Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Bài học ngày 21-07-2013

Milinda Vn Đo
Câu hỏi của Vua Milinda


HÀNH TƯỚNG CỦA TẦM

13. “Thưa ngài Nāgasena, tầm có cái gì là hành tướng?”

“Tâu đại vương, tầm có sự áp vào là hành tướng.”

“Xin ngài cho ví dụ.”

“Tâu đại vương, giống như người thợ mộc áp thanh gỗ đã khéo được chuẩn bị trước vào chỗ ráp nối. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tầm có sự áp vào là hành tướng.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”