Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

THẾ NÀO LÀ MỘT PHẬT TỬ ĐÁNG QUÝ

(V) (175) Kẻ Bị Vất Bỏ

1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một  cư sĩ là kẻ bị vất bỏ khỏi giới  cư sĩ, là cấu uế cho  cư sĩ, là tối hạ liệt cho  cư sĩ. Thế nào là năm?

Không tin; ác giới; đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; tin tưởng điềm lành; không tin hành động; tìm kiếm ngoài (Tăng chúng) người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một  cư sĩ là kẻ bị vất bỏ khỏi giới cư sĩ, là cấu uế cho  cư sĩ, là tối hạ liệt cho  cư sĩ.

2. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một  cư sĩ là hòn ngọc trong giới  cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới  cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới  cư sĩ. Thế nào là năm?

Có lòng tin; có giới; không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; không tin tưởng điềm lành; tin tưởng ở hành động; không tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một  cư sĩ là hòn ngọc trong giới  cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới  cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới  cư sĩ