Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014


Học Lời Phật Dạy theo Kinh Như Thị Thuyết (Itivuttaka)

Bản dịch của HT Thích Minh Châu
LIỄU TRI GIÈM PHA ĐOẠN KHỔ ĐAU

(XIII) (Ek II, 3) (It. 7)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:
Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Gièm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri Gièm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Với gièm pha gièm người,
Chúng sanh đi ác thú,
Bậc thiền quán, chánh trí
Từ bỏ, gièm pha ấy,
Từ bỏ, không bao giờ
Trở lại tại đời này.


Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe.