Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012


Ngày 16.12.2012

Lễ Cung Tiễn Kim Quan
  Lễ Trà Tỳ