Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Bài học, Thứ Tư 03-07-2013

Bài học, Thứ Tư 03-07-2013 

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda


THÁNH DỮ THÁNH TRI

2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người nào không tái sanh, có phải người ấy biết rằng: ‘Ta sẽ không tái sanh’?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào không tái sanh, người ấy biết rằng: ‘Ta sẽ không tái sanh.’”

“Thưa ngài, làm sao biết?”

“Tâu đại vương, nhân nào duyên nào đưa đến việc tái sanh, do sự chấm dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy biết rằng: ‘Ta sẽ không tái sanh.’”

“Xin ngài cho ví dụ.”

“Tâu đại vương, giống như người nông dân gia chủ, sau khi cày đất và gieo hạt, có thể làm đầy kho lúa; người ấy vào lúc khác không cày đất không gieo hạt, rồi thọ dụng thóc lúa đã được tích trữ hoặc phân phát hoặc sử dụng tùy duyên, tâu đại vương, có phải người nông dân gia chủ ấy biết rằng: ‘Ta sẽ không làm đầy kho lúa’?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể biết được.”

“Làm sao biết được?”

“Nhân nào duyên nào đưa đến việc làm đầy kho lúa, do sự chấm dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy biết rằng: ‘Ta sẽ không làm đầy kho lúa của ta.’”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhân nào duyên nào đưa đến việc tái sanh, do sự chấm dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy biết rằng: ‘Ta sẽ không tái sanh.’”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


Thảo Luận:
 
1.     Phải chăng tất cả bậc vô sanh giải thoát đều biết rõ sự viên tịch của mình?
2.     Tại sao phàm phu không biết được con đường sanh tử?
3.     Sự nhận thức “sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái nầy nữa” là sự “tự biết” hay do Đức Phật xác định?
4.     Phải chăng trên đường thiền định và giải thoát hành giả luôn biết rõ vị trí của mình
5.     Cái gì một thánh đệ tử Phật chắc chắn biết rõ và cái gì không hẳn phải biết rõ?