Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013


1.     NHẠC LỄ XƯNG TÁN TAM BẢO
2.     CHUÔNG TĨNH TÂM
3.     KINH LỄ PHẬT PHÁP TĂNG (PHẠN NGỮ VÀ VIỆT NGỮ)
4.     HUÂN TU  TỪ TÂM
5.     QUÁN NIỆM
6.     HƯỚNG NGUYỆN CÔNG ĐỨC

7.     LỜI MỞ ĐẦU GIỜ HỌC……..người dẫn chương trình
Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddhadhamma trên paltalk. Mỗi ngày hai giờ, từ 8 đến 10 giờ sáng giờ Houston, 8 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. XXX xin đãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử.

Hôm nay ngày thứ __ , ___, tháng__ , năm 2013. Giáo trình hiện nay là Phật Pháp Vấn Đáp Theo Kinh Milindapanha. Bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay:________. Kính thỉnh ________ dẫn nhập bài học.

8.     DẪN NHẬP BÀI HỌC TRONG NGÀY   …………. Giảng sư dẫn nhập
9.     CÂU HỎI CỦA VUA MILINDA  …………..  Người đọc kinh văn
Đây là câu hỏi Vua Milanda:


10.  CÂU TRẢ LỜI CỦA TÔN GIẢ NAGASENA…..  Người đọc kinh văn
Tôn giả Nagasena trả lời:


Xin cung thỉnh … giảng giải ý nghĩa của đoạn vừa đọc
Lưu ý: chánh kinh có thể có nhiều phân đoạn

11.  GIỚI THIỆU BÀI HỌC NGÀY MAI …..người dẫn chương trình
Đề tài ngày mai sẽ là_________ do _____________ giảng dạy.
12.  CẢM TẠ …..người dẫn chương trình
Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã giảng giải Phật pháp hôm nay. Cám ơn đại chúng đã thanh tịnh thính pháp
13.  HỒI HƯỚNG…..người dẫn chương trình
Xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng