Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Bài học ngày 05-08-2013

MILINDAPAÑHAPĀḶI & MILINDA VẤN ĐẠO
Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
  V. PHẨM ĐỨC PHẬT

LÃNH HỘI PHÁP CẦN TIẾN TRÌNH THỂ NGHIỆM

4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải Pháp đã được ngài nhìn thấy?”

“Tâu đại vương, các vị đệ tử cần phải thực hành theo sự hướng dẫn của đức Phật, theo điều quy định bởi đức Phật, cho đến trọn đời.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”