Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Hình ảnh Tang Lễ 

Các Phái Đoàn Kính Viếng Giác Linh Đại Lão HT.Thích Hộ Giác 

Ngày 15.12.2012