Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Bài học ngày 07-08-2013


MILINDAPAÑHAPĀḶI & MILINDA VẤN ĐẠO
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
  V. PHẨM ĐỨC PHẬT


ĐẠO KHẢ ĐẠO PHI THƯỜNG ĐẠO

6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải sự hiểu biết có thể đạt được?”

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, theo ý nghĩa tuyệt đối sự hiểu biết không thể đạt được.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”