s ca Giáo Hi và cũng là điu rt có ý nghĩa trong dp đại tường ca Đức Phó Tăng Thng GHPGVNTN. Tinh thn dn thân vì giáo hi, vì li ích chung ca Ngài đã nh hưởng không nh quyết tâm ca nhng người tha tiếp. Và rt nhiu môn đệ đã vng tin rng chính s phò h ca Ngài đã to nên nhng thng duyên trong vic to lp ngôi chùa chung.

Mong rng nhng Pht s xa gn trong tháng 11 năm nay, 2014, s khiến chúng ta an tâm khi nghĩ đến Đại lão Hoà thượng H Giác. Ngài đâu đó nhìn thy tm lòng và s c gng ca tt c chúng ta thì s mĩm cười hài lòng hoan h như nhng cánh hoa đào r n bt cht gia mùa thu năm nay.
Tr trì


TK Giác Đẳng