Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

  Xây Cất Phật Cảnh Chùa Pháp Luân


 
Có thể cúng dường trực tiếp qua chương mục ngân hàng:


BANK OF AMERICA
SWIFT CODE NO. BOFAUS3N
PHAP LUAN BUDDHIST CUTURE CENTER
ACC. 005742968162