Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013


1.     NHẠC LỄ XƯNG TÁN TAM BẢO
2.     CHUÔNG TĨNH TÂM
3.     KINH LỄ PHẬT PHÁP TĂNG (PHẠN NGỮ VÀ VIỆT NGỮ)
4.     HUÂN TU  TỪ TÂM
5.     QUÁN NIỆM
6.     HƯỚNG NGUYỆN CÔNG ĐỨC

7.     LỜI MỞ ĐẦU GIỜ HỌC……..người dẫn chương trình
Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddhadhamma trên paltalk. Mỗi ngày hai giờ, từ 8 đến 10 giờ sáng giờ Houston, 8 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. XXX xin đãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử.

Hôm nay ngày thứ __ , ___, tháng__ , năm 2013. Giáo trình hiện nay là Phật Pháp Vấn Đáp Theo Kinh Milindapanha. Bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Hôm nay là ngày khai giảng giáo trình mới. Kính thỉnh TT Giác Đẳng

8.     GIỚI THIỆU BÀI HỌC NGÀY MAI …..người dẫn chương trình
Đề tài ngày mai sẽ là CÂU CHUYỆN TIỀN THÂN do TT PHÁP ĐĂNG giảng dạy.
9.     CẢM TẠ …..người dẫn chương trình
Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã giảng giải Phật pháp hôm nay. Cám ơn đại chúng đã thanh tịnh thính pháp
10.  HỒI HƯỚNG…..người dẫn chương trình
Xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng